Archive for the ‘kubłanje’ Category

Hižo 2007 dopokazane: 2plus na škodu serbskich šulerjow

13. Oktober 2017

Hižo 2007 je z wědomostneje ewaluacije modela 2plus w Serbach wuchadźało, zo je 2plus na škodu serbskich šulerjow (hlej citowacy wurězk z „Staatsexamensarbeit ,Die Schule als Ort der Sprachrevitalisierung für das Bretonische. Rahmenbedingungen und Schullandschaft mit einem Seitenblick auf das Sorbische'“, Bernadet Krauße, rodźena Wjeselic z Chrósćic, TU Drježdźany 2009).

W lěće 2001 su woni 2plus na wšěch serbskich zakładnych šulow zawjedli. Najebać wuslědki ewaluacije 2007 su serbscy 2plus-strategojo na wšěch dotalnych serbskich šulach z tym dale činili. 16 lět systematiskeho wobškodźenja maćernorěčneje substancy. Poprawom pad za přepytowanski wuběrk. Ale snadź přińdźe do 2plus-konferency wotmołwa.

Za tydźeń serbsce nawuknyć – tak budźe Łužica dwurĕčna 😊

2. Oktober 2017

Britiskaj dwójnikaj pokazujetaj nětkole, kak móžeš w běhu tydźenja serbsce nawuknyć.

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sprachen-lernen-mit-matthew-und-michael-youlden

Tak móže Łužica skónčnje dwurĕčna bywać 😎. Dotalny model 2plus pomha serbskim dźěćom, w běhu 10-12 lět swoju maćeršćinu wotwuknyč, z wonym nowym modelom sčinimy z Němcow w běhu tydźenja Serbow 😉 (wšako tež tutaj mnohorěčnaj bratraj prajitaj, zo rěka nawuknjenje rěče přiswojenje swójskeho myslenja a začuwanja), a Serbja móža Serbja wostać.

Tež problem z wučerjemi je rozrisany: Najprjedy nochcyše stat hižo dosć wučerjow za mjeńše serbske rjadownje k dispoziciji stajeć. Wotmołwa knjenje Ludmile Budarjoweje a druhich Serbow: Čińće z našimi dźěćimi Teamteaching, za to trjebamy pak dweju wučerjow za rjadownje. Pjatk w SN praješe knjeni Budarjowa, zo tych wučerjow docyła njeje. Potajkim je faktisce wšo preč: serbske rjadownje a Teamteaching.

Němcy bychu prajili: Stunde Null. 2plus na smjećišćo serbskich stawiznow, zrowastanjenje A-rjadownjow a nowotarske modele za přidružnikow kaž tónle jowle na Deutschlandfunk.

Zapłać Bóh Markej Njekej za pokiw! ✌

WITAJ do „skandala“ SŠT / RCW!

3. Februar 2016

Poměr mjez Ludmilu Budarjowej (jowle skrótka LudBud) a rěčnym centrumom WITAJ (RCW) je postajeny wot jeje wěry, zo je wona WITAJ wunamakała, byrnjež to Jan Bart po wuměnje z bretoniskimi ludźimi činił. Tohodla LudBud čas žiwjenja akceptować njemóže, zo něšto pod hesłom WITAJ zwonka jeje kontrole běži.

Zo tohodla poprawom samozrozumliwa kooperacija mjez pěstowarnjemi w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) – předsydka LudBud – a rěčnym centrumom – wšojedne pod kotrym nawodnistwom – w nošerstwje Domowiny njefunguje, je kruty wobstatk LudBudoweje skutkownosće. Ta konkretna forma („zakaz“ abo nic) je druhorjadna, tohodla je tež zjawna zwada wo detailach zbytna.

Zo steja tajkele pódlanske wěcki w srjedźišću rozprawnistwa Serbskich Nowin wo posedźenju zwjazkoweho předsydstwa (ZP) w Choćebuzu, je nowinarska swoboda. So wě, zo mějachmy tež wěcowne rozestajenje: Sydom čłonow ZP njeje lětušemu dźěłowemu planej rěčneho centruma přihłosowało. W tym zwisku je so kritizowało, zo steji pŕewodźenje přesadźenja dwělomneho modela 2plus na prěnim městnje, hačrunjež njeje zakonske zakótwjenje wočakować a praksa za maćernorěčne dźěći dale katastrofalna.

