Archive for the ‘Bóh a swět’ Category

Čehodla je katolska wyšnosć nětko tajka antiserbska kaž prjedy ewangelska?

20. Mai 2017

Mój něhdyši šef, emeritowany Lipšćanski profesor awstriskeho pochada, so mje wčera składnostnje pohrjeba znateho krajneho politikarja w Lipsku prašeše: Čehodla čini nĕtko katolska cyrkej ze Serbami w Hornjej Łužicy to samse kaž prjedy ewangelska cyrkej w Delnjej Łužicy?

Stary přećel Serbow, kiž měješe wjele serbskich studentow a podpěrowaše w lĕće 2001 Chróšćan zběžk, měni z tym tajkule zasadnu strukturelnu njepřećelskosć cyrkwinskeje wyšnosće napřećo serbskemu ludu, kaž ju tuchwilu w našich jadrowych kónčinach z wot horjeka předwidźanej fuziju do směra jedneje wulkowosady dožiwjamy.

Na měrniwej serbskej kupje – čehodla žanych wulkich debatow njeje

25. März 2016

W srjedźišću orkana je ćišina. To płaći tež za towaršnostnu atmosferu. „Smy we wójnje“ běše titulne napismo najwjetšeje němskeje bulwarneje nowiny po #brusselsattack . We wójnje njeje wažnych druhich zjawnych temow – nimo wójny. Hižo do toho bě jeničce jedna tema: #refugeeswelcome – haj abo ně abo kak? Hlej njedawne wólby.

Nětko jenož Vera Lengsfeld a @filozof wobě temje njewjazataj.

Tež w Serbach su wšě horce towaršnostne debaty dawno womjelknyli. Wokoło sorabistiki so hišće kusk wari. Ale hewak: Ani sejmika abo strukturow institucijow dla nochce so hižo nichtó z nikim wadźič. Smy na měrniwej kupje wosrjedź morja wichora strašnych konfliktow.

Marko Šiman za pisany Budyšin

26. Februar 2016

(Twitter frakcije CDU w Sakskim krajnym sejmje)

Dalše fota wo akciji na Mosće měra na stronje Katolskeho Posoła:

http://p2.posol.de/extern_de_galery01_LH16021270518EWWQ.htm

 

„Naš seks-mob“ – načolny zwjazkowy sudnik wo „Kölnje“: Hinak widźane

14. Januar 2016

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/sexmob-koeln-kriminalitaet-strafrecht-fischer-im-recht

 Poručam lekturu wšěm „filozofam“ a profetam paniki.

 https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Fischer_(Jurist)

So wě, zo móžeš to tež cyle hinak hač Fischer widźeć:

http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/20677329_Arabischstaemmige-Bielefelderin-aeussert-sich-zu-den-Uebergriffen-in-der-Silvesternacht.html

 

 

 

Što so hody 2015 doma čini? Wotmołwa bazoweje „nawječorneje kultury“ z Borny

9. Dezember 2015

hody_w_Bornje

https://www.youtube.com/watch?v=1nq39LdeI0s

 Naš „małki“ chce tónle dokument interviewy šulerskeje telewizije Borny ze staršej žonu na parkowanišću před nakupowanišćom dźensa do integraciskeho a orientaciskeho kursa w Budyšinje zapřijeć. 🙂 

 

Serbski rozhłós wo ćěkancach a Serbach – kurdaj Iwan a Salman z Łuha (tež serbsce) pódla

8. Dezember 2015

radijo_gerdesowa

 

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1345678.html

Mjez 1:45 a 8:15 minutami.

 

Bobak „identitu“ w Serbach prošu pohrjebać – doba moderneho wuznawanskeho terora je nimo

11. November 2015

Čuješ so poprawom jako Serb, byrnjež so jako Němc narodźił? Tute prašenje runje tak nerwuje kaž přećelnje měnjeny zajim napřećo němskemu staćanej z – pozdatnje widźomnym – migraciskim pozadkom, „zwotkel poprawom přińdźeš?“

Bobak „identita“ je lěto a wjetše brěmjo za socialne žiwjenje. Nichtó tomu wućeknyć njemóže. Młody Syričan dyrbi wězo nastajnosći na prašenje wotmołwjeć: „Sy ty muslim?“ Na to z akcentowanej zdwórliwosću: „Haj.“ Ja to chutnje bjeru a dale nerwuju: „Wěriš do boha?“ Nětkole pak je wón woprawdźe nerwowany: „Ně, wězo nic!“

Tajke po wšěm zdaću paradoksne wotmołwy dóstawaš hdys a hdys tohorunja w rozmołwje z domoródnymi křesćanskimi wěriwymi, kotřiž priwatnje přidawaja, zo čim mjenje wěrja, ćim starši woni su, ale ćim bóle kemšichodźenje jako kulturny (!) stołp zhromadneje serbskeje identity pěstuja a zakituja.

