Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Organizowana błudnosć

12. Juni 2019

Wědomostna rada, kotrejež měritka su Serbskemu instituej přeco z přičinu, praktiskim potrjebam serbskeho ludu wotpowědować njemóc, poruča lěpši přistup k čitarni instituta – a tohodla ma nětko Załožba „za serbski lud“ Lawske hrjebje za miliony kóšty přewzać a prózdne blaki na arealu z dalšimi institucijemi napjelnić, kotrež bychu serbskemu ludu na dobro być móhli. Organizowana błudnosć.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1078780.html

Nowa domizna za młode serbske swójby w měsće Łužiskeje jězoriny

2. Juni 2019

https://m.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/hoyerswerda-soll-heimatstadt-sein-fuer-kinderreiche-sorbische-familien_aid-39172515

Nětk je čas za rozšěrjenje našeje serbskeje kupy přišoł 😊. To tež jadrowym kónčinam tyje, hdyž změje kupa Serbstwa runja skalisku Helgolandej w bliskosći serbski nawěw w němskim morju.

Dokumentacija: Župan po wólbach we Wojerowskim regionje

27. Mai 2019

Dokumentacija dźensnišeje zdźělenki župana Piwarca lokalnym medijam:

„Die Vielfältigkeit unserer Region spiegelt sich auch in der Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung der Stadt- bzw. Gemeinderäte der fünf Kommunen – Elsterheide, Hoyerswerda, Lohsa, Spreetal und Wittichenau – auf dem Territorium unseres Regionalverbandes wider. Wir wollen allen gewählten kommunalen Volksvertretungen auch in Zukunft ein verlässlicher und guter Partner bei der gemeinsamen Gestaltung des sorbischen Profils der ganzen Region sein.

Dies gilt auch für Hoyerswerda selbst, dem wir bekanntlich seine traditionelle zentralörtliche Funktion für sorbisches Leben in der Lausitz wiedergeben wollen. Ich bin natürlich vor allem gespannt, mit welchen Menschen im Beirat für sorbische Angelegenheiten wir als Domowina-Regionalverband künftig zusammenarbeiten dürfen. Angesichts der offenkundig offenen Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat setze ich darauf, dass letztlich das Gute in der Sache gewinnt. Oder wie neulich jemand sagte: In der Differenz entsteht Wahrheit.“

Wo wažnych temach němsce, wo njewažnych serbsce? Rozestajenje w Ralbicach

24. Mai 2019

Štóž Serbow lubuje a sam serbsce dosć njerozumi, njekandiduje za gmejnsku radu, kiž je serbskorěčny rum. Potom sej jako němcowacy radźićel, na „křesćanske hódnoty“ so złožujo, „mjezsobnu tolerancu“ žadać, kotraž praktisce rěka: wo wažnych wěckach dyrbi so němsce wuradźować, wo njewažnych smědźa Serbja w swojej maćeršćinje debatować – to je tajka lózyskosć, zo ći dych wotrazy. Štož pak Piwarca wjeseli, je fakt, zo je w Ralbičanskim komunalnym parlamenće ludźi, kotřiž maja swój rěčny rum, stołp našeho serbskeho swěta, za přewažne, zo bychu jón zajimej jednotliwcej woprowali.

Haj wšak, znaju wšě prawniske aspekty wokoło tuteje naležnosće: Kóždy ma prawo so wobdźělić atd. Ale jeli by prěnje prawidło humanistiskeho abo křesćanskeho atd. myslenja wobkedźbowane było „Ty njesměš sebje samoho ženje za tajkeho wažneho měć, zo budźeš ze swojim zadźerženjom derjeměću wjetšeho cyłka na škodu“ – potom njebychu nowiny poł strony rozmyslowanju na konkretnym přikładźe wo tak mjenowanej „tolerancy“ wěnowali. W rozestajenju wo rěčne rumy mjeztym wo žiwjenje abo smjerć serbskeho ludu dźe. Štóž chce do kategorje „přećel Serbow“, dyrbi to rozmić a wotpowědnje skutkować.

WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY

20. Mai 2019

Flyer deutsch_serb

Přechod. Prehod, Übergang. Pśechod 03. Wotewrjenje wustajeńcy (26.5.-25.8.) budźe njedźelu, 26.05.2019, w 15 hodź. w Serbskim muzeju w Budyšinje. Wjac informacijow w lětaku! Potajkim: Njedźelu móžeš wjac wolić hač komunalnu a europsku parlament …

Nowa PDS při Haboli = strona Serbow

15. Mai 2019

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1118740.partei-der-sorben-die-pds-ist-auferstanden-aus-ruinen.html

„PDS“ je so w krajinje při Haboli wróćiła a nochce jenož do wokrjesneho sejmika zaćahnyć, ale nazymu tohorunja do krajneho sejma w Podstupimje.

