Archive for the ‘kopańca’ Category

Hodowne powědančko z pjera Piwarca – jako dar wšěm čitarjam bloga

11. Dezember 2017

Tu je za Was – direktnje přistupna – třeća nowela Piwarca: „Handrij w hodownym chaosu“. 21 stron lektury za finale adwentneho časa, hody abo čas mjez hodami a Třomi kralemi.

W rewolucionarnej nazymje 1989 rodźeny Handrij a jeho přećelka Hanka, kotraž běše tehdom hižo pěstowarske dźěćo, staj nětk z jónkrótnymi wužadanjemi konfrontowanaj. W srjedźišću steji tón raz tema mandźelstwo w dwěmaj generacijomaj – a připódla dźe hišće wo politiski poćah: mjez přiwisnikami serbskeho parlamenta a Domowinu. A skónčnje hraje tež kopańca wjetšu rólu.

Prěnja nowela tutoho rjada „Handrij a jeho rěčna rewolucija“ a druha „Handrij mjez wjelkami“ matej mjez druhim z tym činić, štož w titulu steji. Štóž wšě čita, tón potom wšo wě.

Wjele wjesela při čitanju! (knižka je pdf-dataja Handrij_III, hlej pod titulnym wobrazom)

Handrij_III.pdf

Najnowše wotkryće wo koparkach a koparjach Europeady w južnotirolskich hotelach

31. Januar 2016

Podhlad, zo su organizatorojo serbske koparki za čas lětušeje Europeady w Južnym Tirolu zaměrnje wot muskeho swěta dźělili, je z blida. Serbske žony budu drje w hotelu daloko zdalene wot swojich kolegow-koparjow serbskeje wubranki, ale pod samsnej třěchu kaž danske – muske! – mustwo. Tak je so na kromje zwjazkoweho předsydstwa prajiło.

Derje, kusk wotměny dyrbi być w žiwjenju 🙂 – a danscy koparjo zawěsće kaž nimale wšitcy Danojo znajmjeńša kusk němsce móža, štož komunikaciju ze serbskimi žonami wolóža. Ale snadź móža serbscy fanojo swoje stwy tak skazać, zo bychmy na wšěch městnach wšo pod kontrolu měli. 😉 – To bě nětk Piwarcowy dadawk ke krasnemu ptačokwasnemu programej SLA!

http://www.sz-online.de/nachrichten/sorbische-frauen-elf-erstmals-bei-fussball-em-3314128.html

Cyž: Tež na europskej runinje zajimy narodnych mjeńšin stronsce njewotwisnje zastupować

8. März 2015

NOWINSKA INFORMACIJA

Z wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 7.3.2015 w Budyšinje

Přihoty hłowneje zhromadźizny w srjedźišću

Tři tydźenje do 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny wobjedna zwjazkowe před-sydstwo na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje dalše podłožki a organizato-riske přihoty. Tak wone rozsudźi, zakónčić diskusiju k wobzamknjenju 16. hłowneje zhromadźizny, w Domowinje prawólby přewjesć: »Zwěsći so, zo njehodźitej so nam-jetaj za prawólby a pranaprašowanje pobrachowaceje wole župow a sobustawskich towarstwow dla přesadźić. Z tym wobchowa dotalny delegatny princip za wólby a bytostne rozsudy třěšneho zwjazka dale swoju płaćiwosć.« 15 z 18 čłonskich to-warstwow běchu na wotpowědne naprašowanje předsydy Domowiny wotmołwili, při čimž so w bytostnych prašenjach wjetše cyłki přećiwo namjetej prawólbow wupraji-chu.

Dale diskutowachu a schwalichu přitomni dźensa naćisk dźěłowych směrnicow, kiž so delegatam hłowneje zhromadźizny dnja 28. měrca w Haslowje k wobzamknjenju předpołoži. Delegaća změja tam tohorunja rozprawu zwjazkoweho předsydstwa schwalić, kiž so jim (hinak hač dotal) pisomnje poda. Naćisk wza zwjazkowe před-sydstwo dźensa na wědomje; wón so hišće rediguje. Předwidźane je, zo so předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojej ertnej rozprawje na hłownej zhromadźiznje na wubrane ćežišća koncentruje.

Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž rozprawješe wo swojim skutkowanju jako wicepre-zident Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) a wo angažemenće Domowiny w tutej organizaciji. Domowina je z lěta 1990 z čłonom FUEN a hižo dwójce (1992 w Choćebuzu a 2006 w Budyšinje) kongresaj wuhotowała. K 18. razej organizuje Domowina lětsa z financielnej pomocu Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho seminar słowjanskich narodnych mjeńšin. B. Cyž praji: »Smy w stajnym dialogu z tamnymi mjeńšinami.« Do přichodnych hłownych nadawkow słuša wutwar kompetencneho centruma narodnych mjeńšin w Flensburgu a zaručenje institucionelneho spěchowanja FUEN přez Zwjazk. Na prašenje k rozdźělej mjez FUEN a tamnej europskej mjeńšinowej organizaciju EFA praji B. Cyž, zo ma FUEN zajim, na europskej runinje stronsce njewotwisnje zajimy narodnych mjeńšin na wšěch runinach zastupować, kaž to na přikład w tak mjenowanej intergroup – skupinje někotrych čłonow Europskeho parlamenta a zastupjerjow FUEN − činja. Městopředsydka Domowiny Judith Wałdźić podšmórny, zo je mjeńšinowa politika měrowa politi-ka. Za nju ma so w Brüsselu wo wjele sylniše lobby-dźěło činić.

Zwjazkowe předsydstwo schwali delegaciju Domowiny, kiž wobdźěli so na lětušim FUEN-kongresu wot 13. do 17. meje w měsće Komotini w Grjekskej. Jej přisłušeja předsyda Domowiny Dawid Statnik jako čłon dialogneho foruma FUEN pola Eu-ropskeho parlamenta, Bjarnat Cyž jako wiceprezident FUEN, William Janhoefer jako čłon prezidija Domowiny z Delnjeje Łužicy a Ludmila Kowarjec jako zastupjerka Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk.

Za dołhodobne přihoty wobdźělenja Serbow na koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin EUROPEADA wutworichu dźensa přihotowanski wuběrk. Jemu přisłušeja referent Domowiny Marko Kowar jako předsyda, Bjarnat Cyž, referent Domowiny Clemens Škoda a čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła Jan Hrjehor. Přichodna EU-ROPEADA wotměje so wot 18. do 26.06.2016 w Južnym Tirolu w Italskej.

Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Hanka Budarjowa bu na namjet To-warstwa Cyrila a Metoda jako dalša wěcywustojna wobydlerka-čłonka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa pomjenowana.

Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ informowaše w nadawku předsydy wólbneho wuběrka Jörga Masnika, kiž bě so zamołwił, wo přihotach wólbow Serbskeje rady Braniborskeje. Wólbny běrow dźěła a přijimuje hišće hač do 13. apry-la namjety za kandidatow noweje Serbskeje rady. Domowinske skupiny a towarstwa móža swoje namjety tež přez Župu Dolna Łužyca z. t. zapodać. Zapisanje wolerjow do wólbneho registra je hač do 24. meje móžno.

Borbora Felberowa
nowinska rěčnica

Swětowy mišter: wuspěšny a cool

14. Juli 2014

Němske počinki njebychu dosahali, dyrbjachmy so tež hrajersce polěpšić, praješe trenar narodneho mustwa Němskeje, Jogi Löw, na prašenje k „potajnstwu“ wuspěcha. Zo je Němska štwórty raz w stawiznach swětowy mišter kopańcy, ma pak tež dwě dalšej přičinje: dołholětne spěchowanje dorosta a teamowy duch. Časy jednotliwych „kralow“ abo „kejžorow“ kaž Beckenbauer su nimo.

Najrjeńši přikład je třělc rozsudneho 1:0 přćiwo Argentinskej w 113. mjeńšinje, Mario Götze. Nětkole je wón absolutny star, byrnjež do toho wjele wuspěcha při tutych swětowych mišterstwach w Brazilskej njeměł. Na Instagram so jenož scomter mustwom a kanclerku aktualnje njeprezentuje http://web.stagram.com/p/744454320531099460_237159274, ale do toho hižo tajki z přećelku a maćerju: http://www.huffingtonpost.de/2014/06/28/gotze-freundin-broemmel_n_5539458.html, štož někak klasiskemu klišejej wo dobrym koparju wotpowěduje :-).