A tak maš němcowacych ludźi, kotřiž sebje samoho „Serba“ mjenuja, derje serbowacych němskeho pochada, kotřiž so njedźiwajcy toho jako Němc čuja porno druhim w samsnej biografiskej konstelaciji, kotrymž je samozrozumliwje, Serb być. Nó a? Je tak a tak wšojedne, što ja wo sebi myslu, rozsudne je, za koho mje druzy ludźo maja.

Ja mam po měnjenju Jurja Ł. obodritsku mentalitu, wuznawam so k połobjanskemu pochadej, njezabudu pólskeju staršeju maćerje, wězo tež nic hanseatiske młode lěta a westfalsku hejatosć nanoweho přiwuznistwa. Njejsym w Hamburgu ženje reflektował, hač sym Němc. Tohodla nětkole njereflektuju, hač sym Serb.

Mi je Chróšćan serbski raz młodostnych sympatiski, kotřiž su po přepytowanjach čěskeho profesora Šatavy samozrozumliwje jako Serbja žiwi, bjez wědomneho wotmjezowanja wot Němcow. „Identita“ je parodk w zwisku z narodnym hibanjom 19. lětstotka, duchowna kolateralna škoda. To potrjechi narodnosć, nabožnosć – a seksualnosć. Zakonsce zakótwjene chłostanje homoseksualnych aktow a nawopak politiske wojowanje wo připóznawanje tutych formow pochadźatej z woneje doby.

Industrializacija je tradicionelne struktury ničiła a jako wurunanje za nětko njepřewidźomny globalny swět ludźom primitiwne katalogizowanje poskićała. Čłowjek, jako podobizna Boha runja swojemu njebjeskemu knjezej – stworićelej powołany, prosće „Ja sym tón, kiž ja sym“ prajić, je w modernje nuzowany, přeco zaso někajke dźělne aspekty eksistency zabsolutizować. Tohodla praju: Witajće k nam do postmoderny, zabudźće modernu, přetož je tež doba stareje industrije scomter starym myslenjom nimo!

W starej modernje je wězo dramatiske prašenje, hač je małki serbskokatolski lud nětko wohroženy (zaso jónu, wšako smy rady wohroženi!) wot přichada syriskich (potajkim: pozdatnje wopačny kraj!), muslimskich (potajkim: pozdatnje wopačna nabožina!) młodych muži (potajkim: pozdatnje wopačny splah! Dokelž je wočiwidnje wo skutkownosći wobrězanych cymplow z tutoho dźěla swěta arsenal kćějatych fantazijow).

Dźiće mi pak preč z pozdatnym wućekom „hybridologija“. To je stoponjowanje njezmysła, transformacija eksistency do „hybridneje“ super (all inclusive)-eksistency. Serbska wjes njebudźe Melting Pot – tuta koncepcija je hižo w Frankfurće nad Mohanom zwrěšćiła. Změjemy nowych susodow. Najskerje tež někotrych přichodnych Serbow, jeli so wot nich wohroženi začuwamy. Dokelz „wohroženy“ njeje atraktiwny, ale objekt sobuželnosće.

Serbja radšo z Kurdami hač z Danami – murju mjez awtochtonymi a nowymi spotorhać!

18. September 2015

Awtochtone mjeńšiny w Europje hižo dawno woteběraja – po ličbje jim přisłušacych ludźi – a allochtone mjeńšiny dale a bóle přiběraja. Móžu so na diskusiju dźěłoweho zjednoćenstwa „etniske mjeńšiny“ Lěwicy před wjac hač dźesać lětami w Budyšinje dopominać. Tehdom pledowaše stary sorabist L. za prawo tych wjac hač sto ludowych skupin na přikład w němskej stolicy, pěstowanje maćeršćiny jich dźěći wot statneho kubłanskeho systema zaručene dóstać. Mam to za iluzoriske. A tutu jara radikalnu poziciju wjetšina přitomnych přewzała njebě.

Najebać to je najwjetši čas za wotewrjenu diskusiju wo móžnej změnje strategiskeho wusměrjenja mjeńšinoweje politiki. Lobby-dźěło za awtochtone mjeńšiny ma pola wjele zwonkastejacych image wojowanja wo statnje podpěrane konserwowanje prastareje tradicije, kotraž je wot načasneho žiwjenja wohrožene. Zastupjerjo allochtonych mjeńšin skutkuja porno tomu doprědkarscy (tež hdyž woni to w jednotliwym padźe wosobinsce docyła njejsu), dokelž posrědkuje migracija wobraz dynamiki a towaršnostneho wuwića. Mnohotnosć wobsadki płaći jako garant za hospodarski wuspěch w globalnym swěće a kulturnu kreatiwitu.

