Archive for the ‘rjana Łužica’ Category

Za tydźeń serbsce nawuknyć – tak budźe Łužica dwurĕčna 😊

2. Oktober 2017

Britiskaj dwójnikaj pokazujetaj nětkole, kak móžeš w běhu tydźenja serbsce nawuknyć.

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sprachen-lernen-mit-matthew-und-michael-youlden

Tak móže Łužica skónčnje dwurĕčna bywać 😎. Dotalny model 2plus pomha serbskim dźěćom, w běhu 10-12 lět swoju maćeršćinu wotwuknyč, z wonym nowym modelom sčinimy z Němcow w běhu tydźenja Serbow 😉 (wšako tež tutaj mnohorěčnaj bratraj prajitaj, zo rěka nawuknjenje rěče přiswojenje swójskeho myslenja a začuwanja), a Serbja móža Serbja wostać.

Tež problem z wučerjemi je rozrisany: Najprjedy nochcyše stat hižo dosć wučerjow za mjeńše serbske rjadownje k dispoziciji stajeć. Wotmołwa knjenje Ludmile Budarjoweje a druhich Serbow: Čińće z našimi dźěćimi Teamteaching, za to trjebamy pak dweju wučerjow za rjadownje. Pjatk w SN praješe knjeni Budarjowa, zo tych wučerjow docyła njeje. Potajkim je faktisce wšo preč: serbske rjadownje a Teamteaching.

Němcy bychu prajili: Stunde Null. 2plus na smjećišćo serbskich stawiznow, zrowastanjenje A-rjadownjow a nowotarske modele za přidružnikow kaž tónle jowle na Deutschlandfunk.

Zapłać Bóh Markej Njekej za pokiw! ✌

Mjez Serbami lěpje hač mjez Saksami

20. August 2017

Při temje integracija je mjez Němcami třoch lěhwow: Ludźo, kotrymž je domizna něšto jara wažne, hladaja skeptisce na migrantow. Druzy, kotřiž su bóle kosmopolitisce nastajeni, wjeselu so nad kóždym připućowarjom. A srjedźa su dobri křesćenjo, kotřiž chcedźa prosće jednotliwym čłowjekam pomhać. Z komunikaciju mjez lěhwami klaca.

Zarjadowanje „Mjez Sakskami. Mjez złobami a witanjom“ na přepjelnjenej žurli Serbskeho domu štwórtk wječor běše drje wěcowne a měrniwe – zarjadowarjo Domowina, Serbski institut, nakładnistwo Chr. Links a Heinricha Böllowa załožba „dale myslić“ su hižo zwučenu klawslu přewzali, zo dyrbja znaći nacisća wonka wostać – njejsmy ani krajny rada ani jeho zastupnik 😎. Tak njejsu „ariscy bratřa“ nutř přišli. Ale mi běše diskusija kusk přeharmoniska, běch na horcyše kontrowersy přihotowany.

Na prašenje moderatorki, što sej za přichod Sprjewineho města přejemy, prajach: Přećelne wobličo, ke kotremuž móžemy wšitcy přinošować, zo by Budyšin ludźom wšelakeho pochada a maćeršćiny, kotřiž su tule žiwi, dobra domizna był. My Serbja smy 1.500 lět jowle žiwi a smy tež Němcow mjenje abo bóle integrowali. Chcemy so z našej kompetencu hospodliwosće wo to starać, zo so to z dalšimi migrantami šlachći.

Prototypiski načasny hornjołužiski Serb je horliwy zastupjer domizny, dobry křesćan a słowjanski kosmopolit. To rěka: Porno Němcam su pola nas wšě towaršnostne prudy w kóždej hłójčce. Tohodla njeknježi pola nas tajka agresiwita resp. njekomunikacija mjez wšelakimi pozicijemi. Njech je serbski lud němskemu runje we Łužicy z přikładom 😊.

Na foće wurězk podija (w.l.): Arndt Ginzel, kiž je wo nadpadach na serbskich młodostnych pisał, moderatorka Heike Kleffner, Piwarc jako zastupjer Dawida Statnika, a Matthias Meisner, korespondent Berlinskeho „Tagesspiegel“. Na prózdnym stólcu njesedźeše wyši měšćanosta Alexander Ahrens.

Tež wotbagrowana zemja je serbska!

