Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Serbšćina w krajnym sejmje jara žiwa

22. Juni 2017

Nichtó drje dokładnje njewědźeše, čehodla je runje nětkole sakska koalicija CDU a SPD namjet „Serbsku rěč a kulturu dale konsekwentnje spěchować“

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9816&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=0&dok_id=undefined

do krajneho sejma zapodała, ale prěni efekt dźensnišeje debaty wo tym bě: Telko serbšćiny na našej plenarnej žurli ženje njeběše. Štyrjo rěčnicy – Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU), Hajko Kozel (Lěwica) a Franziska Schubert (Zeleni) su ze serbskim rěčnym wotrězkom wustupowali.

Kusk spodźiwnje běše, zo klučowy projekt spěchowanja serbšćiny w Hornjej Łužicy, předwidźane znowazałoženje serbskeje rěčneje šule, w namjeće ze žanym słowčkom žanu rólu njehraje, byrnjež Budyski serbski zapósłanc Šiman ju minjene měsacy wospjet zjawnje a na dźěłowej runinje tematizował. AfD njeje šansu wužiwała, wo konserwatiwnych wolerjow wabić, ale sej žadała skónčnje zhonić, kelko Serbow docyła hišće je, dokelž je po měnjenju AfD spěchowanje Serbow tak a tak njeefektiwnje.

Srjedu Deutschlandfunk live w Chrósćicach

20. Juni 2017

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY

Jutře live-wusyłanje sćelaka Deutschlandfunk z Chrósćic – zajimcy witani

Dźeń do zahajenja XII. mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica“ wusyła sćelak Deutschlandfunk jutře, 21. junija, wot 10.10 do 11.30 hodź. z farskeho dwora w Chrósćicach swoje live-wusyłanje „Länderzeit“.

Kaž redakcija zdźěli, chcedźa pokazać, kak wobydlerjo we Łužicy swoju kulturu, wuměłstwo a rěč haja a kajku rólu to za jich zwjazanosć ze swojej domiznu hraje. Tutu temu ma redakcija tež za připosłucharjow w druhich zwjazkowych krajach za zajimawu. Nimo toho chcedźa pokazać, kak je móžno, wohroženu rěč zachować a přichodnym generacijam posrědkować a kak maja so etniske mjeńšiny škitać.

Rozmołwni partnerjo budu jutře mjez druhim Chróšćanski farar Měrćin Deleńk, direktorka Budyskeho Serbskeho muzeja Christina Boguszowa, serbscy młodostni Antonija Wjeselic, Pětr Dźisławk a Lukaš Kólca kaž tež předsyda Domowiny Dawid Statnik.

Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni, so jutře jako přihladowarjo live-wusyłanja z Chrósćic wobdźělić.

Borbora Felberowa/Bärbel Felber

nowinska rěčnica/Pressesprecherin,
wosobinska referentka předsydy/pers. Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.

Póstowe naměsto 2/Postplatz 2, 02625 Budyšin/Bautzen

felber-pr-domowina; www.domowina.de

Měrćin Nowak-Njechorński a žabjace sćehnješka

17. Juni 2017

Dźens popołdnju běše dźeń wotewrjenych duri w domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju. Rjane dožiwjenje w narańšich Serbach tež z wjele Serbami to bě – a na kóncu dožiwjachmy w ateljeju serbske čitanje z Markom Grojlichom.

Po mojim měnjenju jedyn z najzabawnišich wurězkow z tekstow Nowaka-Njechorńskeho so tule jako krótkowidejo pokazuje. Dźak župje „Jan Arnošt Smoler“ Budysin za njezapomnite krasne hodźinki w domje a na zahrodźe wusahowaceho narodneho prócowarja, molerja, grafikarja, publicista a spisowaćela 20. lětstotka.

Wosebje wažne su tajkele podawki z dobrej žiwej serbšćinu zwonka katolskich Serbow, zo by naš lud w swojej cyłej mnohotnosći žiwy był. Tohodla trjebamy tež wšudźe, hdźež sej starši to žadaja, na šulach porjadnu serbsku wučbu. Kaž prošu skónčnje bórze w Hodźiju!!!

Nowy plan wotbagrowanja

15. Juni 2017

Regionalny zwjazk planowanja Hornjeje Łužicy / Delnjeje Šleskeje zaběra so štwórtk, 22. smažnika, na zjawnymaj posedźenjomaj ze změnu plana wotbagrowanja po njedawnym rozsudźe LEAG:

http://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/nc/planungsverband/sitzungstermine.html

Piwarc dokumentuje tule wućah z aktualneho spisa LEAG předsydźe planowanskeho zwjazka (AG I = Wochozy I), Zhorjelskemu krajnemu radźe, a mapu z korekturu předwidźaneje jamy Wochozy II. Z toho je brizantny fakt wučitać, zo drje wjele ludźi hižo přesydlić njetrjebaja, ale woni budu jara blisko hranicy brunicoweje jamy.

Tón plan budźe najskerje zakład dalšeho planowanja a z tym tež ewentualnych znapřećiwjenjow a skóržbow.

Přiběrace zanjerodźenje našeho njebja

14. Juni 2017

Wjele fotografow so zapusćenju serbskeje zemje wěnuje, ale zanjerodźenje njebja dotal žanu rólu njehraje. Dale a wjac lětadłow ze swojimi kondensowymi smuhami lěto a wjac dnjow z poprawom ryzy módrym njebjom kazy.

