Archive for the ‘Braniborska’ Category

Braniborska ma mjeztym předskok

24. Juli 2017
  • 20170812_184434W Podstupimskim knježerstwje dźěła statna sekretarka jako społnomócnjena za serbske naležnosće (http://www.mwfk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/666337) – w Sakskej tajke wysoke zastojnstwo za serbske zajimy nimamy.
  • W Braniborskej maja znajmjeńša wěste zakonske kriterije za móžne skóržby třěšneho zwjazka Serbow – w Sakskej docyła nic.
  • Rozprawa knježerstwa k połoženju serbskeho ludu dyrbi wosrjedź legislaturneje periody wuchadźeć – a nic hakle ke kóncej kaž dotal w Sakskej.
  • Serbšćina je mjeztym runoprawna na taflach (a nic mjeńši připlack kaž w Sakskej), pućniki smědźa tež serbsce na komuny zwonka serbskeho sydlenskeho ruma pokazać – w Sakskej hišće w statusu přeća…
  • Dyrbja-li přichodnje při awtodróze stare pućniki z mjenami wotjězdow wobnjowjeć, budu wone w serbskim sydlenskim rumje dwurěčne. Tajke něšto je za Saksku serbski ministerski prezident Tilich pisomnje wotpokazał (hlej wobraz z dokumentom, tón dopokaz je sej wjele ludźi přało).
  • Gmejny a hamty (zarjad za małe komuny) dóstawaja pawšalnje tysac euro na lěto za serbsku rěč w zjwanym rumje – w Sakskej njedawa.
  • Při krajnym sejmje je němskoserbska tafla z mjenom parlamenta. W jeho domje je wupokazanje na rumnosć serbskeje rady dwurěčne, interface za techniku w rumach sejma móžeš tež serbsce nałožować – wšo to w Sakskej njeeksistuje.
  • Serbja maja prawo na rozšěrjenje dotal zakonsce postajeneho sydlenskeho ruma – w Sakskej su přisłušace gmejny w přiłoze serbskeho zakonja fiksowane.

To su jenož wosom z 16 dypkow na mojej lisćinje so złožowacej na rešerše w susodnym kraju. Sym so na wobsahi wobmjezował, hdźež je předskok Braniborskeje bjez dwěla a wobsahowje njezwadny.

Hdyž pak maja Delni Serbja politisce njedźiwajcy swojeje mjenšeje ličby a hišće mjenje serbwoacych ludźi tajki předskok před Hornimi Serbami, potom směmy so prašeć, na čimž to zaleži. Jeli bych lózy był, bych prajił: Dokelž su woni mjenje konserwatiwni a hišće mjenje poddani hač naši ludźo. So wě, zo je mi tež cyle hinaša interpretacija znata: Hdźež je Serbstwo tak a tak nimale mortwe, móža Němcy jara wulkomyslnje z nim wobchadźeć. To je hišće bóle lóze. Što je wěrnosć a konkluzija za Saksku? Pomhajće mi, čitarjo Piwarca!

Lětak krajneho knježerstwa: „Waše serbske prawa“: http://www.mwfk.brandenburg.de/media_fast/4055/Flyer%20MWfK_SorbenWenden.pdf

A štóž ma hišće prašenja abo nastorki, njech piše referentej społnomócnjeneje:

meto.nowak@mwfk.brandenburg.de

Gorholt snadź bórze woteńdźe – přewozmje Nowak najwyši serbski job w Braniborskej?

12. April 2016

Ničo złeho njemyslo čitaš na chorołožu při snědani nowiny a – wuhladaš na braniborskej stronje wobličo knjeza Martina Gorholta (SPD) na wólbnym plakaće. Połdra lěta hakle je statny sekretar w ministerstwje za wědomosć a kulturu krajny zamołwity za naležnosće Serbow. Nětkole pak chce so 59-lětny z krajnym radu we wokrjesu nad Habolu stać.

Po prěnim wólbnym kole leži z 27,1 procentom za kandidatom CDU (30,5 procentow). 27. jutrownika budu rozsudne wólby. Kandidaća AfD (18,8), Lěwicy (10,5), Zelenych (7), Piratow (1,8) atd. su won.

Gorholt płaćeše jako faworit, nětk pak rozsudźi, štó móže wjac dotalnych wolerjow druhich kandidatow za sebje mobilizować. Za dwě njedźeli wěmy, hač trjeba Braniborska noweho społnomócnjeneho za Serbow. Najlěpje by zawěsće było, hdyž by jeho referent Měto Nowak zastojnstwo přewzał. Tón je kompetentny a njećeknje do druheho hamta.

