Archive for the ‘politika’ Category

Čehodla je katolska wyšnosć nětko tajka antiserbska kaž prjedy ewangelska?

20. Mai 2017

Mój něhdyši šef, emeritowany Lipšćanski profesor awstriskeho pochada, so mje wčera składnostnje pohrjeba znateho krajneho politikarja w Lipsku prašeše: Čehodla čini nĕtko katolska cyrkej ze Serbami w Hornjej Łužicy to samse kaž prjedy ewangelska cyrkej w Delnjej Łužicy?

Stary přećel Serbow, kiž měješe wjele serbskich studentow a podpěrowaše w lĕće 2001 Chróšćan zběžk, měni z tym tajkule zasadnu strukturelnu njepřećelskosć cyrkwinskeje wyšnosće napřećo serbskemu ludu, kaž ju tuchwilu w našich jadrowych kónčinach z wot horjeka předwidźanej fuziju do směra jedneje wulkowosady dožiwjamy.

Cyž: Tež na europskej runinje zajimy narodnych mjeńšin stronsce njewotwisnje zastupować

8. März 2015

NOWINSKA INFORMACIJA

Z wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 7.3.2015 w Budyšinje

Přihoty hłowneje zhromadźizny w srjedźišću

Tři tydźenje do 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny wobjedna zwjazkowe před-sydstwo na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje dalše podłožki a organizato-riske přihoty. Tak wone rozsudźi, zakónčić diskusiju k wobzamknjenju 16. hłowneje zhromadźizny, w Domowinje prawólby přewjesć: »Zwěsći so, zo njehodźitej so nam-jetaj za prawólby a pranaprašowanje pobrachowaceje wole župow a sobustawskich towarstwow dla přesadźić. Z tym wobchowa dotalny delegatny princip za wólby a bytostne rozsudy třěšneho zwjazka dale swoju płaćiwosć.« 15 z 18 čłonskich to-warstwow běchu na wotpowědne naprašowanje předsydy Domowiny wotmołwili, při čimž so w bytostnych prašenjach wjetše cyłki přećiwo namjetej prawólbow wupraji-chu.

Dale diskutowachu a schwalichu přitomni dźensa naćisk dźěłowych směrnicow, kiž so delegatam hłowneje zhromadźizny dnja 28. měrca w Haslowje k wobzamknjenju předpołoži. Delegaća změja tam tohorunja rozprawu zwjazkoweho předsydstwa schwalić, kiž so jim (hinak hač dotal) pisomnje poda. Naćisk wza zwjazkowe před-sydstwo dźensa na wědomje; wón so hišće rediguje. Předwidźane je, zo so předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojej ertnej rozprawje na hłownej zhromadźiznje na wubrane ćežišća koncentruje.

Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž rozprawješe wo swojim skutkowanju jako wicepre-zident Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) a wo angažemenće Domowiny w tutej organizaciji. Domowina je z lěta 1990 z čłonom FUEN a hižo dwójce (1992 w Choćebuzu a 2006 w Budyšinje) kongresaj wuhotowała. K 18. razej organizuje Domowina lětsa z financielnej pomocu Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho seminar słowjanskich narodnych mjeńšin. B. Cyž praji: »Smy w stajnym dialogu z tamnymi mjeńšinami.« Do přichodnych hłownych nadawkow słuša wutwar kompetencneho centruma narodnych mjeńšin w Flensburgu a zaručenje institucionelneho spěchowanja FUEN přez Zwjazk. Na prašenje k rozdźělej mjez FUEN a tamnej europskej mjeńšinowej organizaciju EFA praji B. Cyž, zo ma FUEN zajim, na europskej runinje stronsce njewotwisnje zajimy narodnych mjeńšin na wšěch runinach zastupować, kaž to na přikład w tak mjenowanej intergroup – skupinje někotrych čłonow Europskeho parlamenta a zastupjerjow FUEN − činja. Městopředsydka Domowiny Judith Wałdźić podšmórny, zo je mjeńšinowa politika měrowa politi-ka. Za nju ma so w Brüsselu wo wjele sylniše lobby-dźěło činić.

