Archive for the ‘serbski parlament’ Category

Zběžk demokratije abo serbscy „Reichsbürgerojo“?

3. Mai 2018

sejm_prezentacija

Jedyn mi powěda, zo dyrbi Domowina na kóždy pad „wolenje serbskeho sejma“ podpěrować, druhi měni, zo su sejmikarjo kaž „Reichsbürgerojo“. Je „namołwa k wólbam serbskeho sejma“ zběžk woprawdźiteje demokratije abo surealistiska keklija zwonka prawniskeho porjada? Što Wy měniće? Piwarc ma k tomu dotal jasne stejišćo, kaž kóždy čitar bloga wě. Je argumentow, zo by wón swoje měnjenje měnić dyrbjał?

DOKUMENTOWANE:

Wólbna namołwa k wólbam Serbskeho sejma, wozjewjena dnja 1. meje w Čornym Chołmcu

Wobrubjene z małym kulturnym programom na kromje nalětnjeho swjedźenja Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu je so dnja 1. meje 2018 swjatočnje wozjewiło wólbna namołwa k wólbam Serbskeho sejma, prěnjeho demokratisce legitimowaneho ludoweho zastupnistwa serbskeho luda.

Po witanju a zawodnych słowach wjesnjanosty gmejny Njebjelčicy, Tomaša Čornaka, jako zastupjerja sejmoweje iniciatiwy, je wólbny wjednik dr. Hagen Domaška přečitał wólbnu namołwu, w kotrejž su wolerki a wolerjo přeproseni, so zapisać dać do wólerskeho zapisa, a zjednoćenstwa so namołwja, zo bychu pomjenowali kandidatki a kandidatow. Wyše toho je wón rozkładł najwuznamniše zakłady listowych wólbow ze sćěhowacymi najwažnišimi terminami:

Jednotliwe wólbne namjety maja so zapodać wot towarstwow a zajmowych skupin: wot nětka hač do 13.08.2018 w 16:00 hodźinach.

Požadanje na zapisanje do wolerskeho zapisa (postalisce z připołoženym formularom, emajlku, online formular abo ze zapiskom do lisćiny wólbneho wuběrka): wot nětka hač do 27.10.2018,

Rozesłanje podłožkow za listowe wólby: wot 20.08.2018,

posledni dźeń listowych wólbow a kónc wólbneho časa: 03.11.2018, w 10:00 hodźinach (dochad listow)

„Ja prošu wšitke nowinske organy a medije, zo bychu wozjewili wólbnu namołwu a požadanski formular k zapisanju do wólbneho zapisa“, je so wólbny wjednik wobroćił na serbske a němske medije. Wjele wopytowarjow je wužiwało dobru składnosć, hnydom na městnje wupjelnić požadanje za zapisanje do wólbneho zapisa. W rozmołwach a w tohorunja přidatym info-łopjenu „7-dypkowy plan k zmócnjenju serbskeho zhromaźenstwa – Dróha k Serbskemu sejmej“ su so informowali wo zawjazanju do cyłkowneho procesa serbskeho demokratiskeho hibanja wo kulturnu a kubłansku awtonomiju, kotrež chce docpěć samopostajowanje w nutřkownych naležnosćach, kotrež pak nima zaměr teritorialneje awtonomije.

W mnohich zarjadowanjach, mjez druhim z třomi regionalnymi forami w Delnjej, srjedźnej a Hornjej Łužicy, budźe so w přichodnych tydźenjach a měsacach we wobłuku zjawneje kampanje wabić za wobdźělenje na wólbach za Serbski sejm jako wosobinski přinošk kóždeje Serbowki a kóždeho Serba, zo by naš lud postupował po droze k nutřkownemu samopostajenju.

