Archive for the ‘komunalna politika’ Category

Kónc łužiskeje brunicy w hospodarskim chaosu – wojowarjo za „Wochozy II“ su Łužicu přeradźili

4. Februar 2016

Kapitalizm, wotbłyšć reality we wikach, ćěri swět doprědka, nic moralka. Po dialektiskim principje móža realistiscy socialisća z tym najlěpje wobchadźeć, kotřiž kaž Marx wědźa, zo byće wědomje postaja.

Něhdy wokoło lěta 2010 praješe mi tehdomniši kolega (wědomostnoparlamentariski poradźowar), něhdyši sobudźaćer statneje rady NDR: Hač do lěta 2020 budźe najskerje z ryzy ekonomiskich přičin kónc z wudobywanjom łužiskeje brunicy. Fakt w lětomaj 2015/2016, potajkim časowje po połojcy puća: Šwedski koncern Wodopad sej hoberskeho deficita dla wot našich komunow kompletny lońši přemysłowy dawk wróćo žada. A předawanje brunicowych jamow a milinarnjow je na hrački stajene, dokelž liča šwedsy analysća město pjeć miliardow eurow jenož hišće z dwěsće do třista milionami – z tendencu: dale a mjenje.

Dotal běše samo Lěwica přećiwo zestatnjenju brunicoweje industrije, byrnjež w Braniborskej něhdyši lěwicarski hospodarski minister Christoffers tajki model hižo před lětami internje pruwować dał. Hladajo na dramatiske potuńšenje substancy tuteje industrije so dotalna wotpokazowaca pozicija tuchwilu přeměnja. Zdobom podpěruja tež měšćanosća a wjesnjanosća ze stareho wokrjesa Běła Woda přewzaće brunicoweje industrije do statnych rukow:

http://www.sz-online.de/nachrichten/vattenfall-rueckzug-wird-zur-last-fuer-die-lausitz-3312940.html

Socialna a serbska substanca regiona trjeba zaměrne, srjedźodobne wotwiwanje wudobywanja brunicy, zo njeby k njejapkemu kóncej na kóšty dźěłowych městnow, ale tež wobswětowych zakładow dóšło, wšako tuchwilu ani zapłaćenje dotalnych škodow ani rewitalizacija krajiny zaručene njeje. Ći, kotřiž su w lěće 2013 dowolnosć za Wochozy II a prawniski ramik za wudobywanje brunicy hač do lěta 2067 přetłóčili,

http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/Neuer-Tagebau-nimmt-wichtige-Huerde;art1047,4346617,

přewostaja nětkole dźěłaćerjow a přesydlencow a Serbow tak a tak njewěstemu dońtej. Z putnikowanjemi do Šwedskeje abo Čěskeje njeje nikomu k pomhanju. Dyrbimy swój dóńt sami do ruki wzać. Cyle racionalnje.

W tutym zwisku wobžaruju wotstup mudreho a sprawneho muža z komunalneje runiny w Slepom, kiž je přeco racionalnje na dobro Serbow a wšěch sobuwobydlerjow jednał, byrnjež sym w detailu hdys a hdys hinašeho měnjenja był hač wón. Ale wón je dobry demokrat, z kotrymž móžeš kóždy čas rozumnje diskutować:

http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Schleifer-Gemeinderat-Manfred-Hermasch-wirft-das-Handtuch;art13826,5386231

Telewizija MDR wo katastrofalnym financnym połoženju potrjechenych gmejnow a městow: http://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video326168.html

 

W Bóšicach knježi – serbski – njeduch Pegidy / hlej dźensniši SZ

7. November 2015

Poselstwo wyšeho měšćanosty CDU – tež Bóšicam:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rottenburg-buergermeister-stephan-neher-im-interview-ueber-fluechtlinge-a-1061832.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=

 

 

Přiwzaće ćěkancow: Kanclerka Merkel dyrbi to bjez pomocy serbskich gmejnow šafnyć

28. Oktober 2015

Wot 2011 hač do dźensnišeho je telko syriskich ćěkancow do Europy ćekło, zo bychu woni móhli wosom kopanišćow napjelnić. W susodnych krajach Syriskeje je so w tutym času telko Syričanow zaměstniło, zo bychu ćělnje 59 koparskich polow wučinili. Tute a druhe ličby prudow ćěkancow widźiće na zakładźe datow UN tule:

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

Kaž zwonka časa a ruma agěruja wjesnjanosća zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2874.html#anchor2