Zwjazkowe předsydstwo schwali delegaciju Domowiny, kiž wobdźěli so na lětušim FUEN-kongresu wot 13. do 17. meje w měsće Komotini w Grjekskej. Jej přisłušeja předsyda Domowiny Dawid Statnik jako čłon dialogneho foruma FUEN pola Eu-ropskeho parlamenta, Bjarnat Cyž jako wiceprezident FUEN, William Janhoefer jako čłon prezidija Domowiny z Delnjeje Łužicy a Ludmila Kowarjec jako zastupjerka Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk.

Za dołhodobne přihoty wobdźělenja Serbow na koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin EUROPEADA wutworichu dźensa přihotowanski wuběrk. Jemu přisłušeja referent Domowiny Marko Kowar jako předsyda, Bjarnat Cyž, referent Domowiny Clemens Škoda a čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła Jan Hrjehor. Přichodna EU-ROPEADA wotměje so wot 18. do 26.06.2016 w Južnym Tirolu w Italskej.

Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Hanka Budarjowa bu na namjet To-warstwa Cyrila a Metoda jako dalša wěcywustojna wobydlerka-čłonka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa pomjenowana.

Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ informowaše w nadawku předsydy wólbneho wuběrka Jörga Masnika, kiž bě so zamołwił, wo přihotach wólbow Serbskeje rady Braniborskeje. Wólbny běrow dźěła a přijimuje hišće hač do 13. apry-la namjety za kandidatow noweje Serbskeje rady. Domowinske skupiny a towarstwa móža swoje namjety tež přez Župu Dolna Łužyca z. t. zapodać. Zapisanje wolerjow do wólbneho registra je hač do 24. meje móžno.

Borbora Felberowa
nowinska rěčnica

Što to dyrbi?

29. Januar 2015

Aktualne němskorěčne wudaće Serbskich Nowin słuži na lědma njepřetrjechujomne wašnje difamowanju třěšneho zwjazka Serbow w němskej zjawnosći. Domowina mjelči k němskonacionalistiskim tendencam?! Fakt je: Domowina je so hižo loni jasnje přećiwo prawicarskoekstremizmej tež w Budyskich kónčinach wuprajiła, online-peticiju zhromadnje z prominentnymi partnerami sčiniła, serbskim młodostnym poboku była a z Operatiwnym wotwobaranskim centrumom sakskeje policiju strategisce kooperowała – hlej mjez druhim nowinsku konferencu ze Statnikom a Merbitzom pokutny dźeń.

Namołwa Domowinje, so njepřećelskosće přećiwo cuzym wzdać, je lózyskosć. Smy z Chrystu Meškankowej a Jurjom Łušćanskim jako zwjazkowe předsydstwo na wuradźowanju wo polěpšenju połoženja ćěkancow na wokrjesnej runinje wobdźěleni byli. Jurij Łušćanski je dźěćom azylpytacych dožiwjenje ptačokwasneho programa zmóžnił, a ja wuwučuje němčinu a žiwjensku kulturu našeho regiona za skupinu syriskich ćěkancow w Holešowje, štož budu tež jako čłon prezidija Domowiny pokročować.

Negatiwne "krónowanje" pak je kónc wotrězka w němskich SN. Porno NDR je Domowina dźensa nadstronska organizacija a je njewotwisna wot wuprajenjow načolnych politikarjow. Za słowa Stanisława Tilicha je wón sam zamołwity, nic třěšny zwjazk Serbow. Sym na knize wobličow hakle tele dny dokomentował, zo słuša nabožny słowoskład tež k mojemu wučbnemu planej za skupinu muslimow. Tak słuša islam faktisce k Łužicy – w praksy měrniwych muslimskich wěriwych našich kónčin. Na tutej abstraktnej stawizniskopolitiskej debaće "islam/Sakska" jako serbska narodna organizacija pak so wobdźěleć njetrjebamy. Wo tym rěča hižo nimale wšě strony.

