Archive for the ‘mužojo a žony’ Category

Hodowne powědančko z pjera Piwarca – jako dar wšěm čitarjam bloga

11. Dezember 2017

Tu je za Was – direktnje přistupna – třeća nowela Piwarca: „Handrij w hodownym chaosu“. 21 stron lektury za finale adwentneho časa, hody abo čas mjez hodami a Třomi kralemi.

W rewolucionarnej nazymje 1989 rodźeny Handrij a jeho přećelka Hanka, kotraž běše tehdom hižo pěstowarske dźěćo, staj nětk z jónkrótnymi wužadanjemi konfrontowanaj. W srjedźišću steji tón raz tema mandźelstwo w dwěmaj generacijomaj – a připódla dźe hišće wo politiski poćah: mjez přiwisnikami serbskeho parlamenta a Domowinu. A skónčnje hraje tež kopańca wjetšu rólu.

Prěnja nowela tutoho rjada „Handrij a jeho rěčna rewolucija“ a druha „Handrij mjez wjelkami“ matej mjez druhim z tym činić, štož w titulu steji. Štóž wšě čita, tón potom wšo wě.

Wjele wjesela při čitanju! (knižka je pdf-dataja Handrij_III, hlej pod titulnym wobrazom)

Handrij_III.pdf

Po wólbach přińdu wjelki – literarne žiwjenje Handrija z pjera Piwarca

28. Oktober 2017

Druhi „mini-roman“ Piwarca w nazymniku wuńdźe. Tajki žanr je přećiwk w sebi a wotpowěduje z tym našemu časej. A štó čita dobrowólnje dlěje hač hodźinku? Wjac za tajku lekturu trjeba njeje. A nic wjac hač 0,99 €.

W druhim kusk tołšim rjedźe porno prěnjemu póńdźe wo wjelki. Hač budźe do toho hižo w realiće prěni Róžeńčan wjelk zatřěleny? Budźemy widźeć. Prěnja knižka, kotraž da so dale tule skazać (po přepokazanju je knižka w běhu jednoho dnja na portalu pod „Meine Texte“ přistupna za download)

http://bestselleridee.de/text_pool_detail.php?id=299#.WeIfyztCRLM

wopisuje puć k swojoraznej wotmołwje – „Handrij a jeho rěčna rewolucija“– na wuslědki wólbow a dalše wobstejnosće we Łužicy.

To je takrjec pospyt live-literatury, literarneje fantazije na pulsu přitomnosće. W srjedźišću steji młody kadla Handrij – wězo scomter swojej přećelku Hanku. Wjele wjesela w serbskej časowej mašinje, kotraž běži najprjedy paralelnje k časej, ale přichodny wotběh je wotewrjeny.

Waše namjety za dalše kročele Handrija w žiwjenju su přeco jara witane, ale hač je přewozmje, njemóžu garantować.

Wolić hić

24. September 2017

Dźensa móžemy wolić hić. Snadź hladajo na nimale nazymske temperatury nic kaž ludźo z pjera Heinricha Zille. Wuhladach jich wčera w Maxa Liebermannowej wili napřećo swětosławnym Berlinskim přibrjóžnym kupjelam, załoženym před 110 lětami při wonym jězorje z wodu Habole.

Swoje prawo, zjawnje so kupać, je sej ludnosć němskeje stolicy brała, doniż njeje wyšnosć jej kupjele twariła. Potom přesadźachu krok po kroku přećiwo policiji kupansku modu po swojej woli, tež třiróžkate kupanske cholowy. Masy so kupacych mylachu ze swojim harowanjom bohatych susodow (tež Liebermanna), kotřiž so 1912 z protestnym listom wobarachu – podarmo.

Runje ludźo bjez wulkeho zamóženstwa dóstawaja prawo na postajenje swojeho žiwjenja jeničce na tutym puću: z nałožowanjom swojeho prawa. Dźensa směmy tež we Łužicy wšudźe so kupać, kaž nam so chce. A rozsudźić, štó ma kotru móc, ramik našeho wšědneho žiwjenja sobu postajować.