29. Mai 2017

Lubuju park błudźenkow we Wochozach, tola tež njedźelu so zaso na pobrachowacym serbskorěčnym pomjenowanju a wupokazanju postorkowach. Samsna bĕda kaž we łužiskej jězorinje. Tež nowy turistiski centrum w Hamorje při Bjerwałdskim jězorje je jenož němski.

To je tohorunja hladajo na słowjanskich wulětnikarjow hłupe. Bjez dweju busow połnje staršich Čechow by wčera popołdnju jenož poměrnje mało wopytowarjow w parku błudźenkow było.

Čehodla smy poprawom we wšěch móžnych regionalnych gremijach zastupjeni, hdyž w naslědnej krajinje po wudobywanju brunicy lědma zjawnje eksistujemy? Tola tež wotbagrowana „serbska zemja“ njech wostawa abo zaso budźe serbska!

Widejo: Hórka w parku błudźenkow, w pozadku Hamorska milinarnja

Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2017 za dźěći a młodostnych

29. März 2017

WAŽNY POKIW – a připódla, wšako smy wjesoły lud , zabawne widejo k interkulturelnemu njedorozumjenju składnostnje jutrownych jejkow .

 

Wettbewerb2017KinderJugendliche.pdf

Nowe šwedske knježerstwo chce Vattenfallej wudobywanje brunicy we Łužicy zakazać

2. Oktober 2014

http://www.rbb-online.de/wirtschaft/thema/kohle/welzow/beitraege/vattenfall-schweden-neue-regierung-braunkohle-lausitz-ausstieg.html

Najhórši scenarij za přiwisnikow brunicowych jamow: Nowe knježerstwo Šwedskeje, towaršnika koncerna Vattenfalla, nochce jamy druhim předać, kotřiž bychu je potom dale wjesć móhli, ale so wo to starać, ze zawodohospodarskimi srědkami koncerna we Łužicy wotkryću nowych jamow zadźěwać. Z tym stej jamje Wochozy II a Wjelcej juh II na hrački stajenej. Bohu budź dźak a chwała!

„Bóh je stworił Łužicu a čert je zarył brunicu“; štó je z tym ličił, zo přińdźe wumóženje snadź ze Šwedskeje?

Z powěsćernje dpa: Auch der Sprecher der Lausitzer Bürgerinitiative «Klinger Runde», Thomas Burchardt, sagte: «Es ist eindeutig, dass in Schweden derzeit Klimaschutz vor maximalem Gewinn geht.»

Stejišćo Dawida Statnika, předsydy Domowiny, w MDR: http://www.mdr.de/mdr1-radio-sachsen/audio977016.html

Zelena Liga: http://www.windkraft-journal.de/2014/10/06/schrittweiser-braunkohleausstieg-in-der-lausitz/

Stara industrija a nowa přiroda sej hrajkatej

1. März 2014

Naša Łužica w lětušej pózdnjej zymje: Zajimawy napohlad syntezy stareje a noweje krajiny na přibrjoze sakskeho morja.

Ale konflikt dźe dale – rozsud sakskeho nutřkowneho ministerstwa za „Wochozy II“:

http://www.serbske-nowiny.de/print_db.php?main=heute&tid=3012

Primitiwne předsudki přećiwo přećiwnikam Wochožanskeje jamy II w Serbach přewinyć! FINALE ZA PODPISANJE PETICIJE!!!

26. Oktober 2013

Na zeńdźenjach Akciskeho zwjazka „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“ móžeš tež z ludźimi serbsce rěčeć, wšako je w kruhu domoródnych mjez druhim z Rownoho a Miłoraza tež Serbow. Tuchwilu dochadźeja wjele lisćinow z podpismami přećiwo jamje „Wochozy II“ a přesydlenju 1.500 ludźi, wězo tež z Hornjeje Łužicy.

Sprawnje prajene sym lědma hdy serioznišu wobydlersku iniciatiwu dožiwił: Woni njewojuja jenož přećiwo zničenjenju serbskeje kulturneje krajiny, ale so stajnje z inowatiwnymi projektami zastarowanja z energiju kaž na přikład w Rěčicach a směrodajnymi strategijemi wutworjenja dźěłowych městnow zwonka wuhlowych jamow zaběraja, wšako dyrbi region přichodnje tak a tak jónu bjez brunicy wuńć.