Dźak za dowěru! Wěcowne narodne skutkowanje we wichorojtych časach połnje polarizowanja

26. Januar 2015

Dźakuju so čłonam zwjazkoweho předsydstwa za dowěru při wólbach na namjet předsydy do prezidija Domowiny:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2432.html#anchor1
Što ma prezidij činić? To steji tule:
http://domtest.sorben.com/hsb/domowina/prezidij-zp

Podpěruju zaměrne skutkowanje předsydy Domowiny, Dawida Statnika, za wěcowny, na potrjeby praksy serbskeju rěče a kultury wusměrjeny profil třěšneho zwjazka zwonka zastarskich ideologiskich konfrontacijow a wěčneho wospjetowanja wostudłych wosobinskich přećiwkow. W tutym zmysle móžemy radlubje hromadźe swoju serbsku diskusijnu kulturu kusk wožiwjeć – ale prošu bjez hidy a na tajkele kultiwowane wašnje, kotrež tomu wotpowěduje, zo chcemy w Serbach bratřa a sotry być. 🙂

Smy w politisce a towaršnostnje wichorojtych časach žiwi. Zwonka měrniweje nadstronskeje dźěławosće serbskeje narodneje organizacije je w Europje dale a wrótnišich konstelacijow. W Němskej so rěči wo PEGIDA, kotrejež załoženski wjednik ćěkancow „Viehzeug“ mjenowaše. W Grjekskej je nětkole lěwicarsko-prawicarska koalicija
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/griechenland-faq-euro-tsipras-kammenos
http://de.wikipedia.org/wiki/Anexartiti_Ellines,
ke kotrejž mi tuchwilu hižo ničo do mysli njepřińdźe… 😦

PEGIDA a bjezradna politika: Rozestajenje wo domiznu přichoda

15. Dezember 2014

Nětko steji w Drježdźanskim napřemoběhu PEGIDA přećiwo wšěm etablěrowanym stronam a medijam 15.000 : 6000 wobdźělnikow. Zběžkarjo přećiwo Political Correctness su w běhu tydźenja přirost 50 procentow docpěli, zwjazk wšěch móžnych organizacijow njedźiwajcy podpěry wšěch načolnych politikarjow minus wot 50 procentow poćerpjeł.

Telewizijne wobrazy připóznateho iranskeho azylanta, kiž je w Awstralskej w kofejowni pod islamistiskim hesłom namócnje zastajencow sčinił, su najlěpše wabjenje za dalše mobilizowanje "patriotiskich Europjanow přećiwo islamizaciji nawječorneho kraja". Strategija, prašenja PEGIDA z kołkom "islamophobija" atd. wotbyć, je zwrěšćena. Woni "dialog" po dotalnych zwučenych mustrach nochcedźa, jim dźe politisko-publicistiski "establishment" na čuwy.

Měšćanska a krajna politika stej bjezradnej, haj konsterněrowanej. Apele, wulke nawěški, chutna narěč wyšeje měšćanostki, přichad politiskeje prominency z Berlina, zwjazk zastupjerjow wšěch nabožinow – ničo njepomha, nawopak. PEGIDA rosće a rosće. Ženje po měrliwej rewoluciji před 25 lětami bě tajkale serija masowych demonstracijow.

Centralna tema je poprawom zdźerženje domizny, kiž je po jich měnjenju wot muslimskich žonow w burce (nimamy zakonski zakaz zakuklenja?), turkowskich staršich, kotřiž njedadźa swojim holcam na šuli płuwać wuknyć, antisemitiskich demonstracijow (nic jenož němskich nacistow, ale tež) arabskich připućowarjow wohrožena. Woprawdźe? Njeje to jenož mała mjeńšina muslimskich wobydlerjow?

