Archive for the ‘wo mojim blogu’ Category

Žohnowane hody!

23. Dezember 2011

Wšitkim čitarjam a dopisowarjam bloga Piwarca přeju žohnowane a wjesołe hody. Dźakuju so za zajim wšěch, kotřiž tónle priwatny serbski dźenik w syći sćěhuja (dotal w lěće 2011 je 52.703 wopytow na stronje, 2010 bě jich 30.810, 2009 wšo dohromady 15.940 a po zahajenju bloga w aprylu 2008 hač do kónca samsneho lěta 7.485; najlěpšej měsacaj běštej poslednjej: W nowembrje 2011 bě 6.077 wopytow, nětk w hodowniku hižo 6.787).

Njedźiwajcy tutych tež za třećich snadź atraktiwnych ličbow potencielnych serbskich konsumentow sym so porno wěstemu trendej w scenje blogowarjow za to rozsudźił, tež přichodnje wabjenju na mojej stronje městno k dispoziciji njestajić. Techniske wuhotowanje bloga je darmotne, mało kóštow je jeničce přez rozšěrjenje kapacity za mjeztym 2.109 přinoškow a komentarow scomter fotami a za móžnosć, zo je njewobmjezowanje wjele ludźi w samsnym wokomiku na stronje.

Jako wobraz składnostnje patoržicy lětsa fota Rafaela Ledźborja na internetnej stronje Katolskeho Posoła wo mało znatej formje předstajenja Jězusoweho naroda doporuču. Katolski Posoł je rjany přikład za dobru syntezu klasiskeho a digitalneho medija. (Tohodla je Posoł – hladajo na podźěl a wysokosć sebjefinancowanja přez abonentstwo – najwuspěšniši serbski printmedij.) Drohoćinki w bywšej serbskej cyrkwi w Kamjencu widźiće tule:
http://p2.posol.de/extern_de_galery01_LN10596236000BUBY.htm

Interview z Piwarcom w Serbskich Nowinach

28. Januar 2010

… je tule online přistupny:
http://www.serbske-nowiny.de/index.php?main=docs/predzenak

Komunikaciske problemy

8. November 2009

Stronski zjězd rěka za mnje, zo so strona na jednym dnju zeńdźe, čehoždla so na druhim dnju hinašim wěckam wěnuju, mjenujcy Vogtowej analyzy a wosomdźesaćinam susoda. Dźensa steji w Burgstädće předewšěm wodźacy namjet na dnjowym porjedźe, ke kotremuž sym dawno swoje přispomnjenja zapodał, a zakładna komisija je wšelake pasaže w předpolu kónctydźenskeho zarjadowanja polěpšiła. Wčera dźěše wo wuzwolenje noweho předsydstwa sakskeje Lěwicy – sym so „kolektiwneho rozuma“ nadźijał, a poprawom su delegaća tomu wotpowědowali.

Štóž ma dźensniši dźeń ze swojimi sobučłowjekami ćeže, tón ma nimale přeco „komunikaciski problem“. Znajmjeńša napadnje, zo so dale a husćišo problemy mjez ludźimi tak rozkładu. Z tym zwisuja nazhonjenja, zo maja ludźo z wjetšej transparencu we wobchadźe z brachami na kóncu mjenje problemow. Snadź je tež rozestajenje dokoławokoło analyzy prof. Vogta přewažnje problem komunikacije resp. falowaceje komunikacije.

Zhorjelski wědomostnik sam w swojich poručenjach kritizuje, zo su zamołwići w załožbje diskusiju wobmjezowali a naćiskej analyzy w interneće zadźěwali. Tak nětk pak wěm, zo bě wozjewjenje teksta w mojim blogu w zmysle awtora. Měrćin Wałda je w Serbskich Nowinach kedźbyhódny přinošk wo trěbnosći transpareny a diskursa w katolskich Serbach wozjewił, kiž ma tež něšto z tutej zasadnej tematiku činić. Z mojeho wida mamy z tym bytostny kriterij za kwalitu načolnych funkcionarow – hač woni transparencu spěchuja abo wotewrjenu wuměnu haća.