Dźakowano mjeńšinowej klawsli w Braniborskej bjez pjeć procentow hłosow při wólbach. Jeje žadanje: němčinu jeničce jako cuzu rěč na šulach wuwučować.

Planowane je tež wutworjenje noweje SPD a fuzija z PDS do SED. Ale čitajće sami 😎.

Cyła Łužica jedne wulkoměsto?

12. Mai 2019

Něhdyši profesor Žitawskeje uniwersity w přinošku Sakskich Nowin https://www.saechsische.de/plus/schafft-die-grosse-landstadt-lausitz-5065251.html
(jenož abonentam přistupnym) za „Große Landstadt Lausitz“ pledowaše: fuziju wšěch gmejnow a městow ke komunje z milionom wobydlerjow.

Mějachmy hižo diskusiju wo ideji serbskeje wulkokomuny z podobnymi argumentami: wjac pjenjež, dokelž je wobydler po logice stata čim drohotniši, ćim wjetša je jeho komuna (dokelž maja metropole wězo wjac nadawkow spjelnić). Je potajkim tajki decentralny centralizm wotmołwa na tuchwilne strukturelne deficity we Łužicy?

Nowy wobraz za nowe město

11. Mai 2019

Na papjerje poměrnje wulki takrjec hamtsce definowany serbski sydlenski rum mamy. W realiće pak je w nim wjele něhdyšich serbskich wsow, hdźež je dźensa serbske pomjenowanje sydlišća na wjesnej tafli to jeničke serbske. Tu a tam je wězo kedźbyhódnych aktiwitow, na stawizny znajmjeńša kulturnje někak nawjazać. Nimo toho pak je tež městnow, hdźež wot spočatka sem lědma něšto serbske eksistowaše, haj kotrež su to serbske samo spóžěrali.

Typiski přikład městnosće noweje doby bjez serbskosće je nowe město Wojerec, bydlenskotwarski připlack kombinata Čorneje Pumpy. Stare město je swoju žiwu serbskosć wšědneho dnja w połstatych a šěsćdźesatych lětach přisadźiło, nowe město běše konglomerat zapućowacych Němcow wšelakich cuzych regionow, někotrych domoródnych, kotřiž su so přez moderne bydlenje wjeselili, a wotbagrowanych, mjez nimi tež Serbow z wjeskow srjedźneje Łužicy.

Po přewróće je Wojerowske nowe město swoju towaršnostnu funkciju a hač do dźensnišeho dwě třećinje ličby wobydlerstwa přisadźiło. Klětu so dalši wysokodom spotorha. Najebać to, zo su woni w běhu třoch lětdźesatkow faktisce cyłe bydlenske štwórće wotbyli, je hišće wjele prózdnych bydlenjow – a dale a wjac zelenych płoninow mjez domami. Tohodla je najwjetši čas, tón wakuum za rozšěrjenje realneho serbskeho sydlenskeho ruma wužiwać. Je zakładna šula ze serbskej wučbu w bliskim starym měsće, dosć pěstowarnjow a tunich rjanych wulkich bydlenjow. Žane zatykane dróhi, za parkowanje njetrjebaš nihdźe po cyłym měsće ničo płaćić.

Header_DomHoywoyBlog-1

Doba wudobywanja wuhla so nachila, ludźo za nowej zhromadnej identititu pytaja. To jim poskićujemy: DOM Wojerecy – serbsku-němsku zhromadnosć za wuwiwanje serbskeje identity regiona. https://marceldavidbraumann.com/2019/05/10/neu-haus-hoyerswerda/ Po pozitiwnym wothłosu prezentacije noweho wobraza w najwjetšej facebook-skupinje Wojerowčanow sym składnostnje dnja znowazałoženja Domowiny blog z prěnim přinoškom wo symbolu třěšneho zwjazka zahajił: https://hoywoy.home.blog/.

Potajkim: Komuž hišće so hodźace bydło w druhich městach abo nawsy pobrachuje: pój do Wojerec a twar z nami na nowej identiće města! Hdyž chceće z wjacorymi swójbami při sebi bydlić, prajće mi, sposrědkuju Wam z měšćanskej bydlenskej towaršnosću poskitki. Ale tež wo ležownosćach za domy rěčeć móžemy.

Mjez pozitiwnymi reakcijemi na nowy wobraz běchu tež tute linki młodeho muža: “Unsere Stadt tut gut daran, das unheimliche Potenzial in vielerlei Hinsicht für sich zu erkennen. Die Sorben gehören zu unserer Heimat, sie üben Heimatbräuche aus und geben damit vielen Menschen hier etwas. Auch touristisch ist da sicher noch einiges für Hoywoy zu holen.“ Tež lokalni načolni politikarjo wot CDU hač do Lěwicy su tutomu wobrazej přihłosowali.