A je dale a wjac dnjow přewažnje z mróčelemi kumštneho pochada. Kóždy hobbywjedrarnik kaž ja je hnydom spóznawa. Jenož hdyž je jara sylna wyšina, wjedro same tworjenju kumštnych mróčelow zadźěwać móže. To pak w srjedźnej Europje lědma mamy.

Ale snadź so jónu hibanje za módre njebjo załoži – kaž w 60tych lětach w Porurskej. Tehdom přećiwo smogej zawinowatemu wot wulkich twornjow.

Hladajo na to, zo je wjetši dźěl lećenja luksus a nic potrjeba, je tute zanjerodźenje tež njetrjebawše. Nimo thou jónu čitach, zo su tajkele mazane sćěhi na njebju dawno technisce wobeńdźomne, to je jenož prašenje kóštow.

Prawopisna kontrola online

13. Juni 2017

Tilich / Woidke za Serbow a wjelki

13. Juni 2017

Z dźensnišeje zdźělenki ministerskeju prezidentow Sakskeje a Braniborskeje, Tilicha a Woidke, „Länder-Kabinette beschließen Lausitzstrategie“, po zeńdźenju krajneju knježerstwow w Ranju:

„Weitere Schwerpunktthemen der Sitzung waren die Bewahrung von sorbischer Sprache und Kultur sowie Fragen des Wolfsmanagements.“

„Die Landesregierung Brandenburg und die Sächsische Staatsregierung wollen die Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk durch den Abschluss eines Vierten Finanzierungsabkommens ab 2021 absichern und sich auch für eine angemessene finanzielle Ausstattung des Sorbischen Instituts einsetzen. Das Dritte Abkommen war Anfang 2016 mit einem Finanzvolumen von insgesamt 18,6 Millionen Euro pro Jahr unterzeichnet worden. Beide Kabinette stimmten zudem überein, dass für das Fach Sorbisch um Lehrer geworben werden muss, um den Bedarf in den sorbischen Siedlungsgebieten zu decken.

Die beiden Kabinette vereinbarten außerdem eine engere Zusammenarbeit im Wolfsmanagement. Dazu gehören eine gute Abstimmung beim Vollzug und bei den Standards der Prävention, den Entschädigungsleistungen, beim Umgang mit sogenannten Problem-Wölfen sowie bei der Weiterentwicklung der rechtlichen Regelungen.“

Serbska rěč a kultura do prózdnin zaso tema w Sakskim krajnym sejmje

13. Juni 2017

Dokumentacija: Tónle namjet koaliciskeju frakcijow CDU a SPD steji přichodny tydźeń na dnjowym porjedźe sakskeho krajneho parlamenta.

PDF -dataja kompletneho namjeta.

6_Drs_9816_0_1_1_.pdf

Naša serbska sakska wustawa

13. Juni 2017

Rjenje, zo tekst našeje sakskeje krajneje wustawy wot lĕta 2001 w serbskej rěči předleži (wudawaćel: Sakska krajna centrala za politiske kubłanje, přełožer: Měrćin Wornar; redakcija: Helmut Jenč).

Jenož aktualizowanje dotal jeničkeje zmĕny wustawy z lěta 2013 (zakaz zadołženja) dyrbi so hišće nachwatać.

Štó smě politisce ze serbskim motiwom wabić?

12. Juni 2017

Nowina WELT rozprawješe wo zwadźe w AfD w zwisku z kampanju k wólbam do zwjazkoweho sejma.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article165297337/Was-setzt-die-AfD-gegen-Burkas-Alkohol-oder-Frauenrechte.html

Zwjazkowe předsydstwo a bayerski zwjazk strony njejstej sej přezjednej wo stilu wabjenja, a nětkole móže baza AfD po cyłej Němskej wuzwolić, kotre motiwy chce skazać. Mjez naćiskami plakatow wjednistwa strony je tónle z třomi žonami, w srjedźišću žona w delnjoserbskej drasće z Błótow. Awtor WELT pak ma tež ju za nošerku němskeje drasty 😉:

Přećiwo plakatej ze sloganom „Trau dich, Deutschland“ protestuja młodźi sorabisća w stejišću (hlej dokumentaciju). Woni widźa w plakaće znjewužiwanje serbskeje kultury.

Wočiwidnje chce AfD tule domoródnu mnohotu přećiwo wobrazej pisaneje towaršnosće z tu- a wukrajnikami instrumentalizować. Wostanje prašenje: Štó smě ze serbskimi motiwami wabić?

K tomu praješe dźensa serbski zapósłanc Lěwicy, Hajko Kozel: Tón, kiž něšto za Serbow čini, tamle dotal w AfD žane wotpowědne aktiwity znate njejsu. Nawopak – jich namjet na změnu sakskeje wustawy nĕmskeje rěče dla by serbšćinu degradował.

K tutomu spodźiwnemu namjetej, kotryž su wšě druhe frakcije wotpokazali, praješe Harald Baumann-Hasske, prawniskopolitiski eksperta frakcije SPD:

http://baumannhasske.de/schutz-der-deutschen-sprache/

Hlej mjez druhim tohorunja http://m.bild.de/regional/aktuelles/sachsen/afd-will-deutsche-sprache-als-kulturgut-in-49355002.bildMobile.html?wtmc=mw

Hač budźe regionalna AfD tón motiw za wólbny bój we Łužicy skazać, budźemy zawěsće bórze widźeć.

Aktualna rozprawa „Morgenpost“:

https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-afd-wahl-zoff-sorben-plakat-minderheit-streit-vielfahrt-tracht-270128