Archive for the ‘kultura’ Category

Za tydźeń serbsce nawuknyć – tak budźe Łužica dwurĕčna 😊

2. Oktober 2017

Britiskaj dwójnikaj pokazujetaj nětkole, kak móžeš w běhu tydźenja serbsce nawuknyć.

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sprachen-lernen-mit-matthew-und-michael-youlden

Tak móže Łužica skónčnje dwurĕčna bywać 😎. Dotalny model 2plus pomha serbskim dźěćom, w běhu 10-12 lět swoju maćeršćinu wotwuknyč, z wonym nowym modelom sčinimy z Němcow w běhu tydźenja Serbow 😉 (wšako tež tutaj mnohorěčnaj bratraj prajitaj, zo rěka nawuknjenje rěče přiswojenje swójskeho myslenja a začuwanja), a Serbja móža Serbja wostać.

Tež problem z wučerjemi je rozrisany: Najprjedy nochcyše stat hižo dosć wučerjow za mjeńše serbske rjadownje k dispoziciji stajeć. Wotmołwa knjenje Ludmile Budarjoweje a druhich Serbow: Čińće z našimi dźěćimi Teamteaching, za to trjebamy pak dweju wučerjow za rjadownje. Pjatk w SN praješe knjeni Budarjowa, zo tych wučerjow docyła njeje. Potajkim je faktisce wšo preč: serbske rjadownje a Teamteaching.

Němcy bychu prajili: Stunde Null. 2plus na smjećišćo serbskich stawiznow, zrowastanjenje A-rjadownjow a nowotarske modele za přidružnikow kaž tónle jowle na Deutschlandfunk.

Zapłać Bóh Markej Njekej za pokiw! ✌

NSLDź: Wonječesćenje swjateho křiža jako worakawstwo pjanych młdoych Serbow

22. Januar 2016

Wusahowacy hrajerski wukon štyrjoch holcow je wčera wječor w Budyskim dźiwadle na hrodźe na serbskej prapremjerje hry „Crux abo zbóžnik pod łožom“ publikum zahorił. Wosebje přeswědčaca bě młodostna dźiwadźelnica Anna-Maria Hadankec jako pobožna, njeskutka-njezboža dla zadwělowana Hańžka. Tež chrobła fikcija awtorki Hanki Jenčec je zajimawa, wšako znaju dosć ludźi, kotřiž sej mysla, zo njetči za kóždym wonječesćenjom swjateho křiža někajki prawicarski cuzy, ale hdys a hdys tež worakawstwo pjanych młodych Serbow samych.

Najebać to so wobsahowje recensiji delnjosakskeje nowiny přizamknu:

Recensija wo němskim originalu 2010 w Hannoveru:

http://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Theater/Anne-Jentschs-Crux-oder-Der-Heiland-unterm-Bett-am-Ballhof-2

Tohodla je za mnje připowědź serbskeje intendantki NSLDź, hru jara wjele serbskim młodostnym pokazać, hroženje. Porno předstajenju w Hannoveru su so wězo pola nas ekstremnych srědkow načasneho režijoweho dźiwadła wzdali. To hižo – bohudźak – z tym zwisuje, zo njemóžeš ze serbskimi holčkami tajkule brutalnu inscenaciju činić kaž z němskimi hólcami. Ale wostanje banalizowanje konsuma drogow, a na kóncu so bjezradny přihladowar praša: Što chce mi tuta hra prajić?

Sym znajmjeńša zbožowny, zo njejsym hólcomaj z druheje kultury tutu hru spřistupnił, wonaj byštaj šokowanaj na tym dwělowałoj, štož staj dotal wo Serbstwje zaznawałoj. So wě, zo móžeš tajke wěcki kaž na wčerawšim jewišću přeco pod hesłom hladać: Tajke něšto tež dawa. Haj, ale potom wočakuju wot dźiwadła, to jenož do kedźnbosće přihladowarstwa nutř njewrjesnyć, ale – prajmy tak – wuměłsce relatiwizować, do wjetšeho ramika stajić. To pak bohužel njeje so stało.