Njemóžemy so nawalej praktiskich prašenjow wuwinyć. Łužiski lěkar je na mnje zazwonił a so hóršił, zo su so arabscy mužojo z domu za azyl pytacych w čakarni jeho praksy z nim nasadźowali, dokelž je samodruhu žonu do prědka ćahnył, přetož jej so hubjenje dźěše. Wulki protest: Muž steji tola nad žonu! A wołaš-li w přiwótřenej situaciji policiju, wona njepřińdźe…

Je tak mało wukrajnikow w Sakskej, ćěkancy su sami před islamistiskej namocu ćěkali, so praji. A to tež trjechi. Ale to ludźi njezajimuje: Nochcemy, zo pola nas přichodnje wupada kaž w Kreuzbergu abo wěstych štwórćach zapadoněmskich wulkoměstow. Njechamy cuzy w swójskim kraju być. Njeńdźe wo dźensnišu zestawu ludnosće, ale wo trend. W dale a wjac druhich městach so na wotpowědne demonstracije hotuja, mjez druhim w Lipsku.

Diskusija w MDR-telewiziji „FAKT ist…“ k temje „PEGIDA, Protest, Politik“; sobudiskutowacy: Harig, Köpping, Petry, Patzelt:
http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/video241080_zc-ea9f5e14_zs-dea15b49.html

Bamž před europskim parlamentom wo zachowanju nawječora:
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html

A ze Zhorjelca hišće to:
http://lauterbautzner.blog.de/2014/12/18/herr-professor-stoecker-benefizkonzert-fluechtlinge-verboten-veranstaltung-kaufhaus-untersagt-missbrauch-19859123/

Kulturny bój: Doma němsce? Merkel hinak hač Tilich / Wokrjes Budyšin pomha PEGIDA

9. Dezember 2014

CSU_deutsch

Njewěm, što je sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha, kiž – bohudźak! – doma němsce njerěči, pohnuło, so na naprašowanje nowiny „Welt“ tak citować dać, hač by sympatiju za absurdnu rěčnopolitisku ideju CSU (hlej citat na wobrazu) měł:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article135110332/Oppermann-warnt-CSU-vor-Sprachpolizei.html

Tak je polyglotny Serb kanclerce Merkel z uckermarckskeje prowincy přewostajił, bilingualne kubłanje dźeći zakitować:
http://www.trt.net.tr/deutsch/europa/2014/12/08/mebilinguales-aufwachsen-ist-von-vorteilrkel-124760

Spodźiwny namjet CSU, wot kotrehož je so bayerska strona po horcych nutřkownostronskich debatach zaso kusk distancowała, je dźěl přiwótřenych zjawnych rozestajenjow wo prawe wašnje wobchadźenja z kulturnymi, rěčnymi a nabožnymi rozdźělemi. Mjeztym dźe w Drježdźanach napřemoběh PEGIDA a přećiwnikow dale: Tydźenja 7.500:2.000, wčera 10.000:9.000. Tak so wuwiwa konflikt krok po kroku na kulturny bój. Bohužel ma PEGIDA tuchwilu skutkowniše stawiznički, na přikład: Großröhrsdorf:

https://mopo24.de/nachrichten/asylheim-grossroehrsdorf-soll-wieder-schliessen-2912
Najprjedy njesmě ludnosć sportownju hižo wužiwać, dokelž je pozdatnje rozpadowata. Njepjapcy krajnorady zarjad pod ćišćom krajneje direkcije dom skupinje azylantow jako nuzowe přebywanišćo dawa, doniž njejesu nowi wobydlerjo zasadźenja policije a wohnojoweje wobory – najskerje tež ludźi, kotřiž tamle hižo sportować njesmědźachu – zawinowali a njeje zarjad jich do druhich domow posłał.
http://www.sz-online.de/sachsen/passant-an-asylunterkunft-attackiert-2989508.html

Wčera bě Großröhrsdorf wulka tema na PEGIDA-manifestaciji:
https://mopo24.de/nachrichten/live-ticker-demo-pegida-sternmarsch-mopo24-2919
A list krajneho rady Hariga – kaž móžeš w Sakskich Nowinach čitać – měšćanostce, zo njebudźe krajnoradny zarjad jim hižo kriminelnych azylantow připokazować.