>> Link: Wólbny porjad

>> Link: online formular

 

Pjaty Handrij nětko tež w Narodnej bibliotece

29. April 2018

Wšitcy, kotřiž su sej pdf-dataju „Handrij_V“ składowali (zapłać Bóh za zajim), tule ničo noweho njezhonja. Štóž pak linki radšo ma, tu wotpowědny přistup do eksemplara w Němskej narodnej bibliotece namaka.

Handrij a Hanka w Hamburgu

Deutsche Nationalbibliothek:

https://d-nb.info/1156840392/34

małe woptawančko knihi:

Ze swojimi prěnimi w Hamburgu zasłuženymi sto eurami w zaku Handrij na zastanišću „St. Pauli“ ze slěborneho ćaha měšćanskeje linije U 3 wulěze. „U“ steji za prěni pismik podzemskeje železnicy němsce. Ale wulki dźěl tych U-čarow jězdźi horjeka, a tohodla jich syć Hamburgska hornja železnica rěka, jemu kolega powědaše.

Hanka ma wječor hišće seminar a Handrij tohodla tróšku chwile za dundanje. Wón wězo wě, zo su pódlanske dróhi tule zajimawše hač hłowne, tohodla ze swětosławneje Reeperbahny radšo do juha a do směra přistawa wotboči.

Po črjódce sej hrajkacych arabskich dźěći so jemu jaskrawje zdrasćena rjanolinka do puća stupi: Za sto euro změješ cyłu rjanu hodźinku ze mnu! – Handrij chcyjo nochcyjo stejo wostanje a dyrbi něšto wotmołwić, štož so jemu tež radźi: To pak je moja kompletna dźensniša mzda, štó móže telko za hodźinku zabawy płaćić? – Wón sej mysli, zo je wěcka z tym wotbyta, ale nětko so hakle započina: Pój, tebi to za sydomdźesat sčinju, lakowana rjanolinka bjez wahanja poskića.

Je mi žel, ale mam termin, jej Handrij łži, dokelž jemu ničo kmańše njezeschadźa. – Do profesionalnje wabjaceho holčeho wobliča so kusk mjerzanja měša: Pola twojeje mamy abo što? Sy ty šwulny abo što? – To sej dotal nichtó Cyžec Handrijej prajić zwěrił njeje. To je jemu pokiw, zo tu zwučene wašnje bjesady dodźeržeć njetrjebaš: A ty wěsće jenož z holcami darmotnje lěhaš, abo što? – Wona perpleksnje na njeho suta, a Handrij tutón wokomik wužiwa a so woměrje wotsala.

Ale wokoło róžka hižo zaso tajki žónski zadźěwk wosrjedź chódnika steji. Z nadutymaj nadromaj a, spodźiwnje dosć, cyle hłubokim hłosom. (…)

Dotalne wudaća Handrija:

4. Handrij w dojutrownej turbuleny

https://d-nb.info/1150468394/34

„Hanka, ta Sara z Budyšina nam afriskeho ćěkanca wjeze.“ „Aha, pon maš zawěsće hižo ideju, hdźe ma kadla w tutym domje kampěrować.“ „Hoj, hdyž budźe kofej hotowy.“ Při chěžinych durjach klinka. Młoda socialna dźěłaćerka w tróšku alternatiwnym outfiće steji tam z dołhim suchim kadlu w čornej kožanej jace, jeansach samsneje barby a z čerwjenym basecapom, kotrehož špodka je dozady wusměrjena, kaž je za młodźencow z tajkej špodkatej čapku z wašnjom. 

„Dobry dźeń, ja sym Handrij.“ Wón wjerchej ćěmnoty ruku tyka. Tón tróšku njewěsće hlada. „Nicht deutsch sprechen?“ – „Nur im Notfall. Pójtaj nutř. Chcemy najprjedy kofej pić.“ – „O.k., ich heiße Mohamed.“ – „To sej hižo myslach“, Handrij praji, mjeno kaž pola nas Jurij abo Handrij. Wšitcy so za blido sydaja. Handrij wšěm kofej naliwa. 