Tohodla bych sej přał, hdyž bychu so w Serbach wšitcy zamołwići primitiwnych předsudkow wo zelenych wopicach na štomach wzdali. Strukturnokonserwatiwna ignoranca 😦 njeje zamołwjenje za zranjenje angažowanych ludźi połnje ciwilneje kuraže. Zastupowanje konserwatiwnych hódnotow (!) a lobbyizm za wotbagrowanje kulturnych a přirodnych hódnotow njedatej so zjednoćić.

Byrnjež hišće wšitcy we Łužicy na wědomje njebrali: Njejsmy hižo w NDR žiwi, ale we wotewrjenej towaršnosći. Vattenfall to wě a je w swojich rumnosćach wustajeńcu Borbory Wiesnerec z jasnym stejišćom přećiwo wotbagrowanju wsow serbskeho sydlenskeho ruma zmóžnił. Tón towaršnostny niwow šwedskeho koncerna dyrbimy najprjedy docpěć. 🙂

Naš narodny nadawk njeje, bojazliwosć „mjelčaceje wjetšiny“ spěchować, ale zmužitym ludźom pomhać. Budu-li woni wuspěšni, wjeseli so tež wjetšina a praji: „Derje, zo tajkich ludźi mamy.“ Zo su tajcy ludźo do toho pozdatnje „wopicy“, „alternatiwni“, nerwy rubjacy, mylacy byli, budźe potom zabyte.

Wšitcy, kotřiž dotal na lisćinach podpisali njejsu, móža to nětk online nachwatać:

https://secure.avaaz.org/de/petition/Stoppt_den_neuen_Tagebau_Nochten_II

KEDŹBU: MAĆE JENOŽ HIŠĆE TYDŹEŃ CHWILE ZA TUTU PODPĚRU SLEPJANSKIM SERBAM! Online-peticija je jedyn dobry instrument za zwoprawdźenje jednomyslneho wobzamknjenja zwjazkoweho předsydstwa Domowiny we Wochozach 14. požnjenca, přetož słuša pomocy potrjechenym wobdydlerjam.

PS.: Wurěč „Ja so z brunicu njewuznaju“ nochcemy hižo wot žanoho zastupjerja serbskeho ludu słyšeć: Štóž přeco hišće njewě, wo čo dźe, ma problemy z předźěłanjom zjawnje dawno přistupnych informacijow w swojich mozach a trjeba wočiwidnje lěkarja :-). 

Mjena našich wsow su kótwica identity – Pančan zběžk Alfonsa Ryćerja a kniha Alfonsa Frencla

20. Oktober 2013

Alfonsa Frenclowa kniha „Lausitz mittendrin“ so z wuznamom w woznamom mjenow wsow we Łužicy zaběra. K detailam móžeće, hdyž Wam so chce, moju recensiju w aktualnym „Předźenaku“ Serbskich Nowin čitać. „Pančan zběžk“ předsydy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, Alfonsa Ryćerja (hlej wčerawšej přinoškaj w blogu), pokazuje na wažnosć wjesnych taflow za našu serbsku identitu – a njech je přidatny nastork, Frenclowu knihu čitać.

Dokelž dźe awtorej nimo korjenjow – štož je powšitkownje hłowna tema pod hesłom domiznowěda – wo hač do dźensnišeho wobstejace poćahi a zwiski mjez nam bliskimi blečkami a městnami w daloko zdalenej cuzbje. Tak w zapisu městnow na kóncu knihi wjac króć telkow mjenow namakaš hač w přehledźe wobsaha na spočatku zajimaweje lektury. Zhonimy, zo mamy w Sakskej sydlišćo z mjenom „Ungewiss“. Tute mjeno je kaž program Frencloweje knihi, přetož spisowaćel-stawiznar nochce nas wo absolutnych wěrnosćach powučić, ale mnohostronske fasety wobswětleć.

W nimale kóždym mjenje města abo wsy tči potencial interpretacijow wo zańdźenych poćahach, na přikład mjez Serbami a Němcach. Načasne zjawne kontrowersy wo nadróžnych a wjesnych taflach – hlej akciju „A serbsce?“ a powjetšenje „Chrósćic“ porno „Crostwitz“ přez přelěpjenje – su nam zaso znazornjeli, zo su mjena našich wsow runja našim předmjenam a swójbnym mjenam wěsta kótwica identity.