Woni „njejsu hač dotal na namołwu Budyskeho wokrejsa dla móžnych kwartěrow za ćěkancow wotmołwili. Poprawom chcychu so hač do póndźele pola Krajnoradneho zarjada w Budyšinje přizjewić. Wony termin běchu sej sami w předpolu wuprosyli.“ A nětko? Předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška praješe Serbskemu rozhłosej, zo „chcedźa wjesnjanosća (…) najprjedy raz konferencu z Budyskim wokrjesom k tutej temje spočatk nowembra wočaknyć.“

Knjez Domaška je sam w zwjazkowym zarjedźe za migraciju a ćěkancow dźěłał. Wón dyrbi cyłostatnu zamołwitosć w tuchwilnej europskej humanitarnej krizy znać. Zo dadźa zamołwići komunalni politikarjo najprjedy termin za wotedaće poskitkow přestorčić, dokelž njebě w lěću prózdnin dla móžno k dorozumjenju dóńć, bě njepřijomne dosć – bychu wšitcy po cyłej Němskej tak jednali, by so stat dawno sypnył. Aktualna demonstratiwna lěnjota je pak i-dypk.

Ze serbskimi zamołwitymi komunalnymi politikarjemi njeby Němska tuchwilne wužadanje zmištrować móhła. Na nich kanclerka Merkel ze swojim wuprajenjom „My to šafnjemy“ najskerje mysliła njeje.

K tomu těz nětko diskusija w Knize wobličow:

Budyšin: Štó je lěpši za Serbow – Ahrens abo Knaak?

8. Juni 2015

http://www.sz-online.de/nachrichten/wird-er-bautzens-neuer-ob-3120900.html

 

Wšě wuslědki wólbow wjesnjanostow/měsćanostow po cyłej Sakskej – Statistiski zarjad:

http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/kw/kw2015/B_VII_6_3_7j_15_SN.pdf

Serbski rozhłós wo wuslědkach w Hornjej Łužicy:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1187974.html

Woni njewostanu w Budyskim wokrjesu – ćěkancy njebudu dołhodobni wobydlerjo našeje domizny

22. Mai 2015

Krajnoradny zarjad chce negatiwne demografiske wuwiće minjenych 25 lět w regionje z integraciju tule tuchwilu bydlacych ćěkancow kusk wurunać:

http://www.sz-online.de/sachsen/wohin-mit-den-fluechtlingen-3108289.html

To pak njebudźe. Lědma štó, kiž je nětko jako azylant pola nas žiwy, ma wotpohlad, w Budyskim wokrjesu wostać. Nimale kóždy z nich ma mjenujcy přiwuznych w zapadoněmskich zwjazkowych krajach a Berlinje a w padźe dowolnosće dołhodobneho přebywanja w Němskej k nim přećehnje. Móžu z nazhonjenjow mjez druhim w Holešowje přichodne bydła naličić: Hamburg, Hannover, Mnichow, Dortmund a wězo němska stolica.

Tomu móžeš jenož z poskitkom porjadneho dźěłoweho městna do kónca azyloweho jednanja zadźěwać, štož by potrjecheneho pohnuło, tule wostać a swojich swójbnych k sebi wzać. To pak so njestawa. Nawopak, zarjad za wukrajnikow haći pospyt organizowanja dźěłowych městnow, a agentura za dźěło je faktisce agentura wobaranja dźěłu za ćěkancow. W prěnich 15 měsach nima nichtó žanužkuli šansu, porjadnje zapłaćene normalne dźěłowe městno dóstać. To móžu mjeztym dopokazać. Te wšo zničace słowo, z kotrymž agentura za dźěło a jobcentery nowe socialne pady na dobro zdźerženje swojich swójskich dźěłowych městnow produkuja, rěka němsce „Vorrangprüfung“.

K tomu přińdźe towaršnostnje cuzym napřećo njepřećelna atmosfera w našich kónčinach, kotruž ćěkancy wězo instinktiwnje sobu dóstawaja. Potajkim pytaja hižo tohodla radšo perspektiwu w přijomnišich regionach. Nic naposledk njeje stajny zarjadniski chaos w tutych naležnosćach na wokrjesnej runinje wabjenje, tomu tež x-te přestrukturowanje wotpomhać njemóže. Te fatalne krónowanje běše njedawna namołwa w medijach, wjac čestnohamtskich ludźi njech připóznatym azylantam při wobchadźenju z běrokratiskimi monstrami zarjadow pomha. „Geht’s noch?!“ Trjebamy čestnohamtskich za přewod do tydyšeho žiwjenja, ale štož su běrokraća zawinowali, njech woni sami zaso rjaduja. Jeli trjeba, z tołmačerjemi.

