Archive for Mai 2019

Witajće k nam na Lausitz-Tower! Stajne blido serbskich młodostnych z wuhladom

30. Mai 2019

Hdyž sy Nawi na „Stadtpromenade 11, Hoyerswerda“ nastajił, póńdźeš jowle nutř.

20190530_023147_resized

Tu před zachodom wysokodomu so dypkownje wutoru, 4. junija, w 19 hodź. zetkamy.

20190530_022932_resized

W lifće na „D“ tłóčimy, potajkim „Dach“, faktisce 12. poschod.

20190530_022957_resized

Horjeka móžeš do směra centruma a milinarnjow brunicoweho rewěra hladać.

20190529_122607_resized

Abo sej dalše dźěla města a cyłeje Łužicy wobhladać.

20190529_121016_resized

Campingstólčk, přikryw a što hewak trjebaš, móžeš sobu přinjesć, jeli chceš.

(To je projekt Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ Wojerecy w kooperaciji z młodostnymi a w zhromadnym dźěle z měšćanskej bydlenskej towaršnosću – a druhi termin „kluba młodych serbskich swobodnych myslerjow“.)

Dokumentacija: Župan po wólbach we Wojerowskim regionje

27. Mai 2019

Dokumentacija dźensnišeje zdźělenki župana Piwarca lokalnym medijam:

„Die Vielfältigkeit unserer Region spiegelt sich auch in der Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung der Stadt- bzw. Gemeinderäte der fünf Kommunen – Elsterheide, Hoyerswerda, Lohsa, Spreetal und Wittichenau – auf dem Territorium unseres Regionalverbandes wider. Wir wollen allen gewählten kommunalen Volksvertretungen auch in Zukunft ein verlässlicher und guter Partner bei der gemeinsamen Gestaltung des sorbischen Profils der ganzen Region sein.

Dies gilt auch für Hoyerswerda selbst, dem wir bekanntlich seine traditionelle zentralörtliche Funktion für sorbisches Leben in der Lausitz wiedergeben wollen. Ich bin natürlich vor allem gespannt, mit welchen Menschen im Beirat für sorbische Angelegenheiten wir als Domowina-Regionalverband künftig zusammenarbeiten dürfen. Angesichts der offenkundig offenen Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat setze ich darauf, dass letztlich das Gute in der Sache gewinnt. Oder wie neulich jemand sagte: In der Differenz entsteht Wahrheit.“

„Crostwitz voran“ nutřka – ale prošu dale serbsce!

27. Mai 2019

Screenshot_20190526-224643_Samsung Internet

Z dobyćom jednoho mandata „Crostwitz voran“ steji Chróšćan gmejnska rada před rěčnym wužadanjom, kaž je we wsy słyšeć. Problemy kaž z jednotliwcom w Ralbicach?

Ja pak mam połnu dowěru spušćomnym Serbam w našej tajnej serbskej stolicy, zo so w komunalnym parlamenće dale serbuje – zo wostawa serbšćina jednanska rěč.

Dokelž je to naše starodawno prawo, kotrež katalog naprawow statneho knježerstwa k pozbudźenju nałožowanja serbšćiny zasadnje podpěruje – potajkim prošu zwoprawdźeć!

Wo wažnych temach němsce, wo njewažnych serbsce? Rozestajenje w Ralbicach

24. Mai 2019

Štóž Serbow lubuje a sam serbsce dosć njerozumi, njekandiduje za gmejnsku radu, kiž je serbskorěčny rum. Potom sej jako němcowacy radźićel, na „křesćanske hódnoty“ so złožujo, „mjezsobnu tolerancu“ žadać, kotraž praktisce rěka: wo wažnych wěckach dyrbi so němsce wuradźować, wo njewažnych smědźa Serbja w swojej maćeršćinje debatować – to je tajka lózyskosć, zo ći dych wotrazy. Štož pak Piwarca wjeseli, je fakt, zo je w Ralbičanskim komunalnym parlamenće ludźi, kotřiž maja swój rěčny rum, stołp našeho serbskeho swěta, za přewažne, zo bychu jón zajimej jednotliwcej woprowali.

Haj wšak, znaju wšě prawniske aspekty wokoło tuteje naležnosće: Kóždy ma prawo so wobdźělić atd. Ale jeli by prěnje prawidło humanistiskeho abo křesćanskeho atd. myslenja wobkedźbowane było „Ty njesměš sebje samoho ženje za tajkeho wažneho měć, zo budźeš ze swojim zadźerženjom derjeměću wjetšeho cyłka na škodu“ – potom njebychu nowiny poł strony rozmyslowanju na konkretnym přikładźe wo tak mjenowanej „tolerancy“ wěnowali. W rozestajenju wo rěčne rumy mjeztym wo žiwjenje abo smjerć serbskeho ludu dźe. Štóž chce do kategorje „přećel Serbow“, dyrbi to rozmić a wotpowědnje skutkować.

„Active offer“ to njeje

22. Mai 2019

sulske_prepytowanje

Snadź znajeće „active offer“. Nic wosobinsce, ale abstraktnje – jako najwoblubowaniše zapřijeće načasneje mjeńšinoweje politiki. To woznamjenja: Njetrjebaš ani wo swoje prawo prosyć ani hejaty na nim wobstać – statne instancy same maja ći na přikład nałožowanje serbšćiny poskićeć.

