Archive for the ‘Stanisław Tilich’ Category

Wochozy II: Kónc přećiwjenjow – brunica škódna abo spomóžna za Serbow?

19. Februar 2015

Hlej aktualne zjimanje MDR k mjezystawej – pozicije ministerskeho prezidenta, Domowiny a druhich…

http://www.mdr.de/nachrichten/nochten-frist100_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

Tež Tilich je jako Serb njepřećelskosć poćerpjeł – jasne słowa přećiwo PEGIDA

10. Dezember 2014

Serbski ministerski prezident Sakskeje, Stanisław Tilich, je so (prěni raz?) zjawnje k hórkim nazhonjenjam z antiserbskosću w swojim žiwjenju wuprajił: http://www.welt.de/politik/deutschland/article135200597/Rolle-der-AfD-bei-Pegida-Protesten-niedertraechtig.html

K prawicarskim nadběham na serbskich młodostnych: „Nowa dimensija…“

Tilich forever? Serbski ministerski prezident w špihelu demoskopije

20. August 2013

Po wuslědkach najnowšeho reprezentatiwneho woprašowanja ludnosće w nadwaku MDR w Sakskej, Durinskej a Saksko-Anhaltskej je demoskopiski institut Infratest dimap hladajo na sakske knježerstwo, ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha a knježacu stronu CDU mjez druhim sćěhowace wuslědźił:

67 procentow ludźi w Sakskej ma hospodarske połoženje tutoho zwjazkoweho kraja za dobre – to je wjele wjac hač mjez wobydlerjemi w susodnymaj krajomaj (w Saksko-Anhaltskej 33, w Durinskej 54). Bychu-li přichodnu njedźelu wólby do krajneho sejma byli, by CDU w Sakskej 45 procentow dóstała – pjeć procentow wjac hač w lěće 2009. Wosebje zajimawe: To by aboslutna wjetšina mandatow w sakskim parlamenće była, kotruž su křesćanscy demokraća při wólbach 2004 přisadźili. Dokelž njebudźe po tuchwilnym stawje NPD hižo w sejmje zastupjena, změju wšě druhe parlamentariske strony 44 procentow, jedyn mjenje hač unija. Hišće lěpje by za CDU wupadało, hdyž by tež FDP na pjećprocentowskich jaslach zwrěšćiła :-).

Ze swojim krajnym knježerstwom je w Sakskej 59 procentow ludźi spokojom (w Durinskej 52, w Sakso-Anhaltskej jenož 38). Samo wjetšina wolerjow SPD (60 procentow) je z dźěławosću kabineta Tilicha přezjedna. Tež w kruhu Zelenych je wjac přihłosowanja sakskemu knježerstwu (49 procentow) hač wotpokozanje (48). Pointa na kóncu: Z 41 procentami přihłosowanja wolerjow Lěwicy (!) ma Tilich mjez přiwisnikami tuteje strony wjac plus-dypkow hač jeho kolega w Saksko-Anhaltskej w cyłej ludnosći (kaž prajene 38).

Swoboda w sakskim sejmje – mjez wustawu a Krabatom resp. Lěwicu a Tilichom

11. Juli 2013

Swoboda w krajnej politice. Porno zwučenej praksy, zo frakcije swojim zapósłancam do wothłosowanjow na žurli parlamenta stejišćo poručuja, je najsylniša opoziciska frakcija w Sakskim krajnym sejmje do wobzamknjenja wo prěnjej změnje sakskeje wustawy hinaši puć woliła: Kóždy njech cyle swobodnje rozsudźi, hač che z „Haj“ abo „Ně“ wothłoswać resp. so hłosa wzdać:

http://www.sz-online.de/sachsen/linksfraktion-gibt-abstimmung-zur-verfassungsaenderung-frei-2613493.html

Wuslědk potom bě: Jědnaće zapósłancow Lěwicy za to, jědnaće přećiwo tomu, pjećo su so hłosa wzdali, dwě zapósłanči běštej chorosće dla njepřitomnej: Abstimmung_Fraktion_Verfassung_10072013

Tež sakski ministerski prezident Stanisław Tilich je so za swobodu rozsudźił: Serb njebudźe dźens wječor – kaž je poprawom z wašnjom – na lětnim přijeću prezidenta krajneho sejma na dworje parlamenta, ale při premjerje druhich Krabatowych swjedźenskich hrow w Čornym Chołmcu, hdźež je wón z patronom – tak čitamy w „Morgenposće“ (tule jenož wurězk):

Tilich_Krabat

Wo Krabatowych swjedźenskich hrach:

http://www.mdr.de/sachsen/premiere-krabat100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

internetna strona Krabatowych swjedźenskich hrow

Jenož 0.9 procentow? Spodźiwne přispomnjenje k spěchowanju Serbow w Sakskej

16. März 2013

W aktualnej debaće sakskeho krajneho sejma před dnjomaj na namjet frakcije SPD wo homomandźelstwje je Henning Homann, rěčnik SPD za demokratisku kulturu – to woprawdźe oficielnje tak rěka – ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha atakował. Homann je so na wuprajenju Tilicha w Sakskich Nowinach postorkował, zo dźe při tutej tematice jenož wo jara mało ludźi. Homan: Wy sće tola Serb a tež za podpěru Serbow, hačrunjež je jich jenož 0,9 procentow sakskeje ludnosće.