Doma tež přichodnje njebudźemy němsce rěčeć. Ale hač smy wjele mudriši hač druzy při namakanju puća, kak ma towaršnoć w Sakskej a Němskej tónle kulturny bój wotputać a do měrliweho a spomóžneho cyłka wjesć, dyrbimy hakle pokazać. Serbja, kotřiž njejsu ani Němcy ani wukrajnicy, ale domoródni Słowjenjo, maja mjez frontami ekskluziwne stejnišćo. Što pak chcemy z toho sčinić?

Dodawk: Nadběh azylanta na młodeho susoda – to bě łža:
http://www.sz-online.de/nachrichten/angriff-am-asylheim-in-grossroehrsdorf-war-erfunden-2991981.html

Stejišćo Hajka Kozela k Tilichej:
PD_78_2014_Kosel_Sorbisch

Snadź serbsku pomoc politiskej kulturje w Čěskej poskićić? Prezident Zeman na wotpućach

5. November 2014

Čěska ma tradicionalnje tajke něšto kaž kulturne patronatstwo za Serbow w Němskej. Čěski statny prezident Miloš Zeman je dotal bóle z nadpřerěznym konsumom alkoholiskich napojow napadnył, nětkole so wón na swojorazne wašnje jako přećel politiki Putina profiluje.

W njedźelskim wusyłanju zjawno-prawniskeho rozhłosa susodneho kraja šokowaše swójby při radiju z fekalnymi wurazami a wulgarnymi, njehornymi wuprajenjemi najhóršeho razu přećiwo ruskej opoziciskej hudźbnej skupinje Pussy Riot. Njejsym drje fan tutych žonow, dokelž nimam „wuměłske“ wonječesćenje cyrkwje za so hodźacy srědk protesta, ale Zeman je składnostnje dnja chudych dušow wšo negatiwnje přetrjechił.

Snadź móža Serbja načolneho čěskeho politikarja kusk w politiskej kulturje poradźować? 🙂 Jako pomoc kulturnemu patronej? To by so zawěsće tež wjele Čecham lubiło, kotřiž so wot spodźiwneho stila swojeho amtěrowaceho prezidenta tuchwilu cyle optimalnje zastupjeni nječuja. W nowinje samo čitamy, zo hrozy rozhłosej pokuta za wusyłane słowa prezidenta…

Zeman po słowje w originalu:

http://www.prag-aktuell.cz/video/originalton-schwarzer-kanal-staatspraesident-milos-zeman-am-2-november-2014-der-sendung-radiozurnal/04112014-9118

Zjimanje skandaloznych wuwjedźenjow čěskeho prezidenta w němskich medijach:

http://www.taz.de/Praesidentschaft-in-Tschechien/!148896/

W čěskich medijach:

http://www.lidovky.cz/vytrznice-pussy-riot-zeman-mluvi-stejne-jako-kdysi-komuniste-pb5-/zpravy-domov.aspx?c=A141103_153257_ln_domov_ogo

W němskej telewiziji:

http://www.tagesschau.de/ausland/faekalsprache-101.html

Zeman – čěsce a němsce na Wikipediji:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
http://de.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman

Čestnohamtske dźěło w Serbach – jenož hišće kwakla? Forum SN a Domowiny za wšě generacije

12. September 2014

Forum SN-Čestnohamtske dźěło

Łoskoćiwa tema: zakoń wo zhromadźowanju / Kaolin, Serbja, Róžant a statny škit

30. Juli 2014

Za přeńdźenje přećiwo zakonjej wo zhromadźowanju přisłušny decernat Zhorjelskeje direkcije policije přepytuje demonstraciju přećiwo móžnemu wudobywanju kaolina w Róžeńće. K tomu a dotalnym wozjewjenjam ma wjele ludźi wjele prašenjow. Piwarc spyta wotmołwić:

1. Njeje to spodźiwne, zo so woni poł lěta po demonstraciji hakle abo hišće z tym zaběraja?

Ně, to je bohužel hustodosć z wašnjom, hlej prawniske rozestajenja minjene lěta wokoło 13. małeho róžka w sakskej stolicy.