1.-3. Handrij a jeho rěčna rewolucija / Handrij mjez wjelkami / Handrij w hodownym chaosu

https://d-nb.info/1149195258/34

Farar: „Derje, myslu sej, zo smy so zrozumili. Staj zwólniwaj, swoje dźěći katolsce kubłać?“ (Hlada na Hanku.) 

Hanka (hlada na Handrija): „Swjaty Pawoł tola praji, zo je muž hłowa. Potajkim njech so nawoženja wupraji.“

Handrij: „Ja scyła hinak njemóžu hač katolsce, wšako ani wo Mohamadźe ani wo Lutheru zdaća nimam.“

3. Handrij w hodownym chaosu

https://d-nb.info/1148460594/34

„Ty tola wěš, zo so pola nas njekuri!“ mać jeho napomina. „Jowle so hižo jara kuri, hdyž so nětk dźělić dataj.“ „To njeje dźělenje, smy tola katolscy, mamoj so po kaznjach cyrkwje – porno tebi“, mać praji. Prjedy hač móžeše Handrij wotmołwić, nan na nju wujědźe: „Tej poslednjej słowje by sej zalutować móhła! Wón ma swoje žiwjenje kaž mój swoje.“ 

2. Handrij mjez wjelkami

https://d-nb.info/1144932513/34

Zatrabanske, to je wjelk! Handrij je hižo raz w Rěčicach był, před lětami je so dokładnje wobhonił – wjelk, dźiwje, njeskludźene zwěrjo, jeho fascinuje. Pjatnaće metrow wot njeho zdaleny steji dorosćeny wjelk a jemu při čilanju přihladuje. Pucher je prózdny a tuž ma Handrij ruce zaso swobodnej a z nimaj placa, tak wótře kaž móžno. Wjelk so njehiba. Handrij so stopnjuje: Z cyłeje šije rjeji: „Ćěr so, preč z tobu, nablaku!“ Ale wjelk drje serbsce njemóže a kaž přismoleny steji. Dalši pospyt: „Spadaj obesrańcu!“ Bohužel wjelk tež pólsce njerozumi a so ani milimeterčk njehiba.

1. Handrij a jeho rěčna rewolucija

https://d-nb.info/1144932289/34

Hanka ma akciju za wrótnu. Sedźi w swojim wuskim krótkim čornym šaće na čerwjenym konopeju, naliwa sej sekt, kiž je po bjesadźe z přećelkami zwostał, a čuje so kaž w filmje. Hłowu scomter dołhimi čornymi włosami dozady ćisnjenu a noze přez křiž hlada zasonjena na při blidku stejaceho šwižneho kadlu, kiž ju šibale-žedźiwje z wočomaj měri, a nimo njeho z woknom won do nocy.

K tomu so njedźelskej epizodźe Handrija tu w blogu přidružatej, kotrejž buštej lětsa w nalětniku wozjewjenej (ze zapodaćom titulow potajkim hnydom zaso namakaće):

STRAŠNE KUPANSKE CHOLOWY

Handrij kaž prašak na nju hlada: „Znajemoj so?“ – „Och, sy ty süß, ty tola z wěstosću zabył njeje, kak je z namaj we whirlpoolu było! Bohužel sy so bórze njejapcy zminył, bjeztoho zo telefoniskej čisle wuměnić móžachmoj. Ale to móžemy dźens nachwatać!“ Holca ze swojim kulojtym mjezwočom jemu dale a bliše přińdźe a cyle zbóžnje Handrijej do woči hlada. „O.k.“, wona po małkej přestawce pokročuje, „dźensa sy tróšku hinaši, ale to rozumju. Ty so kusk hańbuješ za to, štož smój we whirlpoolu činiłoj. Ale to njetrjebaš, běše smjerćrjenje.“

