Archive for the ‘blog’ Category

2014 im Rückblick: Lětsa 10.000 wopytowarjow wjac pola Piwarca hač loni

30. Dezember 2014

Die WordPress.com-Statistik-Elfen haben einen Jahresbericht 2014 für dieses Blog erstellt.

Hier ist ein Auszug:

Etwa 8.500.000 Menschen besuchen jedes Jahr das Louvre Museum in Paris. Dieses Blog wurde in 2014 etwa 83.000 mal besucht. Wenn dieses Blog eine Ausstellung im Louvre wäre, würde es etwa 4 Jahre brauchen um auf die gleiche Anzahl von Besuchern zu kommen.

Klicke hier um den vollständigen Bericht zu sehen.

Prašenja SN a wotmołwy Piwarca k přinoškej „Přećiwo komu demonstrujeće?“ wo kaolinje

21. Februar 2014

http://www.serbske-nowiny.de/print_db.php?main=heute&tid=2990

Lětna rozprawa WordPressa k Piwarcej

6. Januar 2014

Die WordPress.com-Statistik-Elfen fertigten einen Jahresbericht dieses Blogs für das Jahr 2013 an.

Hier ist ein Auszug:

Etwa 8.500.000 Menschen besuchen jedes Jahr das Louvre Museum in Paris. Dieses Blog wurde in 2013 etwa 73.000 mal besucht. Wenn dieses Blog eine Ausstellung im Louvre wäre, würde es etwa 3 Jahre brauchen um auf die gleiche Anzahl von Besuchern zu kommen.

Klicke hier um den vollständigen Bericht zu sehen.

Blog Piwarca ma njedźelu narodniny: Ličby z pjeć lět blogowanja – ranking najwuspěšnišich artiklow

14. April 2013

Za tydźeń před pjeć lětami bu serbski blog załoženy: 21. jutrownika 2008 sym prěni artikl tule do syće stajił. Mjeztym je jich 2.014 a k tomu 1.068 komentarow. 187.768 wopytow je ličak w běhu tutoho časa registrował, lětsa we wulkim róžku 6.758, w małym róžku 5.484 a w nalětniku 5.526 – telko njebě dotal ženje w tutych měsacach. Přerězk wopytow kóždy dźeń bě w lěće 2008 eksaktnje 29, 2009 smy 44 ličili, lěto pozdźišoi hižo 84, 2011 potom 147, doniž njeje ličba loni dale na 160 stupała. Lětsa leži přerězk při 207, w aktualnym měsacu samo při 277.

Nimale 14 měsaw liči wordpress tež wopyty po krajach, hdźež čitarjo we wokomiku lektury bloga Piwarca su. Tohodla wěm, zo bě jich w časa z kónca lońšeho februara 1.282 z Pólskeje, 990 z Čěskeje, 669 z USA, 412 z Finskeje, 157 z Wulkeje Britaniskeje. Před něšto dnjemi je so samo „Taiwan“ zjewił: Štó je tamle był? Serbja su po cyłym swěće aktiwni, a na wšěch kontinentach je tež jednotliwych serbsce rěčacych ludźi, kotřiž žiwjenje w Serbach swěru sćěhuja.

Najbóle čitany přinošk minjeho kwartala je hižo nětkole po dwěmaj dnjomaj (!) hóstny komentar Marka Wjeńki „Nětk hrozy diktatura prawiznikow“, najbóle čitany artikl cyłeho časo bě přinošk „Schadźowanka 2011 je nimo – gratulacija wšěm sobuskutkowacym“. W rankingu najwuspěšnišich přinoškow staj tež hóstnaj awtoraj: Hync Rychtaŕ („Z aktiwnej nałožowanej rěču wšo steji a pada“) a Jurij Łušćanski k diskusiji wo přichodźe SLA. Mój druhi najwuspěšni přinošk po schadźowance bě „Pater Irenäus Krause a naše pytanje za woprawdźitym swójskim powołanjom na zemi“. – Nimale telko čitarjow kaž Marko Wjeńka měješe – pak w dlěšim času – direktor załožby Marko Suchy ze swojim přinoškom wo financowanju Budyskeho dźiwadła.