Cyž: Tež na europskej runinje zajimy narodnych mjeńšin stronsce njewotwisnje zastupować

8. März 2015

NOWINSKA INFORMACIJA

Z wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 7.3.2015 w Budyšinje

Přihoty hłowneje zhromadźizny w srjedźišću

Tři tydźenje do 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny wobjedna zwjazkowe před-sydstwo na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje dalše podłožki a organizato-riske přihoty. Tak wone rozsudźi, zakónčić diskusiju k wobzamknjenju 16. hłowneje zhromadźizny, w Domowinje prawólby přewjesć: »Zwěsći so, zo njehodźitej so nam-jetaj za prawólby a pranaprašowanje pobrachowaceje wole župow a sobustawskich towarstwow dla přesadźić. Z tym wobchowa dotalny delegatny princip za wólby a bytostne rozsudy třěšneho zwjazka dale swoju płaćiwosć.« 15 z 18 čłonskich to-warstwow běchu na wotpowědne naprašowanje předsydy Domowiny wotmołwili, při čimž so w bytostnych prašenjach wjetše cyłki přećiwo namjetej prawólbow wupraji-chu.

Dale diskutowachu a schwalichu přitomni dźensa naćisk dźěłowych směrnicow, kiž so delegatam hłowneje zhromadźizny dnja 28. měrca w Haslowje k wobzamknjenju předpołoži. Delegaća změja tam tohorunja rozprawu zwjazkoweho předsydstwa schwalić, kiž so jim (hinak hač dotal) pisomnje poda. Naćisk wza zwjazkowe před-sydstwo dźensa na wědomje; wón so hišće rediguje. Předwidźane je, zo so předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojej ertnej rozprawje na hłownej zhromadźiznje na wubrane ćežišća koncentruje.

Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž rozprawješe wo swojim skutkowanju jako wicepre-zident Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) a wo angažemenće Domowiny w tutej organizaciji. Domowina je z lěta 1990 z čłonom FUEN a hižo dwójce (1992 w Choćebuzu a 2006 w Budyšinje) kongresaj wuhotowała. K 18. razej organizuje Domowina lětsa z financielnej pomocu Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho seminar słowjanskich narodnych mjeńšin. B. Cyž praji: »Smy w stajnym dialogu z tamnymi mjeńšinami.« Do přichodnych hłownych nadawkow słuša wutwar kompetencneho centruma narodnych mjeńšin w Flensburgu a zaručenje institucionelneho spěchowanja FUEN přez Zwjazk. Na prašenje k rozdźělej mjez FUEN a tamnej europskej mjeńšinowej organizaciju EFA praji B. Cyž, zo ma FUEN zajim, na europskej runinje stronsce njewotwisnje zajimy narodnych mjeńšin na wšěch runinach zastupować, kaž to na přikład w tak mjenowanej intergroup – skupinje někotrych čłonow Europskeho parlamenta a zastupjerjow FUEN − činja. Městopředsydka Domowiny Judith Wałdźić podšmórny, zo je mjeńšinowa politika měrowa politi-ka. Za nju ma so w Brüsselu wo wjele sylniše lobby-dźěło činić.

Zwjazkowe předsydstwo schwali delegaciju Domowiny, kiž wobdźěli so na lětušim FUEN-kongresu wot 13. do 17. meje w měsće Komotini w Grjekskej. Jej přisłušeja předsyda Domowiny Dawid Statnik jako čłon dialogneho foruma FUEN pola Eu-ropskeho parlamenta, Bjarnat Cyž jako wiceprezident FUEN, William Janhoefer jako čłon prezidija Domowiny z Delnjeje Łužicy a Ludmila Kowarjec jako zastupjerka Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk.

Za dołhodobne přihoty wobdźělenja Serbow na koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin EUROPEADA wutworichu dźensa přihotowanski wuběrk. Jemu přisłušeja referent Domowiny Marko Kowar jako předsyda, Bjarnat Cyž, referent Domowiny Clemens Škoda a čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła Jan Hrjehor. Přichodna EU-ROPEADA wotměje so wot 18. do 26.06.2016 w Južnym Tirolu w Italskej.

Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Hanka Budarjowa bu na namjet To-warstwa Cyrila a Metoda jako dalša wěcywustojna wobydlerka-čłonka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa pomjenowana.

Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ informowaše w nadawku předsydy wólbneho wuběrka Jörga Masnika, kiž bě so zamołwił, wo přihotach wólbow Serbskeje rady Braniborskeje. Wólbny běrow dźěła a přijimuje hišće hač do 13. apry-la namjety za kandidatow noweje Serbskeje rady. Domowinske skupiny a towarstwa móža swoje namjety tež přez Župu Dolna Łužyca z. t. zapodać. Zapisanje wolerjow do wólbneho registra je hač do 24. meje móžno.

Borbora Felberowa
nowinska rěčnica

Namołwa přećiwo prawicarskej namocy w Budyskich kónčinach – podpisajće prošu!

25. November 2014

http://www.bautzen.de/buergerservice.asp?iid=909&mid=374&uid=462&page=9&dir=V&changestuch=T#frmprtst

Čestnohamtske dźěło w Serbach – jenož hišće kwakla? Forum SN a Domowiny za wšě generacije

12. September 2014

Forum SN-Čestnohamtske dźěło

Łoskoćiwa tema: zakoń wo zhromadźowanju / Kaolin, Serbja, Róžant a statny škit

30. Juli 2014

Za přeńdźenje přećiwo zakonjej wo zhromadźowanju přisłušny decernat Zhorjelskeje direkcije policije přepytuje demonstraciju přećiwo móžnemu wudobywanju kaolina w Róžeńće. K tomu a dotalnym wozjewjenjam ma wjele ludźi wjele prašenjow. Piwarc spyta wotmołwić:

1. Njeje to spodźiwne, zo so woni poł lěta po demonstraciji hakle abo hišće z tym zaběraja?

Ně, to je bohužel hustodosć z wašnjom, hlej prawniske rozestajenja minjene lěta wokoło 13. małeho róžka w sakskej stolicy.

2. Je to docyła poměrne postupowanje policije, so hišće tajkej naležnosći wěnować?

To je jara łoskoćiwa wěcka, wosebje we wuchodnej Sakskej. Mějachmy hižo dosć wušparanjow z nacijemi, kotřiž chcychu njejapcy pochodować, so na prawo „spontaneje demonstracije“ powołajo. To pak njepłaći, hdyž bu dny abo tydźenje do toho k manifestaciji namołwjene. Smy w swobodnym kraju žiwi, tohodla njetrjebaš wo dowolnosć za zhromadźowanje pod hołym njebjom prosyć, ale dyrbiš je jeničce přisłušnemu zarjadej přizjewić. Tak maja woni hišće móžnosć sčasom zakročić abo sej přidatne zawjazki žadać, hdyž njeskutki wočakuja. Prěni princip porjadneho prawniskeho stata je: Samsne prawo kóždemu – to pak rěka: Jeli chcemy, zo so srědki prawa přećiwo njepřećelam demokratije wužiwaja, dyrbimy je sami tohorunja dodźeržeć.

3. Njeje so w Róžeńće prosće něšto so stało, štož dotalnej praksy w Serbach wotpowěduje?

Ně, Chróšćan zběžk na přikład bě kóždy dźeń porjadnje přizjewjeny.

4. Je policija z přeprošenjemi swědkow mudrje jednała?

Ně. Potrjecheny, kiž nima zdaće wo prawniskich wěckach, móhł sej myslić, zo jemu něšto hrozy. Tule pak njeńdźe wo legalnosć abo njelegalnosć wobdźělenja na wonej demonstraciji, ale přepytowanje prašenja, štó je zamołwity w zmysle zakonja wo zhromadźowanju a by dyrbjał zarjadowanje přizjewić. Tohodla tež prepošeni jako wobwinowaći deklarowani njejsu.

5. Budźe na kóncu něchtó zasudźeny?

To jasne njeje. Jeli njeda so naležnosć dokładnje wujasnić, so jednanje zastaji. A ja wočakuju, zo wujasnjenje jim so njeporadźi, wšako su woni samo na woprawdźitych njeskutkach kaž móranja na wjesnych taflach abo wonječesćenje swjatych křižow a božich martrow dotal zwrěšćili.

