Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Přikład Łaz

4. August 2019

Poprawom sym wólbneho boja dla wšě dalše terminy w žnjencu šmórnył – nimo dweju njewobendźomneju za Wojerowsku župu. Ale spěchowanske towarstwo zetkanišća doma Zejlerja a Smolerja we Łazu je mje zawjedło 😊.

Najprjedy je mejlka dóšła. Přećelny němski tekst na „sehr geehrter Herr Piwarc“. To hišće ženje njedóstach. Potom na pisanskim blidźe dotalneho běrowa župana we Wojerowskim domje Domowiny (kotryž sym regionalnej rěčnicy wotedał, zo by so we wulkej stwě na prěnim poschodźe nowy serwisowy – přełožowanski běrow zaměstnić móhł) ryzy serbske wosobinske přeprošenje wuhladach.

Potajkim so pjatk nawječor do Łaza podach, hdźež sym najebać prózdniny połnje wobsadźenu rumnosć nadešoł. Zahajenje wustajeńcy „fantazije w drjewje“ Alojsa Šołty ze Žuric a předstajenje nastaća noweje „serbskeje lubosćinskeje ławki“ (tak předsyda Reinhardt Schneider) z duboweho drjewa, stworjeneje z rukow tutoho serbskeho wuměłca.

Njejapcy rěkaše, zo ma nětkole župan z wuměłcom a zastupjerku Załožby za serbski lud ławku wonka před domom při durjach wotkryć. Bohudźak běch w mojej mužacej narodnej drasće 😉, ze serbskej krawatu. To so k serbskim chorhojčkam na zakrytej ławce hodźeše. Mojej foće wo podawku móžeće sej w facebook-skupinje „Alle Hoyerswerdschen Mädels und Jungs“ wobhladać.

Na ławce čitamy (scomter němskim přełožkom): „Hołbik dwě běłej nóžce ma“. Zwotkel to je, moji čitarjo sami wědźa. Za mnje je tuta drjewjana „serbska wizitka“ wuraz inowatiwneho načasneho Serbstwa. Mól něšto noweho. Na domje samym su dawno hosćo w pjeć rěčach witani: němsce, serbsce, čěsce, pólsce, jendźelsce. Njech wotnětka po Łužiskej jězorinje pućujo na nowej serbskej ławce wotpočuja.

Tón tekst pak jenož pisam, zo bych na kóncu serbskorěčny raz zarjadowanja chwalić móhł. Andreas Kirschke je ryzy serbsce zahajił a wšo rozkładł, doniž njeje hišće němske zjimanje podał. To je tule we Łazu z dobrej tradiciju, byrnjež lědma štó serbsce rozumił. Nichtó so njehórši, dokelž je tajke wašnje jim samozrozuliwy wuraz regionalneje serbskosće.

Serbowanje jako samozrozumliwosć

2. Juli 2019

Interview ze serbskim rozhłosom wo bytostnymaj prašenjomaj kubłanja na našich šulach: Kelko rěčnych rumow maja maćernorěčne dźěći? Z kelko šulerjemi njemaćernorěčneho pochada móžeš po něšto lětach na serbskich šulach serbsce bjesadować? Předsyda kubłanskeho wuběrka Domowiny wo konkluzijach po rozmołwach z wučerjemi wšelakich stejnišćow a zmysle „Zwjazka serbskich šulow“

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1094446.html

Wjesne Serbstwo jako model přichoda

23. Juni 2019

https://hoywoy.home.blog/2019/06/23/das-sorbische-kommt-vom-dorf-und-ist-nun-zukunftsmodell-auch-fur-grosstadt-kiez/

Moja krótka narěč na Serbskim domizniskim dnju we Wulkich Ždźarach

Organizowana błudnosć

12. Juni 2019

Wědomostna rada, kotrejež měritka su Serbskemu instituej přeco z přičinu, praktiskim potrjebam serbskeho ludu wotpowědować njemóc, poruča lěpši přistup k čitarni instituta – a tohodla ma nětko Załožba „za serbski lud“ Lawske hrjebje za miliony kóšty přewzać a prózdne blaki na arealu z dalšimi institucijemi napjelnić, kotrež bychu serbskemu ludu na dobro być móhli. Organizowana błudnosć.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1078780.html

Nowa domizna za młode serbske swójby w měsće Łužiskeje jězoriny

2. Juni 2019

https://m.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/hoyerswerda-soll-heimatstadt-sein-fuer-kinderreiche-sorbische-familien_aid-39172515

Nětk je čas za rozšěrjenje našeje serbskeje kupy přišoł 😊. To tež jadrowym kónčinam tyje, hdyž změje kupa Serbstwa runja skalisku Helgolandej w bliskosći serbski nawěw w němskim morju.

