Archive for the ‘sakska politika’ Category

Marko Kliman jednohłósnje wot krajneho sejma woleny

27. September 2017

Dźensa steja Chrósćicy w srjedźišću swobodneho stata: W Sakskich Nowinach jako přikład cyłemu krajej. W sakskim parlamenće, hdźež bu Chróšćan wjesnjanosta Marko Kliman jako zastupjer Zwjazka sakskich městow a gmejnow do Rady za serbske naležnosće woleny – jednohłósnje 😊! Gratulaciju! 🖒

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY

Gratulacija k wuzwolenju jako čłon Serbskeje rady Sakskeje

Domowina wita dźensniši rozsud Krajneho sejma Sakskeje a gratuluje Markej Klimanej k wuzwolenju jako čłon Serbskeje rady Sakskeje. Wón bu namjetowany wot Sakskeho zwjazka městow a wsow a Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow.

Marko Kliman, w lěće 1981 rodźeny, je čłon CDU a z lěta 2015 wjesnjanosta gmejny Chrósćicy. 2017 bu wón na namjet župy “Michał Hórnik” Kamjenc na hłownej zhromadźiznje Domowiny jako čłon zwjazkoweho předsydstwa woleny.

http://www.domowina.de/hsb/domowina/zwjazkowe-predsydstwo/clonkiclonojo-zp/

„Dresden – Drježdźany“ na pućnikach – sakske knježerstwo praji principielnje: Haj!

23. März 2017

To je wono! We wotmołwje – dźensa zjawnosći předležacej – sakskeho ministra za hospodarstwo, dźěło a wobchad, Martina Duliga, kiž je zdobom zastupowacy ministerski prezident, na małe naprašowanje Łužiskeje zapósłanče Zelenych Franziski Schubert k dwurěčnym pomjenowanjam na pućnikach w hamtskim serbskim sydlenskim rumje tči sensacija: Zo póńdźe serbske mjeno městow zwonka serbskeho sydlenskeho ruma na tafle, je „anstrebenswert“, piše sakske knježerstwo. Zdobom woni puć k zaměrej hižo pokazuja: zhromadnje ze sakskim zwjazkom městow a gmejnow hamtske wobkrućenje historiskich serbskich mjenow. To je wulki wuspěch prócowanjow mjez druhim Rady za serbske naležnosće a Domowiny!

Link k parlamentariskej ćišćence z čisłom 6/8593 http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=8593&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined

Potajkim wuchadźamy z bórzomneho zwoprawdźenja. Skerje zabawna je wotmołwa k wulkosći serbskich pismikow přirunujo z wjetšimi němskimi mjenami. Tule zhonimy, zo je tamle, hdźež je maksimalna spešnosć 50 km/h předpisana, obligatoriska wysokosć pismikow poprawom 126 mm. Hladajo na maksimalnu wulkosć cyłeje tafle njeje to w Serbach dodźeržujomne, tohodla su tež němske pismiki na minimalnje 105 mm redukowane, a te serbske dyrbja 70 mm wulke być. Namjetuju stopnjowanje kompromisa hač do runoprawosće: 87,5 mm za Serbow a Němcow. To dyrbi doshać, wšako móže tola nětk tež kóždy šofer awta 70 mm małke pismiki čitać, abo nic?

Awtonomiju? Haj, ale nic separatizm!

13. März 2017

„Sejm“ sej kulturnu a kubłansku awtonomiju za Serbow žada a Domowinje wumjetuje, zo wona ju pozdatnje nochce.

To wězo njetrjechi, štož je mjeztym typiske znamjo zdźělenkow z kruha iniciatiwneje skupiny (IS). Zo jadro wuprajenjow wěrnosći njewotpowěduje.

Hdyž „normalni“ ludźo zwonka Serbow „awtonomiju“ słyša, mysla na awtonomne prowincy, republiki a te wšě njeměrne wušparanja, kotrež z nimi hustodosć zwisuja. Bohužel je IS hižo w dialogu z Domowinu před šytrjomi lětami we wotmołwach na naše prašenje runje tajki łoskoćiwy teritorialny model awtonomije zastupowała. W nim spóznawachmy separatizm, nic awtonomiju.

Mjeztym je dale a mjenje jasnje, kajki konkretny model sejma IS chce. Tohodla su sej tež jich starosća njedawno jasnosć žadali: něšto konkretne a realizujomne předpołožić. Njech nětk to skónčnje činja, a potom widźimy dale.

Za Domowinu je „awtonomija“ samo- a sobupostajowanje w kulturnych a kubłanskich naležnosćach, potajkim zastupowanje zajmow Serbow we wobsahowym nastupanju. To so dźensniši dźeń skerje runoprawna participacija mjenuje – a to ludźo jako wohroženje měra njezačuwaja.