Čehodla Piwarc wo Piwarzu nětko njepiše a dokładny posudk Handrija pobrachuje

 Wobjed jich w hosćencu na třěše sejma wočakuje. Tak je so prajiło. We wosobnym restauranće pohosćenje pak tak dołho traje, zo Handrij prěnje piwko wupiwši dwě škleńcy na raz skaza, zo njeby čakacy zalačinił. „Tebje dla dyrbju so poprawom hańbować“, jemu Pětr do wucha šepta, ale skerje šibały, bjez poroka. Skónčnje wobjed přińdźe. Steak je tajki małki, zo sej Handrij mysli: To dyrbi předjědź być. Ale Pětr jeho powuči: „Tu chodźa ludźo, kotřiž ćělnje njedźěłaja, jim je to prawje tak.“

 

Lubosć w tutych sydom tekstach

Maš orientaciju na pućach Handrija? Poptom wěš, hač je tutu lubosćinsku scenu při sewjernym morju abo we Łužiskej jězorinje dožiwił:

Tón njemdry wukřik w sonje Handrija zaso zbudźi. Da swoje krótke jeansy na špundowanje padnyć, sam padnje na łožo a sej hnydom wusnje. Hdyž je wotućił, leža tež jeho spódnje cholowčki při łožu a Hancyne mjezwočo je bjezposrědnje před jeho wočomoj: „Što to dyrbi, knježe zaspanco, za čo z tobu w tutej spodźiwnej chaće přenocuju?“ Wonka wichor bjez přestawća howri. Wonaj so bjeze słowow namakataj a tworitaj katamaran na žołmach wótře šumjaceho morja, doniž na kupu zbóžnosće njedóńdźetaj.

Poćah k najlěpšemu přećelej

Štóž dokładnje čita, sobu dóstanje, zo je Handrijowy najlěpši přećel w prěnjej knize hišće serbski muž, ale wot druheje němski kadla. Wobchadźenje mjez twarskimaj dźěłaćerjomaj Handrijom a Ronnyjom je bjez tabuwow, kaž je mjez najlěpšimaj přećelomaj z wašnjom:

„Bin ich hier dein deutscher Sam?“, z Ronnyjoweho erta wujědźe, a k tomu: Samo sobotu mi druhdy samomu roboćić daš, hdyž so tebi radšo kumplej při swinjorězanju pomhać chce. A po swjatoku je ći žlokanje něhdźe druhdźe wažniše hač naš zhromadny projekt tu na statoku. – Handrij nožički a britwičku na kromu wumywadła kładźe a Ronnyjowemu rozhorjenemu wobliču w špihelu šibale praji: „Vergiss nicht, ich bin dein sorbischer Kanacke, der komische Bräuche hat.“ Na přikład zhromadnosć pěstować, Handrij wujasnjujo přispomni.

(Tuta scena rano w kupjele ze štwórteje knižki potom dale eskalěruje)

Dźěło

 Štož je dźensniši dźeń pozdatnje najwažniše w žiwjenju, dźěło, je w žiwjenju Handrija a Hanki wězo stajnje prezentne, ale jenož jako pozadk. Čehodla to tak je, čitar hižo w prěnim powědančku zhoni:

Što je wón na někajkim zdalenym twarnišću rył abo rumował, ju wulce njezajimuje. Wona ma w móšni jeho foto. Wón, cyle zbrunjeny wot pražaceho słónca, w krótkich jeansach na róštach, šibale dele na fotografa hlada. Wobraz wšo praji. So wě, zo ma tež wón ju na foće přeco při sebi, ale nic před laptopom sedźacu abo wosrjedź polcow połne knihow w bibliotece. Wobdźiwuje jeje mudrosć a to, štož wona z njej čini. Ale jeje dźěłowy biotop jemu jako fotomotiw powabny njeje. Tohodla wona na foće w jeho móšni bičwolejbul hraje.