2. Je to docyła poměrne postupowanje policije, so hišće tajkej naležnosći wěnować?

To je jara łoskoćiwa wěcka, wosebje we wuchodnej Sakskej. Mějachmy hižo dosć wušparanjow z nacijemi, kotřiž chcychu njejapcy pochodować, so na prawo „spontaneje demonstracije“ powołajo. To pak njepłaći, hdyž bu dny abo tydźenje do toho k manifestaciji namołwjene. Smy w swobodnym kraju žiwi, tohodla njetrjebaš wo dowolnosć za zhromadźowanje pod hołym njebjom prosyć, ale dyrbiš je jeničce přisłušnemu zarjadej přizjewić. Tak maja woni hišće móžnosć sčasom zakročić abo sej přidatne zawjazki žadać, hdyž njeskutki wočakuja. Prěni princip porjadneho prawniskeho stata je: Samsne prawo kóždemu – to pak rěka: Jeli chcemy, zo so srědki prawa přećiwo njepřećelam demokratije wužiwaja, dyrbimy je sami tohorunja dodźeržeć.

3. Njeje so w Róžeńće prosće něšto so stało, štož dotalnej praksy w Serbach wotpowěduje?

Ně, Chróšćan zběžk na přikład bě kóždy dźeń porjadnje přizjewjeny.

4. Je policija z přeprošenjemi swědkow mudrje jednała?

Ně. Potrjecheny, kiž nima zdaće wo prawniskich wěckach, móhł sej myslić, zo jemu něšto hrozy. Tule pak njeńdźe wo legalnosć abo njelegalnosć wobdźělenja na wonej demonstraciji, ale přepytowanje prašenja, štó je zamołwity w zmysle zakonja wo zhromadźowanju a by dyrbjał zarjadowanje přizjewić. Tohodla tež prepošeni jako wobwinowaći deklarowani njejsu.

5. Budźe na kóncu něchtó zasudźeny?

To jasne njeje. Jeli njeda so naležnosć dokładnje wujasnić, so jednanje zastaji. A ja wočakuju, zo wujasnjenje jim so njeporadźi, wšako su woni samo na woprawdźitych njeskutkach kaž móranja na wjesnych taflach abo wonječesćenje swjatych křižow a božich martrow dotal zwrěšćili.

Za wšě přichodne pady namakaće tule trěbnu cedlku za přizjewjenje:
http://www.landkreis-bautzen.de/download/allgemin/Versammlungen_Anmeldung_und_Merkblatt.pdf

A tule powšitkowne informacije:
http://www.mdr.de/sachsen/demonstrationsrecht100_page-1_zc-43c28d56.html

Dokumentacija stejišća Antje Hermenau:
http://www.l-iz.de/Melder/Melder/2014/07/Antje-Hermenau-Sorben-als-Staatsfeinde-56516.html

Aktualna rozprawa serbskeho rozhłosa MDR wo přepytowanju policije:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio922312.html

Tehdomniša rozprawa MDR wo protestnej akciji:
http://www.mdr.de/sachsen/kaolin-rosenthal102_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

Druhe rozprawy před poł lětom:
http://www.alles-lausitz.de/startseite/kamenz/10511922_Kraftvoller_Protest_gegen_den_Kaolinabbau.html

http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/news/page_news.php?id=28546

http://www.wochenkurier.info/sachsen/staedte-gemeinden/oberlausitz/kamenz/nachrichtendetails/obj/2014/02/21/protest-gegen-kaolinabbau-in-rosenthal-geht-weiter/

Serbska protestna kultura – po francoskim abo po němskim? Strategija sejmikarjow a Domowiny

21. Juli 2014

Přichodne koło jednanjow wo přiražkach zwjazka a krajow Załožbje za serbski lud so hižo bliži, a z tym je znowa wubědźowanje zahajene wo zjawnu wotmołwu na prašenje, kotrež nichtó stajił njeje: Štó je što k wotwobaranju krótšenjow přinošował?