Nětkole je składnosć, mały jubilej komentować a tule pisać, štož dotal w blogu pobrachuje …

Wulki pjatk 2013 w sněze – ćiche rozmyslowanje wo kulturje dowěry a njedowěry w Serbach

29. März 2013

Z woknom won hladajo widźiš, zo najzymniši nalětnik wšěch časow na kóncu sčasom do jutrow hišće wjele sněha přinjese. To znajmjeńša dołholětnemu prawidłu wotpowěduje: Hody 2012 smy pře wšu měru miłe wjedro měli, susodźa su patoržicu grilowali, a nětkole nas k jutram to nawopačne wočakuje. Njedźiwajcy toho přeju křižerjam dobre přihoty a jim palcy tłóču, zo budźe jutrowńčku snadź tola něšto stopnjow wjac …

wulki_pjatk_1

Wulki pjatk je tež ćichi pjatk. Najwjetši čas za rozmyslowanje wo rěčenju a mjelčenju. Cyły tydźeń je w medijach wjele kritikow redakcije Serbskich Nowin, zo njejsu delegaća hłowneje zhromadźizny dosć diskutowali. Bě pak mjez druhim wjacorych přinoškow k šmórnjenju župneje pawšale, pobrachowacemu młodźinskemu koordinatorej a zakónčenju debaty wo sejmiku. A k wšěm druhim palacym prašenjam je so předsyda Domowiny w swojej narěči wuprajił – a hdyž wón potom při wólbach 96,5 procentow hłosow dóstanje, rěka to wočiwidnje, zo ludźo jeho analyzy a zaměram přihłosuja.

wulki_pjatk_2

Na stronskich zjězdach knježi njepočink, zo chcedźa so wšitcy kandidaća za wšelake gremije do toho w generalnej debaće słowa jimać, zo bychu tak za sebje wabić móhli. Potom wěmy, zo je kóždy za měr, socialnu sprawnosć, dobru komunikaciju a chce so wězo z połnej paru za lěpši swět zasadźować. Nětk so Serbske Nowiny na tym postorkuja, zo tajke něšto wobćežneho w Domowinje z wašnjom njeje – bohudźak!

Samo mi připućowarjej su nimale wšitcy kandidaća znaći byli – wěm, čehodla jednych wolu a druhich nic. A ći, kotřiž su mje wolili, su sej něšto při tym myslili, a ći, kotřizž njejsu mje wolili, tohorunja. Zmysł narěčow njeje, zo kóždy k wšemu něšto do swěta pušći, ale zo su wone z nastorkom za tworjenje aktualnych a přichodnych rozsudow. Hłowna zhromadźizna njeje talkshow a Domowina njeje debatowanski klub. Smy cyły dźeń wuradźowali a wothłosowali – štóž chce to w nocy při piwje abo winku pokročować, ma swobodu to činić.

wulki_pjatk_3

K směcham pak su poroki z erta ludźi, zo pozdatnje njebě dosć čiłeje diskusije, kotřiž sami njejsu so słowa jimali. To samsne płaći za wumjetowanje, zo je Domowina něšto wopačne wobzamknyła, z pjera muža, kiž njeje k hłownej zhromadźiznje přišoł.

So wě, zo sym jako kandidat za wšě pady na to přihotowany był, sebje samoho předstajić a prajić, što chcu wosebje k dźěławosći zwjazkoweho předsydstwa přinošować. Po pjeć lětach a hladajo na stajnje stupacu ličbu čitarstwa bloga Piwarca móžu tak a tak wot toho wuchadźeć, zo ludźo wědźa, što ja chcu. Wšěch młodych kandidatow z Delnjeje Łužicy wězo dotal wosobinsce znał njejsym, ale mějach dowěru k župje, zo su woni nam dobrych ludźi pósłali, a tohodla sym jich mjena nakřižował.

A tež tajka dowěra k intaktnej demokratiskej kulturje słuša. Na njedowěrje móžeš drje zwady  natwarjeć, ale nic kooperaciju. Hdyž knježi w swójbje njedowěra, je cyła zhromadnosć skažena. Tohodla njesměmy na posołow njedowěry poskać, přetož jich poselstwo je rozkora. My pak chcemy na kóncu debatow kreatiwny konsens namakać.

Spěchowanski čas za Serbstwo – a komunikaciju: Starodostojna kultura trjeba načasnu rěč

9. März 2013

Za tónle přinošk sym sej jednu swojich najlubšich krawatow zwjazał, přetož chcu z nowym biskopom Heinerom Kochom započeć – jeho interview w najnowšim wudaću „Zeit“

http://www.zeit.de/2013/11/Heiner-Koch-Bischof-Dresden

sym runje z wulkim zajimom čitał. Druhe prašenje: „Móžeće hižo něšto słowow saksce abo samo hornjoserbsce?“ Jasna wotmołwa sympatiskeho muža z Porynskeje: „Nu freilich.“

ja

Piwarc w swjedźenskim outfiće k češći našeho noweho porynskeho biskopa 🙂

Mój nimale runolětnik Til Schweiger je před poł lětom w telewiziji na konopeju Thomasa Gottschalka we „Wetten, dass…?“ připowědźił, zo budźe wón z nowym komisarom „Tatort“. Jutře wječor je tak daloko. Jako rodźeny Hamburgčan so wjeselu, zo rěka wusyłanje „Witajće k nam do Hamburga“.