Tohodla je ta hra prosće – po kriterijach FSK při filmach – „socialnje desorientowaca“. To njerěka, zo njesměš to hladać. Sym libertarny člowjek a sym sam njedawno smjerćzajimawy a po němskim FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) „socialnje desorientowacy“ film turkowskeho pochada hladał. Ale młodym ludźom poručić „Crux“ njemóžu.

Crux

 

W serbskim rozhłosu:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1383918.html

Finisaža wustajeńcy Karla Vouka njedźelu w Serbskim muzeju

29. Juni 2015

finisaza_1

To wostanje po kóncu wudobywanja brunicy we Łužicy.

finisaza_3

finisaza_4

finisaza_5

To bě fascinowaca prezentacija fotografikow – z někotrymi móžachmy so hižo w Celovcu zeznajomić. Na bórzomne zasowidźenje ze słowjenskim přećelom Serbow!

Wosebity dźak tež za hudźbne wobrubjenje.

 

„Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2015“ za dźěći a młodostnych

11. März 2015

03-11 Ostereierwettbew Handz sorb deutsch

03-11 PI Ostereierwettbew sorb deutsch

„Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2015“ za dźěći a młodostnych

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. dźakuje so Wam najwutrobnišo za Waše wozjewjenje za „62. Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2015″ za dorosćenych, kaž tež za wabjenje a rozprawy wo 24. Serbskich jutrownych wikach w Budyšinje.

Jako druhu etapu wubědźowanja přewjedźemy lětsa zaso „Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2015“ za dźěći a młodostnych.
Zapřijeć chcemy tež wučomnikow a studentow hač do 24 lět.

Posledni termin wotedaća kolekcijow (2 jejce) je srjeda po jutrach 08. apryla 2015

Nowinska konferenca Domowiny wo hłownej zhromadźiznje a folklornym festiwalu

10. März 2015

03-10 PK Domowiny – h owna zhrom

03-10 PK Folkl festiwal

Slepo w Zhorjelcu

8. März 2015

W prózdnym wobchodźe wabja w Zhorjelcu wo noweho wobsedźerja – ze Slepjanskim Serbstwom. 🙂 Jenož te črije su kusk, nó haj, přeinowatiwne. 🙂

Cyž: Tež na europskej runinje zajimy narodnych mjeńšin stronsce njewotwisnje zastupować

8. März 2015

NOWINSKA INFORMACIJA

Z wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 7.3.2015 w Budyšinje

Přihoty hłowneje zhromadźizny w srjedźišću

Tři tydźenje do 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny wobjedna zwjazkowe před-sydstwo na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje dalše podłožki a organizato-riske přihoty. Tak wone rozsudźi, zakónčić diskusiju k wobzamknjenju 16. hłowneje zhromadźizny, w Domowinje prawólby přewjesć: »Zwěsći so, zo njehodźitej so nam-jetaj za prawólby a pranaprašowanje pobrachowaceje wole župow a sobustawskich towarstwow dla přesadźić. Z tym wobchowa dotalny delegatny princip za wólby a bytostne rozsudy třěšneho zwjazka dale swoju płaćiwosć.« 15 z 18 čłonskich to-warstwow běchu na wotpowědne naprašowanje předsydy Domowiny wotmołwili, při čimž so w bytostnych prašenjach wjetše cyłki přećiwo namjetej prawólbow wupraji-chu.

Dale diskutowachu a schwalichu přitomni dźensa naćisk dźěłowych směrnicow, kiž so delegatam hłowneje zhromadźizny dnja 28. měrca w Haslowje k wobzamknjenju předpołoži. Delegaća změja tam tohorunja rozprawu zwjazkoweho předsydstwa schwalić, kiž so jim (hinak hač dotal) pisomnje poda. Naćisk wza zwjazkowe před-sydstwo dźensa na wědomje; wón so hišće rediguje. Předwidźane je, zo so předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojej ertnej rozprawje na hłownej zhromadźiznje na wubrane ćežišća koncentruje.

Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž rozprawješe wo swojim skutkowanju jako wicepre-zident Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) a wo angažemenće Domowiny w tutej organizaciji. Domowina je z lěta 1990 z čłonom FUEN a hižo dwójce (1992 w Choćebuzu a 2006 w Budyšinje) kongresaj wuhotowała. K 18. razej organizuje Domowina lětsa z financielnej pomocu Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho seminar słowjanskich narodnych mjeńšin. B. Cyž praji: »Smy w stajnym dialogu z tamnymi mjeńšinami.« Do přichodnych hłownych nadawkow słuša wutwar kompetencneho centruma narodnych mjeńšin w Flensburgu a zaručenje institucionelneho spěchowanja FUEN přez Zwjazk. Na prašenje k rozdźělej mjez FUEN a tamnej europskej mjeńšinowej organizaciju EFA praji B. Cyž, zo ma FUEN zajim, na europskej runinje stronsce njewotwisnje zajimy narodnych mjeńšin na wšěch runinach zastupować, kaž to na přikład w tak mjenowanej intergroup – skupinje někotrych čłonow Europskeho parlamenta a zastupjerjow FUEN − činja. Městopředsydka Domowiny Judith Wałdźić podšmórny, zo je mjeńšinowa politika měrowa politi-ka. Za nju ma so w Brüsselu wo wjele sylniše lobby-dźěło činić.

Zwjazkowe předsydstwo schwali delegaciju Domowiny, kiž wobdźěli so na lětušim FUEN-kongresu wot 13. do 17. meje w měsće Komotini w Grjekskej. Jej přisłušeja předsyda Domowiny Dawid Statnik jako čłon dialogneho foruma FUEN pola Eu-ropskeho parlamenta, Bjarnat Cyž jako wiceprezident FUEN, William Janhoefer jako čłon prezidija Domowiny z Delnjeje Łužicy a Ludmila Kowarjec jako zastupjerka Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk.

Za dołhodobne přihoty wobdźělenja Serbow na koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin EUROPEADA wutworichu dźensa přihotowanski wuběrk. Jemu přisłušeja referent Domowiny Marko Kowar jako předsyda, Bjarnat Cyž, referent Domowiny Clemens Škoda a čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła Jan Hrjehor. Přichodna EU-ROPEADA wotměje so wot 18. do 26.06.2016 w Južnym Tirolu w Italskej.

Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Hanka Budarjowa bu na namjet To-warstwa Cyrila a Metoda jako dalša wěcywustojna wobydlerka-čłonka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa pomjenowana.

Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ informowaše w nadawku předsydy wólbneho wuběrka Jörga Masnika, kiž bě so zamołwił, wo přihotach wólbow Serbskeje rady Braniborskeje. Wólbny běrow dźěła a přijimuje hišće hač do 13. apry-la namjety za kandidatow noweje Serbskeje rady. Domowinske skupiny a towarstwa móža swoje namjety tež přez Župu Dolna Łužyca z. t. zapodać. Zapisanje wolerjow do wólbneho registra je hač do 24. meje móžno.

Borbora Felberowa
nowinska rěčnica

Terminy za kónc februara a měrc / přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa

25. Februar 2015

02-24 TERMINY za m rc

02-24 Sympozij_sebjezrozumjenje Serbow_Stup-Dale

02-24 Se muzej CB

02-25 Dnjowy porjad ZP Domowiny 7-3-2015

24. serbske jutrowne wiki

18. Februar 2015

Po telko kontrowersach zaso jónu něšto harmoniske, rjane, serbske basics 🙂

02-17 Flyer Ostereiermarkt 2015 BZ

02-17 info jutrowne wiki

Najrjeńše jutrowne jejko 2015 – wubědźowanje zahajene

10. Februar 2015

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t./
Förderkreis für sorbische Volkskultur e.V.
Póstowe naměsto/Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin
Tel. (03591) 550108

Česćene knjenje, česćeni knježa,

je hižo dobra tradicija, zo přewjedźe Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. do jutrow, lětsa „62. Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko ”.

Tež lětsa chcemy zaso wšitkich lajskich wuměłcow na tutym polu namołwić, swoje najrjeńše jejka za wubědźowanje zapodać.
Posledni termin za wotedaće kolekcijow je
pjatk, 20. februara 2015 (termin: stajnje pjatk po popjelnej srjedźe)
w Budyšinje abo we regionalnych běrowach Domowiny a Załožby.