W přiłoze: Frakcija SPD w Braniborskim krajnym sejmje znapřećiwi wopačnosćam IS. Tež frakcija Lěwicy je to činiła (bu jowle hižo dokumentowane)

170303_Zur Pressemitteilung der Initiative Serbski Sejm.pdf

Aktualne rozprawnistwo Budyskich Sakskich Nowin k temje:

http://www.sz-online.de/nachrichten/auf-kriegsfuss-mit-der-wahrheit-3634362.html

 

#Bautzen #Clausnitz : Sakski ministerski prezident w medijach: Heuchler, Wendehals

24. Februar 2016

http://www.mz-web.de/politik/kommentar-zu-rassismus-in-sachsen-stanislaw-tillich-ist-ein-heuchler,20642162,33833590.html

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/stanislaw-tillich-und-sein-rechtes-sachsen-der-wendehals-a-1078579.html

http://www.sueddeutsche.de/politik/fremdenhass-in-sachsen-stanislaw-tillich-ministerpraesident-mit-defektem-verstaendnis-von-demokratie-1.2876381

 http://www.tagesspiegel.de/politik/sachsens-ministerpraesident-stanislaw-tillich-der-unentschiedene/13006666.html

 http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/tillich-vergleicht-s21-protest-mit-hass-mob-s21-schlichter-und-politiker-sind-empoert/-/id=1622/did=17002596/nid=1622/7d06bn/

 http://www.tagesspiegel.de/politik/auslaenderhass-in-sachsen-cdu-politikerin-fordert-handeln-von-parteifreund-tillich/13001938.html

 http://www.huffingtonpost.de/2016/02/23/kleber-tillich-interview_n_9296838.html

 A doma kritiski zjawny list zwjazka „Dresden für alle“:

http://www.sz-online.de/sachsen/helfer-schreiben-brief-an-tillich-3331445.html

 … a wjele kritiskich komentarow nowinarjow, mjez druhim „Freie Presse“:

http://www.freiepresse.de/POLITIK/MEINUNGEN/So-wird-das-nichts-Herr-Tillich-artikel9444193.php

 

 

 

Kónc łužiskeje brunicy w hospodarskim chaosu – wojowarjo za „Wochozy II“ su Łužicu přeradźili

4. Februar 2016

Kapitalizm, wotbłyšć reality we wikach, ćěri swět doprědka, nic moralka. Po dialektiskim principje móža realistiscy socialisća z tym najlěpje wobchadźeć, kotřiž kaž Marx wědźa, zo byće wědomje postaja.

Něhdy wokoło lěta 2010 praješe mi tehdomniši kolega (wědomostnoparlamentariski poradźowar), něhdyši sobudźaćer statneje rady NDR: Hač do lěta 2020 budźe najskerje z ryzy ekonomiskich přičin kónc z wudobywanjom łužiskeje brunicy. Fakt w lětomaj 2015/2016, potajkim časowje po połojcy puća: Šwedski koncern Wodopad sej hoberskeho deficita dla wot našich komunow kompletny lońši přemysłowy dawk wróćo žada. A předawanje brunicowych jamow a milinarnjow je na hrački stajene, dokelž liča šwedsy analysća město pjeć miliardow eurow jenož hišće z dwěsće do třista milionami – z tendencu: dale a mjenje.

Dotal běše samo Lěwica přećiwo zestatnjenju brunicoweje industrije, byrnjež w Braniborskej něhdyši lěwicarski hospodarski minister Christoffers tajki model hižo před lětami internje pruwować dał. Hladajo na dramatiske potuńšenje substancy tuteje industrije so dotalna wotpokazowaca pozicija tuchwilu přeměnja. Zdobom podpěruja tež měšćanosća a wjesnjanosća ze stareho wokrjesa Běła Woda přewzaće brunicoweje industrije do statnych rukow:

http://www.sz-online.de/nachrichten/vattenfall-rueckzug-wird-zur-last-fuer-die-lausitz-3312940.html

Socialna a serbska substanca regiona trjeba zaměrne, srjedźodobne wotwiwanje wudobywanja brunicy, zo njeby k njejapkemu kóncej na kóšty dźěłowych městnow, ale tež wobswětowych zakładow dóšło, wšako tuchwilu ani zapłaćenje dotalnych škodow ani rewitalizacija krajiny zaručene njeje. Ći, kotřiž su w lěće 2013 dowolnosć za Wochozy II a prawniski ramik za wudobywanje brunicy hač do lěta 2067 přetłóčili,

http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/Neuer-Tagebau-nimmt-wichtige-Huerde;art1047,4346617,

přewostaja nětkole dźěłaćerjow a přesydlencow a Serbow tak a tak njewěstemu dońtej. Z putnikowanjemi do Šwedskeje abo Čěskeje njeje nikomu k pomhanju. Dyrbimy swój dóńt sami do ruki wzać. Cyle racionalnje.