Wjele časa – wažny wokomik

Za nastudowanje filma trjebaš tydźenje abo měsacy, za natwar wobšěrneho słowoskłada wjele lět. A za tajke něšto bytostne kaž identitu? Jedyn wokomik. Sym tehdom jako „Marcel Braumann“ próstwu wo zastup do TCM zapodał, a woni su „Marcela Braumana“ přiwzali, druhi „n“ bě preč. Tak chětř móžeš so ze Serbom stać :-). A kajki ty sy, to ći druzy potom praja. „Katolski Serb Hamburgskeho pochada“ bě definacija na kwasu z erta dźowki swakoweje – z tym bě těz tute prašenje rozrisane.

Inwesticija časa za žiwjensku kulturu

W medijach je w artiklach wo přichodźe Serbow přeco wo spěchowanskich pjenjezach z rěču. Hišće wažniši pak je spěchowanski čas – škoda, zo so tajkile wobrot dotal njewužiwa. Štóž w lajskej dźiwadłowej skupinje abo wjesnym ansamblu sobu hraje, w chórje spěwa, basnje abo blog pisa, kulturne abo sportowe zarjadowanja organizuje atd., tón inwestuje dobry čwak swojeje eksistency do spěchowanja serbskeje žiwjenskeje kultury.

Biskop při kopańcy

Nowy biskop chce sej dosć chwile brać – nic jenož za do opery chodźenje, ale wón budźe tež při kopańcy Dynamo Drježdźany – 1. FC Köln přitomny. A z Kölnskim karnewalom njedźiwajcy noweho zastojnstwa zwjazany wostanje, je wón přilubił. Jeho identita pak so wulce njezměni, dokelž je „Bóh w Drježdźanach a Kólnje samsny.“

Ćeže při přełožowanju wěrnosće do wšědneho dnja

A što je najwjetše wužadanje Serbstwa a katolicizma dźensniši dźeń? Heiner Koch rěči w interviewje wo wocuzbnjenju mjez cyrkwinskej liturgiju a wšědnym žiwjenjom ludźi, štož wón při bjesadźe w swojej najlubšej korčmje spóznawa. Wjele ludźi njeje direktnje njewěriwych, ale nima hižo přistup k zapřijećam nabožiny, na přikład k słowu „hnada“. Potom woni praja: „Nochcemy hnadu měć, ale swoje prawo.“ Cyrkej ma „komunikaciski problem“.

Kak rěčimy wo serbskej kulturje?

Podobne problemy mamy ze słowoskładom narodneho patosa, kotryž jednym wutrobu wohrěwa a druhich wotstorkuje. W Serbach je hižo spomóžny konsens, zo přisłušnosć wšelakim swětonahladam a stronam žanu rólu při zhromadnym pěstowanju serbskeje rěče a kultury njehraje. Ale z kotrymi słowami wo swojej kulturje rěčimy, to dyrbimy w kóždej dobje znowa wunamakować.

Lubosć jako přikład za wšo druhe

To nima ničo z wonječesćenjom starodostojnych tradicijow činić. Muž a žona so dźensa tež hinak namakataj hač před sto lětami. Ale wěra do wulkeje lubosće poražena njeje, nawopak: Wona njeje ženje sylniša była hač w našej dobje, kaž cyły program kinow po cyłym swěće njepřestawajcy pokazuje. Žeńtwa z lubosće je w našich kónčinach mjeztym dawno standard, štož w starych časach hustodosć tak było njeje. Lubosćinska kultura je so pak tež w rěčnym nastupanju zasadnje změniła – a to je tež derje tak :-).

Pjećlětna statistika wopytowarjow bloga

1. Februar 2013

Durchschnitt pro Tag

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Gesamt

2008

     

17

31

50

30

26

21

24

34

23

29

2009

22

45

60

52

45

96

28

28

27

28

35

60

44

2010

77

72

124

66

65

67

83

102

102

62

114

77

84

2011

87

193

161

157

144

106

92

124

119

133

203

252

147

2012

204

184

154

167

166

200

176

100

135

121

152

160

160

2013

218

 

                   

218

Haj abo ně

21. Januar 2013

Być abo njebyć, haj abo ně, to je prašenje. W Delnjej Sakskej, hdźež su so wolerjo wčera při wólbach do krajneho sejma mjez dwěmaj politiskimaj lěhwomaj rozsudźili. W Serbach, hdźež móžeš sobotu pak na zjawne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa Domowiny mjez druhim wo temje „prawólby“ hić abo ke kulojtemu blidu iniciatiwneje skupiny „serbski sejmik“. W nabožinje: Pak do Boha wěriš pak nic. A tak dale …