Serbske hnězda jako rjap ludu

25. April 2019

We wčerawšej „wuměłskej rozmołwje“ zwjazka serbskich wuměłcow pod hesłom „tracTare“ w Budyšinje, kotruž prof. dr. Dietrich Šołta nawjedowaše, steješe mjez 18 přitomnymi kniha „statok sej stajili“ Křesćana Krawca w srjedźišću.

Po witanju Jěwy-Marje Čornakec a zawodnych słowow recensentow Christiany Piniekoweje (Pomhaj Bóh) a Jana Nuka (Katolski Posoł) su so nimo awtora mjez druhim Jurij Koch, Jan Bart, Marka Maćijowa, Arnd Zoba (kiž je w knize předstajeny) a Piwarc w čiłej wuměnje słowa jimali.

Běchmy sej přezjedni, zo su serbske „hnězda“ po cyłej Łužicy, kotrež entuziasća tworja – horstku tajkich ludźi je Krawc na zakładźe rozmołwow w knize rěčeć dał -, rjap serbskeho žiwjenja. Dokelž by „kupa“ jadra ludu bjez tuteje serbskeje syće dale a mjeńša bywała.

Sylne stronki serbskich regionow wjazać

22. April 2019

Křižerstwo ma narodnu, duchownu a socialnu komponentu. Kaž na scenach do wotjěchanja widźimy, je cyły wjesny lud do tutoho nałožka zapřijaty. Wón je najbóle žiwy wuraz wšědny dźeń serbowaceho Serbstwa, optimalna spěchowanska naprawa za daletraće serbskeje rěče a kultury w jadrowych kónčinach – a njepłaći žanoho fenka załožbowych abo dalšich dawkowych srědkow.

Kóždy serbski region ma swoje sylne stronki: W jadrowych kónčinach su to žiwe tradicije. To běše tež na prezentaciji młodostnych na hłownej zhromadźiznje w Chrósćicach widźeć. Tohodla słuša po mojim měnjenju institucija kaž serbska rěčna šula, kotraž ma so za dorosćenych znowa załožić, do tajkeho regiona, konkretnje do wsy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, hdźež móža wuknjacy njepřetorhnjenu tradiciju daledawanja maćeršćiny a serbskeho žiwjenskeho wašnja dožiwjeć.

W srjedźnej Łužicy to hinak wupada. We Wojerecach na přikład su ludźo w połstatych a šěsćdźesatych lětach přestali, ze swojimi dźěćimi serbować. Bychmy-li w załoženskim domje třěsneho zwjazka, w dźensnišim wobydlerskim centrumje při torhošću serbsku witrunu stajili, wo čimž smy dołho přemyslowali, bychu ludźo tam rjane narodne drasty a jutrowne jejka widźeć móhli. Jako pisane zawostajenstwo zahinjeneje kultury, kotraž je w něhdyšim serbskim městačku definitiwnje zańdźenosć.

Sylna stronka tutoho regiona, hdźež su wšě prudy Serbstwa konfesionelneho a rěčneho razu prezentne, by móhła być wěsta nowa komunikatiwna kultura swobodneho wobchadźenja z načasnymi prašenjemi. Wobraz zawdaća rukow mjez županom a starobnej prezidentku serbskeho sejma k tomu słuša runja zwučenej kooperaciji mjez ewangelskimi, katolskimi a njewěriwymi prócowarjemi, na kotruž tuchwilu nawjazujemy. Tu móže so bjez hranicow diskutować, a tohodla je załoženski dom Domowiny lěpša adresa za klub młodych serbskich swobodnych myslerjow hač stejnišćo witriny na chódbach.

Serbstwo w jadrowych kónčinach ma jara jasny, w zjawosći akceptowany wobraz swojeje žiweje, w tradiciji zakótwjeneje přitomneje eksistency. W druhich regionach mamy w zwisku z wožiwjenjom serbšćiny w zjawnym rumje tamnišej situaciji adekwatne wobrazy tworić. A tute dyrbimy zjawnje komunikować, zo by ludnosć poskitk spóznawać móhła. Dokelž kaž mi njedawno serbski žurnalist praješe: Wjele ludźi sej mysli, zo tu tak a tak ničo njeje. Snadź móžemy tradiciju a swobodu jako stołpaj (nic jenož) serbskeje towaršnosće takle kaž w symbiozy regionow hromadźe pěstować.

Tež jedne z tych symješkow za nowe wuwiće serbowanja a samozrozumliweho přirodneho serbskeho žiwjenja we Wojerecach, klub młodych serbskich swobodnych myslerjow, wězo sej žanoho fenka nježada – wot nikoho. Wulkotna darniwosć křižerstwa jako žórło narodneje, duchowneje a socialneje płódnosće je z přikładom wšěm małym pospytam serbskeho wozrodźenja. Zo je tam potom tež ludźi z jadrowych kónčin nutřka, kotrež z tym do srjedźneje Łužicy bjezposrědnje wupružeja, mam za jara rjenje. A wzajomne wužiwanje sylnych stronow wšelakich serbskich regionow njech je na dobro wšěch.