Tohodla njeje zwjeršna wěc, hač su wšě pismiki na wjesnej tafli prawe a porjadnje dwurěčne abo hač smě Zły Komorow nimo „Senftenberg“ hamtsce na taflach wupokazane być. Tule dźe wo to, hač je wobswět zdobom naš swět abo hač dyrbimy w domiznje kaž w cuzbje žiwi być.

So wě, zo njedadźa so přeco wjesne mjena na zawjazowace wašnje na konkretne žórło wróćo wjesć. Tohorunja w tutym nastupanju je „Ungewiss“ Frenclowy program. To pak je typisce za čłowječe žiwjenje, kaž hižo starogrjekski filozof Sokrates wědźeše: Zmysł žiwjenja njeje namakanje doskónčneje wotmołwy, ale rozmnoženje mudrych prašenjow.

„Što zwostanje?“ – SLA a brunica

3. Oktober 2013

Rozžohnować dyrbiš so hustodosć w žiwjenju – na kóncu ze swojej zemskej eksistencu samej. Je mjenje abo bóle dobrowólnych rozžohnowanjow kaž na přikład wukubłanskeho městna abo lěpšeho dźěła dla do cuzby hić. Teoretisce by drje móhł doma wostać, ale po praktiskim wotwažowanju so hinak rozsudźiš.

W jazzowym baleće „Što zwostanje?“ Serbskeho ludoweho ansambla – tekst: Jurij Koch, choreografija: Mia Facchinelli-Šiška, kompozicija: Clemens Pötzsch, jewišćowy wobraz, kostimy: Antje Burckhardt, wizualizacija: Jan Letocha – dźe tež (hlej wurězk z programoweho zešiwka) wo nanuzowane rozžohnowanje so bližacych brunicowych bagrow dla a transformaciju krajinu.

Potajkim jara aktualne předstajenje w času wojowanja přećiwo přesydlenju 1.600 ludźi. Prapremjera je nadpřerěznje wjele přikleska na přepjelnjenej žurli SLA w Budyšinje žnjała. Jutře wječor napoł wosmich budźe SLA z jazzowym baletom w Chróšćan „Jednoće“. Přeju rejwarjam pjatk hišće raz telko wothłosa kaž srjedu w domje SLA.

Dodawk z programa Domowiny: „Domowina zasadźuje so za wuchowanje sydlenskeho ruma Serbow a podpěruje bój wobydlerstwa, kotrež je wot dewastowanja potrjechene.“ Potajkim tych, kotřiž nochcedźa so ze swojej zdźědżenej serbskej zemju rozžohnować. Tomu wotpowěduje wobzamknjenje zwjazkoweho předsydstwa 14. požnjenca we Wochozach.

To budźe zbytk srjedźneje Łužicy po přichodnej dobje wudobywanja brunicy

12. September 2013

Hišće dwěsćě lět chce dźěłarnistwo IGBCE we Łužicy brunicu wudobywać. Potom njeby wot srjedźneje Łužicy ničo wyše wostało hač Mužakowske kónčiny, hdźež leži brunica z geologiskich přičin w tajkej hłubokosći, zo so jeje wužiwanje njewupłaćuje. Potom bychu tute štomy w Mužakowskim parku wjercha Pücklera posledni swědk něhdyšeje orginalneje łužiskeje krajiny byli.

Woneje krajiny, kotruž su zamołwići na wšelakich runinach z akceptowanjom jamy „Wochozy II“ – a z tym wotbagrowanjom hač do lěta 2067! – krok po kroku woprowali. Zlě dosć, zo je hižo do toho jónkrótny pralěs blisko Běłeje Wody na wšě časy zničeny. Tohodla mamy historisku winowatosć, tych wobydlerjow-potrjechenych podpěrować, kotřiž so spjećuja!

Woprašowanje znateho demoskopiskeho instituta „Emnid“ w nadawku „Greenpeace“, 83 procentow wobydlerjow Němskeje přećiwo nowym wuhlowym jamam:

http://www.greenpeace-magazin.de/tagesthemen/einzelansicht/artikel/2013/09/17/vier-von-fuenf-deutschen-sind-gegen-weitere-braunkohle-tagebaue/