Archive for the ‘dobra serbšćina’ Category

Čehodla je katolska wyšnosć nětko tajka antiserbska kaž prjedy ewangelska?

20. Mai 2017

Mój něhdyši šef, emeritowany Lipšćanski profesor awstriskeho pochada, so mje wčera składnostnje pohrjeba znateho krajneho politikarja w Lipsku prašeše: Čehodla čini nĕtko katolska cyrkej ze Serbami w Hornjej Łužicy to samse kaž prjedy ewangelska cyrkej w Delnjej Łužicy?

Stary přećel Serbow, kiž měješe wjele serbskich studentow a podpěrowaše w lĕće 2001 Chróšćan zběžk, měni z tym tajkule zasadnu strukturelnu njepřećelskosć cyrkwinskeje wyšnosće napřećo serbskemu ludu, kaž ju tuchwilu w našich jadrowych kónčinach z wot horjeka předwidźanej fuziju do směra jedneje wulkowosady dožiwjamy.

Wuslědki 1. serbskeho sympozija w Drježdźanach

28. Februar 2015

http://yourpart.eu/p/stup-dale-DD

Serbski rozhłós wo 1. serbskim sympoziju:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1104726.html

Wuslědki III. hłowneje zhromadźizny župy „Jakub Lorenc-Zalěski“: Konkretne skutki w srjedźišću

13. Dezember 2014

Na III. hłownej zhromadźiznje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ dnja 12.12.14 bu program „Domowina 2025“ jednohłósnje wobzamknjeny. Do toho běchu jón wjesne Domowinske skupiny a towarstwa jara wobšěrnje diskutowali.

Po wotwažowanju wobmyslenjow a zapřijeću namjetow je župne předsydstwo w septembrje roz-sudźiło, nječakać hač do měrca 2015, ale program radšo wobzamknyć a z dźěłom započeć. Přetož kopica mudrych słowow ničo njepřinjese – jenož skutki, kiž z programa wurostu, a wuslědki su wažne. Dotal je župne předsydstwo stajnje pokazało, zo njeje ženje jenož w rěčach tčacy wostało. A tomu tež w přichodźe tak budźe.

Zdobom bu rozprawa wo prěnim lěće dźěławosće župy jako zapisane towarstwo podata. Na wjele wuslědkow, wosebje na 7. festiwal dudakow, móžeše so pokazać. Kritiske prašenje bě, hač chce třěšny zwjazk tež w přichodźe dale ze župu hromadźe dźěłać. Tute wobmyslenja móžeše předsyda Dawid Statnik přitomnym wzać, zaručejo podpěru při našim dalšim dźěle, wosebje w zwisku z Witaj a 2plus. A na Slepjansku gmejnu přitomni apelowachu, zo by so nětko spěšnje k tomu předrěła, z twa-rom dwučaroweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa započeć. Župjenjo wočakuja, zo so gmejnska rada w swojim januarskim posedźenju k tomu pozicioněruje.

Manfred Hermaš
župan
Domowina – župa Jakub Lorenc-Zalěski z.t.
02959 Slepo / měrowa 65

Kulturny bój: Doma němsce? Merkel hinak hač Tilich / Wokrjes Budyšin pomha PEGIDA

9. Dezember 2014

CSU_deutsch

Njewěm, što je sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha, kiž – bohudźak! – doma němsce njerěči, pohnuło, so na naprašowanje nowiny „Welt“ tak citować dać, hač by sympatiju za absurdnu rěčnopolitisku ideju CSU (hlej citat na wobrazu) měł:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article135110332/Oppermann-warnt-CSU-vor-Sprachpolizei.html

Tak je polyglotny Serb kanclerce Merkel z uckermarckskeje prowincy přewostajił, bilingualne kubłanje dźeći zakitować:
http://www.trt.net.tr/deutsch/europa/2014/12/08/mebilinguales-aufwachsen-ist-von-vorteilrkel-124760