 

Z Handrijom w načasnych Serbach po puću

11. Januar 2018

Tuchwilu steja štyri powědančka „serbskeje hyperrealistiskeje literatury“ Piwarca w Němskej narodnej bibliotece swobodnje k dispoziciji.

 AKTUALNA KNIŽKA:

 Handrij w dojutrownej turbulency (24 stron)

https://d-nb.info/1150468394/34

Křižer Handrij ze swojej lubej Hanku pod jednej třěchu z přeswědčenym ateistom, jeho tróšku ewangelskej slubjenej a wćipnej pjećlětnjej dźowčičku, rodźenym muslimom a jeho punk-lubku – a z njewočakowanymi wopytami, dwójce policije. Čini to hišće špos? Namakaš jowle jutrowny měr? – Literarna wersija wědomostneho přepytowanja starych a nowych konfliktow.

Handrij a jeho rěčna rewolucija / Handrij mjez wjelkami / Handrij w hodownym chaosu (trilogija – 54 stron)

https://d-nb.info/1149195258/34

Handrij w hodownym chaosu

https://d-nb.info/1148460594/34

Handrijowaj staršej chcetaj swoje mandźelstwo anulować dać. Na to wotmołwi Handrij z njewšědnym wulětom, kotryž mać a nan hižo ženje njezabudźetaj. Připódla ma wón hišće diskusiju ze sejmikarjom wjesć, kopańcu hrać a so wot mjeztym najlěpšeho přećela Ronnyja překwapić dać. A na kóncu sedźitaj z Hanku při fararju …

Handrij mjez wjelkami

https://d-nb.info/1144932513/34

Kak so ći wjedźe, hdyž wječor pozdźe ze sawny stupiš a sy na zahrodźe njejapcy z wjelkom konfrontowany? Tež spodźiwny poskitk inwestora płuwaceje wjeski wužaduje – a pon je tam hišće tuta fejta, hdźež Handrij w srjedźišću třiróžka wotući. Na montaži w Frankobrodźe nad Mohanom dóńdźe k přewrótej. Připódla Handrij a Hanka „dźender“ rozpušćataj.

Handrij a jeho rěčna rewolucija

https://d-nb.info/1144932289/34

Twarski pomocnik a wědomostnica – Handrij a Hanka staj w swojim minidomčku njemylenaj w luboznej harmoniji žiwaj, doniž sej Pětr z krajnoradneho zarjada jeju pomoc přećiwo „módrej žołmje“ nježada. Štož so na Bohatej hasy dorěči, móže Handrij hakle doma zwoprawdźić. Hancyny serbski algoritm skónčnje swojemu lubemu flashmob noweho typa zmóžni.

Handrij I, II a III w jednym zwjazku

20. Dezember 2017

Nětk steja Wam prěnje tři nowele (powědančka) wo Handriju z pjera Piwarca jako zhromadny zwjazk (54 stron) k dispoziciji (hlej pdf-dataju Handrij_I-III). Tež přez link Němskeje narodneje biblioteki přistupny: https://d-nb.info/1149195258/34

Handrij_I-III.pdf

Hodowne powědančko z pjera Piwarca – jako dar wšěm čitarjam bloga

11. Dezember 2017

Tu je za Was – direktnje přistupna – třeća nowela Piwarca: „Handrij w hodownym chaosu“. 21 stron lektury za finale adwentneho časa, hody abo čas mjez hodami a Třomi kralemi.

W rewolucionarnej nazymje 1989 rodźeny Handrij a jeho přećelka Hanka, kotraž běše tehdom hižo pěstowarske dźěćo, staj nětk z jónkrótnymi wužadanjemi konfrontowanaj. W srjedźišću steji tón raz tema mandźelstwo w dwěmaj generacijomaj – a připódla dźe hišće wo politiski poćah: mjez přiwisnikami serbskeho parlamenta a Domowinu. A skónčnje hraje tež kopańca wjetšu rólu.