Němska je hižo jara woblubowana – z ličbu připućowarjow na druhim městnje po USA http://www.welt.de/wirtschaft/article128223358/Deutschland-ist-zweitbeliebtestes-Einwanderungsland.html, w relaciji k wobydlerstwu poprawom na prěnim. A w BBC-ranking najwoblubowanišich krajow swěta samo na prěnim městnje: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-05/umfrage-deutschland-popularitaet

Z tutym sportowskim wuspěchom, kotryž je sej mustwo – tak to wšitcy widźa – woprawdźe zasłužiło, so dobry image našeho kraja wobkruća. To zaleži tež na cool-skromnym wustupowanju wosebje trenarja, kiž je po 7:1 přećiwo Brazilskej prajł, zo poprawom njewě, kak je k tomu dóšło. Njenadutosć noweje načasneje Němskeje je wažny psychologiski kapital – přewinjenje stareje arogancy.

Spěchowanski čas za Serbstwo – a komunikaciju: Starodostojna kultura trjeba načasnu rěč

9. März 2013

Za tónle přinošk sym sej jednu swojich najlubšich krawatow zwjazał, přetož chcu z nowym biskopom Heinerom Kochom započeć – jeho interview w najnowšim wudaću „Zeit“

http://www.zeit.de/2013/11/Heiner-Koch-Bischof-Dresden

sym runje z wulkim zajimom čitał. Druhe prašenje: „Móžeće hižo něšto słowow saksce abo samo hornjoserbsce?“ Jasna wotmołwa sympatiskeho muža z Porynskeje: „Nu freilich.“

ja

Piwarc w swjedźenskim outfiće k češći našeho noweho porynskeho biskopa 🙂

Mój nimale runolětnik Til Schweiger je před poł lětom w telewiziji na konopeju Thomasa Gottschalka we „Wetten, dass…?“ připowědźił, zo budźe wón z nowym komisarom „Tatort“. Jutře wječor je tak daloko. Jako rodźeny Hamburgčan so wjeselu, zo rěka wusyłanje „Witajće k nam do Hamburga“.

Wjele časa – wažny wokomik

Za nastudowanje filma trjebaš tydźenje abo měsacy, za natwar wobšěrneho słowoskłada wjele lět. A za tajke něšto bytostne kaž identitu? Jedyn wokomik. Sym tehdom jako „Marcel Braumann“ próstwu wo zastup do TCM zapodał, a woni su „Marcela Braumana“ přiwzali, druhi „n“ bě preč. Tak chětř móžeš so ze Serbom stać :-). A kajki ty sy, to ći druzy potom praja. „Katolski Serb Hamburgskeho pochada“ bě definacija na kwasu z erta dźowki swakoweje – z tym bě těz tute prašenje rozrisane.

Inwesticija časa za žiwjensku kulturu

W medijach je w artiklach wo přichodźe Serbow přeco wo spěchowanskich pjenjezach z rěču. Hišće wažniši pak je spěchowanski čas – škoda, zo so tajkile wobrot dotal njewužiwa. Štóž w lajskej dźiwadłowej skupinje abo wjesnym ansamblu sobu hraje, w chórje spěwa, basnje abo blog pisa, kulturne abo sportowe zarjadowanja organizuje atd., tón inwestuje dobry čwak swojeje eksistency do spěchowanja serbskeje žiwjenskeje kultury.