Za wšě přichodne pady namakaće tule trěbnu cedlku za přizjewjenje:
http://www.landkreis-bautzen.de/download/allgemin/Versammlungen_Anmeldung_und_Merkblatt.pdf

A tule powšitkowne informacije:
http://www.mdr.de/sachsen/demonstrationsrecht100_page-1_zc-43c28d56.html

Dokumentacija stejišća Antje Hermenau:
http://www.l-iz.de/Melder/Melder/2014/07/Antje-Hermenau-Sorben-als-Staatsfeinde-56516.html

Aktualna rozprawa serbskeho rozhłosa MDR wo přepytowanju policije:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio922312.html

Tehdomniša rozprawa MDR wo protestnej akciji:
http://www.mdr.de/sachsen/kaolin-rosenthal102_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

Druhe rozprawy před poł lětom:
http://www.alles-lausitz.de/startseite/kamenz/10511922_Kraftvoller_Protest_gegen_den_Kaolinabbau.html

http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/news/page_news.php?id=28546

http://www.wochenkurier.info/sachsen/staedte-gemeinden/oberlausitz/kamenz/nachrichtendetails/obj/2014/02/21/protest-gegen-kaolinabbau-in-rosenthal-geht-weiter/

Domowina wotewrjena za rozmołwy ze wšěmi, kiž su zwólniwi, so na dobro Serbow angažować

15. Juni 2014

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY – Wochozy, dnja 14.06.2014

Z dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuradźowaše dźensa pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika we Wochozach.
Jedna z hłownych temow bě kooperaciske zrěčenje mjez Domowinu – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. a Domowinu – Župu Dolna Łužyca z. t., kotrež so jednohłósnje wobzamkny:
„Zwězkowe pśedsedarstwo pśigłosujo naraźonomu kooperaciskemu dogronoju mjazy kšywowym zwězkom a Župu Dolna Łužyca z. t. k politiskim zagronitosćam w serbskich nastupnosćach Bramborskeje na zakłaźe nowelěrowaneje Serbskeje kazni Bramborskeje. Prezidij dostanjo nadawk, z pomocu zastojnstwa Domowiny a we wótgłosowanju z pśedsedarstwom Župu Dolna Łužyca z. t. dopołnjenje toś togo dojadnanja koordiněrowaś.“ Čłon zwjazkoweho předsydstwa Kito Ela wupraji so jara spokojom ze zrěčenjom: „Widźu w zrěčenju dobru šansu, situaciju mjez Hornjej Łužicu a Delnjej Łužicu polěpšić.“

Dalša tema běchu nowowólby serbskich zastupjerjow załožboweje rady Załožby za serbski lud. Zwjazkowe předsydstwo schwali dźensa namołwu k zapodaću kandidatnych namjetow za nowowólby serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do załožboweje rady na dobu 2015-2019. Kandidatne namjety móžeja so hač do 15. julija 2014 zarjadej Domowiny w Budyšinje zapodać. Prawa namjetowanja maja přirodne a juristiske wosoby. Kandidaća maja při tym wjacore wuměnjenja spjelnić, kaž na přikład być wólbokmani po wólbnym zakonju, so k serbskemu ludej přisłušni wuznawać a serbsku rěč wobknježić. Zdobom wobzamkny wone za to wólbny porjad. Prezidij dósta nadawk, za to hač do 30. junija wólbnu komisiju powołać.

Gremij wza naćisk prašenjow kandidatom k wólbam do Krajneho sejma Sakskeje na wědomje a da jón na zakładźe dźensnišeje diskusije wróćo do prezidija za dalše wothłosowanje mjez prezidjom a wuběrkom za lobby-dźěło.

Dale nachwata zwjazkowe předsydstwo dźensa wobzamknjenje k dalšemu wobchadej z inciatiwnej skupinu Serbski sejmik ze zašłeho posedźenja. Wone wobkrući, zo njewučita z předležacych wotmołwow skupiny žadyn nošny koncept. Zwjazkowe předsydstwo slěduje dale wobzamknjenjam hłowneje zhromadźizny Domowiny. Domowina je dale wotewrjena za rozmołwy ze wšěmi, kiž su zwólniwi, so na dobro Serbow angažować.

Posedźenju přizamkny so 17. wopomnjenski dźeń Domowiny za wotbagrowane serbske wsy, wěnowany dźělnemu wotbagrowanju Wochoz před 30 lětami. Dawid Statnik pokaza w swojej narěči na bohate serbske stawizny wsy, w kotrejž bě mjez druhim sobuzałožer Domowiny Bogumił Šwjela z fararjom. Tradiciju serbskeho towarstwoweho žiwjenja we wsy Domowinska skupina Wochozy/Sprjowje pod nawodom Ingi Nowakoweje hač do dźensnišeho haji. Hladajo na mjeztym schwalene planowanja za brunicowe jamy Wochozy a Wjelcej-juh wobroći so Dawid Statnik na wobydlerjow wot planowaneho přesydlenja a wotbagrowanja potrjechenych: „My stejimy Wam poboku kaž tež přeco so rozsudźiće, a budźemy Was we Wašich prócowanjach wo zachowanje Serbstwa podpěrować.“