Łukojce serbske! Gratulaciju do Braniborskeje

9. Dezember 2015

http://www.t-online.de/regionales/id_76361458/siedlungsgebiet-der-sorben-und-wenden-wird-groesser.html

Stejišćo sakskeho serbskeho zapósłanca Hajka Kozela k tomu:

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3859&teaserId=6

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy z Braniborskeje a Sakskeje z hosćimi jutře w Kalawje

8. Oktober 2015

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3762&teaserId=6

Aktualna zdźělenka braniborskeje statneje sekretarki financneho ministerstwa: 20151008_PM_ Trochowski_Zukunft_Finanzierung_Stiftung_für_das_sorbische_Volk_sichern

Wuslědki direktnych wólbow do serbskeje rady Braniborskeje: Marcus Kóńcaŕ najwjac hłosow

1. Juni 2015

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1181946.html

 http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2636.html#anchor1

Kóńcaŕ: 782 wot 1.249 hłosow.

http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2015/06/Brandenburg-Sorben-haben-Vertreter-fuer-Landtag-gewaehlt.html

 http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Neuer-Sorbenrat-in-Brandenburg-gewaehlt;art1049,5043409

 

 

„Jubilejny milion“ k stoćinam Domowiny Załožbje za serbski lud tež klětu zaso k dispoziciji

9. Oktober 2014

Rozprawje:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2252.html#anchor1
http://www.sz-online.de/sachsen/mehr-bundesmittel-fuer-sorbische-stiftung-2945803.html

Komentary:

Norbert Barthle, etatnopolitiski rěčnik frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje:
http://www.newswalk.info/barthle-brandl-haushaltsausschuss-entschliesst-verstaerkte-minderheitenfoerderung-387759.html

Martin Gerster, čłon frakcije SPD w etatnym wuběrku zwjazkoweho sejma: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-SPD_Mehr_Geld_fuer_kulturelle_Vielfalt_SPD_Haushaelter_staerken_nationale_Minderheiten-6049077

Kathrin Kagelmann, rěčnica za serbske naležnosće frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje: http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3219&teaserId=6

Domowina nětko w Braniborskej jako třěšny zwjazk připóznata

13. August 2014

NOWINSKA INFORMACIJA

Domowina nětko w Braniborskej jako třěšny zwjazk připóznata

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. so w Braniborskeje jako serbski třěšny zwjazk wotpowědnje § 4 a Serbskeho zakonja připóznaje. Tutu informaciju dósta Zwjazkowe předsydstwo Domowiny dźensa z listom statneho sekretara Martina Gorholta z Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu w Podstupimje. Domowina bě dnja 26. meje wotpowědnu próstwu stajiła. Statny sekretar přeje Domowinje wjele wuspěcha “při spjelnjenju nowych zakonskich nadawkow”.

Pokiw na postajenje pacienta – delnjoserbsce!

28. Juli 2014

Patientenverfügung in Niedersorbisch

Planowane přesydlenje Prožyma přinjese měšćanostce we Wjelceji wušparanja

23. Juni 2014

Po čitanju aktow měšćanskeho zarjada Wjelceje zwěsći frakciski šef CDU – porno dotalnym zjawnym twjerdźenjam měšćanostki:

„Es gibt noch gar keinen wie auch immer gearteten ersten Teil eines Grundlagenvertrages", stellte Jurischka nach Akteneinsicht fest: „Eine lose Blattsammlung trifft es eher. Ich habe in den Unterlagen nur etwas über die Umsiedlungsmodalitäten von Schleife zum Vergleich für Welzow gefunden, die handschriftlich in den Text eingefügt waren“ (wuzběhnjene wot Piwarca). Gegenüber dem Stadtverordneten bestätigte der Hauptamtsleiter, Herr Pusch, dass es noch gar keinen konkreten und ratifizierten Grundlagenvertrag gäbe. Es handele sich um eine sogenannte „Synopse" (Anmerk.: vergleichende Übersicht und Gegenüberstellung gleichartiger Daten und Texte). „Ist es womöglich eine vorsätzliche Täuschung aus der Verwaltung zu konkreten Inhalten zur Proschimumsiedlung?“, spekuliert Jurischka, denn Proschim war niemals Gegenstand der Erörterungen – durch die Ablehnung des Ortsbeirates.

„Es kann nicht angehen, das die Bürgermeisterin der von der Abbgaggerung betroffenen Bevölkerung vollmundig verkündet, es sind Fakten geschaffen worden“, kommentiert der CDU-Politiker das Verhalten und die Ankündigungen der Bürgermeisterin. „Was genau verhandelt worden ist und wo mit Vattenfall eine Einigung erzielt worden ist, wurde nirgends erkenntlich“, so Jurischka.