Biskop při kopańcy

Nowy biskop chce sej dosć chwile brać – nic jenož za do opery chodźenje, ale wón budźe tež při kopańcy Dynamo Drježdźany – 1. FC Köln přitomny. A z Kölnskim karnewalom njedźiwajcy noweho zastojnstwa zwjazany wostanje, je wón přilubił. Jeho identita pak so wulce njezměni, dokelž je „Bóh w Drježdźanach a Kólnje samsny.“

Ćeže při přełožowanju wěrnosće do wšědneho dnja

A što je najwjetše wužadanje Serbstwa a katolicizma dźensniši dźeń? Heiner Koch rěči w interviewje wo wocuzbnjenju mjez cyrkwinskej liturgiju a wšědnym žiwjenjom ludźi, štož wón při bjesadźe w swojej najlubšej korčmje spóznawa. Wjele ludźi njeje direktnje njewěriwych, ale nima hižo přistup k zapřijećam nabožiny, na přikład k słowu „hnada“. Potom woni praja: „Nochcemy hnadu měć, ale swoje prawo.“ Cyrkej ma „komunikaciski problem“.

Kak rěčimy wo serbskej kulturje?

Podobne problemy mamy ze słowoskładom narodneho patosa, kotryž jednym wutrobu wohrěwa a druhich wotstorkuje. W Serbach je hižo spomóžny konsens, zo přisłušnosć wšelakim swětonahladam a stronam žanu rólu při zhromadnym pěstowanju serbskeje rěče a kultury njehraje. Ale z kotrymi słowami wo swojej kulturje rěčimy, to dyrbimy w kóždej dobje znowa wunamakować.

Lubosć jako přikład za wšo druhe

To nima ničo z wonječesćenjom starodostojnych tradicijow činić. Muž a žona so dźensa tež hinak namakataj hač před sto lětami. Ale wěra do wulkeje lubosće poražena njeje, nawopak: Wona njeje ženje sylniša była hač w našej dobje, kaž cyły program kinow po cyłym swěće njepřestawajcy pokazuje. Žeńtwa z lubosće je w našich kónčinach mjeztym dawno standard, štož w starych časach hustodosć tak było njeje. Lubosćinska kultura je so pak tež w rěčnym nastupanju zasadnje změniła – a to je tež derje tak :-).

Dźeń serbskeje jednoty – „Dźeń Serbow“

2. Oktober 2012

Dźeń němskeje jednoty je 3. winowca, dźeń serbskeje jednoty eksaktnje dźesać dnjow po tym: 13.10.1912 bu třěšny zwjazk Łužiskich Serbow we Wojerecach załoženy. Lětuši swjedźeń k stoćinam Domowiny by dobry nastork być móhł, tónle dźeń kóžde lěto jako towaršnostny wjeršk z wotpwědnymi kulturnymi a politiskimi zarjadowanjemi w serbskej protyce pěstować.

Nic prěnjotnje w formje protokolariskeje winowatosće, ale na přikład jako swjedźeń serbskich towarstwow – Dźeń Serbow – runja ludowemu swjedźenju sakskich towarstwow prěni kónc tydźenja požnjenca, kiž so „Dźeń Saksow“ mjenuje. To zhromadnej identiće bóle tyje hač někajke politiske diskusije abo chwalobne kolokwije, kotrež su něšto za małe mjeńšiny, ale nic za „lud“.

K dnjej Serbow bychu hudźba, dźiwadło, kabaret, reje, bjesada atd. słušeli, ale wězo tež kofejpiće, disko, hrajkanišćo, sport, dosć dobrych kapkow a serbskich kulinariskich chłóšćenkow, předstajenje rjemjeslnikow a lajskich skupinow, wobydlerskich iniciatiwow a politiskich zjednoćenstwow, wězo tež skupiny „Serbski sejmik“. Wšo serbske ma na tajkim dnju swje městno.

Organizacija njech Domowina čini. Wona to – hladaj na Europeadu – najlěpje móže.

Moja mać wojuje – wjele njeje pomhało :-)

29. Juni 2012

Ale po hrě němskeho mustwa přećiwo Italskej bě tola kónc.

Foto: Peter Chemnitz

Wjeselu so hižo na přichodnu Europeadu!

24. Juni 2012

Serbska chorhojčka hižo na awće njeje, fanowy šawl zaso w kamorje leži, finale Europeady je nimo. Južnotirolske mustwo, wulki faworit, je w Budyskim stadionje přećiwo Gypsyjam z Madźarskeje, kotřiž nochcedźa so Roma mjenować, ale radšo Cyganjo, 3:1 hrało. Potom běch na swjedźenju štyrcećinow mojeho přećela Rapaka w Erfurće, tohodla mam hakle nětk njedźelu wječor poslednju powěsć wo Europeadźe ze serbskeho wida nachwatać.