Ale čehodla wobsahowje diskutowač a rozprawječ, jeli móžeš wosobinsce argumentować? Hladajo na 2plus stej so LudBud a nawodnica rěčneho centruma WITAJ přezjednej. 🙂

PS.: Rady dam čitarjam pokiw z Delnjeje Łužicy na wědomje: Tamle knježitej měr a płódne zhromadne dźěło mjez RCW a SŠT.

Cyž: Tež na europskej runinje zajimy narodnych mjeńšin stronsce njewotwisnje zastupować

8. März 2015

NOWINSKA INFORMACIJA

Z wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 7.3.2015 w Budyšinje

Přihoty hłowneje zhromadźizny w srjedźišću

Tři tydźenje do 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny wobjedna zwjazkowe před-sydstwo na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje dalše podłožki a organizato-riske přihoty. Tak wone rozsudźi, zakónčić diskusiju k wobzamknjenju 16. hłowneje zhromadźizny, w Domowinje prawólby přewjesć: »Zwěsći so, zo njehodźitej so nam-jetaj za prawólby a pranaprašowanje pobrachowaceje wole župow a sobustawskich towarstwow dla přesadźić. Z tym wobchowa dotalny delegatny princip za wólby a bytostne rozsudy třěšneho zwjazka dale swoju płaćiwosć.« 15 z 18 čłonskich to-warstwow běchu na wotpowědne naprašowanje předsydy Domowiny wotmołwili, při čimž so w bytostnych prašenjach wjetše cyłki přećiwo namjetej prawólbow wupraji-chu.

Dale diskutowachu a schwalichu přitomni dźensa naćisk dźěłowych směrnicow, kiž so delegatam hłowneje zhromadźizny dnja 28. měrca w Haslowje k wobzamknjenju předpołoži. Delegaća změja tam tohorunja rozprawu zwjazkoweho předsydstwa schwalić, kiž so jim (hinak hač dotal) pisomnje poda. Naćisk wza zwjazkowe před-sydstwo dźensa na wědomje; wón so hišće rediguje. Předwidźane je, zo so předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojej ertnej rozprawje na hłownej zhromadźiznje na wubrane ćežišća koncentruje.

Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž rozprawješe wo swojim skutkowanju jako wicepre-zident Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) a wo angažemenće Domowiny w tutej organizaciji. Domowina je z lěta 1990 z čłonom FUEN a hižo dwójce (1992 w Choćebuzu a 2006 w Budyšinje) kongresaj wuhotowała. K 18. razej organizuje Domowina lětsa z financielnej pomocu Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho seminar słowjanskich narodnych mjeńšin. B. Cyž praji: »Smy w stajnym dialogu z tamnymi mjeńšinami.« Do přichodnych hłownych nadawkow słuša wutwar kompetencneho centruma narodnych mjeńšin w Flensburgu a zaručenje institucionelneho spěchowanja FUEN přez Zwjazk. Na prašenje k rozdźělej mjez FUEN a tamnej europskej mjeńšinowej organizaciju EFA praji B. Cyž, zo ma FUEN zajim, na europskej runinje stronsce njewotwisnje zajimy narodnych mjeńšin na wšěch runinach zastupować, kaž to na přikład w tak mjenowanej intergroup – skupinje někotrych čłonow Europskeho parlamenta a zastupjerjow FUEN − činja. Městopředsydka Domowiny Judith Wałdźić podšmórny, zo je mjeńšinowa politika měrowa politi-ka. Za nju ma so w Brüsselu wo wjele sylniše lobby-dźěło činić.

Zwjazkowe předsydstwo schwali delegaciju Domowiny, kiž wobdźěli so na lětušim FUEN-kongresu wot 13. do 17. meje w měsće Komotini w Grjekskej. Jej přisłušeja předsyda Domowiny Dawid Statnik jako čłon dialogneho foruma FUEN pola Eu-ropskeho parlamenta, Bjarnat Cyž jako wiceprezident FUEN, William Janhoefer jako čłon prezidija Domowiny z Delnjeje Łužicy a Ludmila Kowarjec jako zastupjerka Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk.

Za dołhodobne přihoty wobdźělenja Serbow na koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin EUROPEADA wutworichu dźensa přihotowanski wuběrk. Jemu přisłušeja referent Domowiny Marko Kowar jako předsyda, Bjarnat Cyž, referent Domowiny Clemens Škoda a čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła Jan Hrjehor. Přichodna EU-ROPEADA wotměje so wot 18. do 26.06.2016 w Južnym Tirolu w Italskej.

Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Hanka Budarjowa bu na namjet To-warstwa Cyrila a Metoda jako dalša wěcywustojna wobydlerka-čłonka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa pomjenowana.

Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ informowaše w nadawku předsydy wólbneho wuběrka Jörga Masnika, kiž bě so zamołwił, wo přihotach wólbow Serbskeje rady Braniborskeje. Wólbny běrow dźěła a přijimuje hišće hač do 13. apry-la namjety za kandidatow noweje Serbskeje rady. Domowinske skupiny a towarstwa móža swoje namjety tež přez Župu Dolna Łužyca z. t. zapodać. Zapisanje wolerjow do wólbneho registra je hač do 24. meje móžno.

Borbora Felberowa
nowinska rěčnica

Terminy za kónc februara a měrc / přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa

25. Februar 2015

02-24 TERMINY za m rc

02-24 Sympozij_sebjezrozumjenje Serbow_Stup-Dale

02-24 Se muzej CB

02-25 Dnjowy porjad ZP Domowiny 7-3-2015

Wjac móžnosćow Serbam ženje njeběše

19. Februar 2015

Njedawno je zajimawe přeprošenje na prěni serbski sympozij w Drježdźanach dóšło. Dr. Andreas Kluge, předsyda zarjadowarja Stup dale z.t., je k tomu Serbskim Nowinam prajił, „zo je politiska a towaršnostna situacija w Němskej tučasnje přihódna za serbskle naležnosće kaž rědko do toho.“

http://www.stup-dale.org/de/drjezdzanska-protyka/55-serbski-sympozij

Prěni raz w stawiznach sakskeje stolicy eksistuje dźakowano tutomu towarstwu zjawne serbske zažnodźěćace kubłanje:

http://www.stup-dale.org/de/kindergruppen

Rjany přikład to je, zo njeńdźe w našej dobje hižo wo žadanja za antidiskriminaciju a dale a wjac mjeńšinoprawniskimi paragrafami, ale wo dale a zaměrniše wužiwanje wuwiwanskeho potenciala Serbstwa we wotewrjenej demokratiskej towaršnosći. Drježdźany njech su wšudźe! Dokelž smy my wšudźe.

Dobre dny – dźak dobrym ludźom!

13. Februar 2015

Po dobrym tipje Sakskeje rady za ćěkancow w Drježdźanach póndźelu móžach wutoru z jara pomocliwej sobudźěłaćerku Sakskeje kubłanskeje agentury z Budyšina štyrjom (połnolětnym) syriskim hólcam w Holešowje puć do němskeho kubłanskeho systema rubać. Woni budu po zymskich prózdninach na powołansku šulu w Budyšinje chodźić – jedne lěto do noweje přihotwanskeje rjadownje, hdźež steji wuknjenje němčiny w srjedźišću plus praktika w zawodach wšelakich branžow.

Sakska rada za ćěkancow trochuje, zo je hižo tuchwilu w Sakskej tysac w zwjazkowym zarjedźe za migraciju přeco hišće njeregistrowanych azylantow, a pola tych najprjedy „zabytych“ čakanje na rozsudy dale a dlěje traje. Dwajo tych nowošulerjow staj z mojeje skupiny němsce wuknjacych – ludźo bjez tajkeje oficielneje registracije. Zo móža ći „zabyći“ nětko samo do šule chodźić, je wulke zbožo. Horcy dźak Sakskej kubłanskej agenturje! Za akadamikarjow a nad 27-lětnych dyrbimy pak hišće hinaše puće namakać – ale tež to budźe.

Srjedu mějach dwě premjeri: Jako přewodźer předsydy Domowiny rozmołwu ze za Serbow přisłušnej ministerku Stange a potom we Wojerecach prěni raz wobdźělenje na posedźenju prezidija. W srjedźišću wobeju terminow steješe rozrisanje praktiskich prašenjow, štož mam za spomóžne. Po dompuću sym hišće w Holešowje pozastał a so jako wotputane zakónčenje dołheho dźěłoweho dnja na hodźinku blidokopańcy přeprosyć dał. Napoł dwanaćich so wróćich domoj.