Tak je (ličba z lěta 2011) w Němskej 23.000 zapisanych žiwjenskich partnerstwow porikow samsneho splaha. Je (hlej Wikipediju) 21 milionow mandźelstwow (heteroseksualnych porikow). To rěka: Na tysac ženjenych hetero-porikow namakamy jedyn homo-porik, kiž je so za tuchwilu móžne „mandźelstwo light“ (zapisane partnerstwo) rozsudźił. Wo jich prawniske runostajenje je w debaće šło. Po demoskopiskim naprašowanju w Němskej je mjez 80 mužemi jedyn šwulny a mjez 170 žonami jedna lesbiska. Bychu-li woni tak husto so zapisaneho partnerstwa stupili kaž hetero-ludźo do mandźelstwa, by dźesać króć telko tajkich partnerstwow było.

Tež tohodla je so Homannowe přiruanje nimokuliło: Kóždy druhi Serb serbsce rěči,  nimale dwě třećinje dorosćenych heteroseksualnje wusměrjenych ludźi mjez 20 a 70 lětami stej w mandźelstwje žiwej, ale jenož poměrnje mało homoseksualnych ludźi je dotal prawo zapisaneho partnerstwa wužiło. Tež w lěwicarskich kruhach wjedźe ličba 0,9 procentow hdys a hdys k spodźiwnym diskusijam, a při wšěm zrozumjenju za aktualne debaty dyrbimy druhdy tomu wobarać, zo so wšo do jednoho hornca zmjeta …

Ale najwažniši argument wostanje: Serb być je eksistencielna kategorija, kotraž cyłe žiwjenje we wšěch wobłukach potrjechi. Prawniske prašenja partnerstwa mjez ludźimi (wšojedne kotrehožkuli) su wažne, ale njesteja na samsnej runinje. Abo tola? Što měniće? Moja pozicija: Emancipacija haj, tajke přirunanja pak nic!

Wałda zakituje Tilicha přećiwo spodźiwnym předsudkam awtora Tenenboma a časopisa „Zeit“

23. Dezember 2012

Tuvia Tenenbom bě w Němskej po puću a je po swojej jězbje knihu wo latentnym antisemitizmje Němcow abo wo tym, štož wón za tajke něšto ma, napisał. K jeho „woporam“ słuša tež nawoda wopomnišća w Buchenwaldźe, Volkhard Knigge, kiž je přećiwo stilej publikacije protestował. W němskim wudaću originala „I sleep in Hitlers’s Room“ někotre interviewy pobrachuja, dokelž njejsu rozmołwni parterojo z wozjewjenjom přezjedni byli. Jedyn z tutych je sakski ministerski prezident Stanisław Tilich, ale časopis „Zeit“ je tekst z US-ameriskeho wudaća přełožił.

Potrjebu žurnalistow za komentarami k tutomu tekstej wo zetkanju Tenenboma z Tilichom resp. wo wuprajenjach ministerskeho prezidenta pak zaspokojić nochcych, wšako je přinošk – cyłu knihu pohódnoćić njemóžu – bóle wuraz předsudkow awtora. W běhu jedneje jeničkeje minuty by so Tenenbom w jendźelskorěčnym wobłuku „Wikipedije“ wo Serbach a jich potłóčowanju w dobje nacijow informować móhł. Potom by wón snadź sčasom spóznał, zo jeho metoda wotkrywanja, haj „demaskowanja“ tule so njehodźi, ale je w tutym zwisku skerje dopokaz ignorancy. Bohužel tež ignorancy „Zeit“. Tohodla je so serbski wědomostnik Měrćin Wałda słowa jimał – pod hesłom „Schluss mit den Klischees“  („Zeit“ 52/2012, 19.12.12, str. 14, „Zeit im Osten“): http://www.zeit.de/2012/52/Martin-Walde-Tuvia-Tenenbom-Sorben

Wałda so mjez druhim na tutej ironiskej sadźe postorkuje: „Ich bin glücklich darüber, dass mir ein deutscher Ministerpräsident erzählt, dass er nicht anders kann, als mich, den Juden zu lieben, weil seine Familie meine Familie getötet hat.“ Wałda k tomu: „Tenenbom suggeriert damit: Deutscher gleich Sorbe gleich Holocaust gleich Antisemit.“ Ale wón tež redakciji wumjetuje, zo je klišeje zesylniła: „Falls ein Sorbe nun doch Ministerpräsident geworden ist, dann kann das natürlich nur ein Depp sein, der es eben so und nicht besser weiß.“ Haj, tute znapřećiwjenje je „Zeit“ nuznje trjebał.