Sym wćipny, při kotrych składnosćach so přichodnje wonych njesměrnje wjele módro-čerwjeno-běłych chorhojčkow wužiwa, wšako nochce so nowe serbske sebjewědomje jenož dokoławokoło kopanišćow pokazować. Je přewšu měru krasny tydźeń zhomadnje z narodnymi mjeńšinami z cyłeje Europy we Łužicy był. A wjeselu so na třeću Europeadu, kotraž budźe – wšojedne hdźe so wotměje – dobra přiležnosć za wotměnjacy rjany dowol we wukraju.

„Deutschlandfunk“ wo Europeadźe: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/sport/1792191/

„Naš Gomez je Pětr Domaška“ – wo finalnym poselstwje na dnju finala Europeady 2012

23. Juni 2012

Sydomlětny hólc z Róžanta je w dźensnišm wudaću Sakskich Nowin nowy standard serbskeho narodneho wědomja na dypk přinjesł: „Naš Gomez je Pětr Domaška.“ Tak su to z nowiny k snědani němscy a serbscy čitarjo na dnju finala Europeady w Budyšinje zhonili. Sakske Nowiny su runja Katolskemu Posołej wo nowym kulće serbskich dźěći informowali, na drasće abo dalšich podkładach awtogramy koparjow wubranki zběrać, kotraž je dawno serbske narodne mustwo.

Na tute wašnje je mały hólc Konstantin Hrjehor finalne poselstwo Europeady 2012 we Łužicy znazornił: Serbja su nětk dorosćeny lud ze samsnym sebjewědomjom kaž Němcy, Polacy abo Francozojo. So wě, zo chce Konstantin, kiž hižo kopańcu hraje, jónu sam z čłonom wubranki być.

Snadź so bórze mudri sponsorojo namakaja, kotřiž nowe serbske narodne sebjewědomje zwičnjeja – z dołhodobnym spěchowanjom serbskeho koparskeho dorosta a aktiwnych dorosćenych hrajerjow. Štož je w Drježdźanach móžno, zo podpěruja zawody koparjow z wosebitym dźěłowym zrěčenjom, zo bychu woni dosć chwile za wšědny trening měli, je tež perspektiwa za serbsku kopańcu. Z mužemi kaž z „našim Gomezom“ móžeš tež wuspěšnje za swoje twory abo posłužby wabić :-).

Europeada 2012: FC krajny sejm – nawodźa mustwow / Dźensa 17 hodź. w Ralbicach

22. Juni 2012

Hrajerjo sakskeho krajneho sejma pod nawodu Markom Šimanom (CDU) hraja dźensa w 17 hodź. w Ralbičanskim stadionje přećiwo nawodam mustwow Europeady, doniž njebudźe tamle połfinale mustwow, kotrejž stej přećiwo Serbam dobyłoj: Roma z Madźarskeje a Korutanscy Słowjency. Móžeće tež mojeho šefa Andréja Hahna dožiwić, frakciskeho předsydu Lěwicy (na foće, naprawo Hamburgčan Uwe Seeler, něhdyši najlěpši srjedźny nadběhowar po cyłym swěće), kiž je najwuspěšniši třělc wrotow krajnosejmskeho mustwa.

PS.: Połčas jenož 25 mjeńšin traješe, a přećiwnik bě njejapcy hinaši, mjenujcy wosebita serbska wubranka zamołwitych za Europeadu, mjez druhim předsyda Domowiny, Dawid Statnik. Serbja su 6:1 dobyli. Mój šef praješe: „Woni běchu přerěznje dwaceći lět młódši hač my“ – a Dawid Statnik: „Njemóžemy ničo za to, zo je serbska politika młódša hač sakska.“ 🙂

Marion Junge, zapósłanča krajneho sejma z Kamjenca, wo tutej hrě w swojim blogu: http://www.marion-junge.de/blog1/?p=6847