W tutym zwisku wobžaruju wotstup mudreho a sprawneho muža z komunalneje runiny w Slepom, kiž je přeco racionalnje na dobro Serbow a wšěch sobuwobydlerjow jednał, byrnjež sym w detailu hdys a hdys hinašeho měnjenja był hač wón. Ale wón je dobry demokrat, z kotrymž móžeš kóždy čas rozumnje diskutować:

http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Schleifer-Gemeinderat-Manfred-Hermasch-wirft-das-Handtuch;art13826,5386231

Telewizija MDR wo katastrofalnym financnym połoženju potrjechenych gmejnow a městow: http://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video326168.html

 

Łukojce serbske! Gratulaciju do Braniborskeje

9. Dezember 2015

http://www.t-online.de/regionales/id_76361458/siedlungsgebiet-der-sorben-und-wenden-wird-groesser.html

Stejišćo sakskeho serbskeho zapósłanca Hajka Kozela k tomu:

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3859&teaserId=6

Witaj k nam wróćo do krajneho sejma – Hajko Kozel zaso zapósłanc w sakskim parlamenće

19. November 2015

HeikoKosel_140426_8568_A5

Nowinska zdźělenka frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje

 Sorbischer Abgeordneter Heiko Kosel wieder im Landtag – frakcija Lěwicy ma zaso serbskeho zapósłanca: Hajka Kozela

 Nach einem Jahr Unterbrechung hat die Linksfraktion wieder einen sorbischen Abgeordneten: Heiko Kosel (49), der dem sächsischen Parlament schon von 1999 bis 2014 angehörte, ist wieder in den Sächsischen Landtag zurückgekehrt, nachdem die Dresdner Abgeordnete Annekatrin Klepsch in das Amt der Kulturbürgermeisterin der Landeshauptstadt gewählt worden ist.

Zu seinem heutigen Wiedereintritt in den Sächsischen Landtag sagt Heiko Kosel nach seiner Vereidigung als Abgeordneter:

„Selbstverständlich wird die Vertretung der Belange des sorbischen Volkes im Sächsischen Landtag wie schon in der Vergangenheit so auch in der Zukunft im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Dabei möchte ich mich aktuell besonders den Problemen der Übernahme der Kosten der Schülerbeförderung für Kinder aus sorbischen Familien widmen, deren Eltern im Interesse des muttersprachlichen Unterrichts eine andere Entscheidung treffen, als vom Landratsamt vorgesehen. Zugleich werde ich darauf drängen, die Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk so zu dynamisieren, dass künftige Tarifsteigerungen voll berücksichtigt werden, damit die langfristige Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.

Über weitere Aufgabenfelder entscheidet jetzt die Fraktion. Für mich steht fest, dass mir die Förderung des ländlichen Raumes besonders am Herzen liegt und ich hierbei die praktischen Erfahrungen aus meiner Lausitzer Heimat und auch meiner Arbeit im Kreistag mit einbringen will. Das Gleiche gilt für meine fast einjährige Arbeit als Referent der Brandenburger Linksfraktion für Europapolitik, EU-Förderung und Entwicklungspolitik – diese „Regierungserfahrung“ kann in den Reihen einer Fraktion gewiss nicht schaden, die seit 25 Jahren in Opposition ist, dies aber gewiss nicht weitere 25 Jahre bleiben will.“

Aktualny nastawk w Sakskich Nowinach:

http://www.sz-online.de/nachrichten/kosel-kehrt-in-den-landtag-zurueck-3253858.html

Zličbowanski zarjad Sakskeje kritisce wo Załožbje za serbski lud

14. Oktober 2015

z aktualneje lětneje rozprawy.

Kompletny wotrězk (štyri strony) w rozprawje:

Rechnungshof_Stiftung

 

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy z Braniborskeje a Sakskeje z hosćimi jutře w Kalawje

8. Oktober 2015

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3762&teaserId=6

Aktualna zdźělenka braniborskeje statneje sekretarki financneho ministerstwa: 20151008_PM_ Trochowski_Zukunft_Finanzierung_Stiftung_für_das_sorbische_Volk_sichern

Sakska před nacijemi kapituluje

27. August 2015

Po putnikowanskim tydźenju krajneho a zwjazkoweho knježerstwa do Heidenaua smy wróćo w sakskej realiće: Witanski swjedźeń za ćěkancow dyrbi – tak aktualne połoženje dźens wječor – policajskeho nuzoweho stawa dla wupadnyć. Swobodny stat njeje kmany, zarjadowanje před nacijemi škitać:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heidenau-landratsamt-spricht-von-polizeilichem-notstand-a-1050174.html

To je – porno Wašemu wuprajenju – „naša Sakska“ , kježe Tilicho, a Waša tež. Wustup kanclerki dyrbješe hižo policija z Hannovera škitać, a snadź ma centrala němskeje politiki w Berlinje nětkole zwjazkowu policiju do najbóle „bruneho“ dźěla Němskeje pósłać. Nadźijamy so, zo to wšo wěrno njeje.

PS.: Dźakowano zarjadniskemu sudnistwu, kotrež je mudrišo hač knježaca politika w Sakskej, bě na kóncu wšo hinak:

http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-willkommensfest-in-heidenau-polizei-schickt-rechte-demonstranten-nach-hause-1.2626610