Wućah z přinoška:

http://www.umweltruf.de/2014_Programm/news/news_druck.php3?nummer=4327 / Hlej tež: http://www.niederlausitz-aktuell.de/spree-neisse/welzow/item/42668-cdu-nimmt-akteneinsicht-umsiedlungsvertrag-existiert-nicht-kritik-an-ankuendigungen-der-buergermeisterin.html

Nimo toho so statne rěčnistwo z měšćanostku zaběra:

http://www.berliner-zeitung.de/brandenburg/tagebau-welzow-es-geht-um-kohle,10809312,27543500.html

Multimedialna reportaža „Spiegel Online“ wo aktualnym połoženju w brunicowym rewěrje:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/braunkohle-boom-in-der-lausitz-warum-die-billig-energie-riskant-ist-a-970690.html

Domowina wotewrjena za rozmołwy ze wšěmi, kiž su zwólniwi, so na dobro Serbow angažować

15. Juni 2014

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY – Wochozy, dnja 14.06.2014

Z dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuradźowaše dźensa pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika we Wochozach.
Jedna z hłownych temow bě kooperaciske zrěčenje mjez Domowinu – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. a Domowinu – Župu Dolna Łužyca z. t., kotrež so jednohłósnje wobzamkny:
„Zwězkowe pśedsedarstwo pśigłosujo naraźonomu kooperaciskemu dogronoju mjazy kšywowym zwězkom a Župu Dolna Łužyca z. t. k politiskim zagronitosćam w serbskich nastupnosćach Bramborskeje na zakłaźe nowelěrowaneje Serbskeje kazni Bramborskeje. Prezidij dostanjo nadawk, z pomocu zastojnstwa Domowiny a we wótgłosowanju z pśedsedarstwom Župu Dolna Łužyca z. t. dopołnjenje toś togo dojadnanja koordiněrowaś.“ Čłon zwjazkoweho předsydstwa Kito Ela wupraji so jara spokojom ze zrěčenjom: „Widźu w zrěčenju dobru šansu, situaciju mjez Hornjej Łužicu a Delnjej Łužicu polěpšić.“

Dalša tema běchu nowowólby serbskich zastupjerjow załožboweje rady Załožby za serbski lud. Zwjazkowe předsydstwo schwali dźensa namołwu k zapodaću kandidatnych namjetow za nowowólby serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do załožboweje rady na dobu 2015-2019. Kandidatne namjety móžeja so hač do 15. julija 2014 zarjadej Domowiny w Budyšinje zapodać. Prawa namjetowanja maja přirodne a juristiske wosoby. Kandidaća maja při tym wjacore wuměnjenja spjelnić, kaž na přikład być wólbokmani po wólbnym zakonju, so k serbskemu ludej přisłušni wuznawać a serbsku rěč wobknježić. Zdobom wobzamkny wone za to wólbny porjad. Prezidij dósta nadawk, za to hač do 30. junija wólbnu komisiju powołać.

Gremij wza naćisk prašenjow kandidatom k wólbam do Krajneho sejma Sakskeje na wědomje a da jón na zakładźe dźensnišeje diskusije wróćo do prezidija za dalše wothłosowanje mjez prezidjom a wuběrkom za lobby-dźěło.

Dale nachwata zwjazkowe předsydstwo dźensa wobzamknjenje k dalšemu wobchadej z inciatiwnej skupinu Serbski sejmik ze zašłeho posedźenja. Wone wobkrući, zo njewučita z předležacych wotmołwow skupiny žadyn nošny koncept. Zwjazkowe předsydstwo slěduje dale wobzamknjenjam hłowneje zhromadźizny Domowiny. Domowina je dale wotewrjena za rozmołwy ze wšěmi, kiž su zwólniwi, so na dobro Serbow angažować.

Posedźenju přizamkny so 17. wopomnjenski dźeń Domowiny za wotbagrowane serbske wsy, wěnowany dźělnemu wotbagrowanju Wochoz před 30 lětami. Dawid Statnik pokaza w swojej narěči na bohate serbske stawizny wsy, w kotrejž bě mjez druhim sobuzałožer Domowiny Bogumił Šwjela z fararjom. Tradiciju serbskeho towarstwoweho žiwjenja we wsy Domowinska skupina Wochozy/Sprjowje pod nawodom Ingi Nowakoweje hač do dźensnišeho haji. Hladajo na mjeztym schwalene planowanja za brunicowe jamy Wochozy a Wjelcej-juh wobroći so Dawid Statnik na wobydlerjow wot planowaneho přesydlenja a wotbagrowanja potrjechenych: „My stejimy Wam poboku kaž tež přeco so rozsudźiće, a budźemy Was we Wašich prócowanjach wo zachowanje Serbstwa podpěrować.“