Za dźěći a młodostnych přewjedźe so wosebite wubědźowanje, kotrež zakónči so srjedu po jutrach.

Prosymy Was wo wozjewjenje našich informacijow w přichodnych dnjach.

Jeli nastanu prašenja, tak wobročće so prošu na knjeni Suchowu, tel. (03591) 550108 , majlowa adresa: foerderkreis@sorben.com
abo pohladajće pod http://www.volkskultur.sorben.com

Pokiw: 24. wiki serbskich jutrownych jejkow, kotrež so tohorunja wot Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z.t. organizuja, přewjedu so
28.02. a 01.03.2015 w Serbskim domje w Budyšinje.

Za Wašu podpěru so Wam dźakujemy.

Z wutrobnym postrowom

Eberhard Zobel
předsyda

N A M O Ł W A za
62. wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko 2015 za dorosćenych

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. namołwja wšitkich dorosćenych z cyłeje £užicy, kotřiž čuja so z rjanej serbskej tradiciju zwjazani a kotrymž leži hajenje a zdźerženje tuteho nałožka na wutrobje, so na našim wubědźowanju wobdźělić.
Chcemy tež rady wšitkich tych narěčeć, kotřiž hižo dołho doma do jutrow jejka wóskuja ale kotřiž so hišće njejsu přewinyli, so na našim wubědźowanju wobdźělić. Prošu zmužće so a zapodajće waše najrjeńše kolekcije (stajnje 3 jejka za jednu kolekciju).

Nałožujće při pyšenju jejkow jenož znate serbske techniki z tradicionalnymi srědkami. Hódnoćić budźa so:
– wóskowanska technika / jedno- a wjacebarbna
– škrabanska technika
– wužrawanska technika
– bosěrowanska technika / jedno- a wjacebarbna
Kóždy smě so z wjacorymi technikami na wubědźowanju wobdźělić.

Dźiwajće při debjenju serbskich jutrownych jejkow na bohate tradicije w dekorje a barbje a wariěrujće je ze swójskimi (swójbne a regionalne) idejemi, kaž n. pr.:
– přez geometriske formy z wottřihanymi pjerjami kaž třiróžki, štyriróžki,kruhi abo
z jehličku kaž dypki, smužki…
– přez naturalistiske a stilistiske motiwy kaž kćenja, ranki, łopjena n.př. bołmina, sněhowki
abo zwěrjata kaž kokoš, jehnjo…
– přez symbole kaž wutroba, křiž, jutrowne jehnjo… a napisy kaž Žohnowane jutry…

Připołožće Wašej kolekciji na kóždy pad łopjeno z mjenom, dokładnej adresu, starobu a pomjenowanjom techniki.

Za dźěći a młodostnych – zapřijeć chcemy tež zaso wučomnikow a studentow – přewjedźemy separatne wubědźowanje (posledni termin wotedaća je stajnje srjeda po jutrach, lětsa je to 08. apryla 2015).

Zapodajće waše kolekcije hač do pjatka 20. februara 2015 (płaći póstowy kołk) na
Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t., Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin
abo wotedajće je
– w Serbskej kulturnej informaciji „Lodka“ w Choćebuzu, A.-Bebelowa 82
– w běrowach Domowiny z.t. w Slepom, Měrowa 65; we Wojerecach, Drježdźanska 18; w Chrósćicach, Při pastyrni 4 – w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje, Póstowe naměsto 2

Wěcywustojna jury posudźuje wutoru 24. 02. 2015 kolekcije a namjetuje dobyćerjow w jednotliwych technikach. Myta so přez Załožbu za serbski lud financěruja. Nimo toho su dalše spěchowanske premije za inowatiwne ideje předwidźane, kotrež spožća so přez Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. Prawniski puć je wuzamknjeny.

Dobyćerske kolekcije móža so we wobłuku 24. Serbskich jutrownych wikow
28.02. a 01.03.2015 w Budyskim Serbskim domje wobhladać.

Wšitcy wobdźělnicy, kotřiž njeliča k dobyćerjam, móža sebi swoje kolekcije na jutrownych wikach w Budyšinje (zastup za wobdźělnikow wubědźowanja je darmotny) abo wot 09. měrca 2015 na městnje wotedaća wotewzać.