„Stóž krawal čini, změje wuspěch“, komentowaše njedawno rozhłosownica francosku protestnu kulturu. W susodnym kraju je z wašnjom, zo knježerstwo, wšojedne kotreje strony, přeco ze šmórnjenjom swojich planow reaguje, hdyž je jenož dosć ludźi na barikadach a wěcneje škody při nadróžnych rozestajenjach. To bě připosłucharjam runje tohodla zajmawe, přetož to pola nas dospołnje hinak běži.

Ženje w stawiznach zapadoněmskeje a po 1990 cyłoněmskeje demokratije njejsu masowe demonstracije direktnje něšto docpěli. Sta tysacow ludźi su přećiwo nowym raketam NATO protestowali – Helmut Schmidt je hladajo na wobrónjenje swojetskeho zwjazka při tym wostał. Sta tysacow pochodowachu přećiwo atomowym milinarnjam – njeje ničo pomhało, doniž njeje lětdźesatki pozdźišo kanclerka-přirodowědnica, kotraž je sama poprawom přiwisnica tuteje techniki, w najkrótšim času Fukushimi dla bórzomne konc atomowych milinarnjow přesadźiła. Tež Hartz IV hišće je – njedźiwajcy wjele měsacow trajacych demonstracijow kóždu póndźelu w lěće 2004.

Ale wone protestne hibanja maja politiske wuskutki – bjez njewuspěšnych wulkodemonstracijow přećiwo raketam a atomowym milinarnjam njeby strona Zelenych nastała. A rozestajenje wo Agenda-politiku kanclera Schrödera a z tym mjez druhim Hartz IV přinjese wotchad SPDnikow kaz Lafontaine do noweje strony WASG, kotraž je so potom z wuchodnej PDS k cyłoněmskej Lěwicy znjednoćiła.

Němske knježerstwa wostanu porno francoskim krute – tež sakske hladajo na masowe protesty w lěće 2010 přećiow skrótšenjam młodźinskeje pawšale, personala na wysokich šulach atd. Knježacy w Němskej demonstruja stabilitu sej myslo, zo tak mjenowana mjelčasa wjetšina to tež tak widźi. Za to dyrbi so hdys a hdys politisce płaćić: z nowymi abo sylnišimi politiskimi mocami. Na kóncu tutoho puća steji druhdy koalicija mjez něhdyšimaj najhóršimaj njepřećelomaj, kaž tuchwilu čorno-zelena koalicija w Hessenskej. W dobje krawnych bitwow mjez demonstrantami a policiju dokoławokoło twara startowanskeje čary zapad mjezynarodneho lětanišća w Frankfurće na Mohanom njeby to předstajomne było – nětkole pak sedźa politiscy potomnicy tehdomnišich kontrahentow zhromadnje w knježerstwje, štož woznamjenja: Dźesniša hessenska CDU je hinaša – a zelena strona tohorunja.

So wě, zo tłóča „sejmikarjo“ a jich přećeljo na čole Zwjazka serbskich wuměłcow na manifestacije, demonstracije a instrumentow plakatiwnych „barikadow“. Dokelž woni so nadźijeja nastaća noweje serbskeje politiskeje formacije nimo Domowiny – jako pódlanski efekt tajkich rozestajenjow. Tohodla ma Domowina wězo hinašu strategiju, wšako jej jeničce wo direktny wuspěch dźe abo ze słowami Dawida Statnika: W institucijach je dźěłowych městnow za ludźi ze stow serbskich swójbow – jim je jenož z krótkodobnym bjezposrědnim wuspěchom pomhane.