Spodźiwny namjet CSU, wot kotrehož je so bayerska strona po horcych nutřkownostronskich debatach zaso kusk distancowała, je dźěl přiwótřenych zjawnych rozestajenjow wo prawe wašnje wobchadźenja z kulturnymi, rěčnymi a nabožnymi rozdźělemi. Mjeztym dźe w Drježdźanach napřemoběh PEGIDA a přećiwnikow dale: Tydźenja 7.500:2.000, wčera 10.000:9.000. Tak so wuwiwa konflikt krok po kroku na kulturny bój. Bohužel ma PEGIDA tuchwilu skutkowniše stawiznički, na přikład: Großröhrsdorf:

https://mopo24.de/nachrichten/asylheim-grossroehrsdorf-soll-wieder-schliessen-2912
Najprjedy njesmě ludnosć sportownju hižo wužiwać, dokelž je pozdatnje rozpadowata. Njepjapcy krajnorady zarjad pod ćišćom krajneje direkcije dom skupinje azylantow jako nuzowe přebywanišćo dawa, doniž njejesu nowi wobydlerjo zasadźenja policije a wohnojoweje wobory – najskerje tež ludźi, kotřiž tamle hižo sportować njesmědźachu – zawinowali a njeje zarjad jich do druhich domow posłał.
http://www.sz-online.de/sachsen/passant-an-asylunterkunft-attackiert-2989508.html

Wčera bě Großröhrsdorf wulka tema na PEGIDA-manifestaciji:
https://mopo24.de/nachrichten/live-ticker-demo-pegida-sternmarsch-mopo24-2919
A list krajneho rady Hariga – kaž móžeš w Sakskich Nowinach čitać – měšćanostce, zo njebudźe krajnoradny zarjad jim hižo kriminelnych azylantow připokazować.

Doma tež přichodnje njebudźemy němsce rěčeć. Ale hač smy wjele mudriši hač druzy při namakanju puća, kak ma towaršnoć w Sakskej a Němskej tónle kulturny bój wotputać a do měrliweho a spomóžneho cyłka wjesć, dyrbimy hakle pokazać. Serbja, kotřiž njejsu ani Němcy ani wukrajnicy, ale domoródni Słowjenjo, maja mjez frontami ekskluziwne stejnišćo. Što pak chcemy z toho sčinić?

Dodawk: Nadběh azylanta na młodeho susoda – to bě łža:
http://www.sz-online.de/nachrichten/angriff-am-asylheim-in-grossroehrsdorf-war-erfunden-2991981.html

Stejišćo Hajka Kozela k Tilichej:
PD_78_2014_Kosel_Sorbisch

Sorabistika Lipsk: Wuwučowanje hornjoserbšćiny bjeze znajomosćow hornjoserbšćiny?

23. November 2014

Piwarc je sćěhowace linki dóstał, kotrež informacijow dla tule zjawnosći k dispoziji staji:

Sorabistiski institut Uniwersity Lipsk je njedawno dwě połměstnje k wobsadźenju wupisał:

http://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/stellen-und-ausbildung/stellenausschreibungen/wissenschaftliches-personal.html

Po wotchadźe dr. Rychtarja měło so tola městno za hornjoserbsku rěčnu praksu znowa wobsadźić. A dokelž so ja wosobinsce za tajke dźěło zajimuju, wobhladach sej wupisanje cyle dokładnje. A so njemało dźiwach. We wupisanjomaj so ničo wo tym njepraji, zo měło to městno / połměstnje za hornjoserbšćinu być (dwě połměstnje za delnjoserbšćinu wšak w instituće maja – jednu wot Sakskeje a jednu wot Braniborskeje płaćenu połojcu; a wonej stej tež wobsadźenej).

We wupisanju pak žada so znajomosć hornjo- a / abodelnjoserbšćiny! Kak da móhł něchtó ze znajomosćemi delnjoserbšćiny hornjoserbšćinu podawać? Njeje da wuběrna znajomosć hornjoserbšćiny a samo wěste wuwučowanske nazhonjenja za tajke městno z wuměnjenjom?

A dale wočakuja po wupisanju za jedne połměstno dobru znajomosć jendźelšćiny a za druhe połměstno znajomosć dalšich mjeńšinowych rěčow !!! Je da za wuwuwčowanje hornjoserbskeje rěče znajomosć jendźelšćiny abo dalšich mjeńšinowych rěčow trěbna? Nic pak znajomosć hornjoserbšćiny? Zwonjo wjele razow do sekretariata instituta tutych prašenjow dla tam pak nikoho njedocpěch. Chcych so woprašeć, kak so z tym ma a za čo stej tutej wupisanej połojcy dokładnje předwidźanej a wosebje – za koho? Móžemy tola wćipni być, štó so na njej powabi a štó jej na kóncu dóstanje. Ale wulke prašenje wostanje: štó budźe hornjoserbšćinu podawać, hdyž su tola wjetšina studentow na Lipsčanskej sorabistice Hornjoserbja? To dyrbjało serbsku zjawnosć zajimować.