Čitachmy nětk dołhi titulny nastawk w Serbskich Nowinach wo dołhotrajacym prócowanju z dale a wjac wobdźělenymi wo prawo serbskeho dźěsća, při lěkarskim přepytowanju do zastupa do šule serbować. Poprawom – hlej „active offer“ – je to cyle jednorje: Starši wšěch chowancow serbskich resp. Witaj-pěstowarnjow dóstawaja awtomatiski hamtski poskitk serbowanja při „šulskim přepytowanju“. Zarjad so wo serbskorěčneho lěkarja abo přełožowarja stara.

Město toho pak zhonimy wo namołwje strašim, prošu jara swoje prawo wužić a na formularje něšto nakřižować. Štož budźe wězo tež přichodnje jenož mało ludźi činić, jeli tajki rozsud jako „njenormalny“ płaći, kiž je z přidatnymi ćežemi zwjazany. „Active offer“ to zaso njeje – zapřijeće, kotrež je w swěće našich gremijow žiwe.

Direktna demokratija w Budestecach

21. Mai 2019

Budestecy

Serbski komunalny program komunam šansu na přidatnu prezencu serbšćiny w zjawnosći skići. Štož w Braniborskej dawno běži, nětko w podobnej formje tež skónčnje w Sakskej mamy. Čim konserwatiwniše su politiske ramikowe wuměnjenja, ćim dlěše traje …

Mam to za jara dobru ideju, kaž w Budestecach zjawnosć, wšěch wobydlerjow, do pytanja za idejemi zapřijeć. Tohodla je mje tón pokiw w Sakskich Nowinach jara wjeselił. By mje wězo zajimowało, hač je hišće druhich gmejnow, hdźež su sej namjety ludnosće přeli.

WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY

20. Mai 2019

Flyer deutsch_serb

Přechod. Prehod, Übergang. Pśechod 03. Wotewrjenje wustajeńcy (26.5.-25.8.) budźe njedźelu, 26.05.2019, w 15 hodź. w Serbskim muzeju w Budyšinje. Wjac informacijow w lětaku! Potajkim: Njedźelu móžeš wjac wolić hač komunalnu a europsku parlament …

Połwěrnosće wo „Lawskich hrjebjach”

18. Mai 2019

kamjen_parkbludzenkow

Na pjatkownym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa we Wochozach na terenje parka błudźenkow informowaše załožbowy radźićel Bjarnat Cyž wo tuchwilnym stawje zwadneho wulkoprojekta Załožby za serbski lud w Budyšinje (Lawske hrjebje”). Z tym su nětk tež wšě połwěrnosće” (Cyž) z blida, kotrež móže čitar Budyskeho wudaća Sakskich Nowin na zakładźe zjawnostneho dźěła založboweho zarjada na wědomje brać.

Město Budyšin njeje załožbje areal přewostajiło, ale za tři lěta rezerwowało. Hdyž so załožbje njezešlachći, w běhu dweju lět realistisku perpektiwu wuwiwać, je to nimo. Piwarc tak a tak do zakładneho kamjenja noweho serbskeho centruma njewěri a so z rjanym kamuškom ze serbskej wutrobu, darom zamołwitych parka błudźenkow spokoju. Jeli pak bychu chutnje započeli, tola tu zwonka njewućeženeho Serbskeho domu miliony euro pohrjebać, njebuchu zawěsće jenož Wojerowscy Serbja na Budyskich dróhach přećiwo tomu demonstrowali.

Dotal pak njeje zarjad załožby swoje winawtosće w zwisku z přihotowanjom projekta dodźeržał, wothłosowanje ze zastupjerjemi Serbow tež pobrachuje, tak Cyž. Wón je na dopomnił, zo je zaručenje žiweho Serbskeho domu za přichod wulke wužadanje. To ja runja wjele druhim w Maćicy a župje Budyšin tež tak widźu. A hdyž trjebaja institucije přidatne składy, njech so same staraja. My serbske pjenjezy” za regionalne rěčne rumy trjebamy – štož pisomnym zaměram załožby wotpowěduje.

Stajne blido serbskich swobodnych myslerjow na třěše srjedźneje Łužicy

16. Mai 2019

VALausitztower

Tip: Campingstólčk (a napoj scomter hrymzankami, jeli chceš) sobu přinjesć, nětk powěsć dale dać a potom hromadźe přińć.

Nowa PDS při Haboli = strona Serbow

15. Mai 2019

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1118740.partei-der-sorben-die-pds-ist-auferstanden-aus-ruinen.html

„PDS“ je so w krajinje při Haboli wróćiła a nochce jenož do wokrjesneho sejmika zaćahnyć, ale nazymu tohorunja do krajneho sejma w Podstupimje.

Dźakowano mjeńšinowej klawsli w Braniborskej bjez pjeć procentow hłosow při wólbach. Jeje žadanje: němčinu jeničce jako cuzu rěč na šulach wuwučować.

Planowane je tež wutworjenje noweje SPD a fuzija z PDS do SED. Ale čitajće sami 😎.