Prěnja nowela tutoho rjada „Handrij a jeho rěčna rewolucija“ a druha „Handrij mjez wjelkami“ matej mjez druhim z tym činić, štož w titulu steji. Štóž wšě čita, tón potom wšo wě.

Wjele wjesela při čitanju! (knižka je pdf-dataja Handrij_III, hlej pod titulnym wobrazom)

Handrij_III.pdf

Nowy narodny projekt: Jazykowe „r“

18. November 2017

Zo Češa, hdyz zdaloka Serbow w bjesadźe słyšaja, mysla, zo su woni Němcy, ma nimo dale a bóle přeněmčeneje fonetiki tež něšto z jazykowym „r“ činić, kotrež hižo nimamy. Klaws Thielmann z Chasowa wopisuje w aktualnym kónctydźenskim wudaću Serbskich Nowin rozpad słowjanskeho zynka serbšćiny w běhu jedneje generacije. A wón namołwja, specifiski duch a raz serbšćiny zaso zaměrnje pěstować – jako kubłansku iniciatiwu.

To je dobra ideja za nowy zhromadny narodny kubłanski projekt wšěch Serbow Hornjeje a Delnjeje Łužicy, cyle njewotwisnje wot toho, hač widźa Domowinu abo sejmik jako ludowe zustupnistwo. Při tym je tež wšojedne, štó dotal kotry kubłanski model na šulach podpěruje. Snadź móža Delni Serbja hornjoserbskim bratram a sotram w tutym projekće samo rěčnje pomhać, wšako je w staršej generaciji Delnjeje Łužicy jazykowe „r“ po mojim zaznawanju hišće kusk bóle rozšěrjene.

Thielmann je dołho w swěće po puću był – „jako so do domizny wróćich, bě so serbšćina přeměniła.“ Štož je jemu napadynło: „Tež serbšćina měješe wězo słowjanski zynk, tehdy, we wonym času. Tajku serbšćinu zrědka hišće słyšiš, ani w serbskim rozhłosu, chiba w rozmołwje ze staršimi Serbami. Do serbšćiny je so sylny němski akcent zadobył. (…) Serbska kultura na hračkach steji. Wona wšak je wjac hač spěwy, reje, bajki, jutrowne jejka a křižerjo. Naša serbskosć je tež a skerje wašnje myslenja a mjezyčłowjeskeho wobchada, socialna zwjazanosć. Zwuraznja nazhonjenja a bytosć ludu, zrosćene w tysaclětnych stawiznach. A wšitko to so w rěči špiheluje (…)“ Abo nic wjac …Jeho facit: „Ze serbskimi słowami němsce rěčeć njepřinjese nadhódnoty.“

Tohodla je „wožiwjenje słowjanskeho zwuka“ bytostne prašenje w kubłanju. Při tym móža nam snadź nowi wučerjo z Čěskeje pomhać. Hdyž budźemy wo lěpšim spěchowanju maćernořěcnych dźěći wuradźować, prašenje słowjanskosće serbšćiny k tomu słuša. Kompetenca wšěch kubłanskich strategow – ze Serbskeho šulskeho towarstwa, Rěčneho centruma Witaj, z kruha kubłarjow a wučerjow, spěwarjow, lajskich dźiwadźelnikow atd. je prašana.

W interneće je wjele widejow, kotrež při nawuknjenju jazykoweho r pomhać slubja. Snadź móžemy jowle pokiwy na pomocliwe wideja za přiswojenje tutoho r resp. powšitkownje słowjanskeho zwuka w serbšćiny nazběrać. Móžu so hišće derje na natočenja starych serbskich dialektow w muzeju wotbagrowanych wsow w Nowym Rogowje dopomnić. To najwažniše pak je wobnowjenje wotzamknjenych serbskorěčnych rumow, hdźež njeje němčina a jeje zwuk prezentna.