Tak je lětuši „Šeršeń“ situaciju na „Sorabistice“ komentował:

sorabistica

Druhi dźěl comicoweho zešiwka „Feliks a Florian” wušoł – z pjera Šćěpana Hanuša

11. November 2014

Witaj_Feliks a Florian_OS_A5_Teil2.indd

„Agent Žwjenkačk”, “Rejowanska partnerka” abo “Feliksowe supersanki”: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka „Feliks a Florian” čitać. Na 63 stronach dožiwitaj wjesnaj hólcaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować. Zběrku lóštnych stawizničkow z pjera awtora Šćěpana Hanuša dóstanjeće za 2,50 € w Smolerjec kniharni, Serbskej kulturnej informaciji abo w Rěčnym centrumje WITAJ.

Piwarc je tónle pokiw Płomjenja rady přewzał.

Rěče awtochtonych etniskich mjeńšin Němskeje w srjedźišću zajimaweje zjawneje konferency

7. Oktober 2014

Termin-gemerkt-26.11.2014-Charta-Sprachen

Programm-Sprachenkonferenz-26.11.2014

Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, kommen Sie doch zur Konferenz!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Minderheitensekretariat (s.u.).

Mit freundlichen Grüßen – z přećelnym postrowom – z pśijaśelnym póstrowom
Beste Gröten – ma wanlike gröötnise – med venlig hilsen – Tsche Debleha

Judith Wałdźic / Walde

—————————————————————–
Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten
und Volksgruppen Deutschlands
Fehrbelliner Platz 3
10707 Berlin
j.walde@minderheitensekretariat.de
Tel.: +49 (0)30 18681 45870
Mobil: 0173 9936731

http://www.minderheitensekretariat.de

Što awtochtoni ze swojej rěčnej kompetencu samo k hospodarskemu fundamentej regionow přinošuja, wuńdźe z wotmołwy šefa marketingoweje towaršnosće Hornjeje Łužicy / Delnjeje Šleskeje (MGO), Holma Große w wčerawšich Sakskich Nowinach: Wobknježenje wšelakich rěčow, štož je za awtochtone etniske mjeńšiny normalita, je z jeho wida wažny argument za inwestorow – hišće bóle hač niske mzdy, z kotrymiž MGO bohudźak njewabi:

MGO_citat

Čestnohamtske dźěło w Serbach – jenož hišće kwakla? Forum SN a Domowiny za wšě generacije

12. September 2014

Forum SN-Čestnohamtske dźěło

Wusłyš nas, Hynco, w rěčnej nuzy!

25. Juli 2014

Zo njeby nałožowanje rjaneje serbšćiny k rakecam jěło, je nam wšěm dr. Hync Rychtaŕ z Lipska k pomocy. Studenća dyrbjachu so drje z nim rozžohnować, přetož chce so Hync na wuměnk podać – poprawom njepředstajomne!

To pak prosće njeńdźe, trjebamy jeho nuznje za saněrowanje hustodosć skomoleneje serbšćiny – z němskej fonetiku, demontowanej gramatiku, słowoskładom mjez pěstowarnju a zakładnej šulu. Tohodla tule pokiw na najwažnišu serbsku stronu w interneće:

https://sites.google.com/site/hyncowastrona/

So wě, zo so dalšich jeho hóstnych přinoškow nadźijam kaž tónle hižo w Piwarcu wozjewjene:
https://piwarc.wordpress.com/2012/01/06/hync-rychtar-hostny-prinosk-z-aktiwnje-nalozowanej-recu-wso-steji-abo-pada/

W tutym zmysle: ad multus annos we winicy rěče na dobro derje serbowacych přichodnych generacijow, kotrež su tuchwilnu mizeru přewinyli – tež dźakowano pokiwam-pomocy „wuměnkarja“ Hynca Rychtarja!

Namołwa: Wunamakajće serbske genießowanje!

23. Juni 2014

Serbske žiwjenje je rjane, ale słowo za "genießen" nimamy. "Wužiwanje", poskitk słownika, njewotpowěduje tomu, štož chcedźa serbscy "Genießerojo" prajić. Potajkim pomhajće a namjetujće nowe serbske słowo!