Jenož za muži :-): Najrjeńše słowjanske žony – mjez nimi znata Serbowka

8. August 2014

http://top-beautiful-women.com/lists/item/206-slavic-girls

Strowy serbski duch w strowym serbskim ćěle – přewrót we łužiskim šulstwje trěbny

5. Juli 2013

W Awstralskej je čłowjek žiwy, kiž je swoje prawniske připóznawanje jako „wone“ přesadźił – wón tež we wupokazu ani muž ani žona njeje. To je mi wosobinsce wšojedne, wšako to ničo na tym njezměni, zo swět njedźiwajcy jednotliwych biologiskich hraničnych padow dale kaž dotal ze žonow a muži wobsteji. Njetrjebamy tohodla muži a žony wotstronić, štož hižo z ewolucionarnych přičin njeby zmysłapołne było :-).

Na wurjadnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa je něchtó prajił: Je tež Serbow, kiž němčinu jako swoju maćeršćinu wobhladuja. Moja wotmołwa: To mje njezajimuje. Kóždy ma prawo a swobodu tak žiwy być a sebje samoho definować, kaž jemu so chce. Najebać to je starodostojnych wěrnosćow, kotrež płaća wot spočatka eksistency speciesy homo sapiens sapiens před 20.000 lětami: Přirodna reprodukcija kóždeho luda na swěće a we wšěch časach bazuje na dźěćoch, kotrež w maćeršćinje swojeho ludu wotrostuja.

We łaćonskim rěčnym wobroće rěka hižo lěttysacy „Mens sana w corpore sano“ – strowy duch w strowym ćěle. To rěka na načasne towaršnostne poměry přenjesene: Serbski duch trjeba jedyn kruty korpus kubłanišćow a kulturnišćow. W nowowěku njemóže lud scomter swojej rěču porno kamjentnej dobje z domjacnym słowoskładom  žiwy wostać, tohodla mamy šule, chóry, dźiwadło, ansambl a literarny konopej.

Kóždy připućowar a přidružnik chce so na tych orientować móc, kotřiž su awtochtoni, domoródni, resp. w našim padźe na tym, kiž je wot doma sem serbski. Tohodla steja w jadrje koncepta za přichod ludu přeco dźěći, kiž doma a na šuli w swojej maćeršćinje powědaja. Hdźež to zaručene njeje – hlej na němskich wupućowarjow we wukraju –, je prawidłownje w třećej generaciji kónc z identitu pochada.

Serbski duch je poprawom jenož hišće na zakładnej šuli w Chrósćicach a na Ralbičanskej šuli tak we wšědnym žiwjenju eksistentny, zo móžeš bjez wobmjezowanja prajić: To je serbska šula. To pak je katastrofalna bilanca kubłanskopolitiskich strategijow w Serbach samych. Statej dźe prěnjotnje wo to, zo njeje ničo předrohe, ale struktury na městnje su ministerialnemu aparatej w Drježdźanach mjenje abo bóle wšojedne.

Tohodla trjebamy přewrót w kubłanskich naležnosćach. To nima ničo z politiku činic, ale z připóznawanjom regulow reprodukcije, kotrymž njemóže so žana socialna pedagogika abo druha wědomosć z někajkimi kumštnymi trikami wuhibnyć. Serbja we wobłuku katolskich wosadow wjele wjac dźěći hač přerězk němskeje ludnosće maja – tym dźěćom napřećo mamy zamołwitosć, jich wuwiće serbskeje identity strukturelnje a aktiwnje podpěrować.

Serbja su swobodniši – bjez klišejow

25. Mai 2013

K najhusćišo wužiwanym předsudkam słuša wuprajenje, zo Němcy pozdatnje woblubowani njejsu. Tola woprašowanje BBC po cyłym swěće to nawopačne pokazuje: Němska je najwoblubowaniši kraj swěta – čitajće tule zajimawu aktualnu powěsć.