Bože dźěćatko na demonstraciji policistow přećiwo Tilichej z temu w narěči dźěłarnistwa

27. November 2012

Hagen Husgen (hlej na mjeńšim foće nalěwo), předsyda dźěłarnistwa policije w Sakskej, je najskerje prěni, kiž je so při protestach přećiwo krajnemu knježerstwu na serbskosć ministerskeho prezidenta poćahował. Bohužel, tak Husgen dźensa připołdnju na protestnej manifestaciji před statnej kencliju w Drježdźanach, „njeje serbske bože dźěćatko chwile měło, dźensa k nam přińć“, dokelž by knjez Tilich demonstrowacych policistow potom snadź lěpje zrozumił.

Ale jeli ministerski prezident (nalěwo na wulkim foće deleka jako karikatura, naprawo financny minister Unland) hač do klětušich hód k rozumej njepřińdźe, tak Husgen, budźe bože dźěćatko 2013 snadź tola na přichodnej demontraciji policistow a druhich zastojnikow. Woni su přećiwo rozsudej čorno-žołteje koalicije wotře protestowali, wotstronjenje hodownych pjenjez z lěta 2010 njecofnyć a tež wottwar dźěłowych městnow we wobłuku policije njedźiwajcy přiběraceje kriminality wobkrućić. Mjez druhim je so tež serbski zapósłanc CDU Marko Šiman za policistow zasadźował – podarmo.

Na dźensnišej demonstraciji rěčeštaj ze stron krajneje politik předsyda Lěwicy Rico Gebhardt und nutřkownopolitiska rěčnica SPD Sabine Friedel.

Zwyšenje srědkow załožbje w hamtskim dokumenće sakskeho knježerstwa wobkrućene

22. Oktober 2012

Krajny sejm w Drježdźanach je wot statneho knježerstwa oficielne wudospołnjenje podłožkow za wuradźowanje wo etaće Sakskeje dóstał, mjez druhim tole, štož wuprajenja ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha na swjedźenskim zarjadowanju k stoćinam Domowiny we Wojerecach wo zwyšenju srědkow Załožbje za serbski lud wobkrući:

Ergänzungsvorlage_Staatsregierung

 

Suchy kritizuje Tilicha

18. Oktober 2012

Direktor Załožby za serbski lud, Marko Suchy, je w interviewje ze serbskim rozhłosom (hlej na dźensniše rańše wusyłanje na internetnej stronje

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/index.html

zjawnostne dźěło Sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha na swjedźenskim zarjadowanju Domowiny w zwisku z planowanym zwyšenjom srědkow załožbje klětu wo jedyn milion euro kritizował:

„Sprawnje prajene běše mi to přezahe, dokelž wšak běše tež wočiwidnje na tutym wječoru, zo knjez Platzeck njebě informowany wo tym, a tón je po mojim zdaću hakle na tutym wječoru zhonił, zo tomu tak budźe, a to Braniborskej napřećo njebě tak jara rjenje.“

Pozadk: Prjedy přeco rěkaše, zo móžetej zwjazkowej krajej swój podźěl hakle zywšić, hdyž zwjazk sobu čini, přetož by hewak Němska z winowatosće spěchowanja Serbow pušćena była. Tilich je najskerje z kruha stronskich přećelow w Berlinskej koaliciji wone „signale“ zhonił, zo su woni nětk tola skónčnje k zwyšenju zwólniwi a so potom wo wotpowědny rozsud sakskeho krajneho knježerstwa prócował. Politikar SPD Platzeck pak zapřijaty njebě …

Njetrjebawše kontakty abo spomóžne styki – Domowina a FUEN přikład za dobru strategiju

7. Juli 2012

Njedawno bě připódla w Serbskich Nowinach čitač, zo njeje Budyski krajny rada ze słužbnej jězbu do Ruskeje wuspěšny był – žane hospodarske kontakty njejsu so za zawody w našim wokrjesu wuwili. To mje njedźiwa, dokelž dyrbi kóždy sebi samomu adekwatnu runinu skutkownosće namakać, a to su za krajneho radu styki do regionow susodnych krajow.

Zo je nětk samo sakski ministerski prezident w Afghanistanje pobył, je nimo kóštow za zaručenje wěstoty lědma něšto přinjesło, wšako staj za wojakow zakitowanski minister a kanclerka přisłušnaj, kotrajž muži zwjazkoweje wobory prawidłownje wopytujetaj. Dyrbimy bórze wjesnjanostam jězbu k wojakam z jich wsow do cyłeho swěta financować?

Hač su demonstratiwne kontakty z ruskim wulkopósłancom Serbam spomóžne, na tym dwěluju. Wón je wotpósłanc systema Putina, kotryž tuchwilu NGO, njeknježerstwowe organizacije, kotrež tež podpěru z wukraja dóstawaja, nuzuje, sebje same „cuzokrajnych agentow“ mjenować. Myslu sej, zo mamy na swěće dosć demokratiskich přećelow …

Serbam přewšu měru spomóžne kontakty pěstuje na přikład Domowina w syći narodnych mjeńšin pod třěchu FUEN. Bjez tutych kontaktow njeby Europeada we Łužicy była. Mje njezajimuje, kotry jednotliwc je pozdatnje w mjenje Serbow někajkemu EU-funkcionarej w Brüsselu list přepodał. Štož přeco trjebamy, to su praktiske mjezynarodne projekty.