Blisko domu ćěkancow pak při zwjazkowej dróze policajske awto mjez kerkami steješe, doniž njejsym nimo jěł. Na kromje Łuha su mi potom „stop“ kazali a so w zwisku z tak mjenowanej „powšitkownej wobchadnej kontrolu“ najprjedy prašeli, hač ja w Holešowje dźěłam. Derje, zo policija hladajo na dale a wjac nadpadow přećiwo kwartěram azylantow (loni plus 200 procentow po cyłej Němskej) – sobu na „čole“ Sakska a tule Budyski wopkrjes – ćěkancow škita. Njedźiwajcy wšěch katastrofow na swěće je swět pola nas někak w porjadku. 🙂

Serbske terminy za februar

29. Januar 2015

01-29 TERMINY za februar

w župje Delnjeje Łužicy:
01-29 – Dnjowy porjad zupna h owna D 30-01-2015

w Choćebuskim serbskim muzeju:
01-29 zar dowanje Se muzej 5. februar 2015

Wuslědki III. hłowneje zhromadźizny župy „Jakub Lorenc-Zalěski“: Konkretne skutki w srjedźišću

13. Dezember 2014

Na III. hłownej zhromadźiznje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ dnja 12.12.14 bu program „Domowina 2025“ jednohłósnje wobzamknjeny. Do toho běchu jón wjesne Domowinske skupiny a towarstwa jara wobšěrnje diskutowali.

Po wotwažowanju wobmyslenjow a zapřijeću namjetow je župne předsydstwo w septembrje roz-sudźiło, nječakać hač do měrca 2015, ale program radšo wobzamknyć a z dźěłom započeć. Přetož kopica mudrych słowow ničo njepřinjese – jenož skutki, kiž z programa wurostu, a wuslědki su wažne. Dotal je župne předsydstwo stajnje pokazało, zo njeje ženje jenož w rěčach tčacy wostało. A tomu tež w přichodźe tak budźe.

Zdobom bu rozprawa wo prěnim lěće dźěławosće župy jako zapisane towarstwo podata. Na wjele wuslědkow, wosebje na 7. festiwal dudakow, móžeše so pokazać. Kritiske prašenje bě, hač chce třěšny zwjazk tež w přichodźe dale ze župu hromadźe dźěłać. Tute wobmyslenja móžeše předsyda Dawid Statnik přitomnym wzać, zaručejo podpěru při našim dalšim dźěle, wosebje w zwisku z Witaj a 2plus. A na Slepjansku gmejnu přitomni apelowachu, zo by so nětko spěšnje k tomu předrěła, z twa-rom dwučaroweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa započeć. Župjenjo wočakuja, zo so gmejnska rada w swojim januarskim posedźenju k tomu pozicioněruje.

Manfred Hermaš
župan
Domowina – župa Jakub Lorenc-Zalěski z.t.
02959 Slepo / měrowa 65

Adwentny kalender literarneho konopeja, Płomjenja a serbska protyka

2. Dezember 2014

Lubi přećeljo serbskeje literatury a literarneho konopeja,
wot dźensnišeho je zaso tak daloko: literarny adwent so započina.

http://www.literarny-konopej.de/flash/kalender2014.html

Lětsa poskići literarny konopej hižo 6. čisło swojeho adwentneho online kalendra a to, kaž ma być, wot 1. do 24. decembra. Što so za woknješkami chowa, njepřeradźimy, ale jenož telko, Šćěpan Hanuš je kalender zaso z rjanym a kaž přeco žortnym motiwom wuhotował. Za wosebje wćipnych poskića so wězo tež wšě dotalne kalendry zašłych lět, přetož tež lětsa zaso njemóžeće doprědka hladać. Tuž dajće sej lubić a wot toho a tamneho hornjo- kaž tež delnjoserbskeho hrónčka překwapić – wšědnje na http://www.literarny-konopej.de

zlp madleńka šołćic

Serbske podawki hodownika 2014 a wulkeho róžka 2015:

12-02 TERMINY december 2014 a januar2015

Aktualizowana serbska protyka:

12-05 Aktualizowane terminy december2014 a januar2015

Tež lětsa zaso dóstachu čitarki a čitarjo Płomjenja z nowemberskim wudaćom adwentny kalender serbskeho dźěćaceho časopisa. Nimo lóštnych rysowankow Šćěpana Hanuša, kotryž je kalender wuhotował, chowaja so za woknješkami tohorunja jednotliwe słowa. Sy-li je do praweho slěda zestajał, wučitaš na patoržicy hodowne hrónčko. Tola kedźbu: Tež lětsa smy do kalendrow zaso wobstražowanski system zatwarić dali. Štóž zwočinja woknješka přezahe, dyrbi potajkim z wopytom rumpodichoweho palčika Fawcaka ličić. Tuž budźće tež tónkróć sćerpni 😉

Pětr Šołta

FaF kalender