Archive for the ‘podjanska lěwica’ Category

Nabožina a politika w Sakskej

18. Juli 2009

Druhdy něchtó so praša, kak móžeš lěwicarski a křesćan być, a potom so powěda, kaž su socialisća w NDR z cyrkwju wobachadźeli. Znajemy směšne přikłady, na přikład kaž je Nowa Doba křižerstwo folklorizować spytała a bu hustodosć nabožny zmysł nałožka ignorowany. To pak nima ničo z lěwicarskimi idejemi činić, ale z wopačnym změšenjom dweju runinow, politiskeje a metafyziskeje. SED je sebje samu za statnu cyrkej měła a marxizm-leninizm jako zawjazowacy swětonahlad prědowała, z tym bě cyrkej takrjec konkurenca.

W rozswětlerskim lěwicarskim myslenju, po kotrymž su so hižo před lětdźesatkami w zapadnych krajach tak mjenowani eurokomunisca měli, knježi laicizm, to rěka dźělenje stata a cyrkwje: Kóždy njech we swojej sferje spomóžnje skutkuje. Tak je w Francoskej z wašnjom, a tež w katolskich krajach při srjedźnym morju kaž w Italskej a Španiskej njeby nikomu do mysli přišło, zo maja financne zarjady za kasěrowanje přinoškow sobustawow cyrkwjow přisłušne być. W Němskej je to, zepěrajo so na dojednanje cyrkwinskeje wyšnosće z Hitlerom, na po cyłym swěće jónkrótne wašnje hinak.

W Sakskej móžeš po přewróće wěste wočakowanje ewangelskeje cyrkwje wobkedźbować, zo dyrbjał stat ze swojimi srědkami ludźom k wěrje dopomhać, hlej na přikład na rozestajenje wo nabožne kubłanske zaměry w statnym kubłanskim planje za pěstowarnje. Tež konfesionelny předmjet nabožina bu njedźiwajcy sekularneje tradicije našeho kraja hižo z časa industrializacije wot CDU ze zapada importowany. Pobožnosći ludnosće to wočiwidnje pomhało njeje. Snadź su časy kulturneho boja nimo – na wšěch stronach.

Serbska Łužica trjeba podjansku lěwicu

12. Juni 2008

Tule so njewozjewi ani manifest ani rezolucija, wšako sym aforistiski typ internetneje postmoderneje doby: Te bytostne dyrbi na jednej wobrazowce dosć městna namakać. Nowy zakoń je dokument Jězusoweho socializma, nic w zmysle borněrowanych NDRskich načolnych funkcionarow a jich złóstniskeho statneho ateizma, ale jako wuraz přirodneho, njekonwencionelneho, přećelneho a zawjazowaceho žiwjenja w zhromadnosći. Jeho zaměr njebě naša skostnjena towaršnosć, w kotrejž je smjerćwažne, „što sej ludźo (wo mni) mysla“, abo zo njeje porik do kwasa oficielnje hromadźe žiwy abo kak poddany sy cyrkwinskej a statnej wyšnosći a jeju kaznjam. Tajke wěcki njejsu priority našeje wěry. To nas rozeznawa wot kraloswěrnych Serbow. My chcemy na swoje wašnje žiwi być, na „statoku zboža“. Zo Serbstwo hač do kónca časow traje, je Boža wola. Duch serbskeje rěče je škrička Swjateho ducha, kotryž sej radostnych swědkow wěry přeje, nic wobydlerjow doła sylzow. A wěmy, zo je wjele dobrych humanistow, kotřiž su faktisce lěpši křesćenjo hač my. Filozofija podjanskeje lěwicy, kotraž njeje stronskopolitiska, ale žiwjenskopraktiska ideja, je, takrjec wot deleka – wot serbskeje zemje – na swět hladać, z hladanišća jednotliwca a jeho swójby, kaž je to we Łaćonskej Americe katolska teologija wuswobodźenja w zajimje chudych Indianow činiła. Štóž ma lóšt, sobu dale myslić wo „podjanskej lěwicy“, je kóždy čas witany: marcel@piwarc-hamburgski.de. Njeoficielna centrala podjanskeje lěwicy (z małym spočatnym l, zo njeby nichtón nas zaměnił z bazowymi skupinkami Lěwicy) sedźi tuchwilu we Łuze pod nowej serbskej lipu, mjez centrumami mocy w katolskich Serbach J.

„Praske nalěćo“ je přišło

12. Juni 2008

Nowy časopis z wjele lubjacym titulom „Praske nalěćo“ (http://www.prager-fruehling-magazin.de) je wušoł. Zamołwity za „magacin za swobodu a socializm“ je mała redakcija duchownje hibićiwych ludźi, mjez nimi młoda Drježdźanska městopředsydka strony Lěwicy, Katja Kipping, kotruž mnozy přez telewiziju znaja. Wona sama so wěnuje zajimawej tematice „znowawunamakanje pomałosće“. W prěnim wudaću časopisa polemizuje telewizijny žurnalist a politikar CDU Michel Friedman z Frankfurta nad Mohanom přećiwo „nošerjam kófrow“ w přenjesenym zmysle w politice, potajkim dewotnym a pře jara starym knjezam připodobnjenym młodym politikarjam.

 

W serbskatolskich jadrowych kónčinach, hdźež dóstanje NPD politsce blisko stejaca lisćina Henryja Nitzscheho „Dźěło-swójba-wótčina“ w Ralbicach-Róžeńće při wólbach do wokrjesneho sejmika wjac hłosow hač Lěwica, cyle wothladajo wot hłosow w Serbach Nitzschemu při wólbach noweho krajneho rady, je wočiwidnje wulka potrjeba lěwicarskeho rozswětlerstwa. Znowawoleny radźićel wokrjesneho sejmika wokrjesa Buyšin, Serb dr. Frank Stübner (Lěwica) je wčera napřećo Serbskim Nowinam konserwatiwne glajchšaltowanje šwikał: Wón chce so dale za serbske prašenja zasadźeć, „byrnjež serbscy funkcionarojo a tež serbske medije moju kadidaturu za nowy sejmik dospołnje ignorowali“.

 

To zaleži na wodźacej róli klerikalnokonserwatiwneho kompleksa, kotraž so zahubnje wuskutkuje: Jeli žuješ něšto rjaneho wo „starodawnych hódnotach swójby“, sy ty w Serbach připóznaty a móžeš přećiwo staćanstwu za Njeněmcow škarać a swoje wabjenje přez Serbske Nowiny rozšěrić. Sy ty kandidat Lěwicy, njesmědźa wo tebi  pisać, wšako sy ty „přećiwo Bohu“. Ale nětk je dosć z tym glajchšaltowanjom w Serbach. Čas je přišoł za podjansku lěwicu! A za nowe Praske nalěćo!