Wjele so piše wo SED a Serbach po wójnje. Ale tež to namakamy:  Der sächsische Landtag beschloß auf Antrag der SED-Fraktion im Frühjahr 1948 ein „Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung“, und Altkommunist Wilhelm Koenen, Erster Sekretär der sächsischen Partei-Organisation, erklärte es zur „Ehrenpflicht eines jeden Deutschen“, die „bisher im Schatten gestandene schöne Blume der sorbischen nationalen Kultur in die Sonne zu stellen“ — zur „Verschönerung unseres gemeinsamen Vaterlandes Deutschland“. A štó to cituje? Nic „Neues Deutschland“, ale zapadnoněmski powěsćowy magacin „Der Spiegel“ w lěće 1974 – čitajće tule smjerćzajimawu rozprawu „Špihela“ wo Serbach w NDR.

Kardinal Meisner ma w němskej zjawnosći image zezadkarja – nimale wšitke medije čujachu so nětk zaso w tutym widźe na duchowneho wobkrućene. Žurnalisća su so na jeho interviewje wo towaršnostnych prašenjach postorkowali – čitajće tule prowokantne tezy w originalu. – Na kongresu re.publica blogowacych ludźi staj Tanja a Johnny Haeusler njedawno w narěči prajiłoj, zo trjebaja ludźo z dźěćimi prěnjotnje wjac chwile město dale a fleksibelnišich modelow dźěłoweho časa a poskitkow pěstowarnjow zo by dyrbjała jedna mzda za zežiwjenje swójby dosahać. Hladajće tule widejo z jeju narěču, za kotruž staj na městnje a w syći njesměrnje wjele přihłosowanja žnjałoj:

http://www.youtube.com/watch?v=PDYEl62g1b8 – Wjele rozdźěla pak mjez reakcionarjom a supermodernymi njeje :-).

Tohodla: Swobodne žiwjenje zwonka zakótwjenja we wopačnych klišejach je móžne. Runje w Serbach, hdźež su ludźo tradicionelnje bóle na praktiske aspekty hač na wulke ideologije wusměrjeni, kaž je tež SEDnikam – hlej přinošk Špihela – pozdźišo switało :-).

http://de.wikipedia.org/wiki/Johnny_Haeusler

http://www.re-publica.de/about

Kniha za staršich, zo bychu wobchadźenje dźěći z internetom lěpje rozumić móhli: http://netzgemuese.com/ (awtoraj: Tanja a Johnny Haeusler)

PS.: Dźakuju so facebook-přećelce Kristin za pokiw na widejo Haeuslerec mandźelskeju.

Na Islandskej rendezvous z apom – w Serbach maja so mužojo a žony lochšo

17. April 2013

Štož tule čitamy, na to pokazuje, zo maja so cyle małe ludy kaž Serbja lochšo hač kusk wjetše, kotrež njejsu wulke dosć:

http://www.newsoficeland.com/home/technology/innovation/item/1124-new-app-prevents-icelanders-from-sleeping-with-their-relatives

Wuchadźišćo: “The Icelandic population is very small and all Icelanders are related.” Runja Serbam potajkim, ale “yet, it is big enough so everyone doesn’t know one another” – porno Serbam, hdźež kóždy wě, kotry stopjeń přiwuznosće mjez nim a wšěmi druhimi w małym serbskim swěće wobsteji. „This means that each and every Icelander that is in a relationship, is dating a relative. In most cases those relations are distant. But not always.” Tohodla je prašenje: “But how can they know?”

„Am I sleeping with or dating my cousin?“ an Icelander might ask. The answer is: Of course you are, but how closely exactly are you related? The answer to that can be found in the online database, but people might not always have the opportunity to look that up when they are for example out partying. But now there is a solution.” Pod hesłom „Bump the app before you bump in bed“ móžeš aplikaciju na smartfonje konsultować, prjedy hač so do łoža podataj. Tuteje techniskeje mjezykročele w Serbach trjeba njeje :-).