To je wočiwidnje tež Waše měnjenje: Mjenje hač pjeć procentow dale a wjac čitarjow Piwarca je so na pohódnoćenskim systemje z pjeć hwěžkami wobdźěliło. WordPress je tak a tak kusk druhu alternatiwu poručił, kotruž nětk zawjedu: „Nero-pohódnoćenje“: Pak nalěwo na „palc horje“ kliknyć, štož rěka „artikl so mi lubi“, pak naprawo „palc dele“: „Artikl so mi njelubi“. Štóž chce bóle diferencować, njech komentar piše :-).

W tutym zmysle přeju wjele wjesela z našej serbskej digitalnej demokratiju abo dokładnje prajene ze sobuskutkowanjom při tworjenju zjawneho měnjenja …

Wupada tak rapper ?! :-)

3. Januar 2013

Njewěm, čehodla je mi WordPress moju lětnu statistiku ze „zwjeselacymi ličbami“ jako sćěhowace přirunanje prezentował: By-li blog Piwarca loni z koncertom w Barclays-centeru (to leži w New Yorkskim wobwodźe Brooklyn) z rap-hudźbnikom Jay-Z był, by tři króć wupředaty był. Potajkim sym za so hodźacym fotom w mojim priwatnym archiwje z lěta 2012 pytał, ale z lońšeje zymy jenož tónle wobraz namakał :-(:

02012012924

Sprawnje prajene: Tamle je optisce hišće wěste wuwiće trěbne :-). Znajmjeńša staj Jay-Z a ja w podobnej starobnej skupinje, smój wobaj w 60-dźesatych lětach 20. lětstotka do swěta přišłoj … Tute přirjadowanje pak tohorunja z cyle hinašich přičin přitrjechi: Sym rady z rapperami hromadźe, mój studentski sobudźěłaćer lěta 2012 bě rap-hudźbnik, rap-hudźbu zdźěla rady poskam, a serbski rap bě tež loni w tutym blogu z temu. Što chceš wjac?

Cyle wothladajo wot toho, zo mi dotal jasne njeje, kelko blogowarjow je WordPress-statistikar z koncertom rappera přirunował :-), wotpowěduje tónle swojorazny scenarij připódla mojej filozofiji: W žiwjenju dźe skerje wo dobre rytmy w bjezposrědnim a přenjesenym zmysle hač wo wulke pamflety … Respektiwnje wo jadriwe direktne wuprajenja město  programatiskich manifestow. Tohodla njehrozy strach, zo budu jónu cyłu knihu pisać :-).

Njejsym Sloterdijk, kiž móže pjeć stow stron z pregnantnymi mysličkami aforistisce napjelnić …

http://de.wikipedia.org/wiki/Jay-Z

Swoboda interneta tež Serbam tyje – Piwarc so USA a wuwiwarjam WordPress dźakuje

11. Dezember 2012

Tuchwilu so na mjezynarodnym kongresu wo přichodnym administratiwnym ramiku interneta diskutuje. Awtoritarne staty kaž Ruska chcedźa wjac censury …

 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/itu-gipfel-autoritaere-staaten-draengen-auf-internet-kontrolle-a-871816.html

 … bohudźak pak staraja so USA bóle hač kóždy druhi kraj wo zdźerženje swobody w interneće …

 http://www.sueddeutsche.de/digital/telekommunikationskonferenz-in-dubai-so-verhandeln-die-staaten-die-zukunft-des-internets-1.1536565-3

 … a tež blog Piwarca leži na platformje z korjenjemi w USA, kotrejež wuwiwar samo ze swójskej załožbu w USA za swobodnu wuměnu informacijow po cyłym swěće w syći dźěła:

 http://www.linux-community.de/Internal/Nachrichten/Wordpress-Foundation-gegruendet

 163.102 króć su z jutrownika lěta 2008 hač do dźensnišeho ludźo tónle serbski blog wopytali, loni je jich 53.740 było. Tale ličba bě lětsa hižo 1. hodownika docpěta, aktualnje (11.12.) je wjac hač 55.200 lětušich wopytow. Ličby zańdźenych lět: 2008 7.485, 2009 15.940, 2010 30.801. Lětsa budźe na kóncu někak 60.000, hdyž tak dale póńdźe.

 Je dale a wjac serbskorěčnych poskitkow w syći, nic naposledk serbowanje w socialnych syćach kaž Facebook. To tyje tež swobodnemu tworjenju zjawneho měnjenja w Serbach.