Tohodla pleduju, kaž prajene, za nowe aliancy (z tym wězo dotalne zbytne njejsu!). Kurdojo na přikład jako – runja Serbam – lud bjez swójskeho stata maja nimale we wšěch swojich sydlenskich rumach problem, zo dźěći swoju maćeršćinu pisać njenawuknu. Hišće hórje, je wjele kurdow, kotřiž swoju rěč docyła porjadnje njewobknježa. Z toho móhli zhromadne mjeńšinopolitiske strategije nastać. Tule je snadź přichodnje wjac praktiskeje zhromadnosće na kubłanskim polu móžno hač z Danami w Šleswigsko-Holsteinskej (kotřiž su njedźiwajcy toho jara sympatiscy ludźo), kiž maja swojeho statneho kmótra před wrotami.

Porno zmužitej imigraciskej strategiji kanclerki Merkelec, kotruž aktualne wudaće tydźenika „Čas“ z „radšo přepisane hač přestare“ wopisuje (wobnowjenje stareho křesćanskeho Němcowstwa z młodymi muslimskimi připućowarjemi), přewažuje w Serbach strach před wotcuzbnjenjom. A zo je snadź lochšo, ludźi z připućowacych a rěčnje fleksibelnych etniskich mjeńšin do Serbow integrować hač jednorěčnych Němcow, njeje w našich wěčnje samsnych degenerowanych diskursach předwidźane. To je smjerćškoda, přetož je to najskerje poslednja šansa serbskeho ludu.

Wotewrjenosć wuknyć:

http://www.zeit.de/2015/38/berliner-erzbischof-heiner-koch-interview

Ćěkancy a serbska rěć – komentar Bena Bělka w Serbskim rozhłosu:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1282066.html

Bamž: Kóžda wosada, kóždy klóšter a dom cyrkwje njech swójbu ćěkancow přiwozmje

9. September 2015

http://www.bistum-dresden-meissen.de/front_content.php?idcat=1579&idart=25913

Pokiwy Carity k praktiskim prašenjam přiwzaća ćěkancow:

Handreichung_Migration_klein_2

Biskopstwo same čini dale a wjac za ćěkancow:

http://www.dicvdresden-meissen.caritas.de/presse/bistum-dresden-meissen-stockt-fluechtlin

Rozžohnowanje z arcybiskopom Kochom

9. September 2015

Prědowanje arcybiskopa Heinera Kocha wčera wječor w Dwórskej cyrkwi w Drježdźanach:

Koch_predowanje

Pjata próstwa bě serbska, a kolektu dóstanu dźěći ćěkancow na Drježdźanskim azylowym stanowanišću.

Fota a tekst k Božej mšě na stronach našeho biskopstwa

http://www.bistum-dresden-meissen.de/front_content.php?idcat=1579&idart=25920

Vorabmeldung

 Berlins neuer Erzbischof Koch: Linkspartei sorgt im Osten für „Stabilität und Identität“

 Der neue Berliner Erzbischof Heiner Koch hat durch seine Arbeit in Ostdeutschland die Linkspartei zu schätzen gelernt. „Ich habe in Dresden bei den Linken viele aufrichtige Menschen getroffen, die mir mit Vertrauen begegnet sind“, sagt Koch in einem Gespräch mit der ZEIT-Beilage  Christ & Welt. Der 61-jährige Geistliche, der aus dem Rheinland stammt und zuletzt Bischof von Dresden-Meißen war, erklärt weiter: „Man kann die Linke im Osten nicht mit der Partei von damals und auch nicht mit den West-Linken vergleichen. Im Osten ist die Linke für viele Volkspartei. Dort verbinden viele Menschen mit ihr eine Stabilität und Identität, die sie bei den anderen Parteien nicht finden.“

 Er betrachte mit Sorge, wie wenig engagierte Katholiken in der Berliner Politik Verantwortung trügen, so Koch: „Ich wundere mich schon, dass eine Regierungspartei wie die CDU so wenig führende Katholiken in ihren Reihen hat.“ Zu Konflikten zwischen Unionspolitikern und der katholischen Kirche, etwa die Haltung zur Homo-Ehe betreffend, sagt der neue Erzbischof: „Die Zeiten, in den Parteien wie CDU oder CSU und Kirche als fast vereint wahrgenommen wurden, sind vorbei. Ich denke, als Kirche müssen wir heute noch stärker unsere Positionen erklären. Wir sind da in der Bringschuld. Übrigens auch gegenüber Politikern in Parteien, die nicht das C im Namen tragen.“ Umgekehrt appelliert Koch an Deutschlands Politiker, mit Bedacht über Flüchtlinge zu sprechen: „Jeder sollte bei diesem Thema seine Worte wägen. Die Situation ist brenzlig.“

Darauf angesprochen, welche Frage an die Bundeskanzlerin für ihn die drängendste wäre, sagt Koch: „Ich wüsste gerne von ihr, wofür es sich heute noch zu kämpfen lohnt.“

Heiner Koch wird am kommenden Samstag in der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale in sein Amt als Erzbischof eingeführt.

Hamburg, 16. September 2015