(Přełožk teksta do přistojneje serbšćiny njeje móžny, tohodla sym to w jendźelskim originalu citował :-))

Spěchowanski čas za Serbstwo – a komunikaciju: Starodostojna kultura trjeba načasnu rěč

9. März 2013

Za tónle přinošk sym sej jednu swojich najlubšich krawatow zwjazał, přetož chcu z nowym biskopom Heinerom Kochom započeć – jeho interview w najnowšim wudaću „Zeit“

http://www.zeit.de/2013/11/Heiner-Koch-Bischof-Dresden

sym runje z wulkim zajimom čitał. Druhe prašenje: „Móžeće hižo něšto słowow saksce abo samo hornjoserbsce?“ Jasna wotmołwa sympatiskeho muža z Porynskeje: „Nu freilich.“

ja

Piwarc w swjedźenskim outfiće k češći našeho noweho porynskeho biskopa 🙂

Mój nimale runolětnik Til Schweiger je před poł lětom w telewiziji na konopeju Thomasa Gottschalka we „Wetten, dass…?“ připowědźił, zo budźe wón z nowym komisarom „Tatort“. Jutře wječor je tak daloko. Jako rodźeny Hamburgčan so wjeselu, zo rěka wusyłanje „Witajće k nam do Hamburga“.

Wjele časa – wažny wokomik

Za nastudowanje filma trjebaš tydźenje abo měsacy, za natwar wobšěrneho słowoskłada wjele lět. A za tajke něšto bytostne kaž identitu? Jedyn wokomik. Sym tehdom jako „Marcel Braumann“ próstwu wo zastup do TCM zapodał, a woni su „Marcela Braumana“ přiwzali, druhi „n“ bě preč. Tak chětř móžeš so ze Serbom stać :-). A kajki ty sy, to ći druzy potom praja. „Katolski Serb Hamburgskeho pochada“ bě definacija na kwasu z erta dźowki swakoweje – z tym bě těz tute prašenje rozrisane.

Inwesticija časa za žiwjensku kulturu

W medijach je w artiklach wo přichodźe Serbow přeco wo spěchowanskich pjenjezach z rěču. Hišće wažniši pak je spěchowanski čas – škoda, zo so tajkile wobrot dotal njewužiwa. Štóž w lajskej dźiwadłowej skupinje abo wjesnym ansamblu sobu hraje, w chórje spěwa, basnje abo blog pisa, kulturne abo sportowe zarjadowanja organizuje atd., tón inwestuje dobry čwak swojeje eksistency do spěchowanja serbskeje žiwjenskeje kultury.

Biskop při kopańcy

Nowy biskop chce sej dosć chwile brać – nic jenož za do opery chodźenje, ale wón budźe tež při kopańcy Dynamo Drježdźany – 1. FC Köln přitomny. A z Kölnskim karnewalom njedźiwajcy noweho zastojnstwa zwjazany wostanje, je wón přilubił. Jeho identita pak so wulce njezměni, dokelž je „Bóh w Drježdźanach a Kólnje samsny.“

Ćeže při přełožowanju wěrnosće do wšědneho dnja

A što je najwjetše wužadanje Serbstwa a katolicizma dźensniši dźeń? Heiner Koch rěči w interviewje wo wocuzbnjenju mjez cyrkwinskej liturgiju a wšědnym žiwjenjom ludźi, štož wón při bjesadźe w swojej najlubšej korčmje spóznawa. Wjele ludźi njeje direktnje njewěriwych, ale nima hižo přistup k zapřijećam nabožiny, na přikład k słowu „hnada“. Potom woni praja: „Nochcemy hnadu měć, ale swoje prawo.“ Cyrkej ma „komunikaciski problem“.

Kak rěčimy wo serbskej kulturje?

Podobne problemy mamy ze słowoskładom narodneho patosa, kotryž jednym wutrobu wohrěwa a druhich wotstorkuje. W Serbach je hižo spomóžny konsens, zo přisłušnosć wšelakim swětonahladam a stronam žanu rólu při zhromadnym pěstowanju serbskeje rěče a kultury njehraje. Ale z kotrymi słowami wo swojej kulturje rěčimy, to dyrbimy w kóždej dobje znowa wunamakować.

Lubosć jako přikład za wšo druhe

To nima ničo z wonječesćenjom starodostojnych tradicijow činić. Muž a žona so dźensa tež hinak namakataj hač před sto lětami. Ale wěra do wulkeje lubosće poražena njeje, nawopak: Wona njeje ženje sylniša była hač w našej dobje, kaž cyły program kinow po cyłym swěće njepřestawajcy pokazuje. Žeńtwa z lubosće je w našich kónčinach mjeztym dawno standard, štož w starych časach hustodosć tak było njeje. Lubosćinska kultura je so pak tež w rěčnym nastupanju zasadnje změniła – a to je tež derje tak :-).