Dokumentacija: Župan po wólbach we Wojerowskim regionje

27. Mai 2019

Dokumentacija dźensnišeje zdźělenki župana Piwarca lokalnym medijam:

„Die Vielfältigkeit unserer Region spiegelt sich auch in der Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung der Stadt- bzw. Gemeinderäte der fünf Kommunen – Elsterheide, Hoyerswerda, Lohsa, Spreetal und Wittichenau – auf dem Territorium unseres Regionalverbandes wider. Wir wollen allen gewählten kommunalen Volksvertretungen auch in Zukunft ein verlässlicher und guter Partner bei der gemeinsamen Gestaltung des sorbischen Profils der ganzen Region sein.

Dies gilt auch für Hoyerswerda selbst, dem wir bekanntlich seine traditionelle zentralörtliche Funktion für sorbisches Leben in der Lausitz wiedergeben wollen. Ich bin natürlich vor allem gespannt, mit welchen Menschen im Beirat für sorbische Angelegenheiten wir als Domowina-Regionalverband künftig zusammenarbeiten dürfen. Angesichts der offenkundig offenen Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat setze ich darauf, dass letztlich das Gute in der Sache gewinnt. Oder wie neulich jemand sagte: In der Differenz entsteht Wahrheit.“

Wo wažnych temach němsce, wo njewažnych serbsce? Rozestajenje w Ralbicach

24. Mai 2019

Štóž Serbow lubuje a sam serbsce dosć njerozumi, njekandiduje za gmejnsku radu, kiž je serbskorěčny rum. Potom sej jako němcowacy radźićel, na „křesćanske hódnoty“ so złožujo, „mjezsobnu tolerancu“ žadać, kotraž praktisce rěka: wo wažnych wěckach dyrbi so němsce wuradźować, wo njewažnych smědźa Serbja w swojej maćeršćinje debatować – to je tajka lózyskosć, zo ći dych wotrazy. Štož pak Piwarca wjeseli, je fakt, zo je w Ralbičanskim komunalnym parlamenće ludźi, kotřiž maja swój rěčny rum, stołp našeho serbskeho swěta, za přewažne, zo bychu jón zajimej jednotliwcej woprowali.

Haj wšak, znaju wšě prawniske aspekty wokoło tuteje naležnosće: Kóždy ma prawo so wobdźělić atd. Ale jeli by prěnje prawidło humanistiskeho abo křesćanskeho atd. myslenja wobkedźbowane było „Ty njesměš sebje samoho ženje za tajkeho wažneho měć, zo budźeš ze swojim zadźerženjom derjeměću wjetšeho cyłka na škodu“ – potom njebychu nowiny poł strony rozmyslowanju na konkretnym přikładźe wo tak mjenowanej „tolerancy“ wěnowali. W rozestajenju wo rěčne rumy mjeztym wo žiwjenje abo smjerć serbskeho ludu dźe. Štóž chce do kategorje „přećel Serbow“, dyrbi to rozmić a wotpowědnje skutkować.

WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY

20. Mai 2019

Flyer deutsch_serb

Přechod. Prehod, Übergang. Pśechod 03. Wotewrjenje wustajeńcy (26.5.-25.8.) budźe njedźelu, 26.05.2019, w 15 hodź. w Serbskim muzeju w Budyšinje. Wjac informacijow w lětaku! Potajkim: Njedźelu móžeš wjac wolić hač komunalnu a europsku parlament …

Nowa PDS při Haboli = strona Serbow

15. Mai 2019

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1118740.partei-der-sorben-die-pds-ist-auferstanden-aus-ruinen.html

„PDS“ je so w krajinje při Haboli wróćiła a nochce jenož do wokrjesneho sejmika zaćahnyć, ale nazymu tohorunja do krajneho sejma w Podstupimje.

Dźakowano mjeńšinowej klawsli w Braniborskej bjez pjeć procentow hłosow při wólbach. Jeje žadanje: němčinu jeničce jako cuzu rěč na šulach wuwučować.

Planowane je tež wutworjenje noweje SPD a fuzija z PDS do SED. Ale čitajće sami 😎.

Cyła Łužica jedne wulkoměsto?

12. Mai 2019

Něhdyši profesor Žitawskeje uniwersity w přinošku Sakskich Nowin https://www.saechsische.de/plus/schafft-die-grosse-landstadt-lausitz-5065251.html
(jenož abonentam přistupnym) za „Große Landstadt Lausitz“ pledowaše: fuziju wšěch gmejnow a městow ke komunje z milionom wobydlerjow.

Mějachmy hižo diskusiju wo ideji serbskeje wulkokomuny z podobnymi argumentami: wjac pjenjež, dokelž je wobydler po logice stata čim drohotniši, ćim wjetša je jeho komuna (dokelž maja metropole wězo wjac nadawkow spjelnić). Je potajkim tajki decentralny centralizm wotmołwa na tuchwilne strukturelne deficity we Łužicy?