So wě, zo njetrjebamy we wšěm perfektni być. Tež swětosławny něhdyši čěski prezident Václav Havel njemóžeše čěske „ř“ wurjekować.

Na wšě pady 2019 přihotowani być

21. Oktober 2017

Dołholětny a jara nazhonity korespondent „Frankfurter Rundschau“ a poł ducenta dalšich nowin je w swojej analyzy po připowědźenym wotstupje Stanisława Tilicha plawsibelny horor-scenarij za móžne wuslědki wólbow do krajneho sejma za dwě lěće naćisnył.

http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/stanislaw-tillich-der-sachse-merkt-nicht-was-in-sachsen-laeuft-a-1371806,0#artpager-1371806-0

Bóh dał, zo tomu tak njebudźe. Jeli pak tola, dyrbimy tež na tajki pad přihotowani być. Na přikład tak, zo móhli so potom hnydom ze swojimi serbskimi šulemi pod škit cyrkwje podać. Ideja swobodneho serbskeho šulstwa pod dale a njewěsćišimi politiskimi ramikowymi wuměnjenjemi wuznama nabywa.

Zdobom mamy kruty rjap přećiwo projektej sejmikarjow pokazać, dóńt serbskeho ludu do rukow 95procentowsce serbsce njerěčacych 700.000 lěto a wjac AfD wolacych Łužičanow dać, w kotrychž sejmje woni potom našu asimilaciju wobzamknu. Rozum w Serbach dobudźe!

„Sejm“: Domowina je „Dachverband der Tanzgruppen“

15. März 2017

http://m.sz-online.de/sachsen/der-traum-der-sorben-und-wenden-vom-eigenen-parlament-3636003.html

Aktualny staw „diskusije“ wo zastupnistwje Serbow. Přewostaju Wam komentary.

Tule komentar z „Welt“:

https://www.welt.de/regionales/berlin/article162859991/Sorben-und-Wenden-wollen-ein-eigenes-Parlament.html#Comments

Serbska protestna kultura – po francoskim abo po němskim? Strategija sejmikarjow a Domowiny

21. Juli 2014

Přichodne koło jednanjow wo přiražkach zwjazka a krajow Załožbje za serbski lud so hižo bliži, a z tym je znowa wubědźowanje zahajene wo zjawnu wotmołwu na prašenje, kotrež nichtó stajił njeje: Štó je što k wotwobaranju krótšenjow přinošował?

„Stóž krawal čini, změje wuspěch“, komentowaše njedawno rozhłosownica francosku protestnu kulturu. W susodnym kraju je z wašnjom, zo knježerstwo, wšojedne kotreje strony, přeco ze šmórnjenjom swojich planow reaguje, hdyž je jenož dosć ludźi na barikadach a wěcneje škody při nadróžnych rozestajenjach. To bě připosłucharjam runje tohodla zajmawe, přetož to pola nas dospołnje hinak běži.

Ženje w stawiznach zapadoněmskeje a po 1990 cyłoněmskeje demokratije njejsu masowe demonstracije direktnje něšto docpěli. Sta tysacow ludźi su přećiwo nowym raketam NATO protestowali – Helmut Schmidt je hladajo na wobrónjenje swojetskeho zwjazka při tym wostał. Sta tysacow pochodowachu přećiwo atomowym milinarnjam – njeje ničo pomhało, doniž njeje lětdźesatki pozdźišo kanclerka-přirodowědnica, kotraž je sama poprawom přiwisnica tuteje techniki, w najkrótšim času Fukushimi dla bórzomne konc atomowych milinarnjow přesadźiła. Tež Hartz IV hišće je – njedźiwajcy wjele měsacow trajacych demonstracijow kóždu póndźelu w lěće 2004.