Z francoskim homo-mandźelstwom do serbskeje předhele – politiske póstne prědowanje 2013

18. Februar 2013

Hižo jako dźěćo sym so we wučbje nabožiny prašał: Kajka je poprawom „předhela“? Nětkole sym mjeztym młodostny Abraham so skónčnje wotmołwy w lětušim póstnym prědowanju nadźijał, přetož jedna tema rěka: „Zestupił do předhele, z mortwych stanył, spěł je do njebjes.“ Ale město dokładnišich pokiwow na tute „městno“ je prědar dołho wo tym rěčał, čehodla mamy homo-mandźelstwo w Francoskej wotpokazać.

„Wědomosć“ praji – tak twjerdźi prědar – pozdatnje, zo njejsu tajke poriki na dobro dźěći, kotrež w susodnym kraju přiwzać smědźa. Za tajke twjerdźenja pobrachuje w cyrkwi móžnosć přiwołanja runja parlamentej. Je dosć a nadosć wědomostnych přepytowanjow wosebje w USA, hdźež je w někotrych zwjazkowych krajach poměrnje wjele tajkich „tučelowych swójbow“ z dwěmaj mužomaj resp. žonomaj a dźěsćom resp. dźěćimi. Wuslědk je jasny: Ze socialnopsychologiskeho wida seksualne wusměrjenje staršeju za derjeměće dźěći žanu rólu njehraje, ale prašenje, hač je poćah mjez staršimaj harmoniski. So wě, zo je za dźěći orientacija přez ludźi wobeju splahow wažna, ale to njetrjeba w domjacnosći być, wšako móža tež dźěći samostejacych maćerjow abo nanow, kotřiž na montaži něhdźe w cuzbje dźěłaja, strowje wotrosć.

Ale prědar njeměješe dosć z towaršnostnopolitiskimi temami a dyrbješe hišće wobšernje za kubłanske pjenjezy za staršich wabić, kotřiž swoje dźěćo do pěstowarnje njesćelu. Radšo bych wjac wo předheli a njebjesach zhonił hač někotre njedomyslene hesła ke kompleksnej wěcy, wo kotrejž cyła Němska lěta dołho diskutuje. Tež na tutym městnje by přiwołanje kaž w krajnym sejmje trěbne było, wšako je wo zmysle abo njezmysle tutoho noweho zakonja jara rozdźělnych měnjenjow. Potajkim: Luby duchowny: Pak činiš politiku, potom mamy z tym politisce wobchadźeć, pak staraš so wo njebjesa a helu, zo bychmy pokornje a pobožnje na Tebje poskać móhli.

Wědomostny a wosobinski wid na temu „Nanaj z dźěsćom“ w Němskej:

http://www.taz.de/!82978/

Wrótna „normalita“

30. Januar 2013

Dale a wjac hólcow je pozdatnje hyperaktiwnych – cyła generacija dźěći je jako nošerjo ADHS wuwołana. Mjeztym samo chorobna kasa před diagnozami lěkarjow warnuje. Bohudźak smědźachmy my w młodych lětach prosće „normalni“ być – bjez njeličomnych ekspertow, kotřiž chcedźa krok po kroku cyłu ludnosć choru pisać… Přeju sej, zo bychmy sej w Serbach dale wěstu čłowječu „normalitu“ wobchowować móhli, to by rjany přikład za sebjewědmnu awtochtonu kulturu był.

A nětk hišće jako absolutny wjeršk aktualneje politiskeje komunikacije snědań z knjezom Brüderle a wonej žurnalistku redakcije „stern“, kiž chcyše z nim před lětom w połnocy při barje bledźić a nětk zjawnosć wo tym informuje, zo je wón jej tehdom po x-tej škleńcy wina hladajo na jeje figuru bayersku šaćik doporučił. Hdyž je mój nan jako reporter „stern“ po cyłym swěće po puću był, dźěše wo žiwjenje a smjerć we wójnach, nětk po jednym lěće (!) wo snadź kusk njelepy flirt. Jeli chutniše problemy nimamy :-).