Ale wone protestne hibanja maja politiske wuskutki – bjez njewuspěšnych wulkodemonstracijow přećiwo raketam a atomowym milinarnjam njeby strona Zelenych nastała. A rozestajenje wo Agenda-politiku kanclera Schrödera a z tym mjez druhim Hartz IV přinjese wotchad SPDnikow kaz Lafontaine do noweje strony WASG, kotraž je so potom z wuchodnej PDS k cyłoněmskej Lěwicy znjednoćiła.

Němske knježerstwa wostanu porno francoskim krute – tež sakske hladajo na masowe protesty w lěće 2010 přećiow skrótšenjam młodźinskeje pawšale, personala na wysokich šulach atd. Knježacy w Němskej demonstruja stabilitu sej myslo, zo tak mjenowana mjelčasa wjetšina to tež tak widźi. Za to dyrbi so hdys a hdys politisce płaćić: z nowymi abo sylnišimi politiskimi mocami. Na kóncu tutoho puća steji druhdy koalicija mjez něhdyšimaj najhóršimaj njepřećelomaj, kaž tuchwilu čorno-zelena koalicija w Hessenskej. W dobje krawnych bitwow mjez demonstrantami a policiju dokoławokoło twara startowanskeje čary zapad mjezynarodneho lětanišća w Frankfurće na Mohanom njeby to předstajomne było – nětkole pak sedźa politiscy potomnicy tehdomnišich kontrahentow zhromadnje w knježerstwje, štož woznamjenja: Dźesniša hessenska CDU je hinaša – a zelena strona tohorunja.

So wě, zo tłóča „sejmikarjo“ a jich přećeljo na čole Zwjazka serbskich wuměłcow na manifestacije, demonstracije a instrumentow plakatiwnych „barikadow“. Dokelž woni so nadźijeja nastaća noweje serbskeje politiskeje formacije nimo Domowiny – jako pódlanski efekt tajkich rozestajenjow. Tohodla ma Domowina wězo hinašu strategiju, wšako jej jeničce wo direktny wuspěch dźe abo ze słowami Dawida Statnika: W institucijach je dźěłowych městnow za ludźi ze stow serbskich swójbow – jim je jenož z krótkodobnym bjezposrědnim wuspěchom pomhane.

Kóždy njech rěči z kóždym – kónc keklije serbskeje njekomunikacije !

13. Februar 2014

Naša demokratija w Němskej je mjeztym tajkile niwow docpěła, zo je zasadnje kóžda demokratiska strona z kóždej druhej ke koaliciji kmana – jeli je dosć móžnych aktualnych praktiskich zhromadnych politiskich projektow. To móže so wězo potom za něšto lět zaso změnić.

Štož pak wostanje, je stajna mjezsobna towaršnostna komunikacija: Frakciscy předsydźa pjeć demokratiskich frakcijow sakskeho sejma na přikład so hdys a hdys na wólnu bjesadu zetkawaja. Na zwjazkowej runinje rejowaštaj na balu CSU-minister a předsydka Lěwicy, štož rjenje wupadaše.

W Serbach pak so wšitcy móžni zamołwići hižo lěta dołho z tabujom bědźa, štó z Domowiny z kim iniciatiwneje skupiny za serbski sejmik hdźe, hdy a wo čim rěčeć smě resp. nawopak. Dawno hižo wo prašenje njeńdźe, štó je přiwisnik kotreho modela serbskeho zastupnistwa, ale hač smy normalni ludźo, načasni strowi čłowjekojo, kiž móža zjawnje na respektable a rozumne wašnje mjez sobu wobchadźeć, ale hač smy bojazliwi prowincnicy połnje kompleksow a strachow.

Dialog wo wobsahach, kotrež buchu wčera w nowinje dokumentowane (prašenja Domowiny, wotmołwy iniciatiwneje skupiny), ma šansu, hdyž knježa w Serbach regule zwučeneje komunikacije načasneje wotewrjeneje towaršnosće.

To je wosudne prašenje. Je najwjetši čas za kónc keklije njekomunikacije.