Hitparada artiklow

24. Juni 2008

Po tym zo sym wčera stoty přinošk do swojeho bloga zapodał, wozjewju dźensa hitparadu dźesać mjez dotal 2.300 wopytowarjemi piwarca najbóle čitanych artiklow:

 

https://piwarc.wordpress.com/about/

https://piwarc.wordpress.com/2008/05/16/direktor-serbskeho-instituta-katolskich-serbow-hanil/

https://piwarc.wordpress.com/2008/06/12/%e2%80%9epraske-naleco%e2%80%9c-je-prislo/

https://piwarc.wordpress.com/2008/05/27/komentar-direktora-serbskeho-instituta/ (hóstny přinošk!)

https://piwarc.wordpress.com/2008/06/12/nemcowanje-w-serbskim-instituce/

https://piwarc.wordpress.com/2008/06/12/serbska-luzica-trjeba-podjansku-lewicu/

https://piwarc.wordpress.com/2008/06/09/john-f-kennedy-a-lutz-hillmann-pri-braniborskich-wrotach-srjedz-berlina/ (hóstny přinošk!)

https://piwarc.wordpress.com/2008/05/21/horor-na-tankowni/

https://piwarc.wordpress.com/2008/05/19/nas-luh/

https://piwarc.wordpress.com/2008/05/02/mostny-dzen/

 

Prěju zajmcam dale wjele wjesela při čitanju. Kritiki móžeće w blogu jako komentary zjanwnosći spřistupnić abo mi připósłać: marcel@piwarc-hamburgski.de.

Blogowanje w eksilu

10. Mai 2008

I: Wčera rano njejsu moje mozy zawčerawšeho hejsowanja na susodźic dumpańcy dla po zwučenym wašnju dźěłali. Tohodla dyrbjach popołdnju poł ducenta zmylkow w dnjowskim postingu skorigować, ale njejsym dosć chwile měł, wšo dopruwować. Jeli je hišće dalšich brachow w pjatkownym teksće, myslće na to, zo wotpowěduje blogowanje po stilu ertnej rěči, kotraž přeco perfektna njeje J.

 

II: Tuta strona je žiwa z duchowneho herbstwa dawno zahinjenych Obodritow, kotrež jako rodźeny Połobjan do słowjanskeje Łužicy ćeknywši nětk jako Łuhowčan w Serbach pěstuju. Wšědne napisanje na weblogu Piwarca njeje job, ale konik, kiž so jěcha w mjezyčasu – mjez dźěłom a doma, w tej hodźince, kotraž wyše wostanje kaž kontemplaciski dypk. Tule takrjec tón mnich dale skutkuje, kotryž sym jónu dwě a poł lěta był.

 

III: Sym sebi samomu rady winowatosć nabrěmjenił, kóždy dźeń něšto noweho blogować, štož je wšěm zajimcam po cyłym swěće přistupne, zo bych móhł na tute wašnje w ramiku globalneje wsy tradiciju polemiskich spisow Měrćina Nowaka-Njechorńskeho z 20. lětstotka w 21. lětstotku dale wjesć. To so kryje tež z mojim swětonahladom podjanskeho lěwicarsce myslaceho, kotremuž na wutrobje leži, wěru a rozum, tradiciju a postup, njebjeske nadźije a zemske wočakowanje wjazać.

 

IV: Hač mój wšědny posting rano stanši z loža, připołdnju abo hakle nawječor so wozjewi, je wotwisny wot žiwjenskich wobstejnosćow. Nětk ma moja žona dwě hodźinje w Budyšinje dźěłać, potajkim sym dopołdnja chwile za sobotniši zapis měł, w druhim padźe bychmoj  nakupowałoj.

Witajće k nam!

21. April 2008

Ja so wjeselu, wšitkich na internetnej wuměnje z nastawkami a wobrazami zajimowanych ludźi w blogu witać móc. Tule so kóždy dźeń něšto wozjewja z mojeho pjera wo swěće z wida Łuhowčana Marcela Braumana resp. piwarca hamburgskeho. Wjace wo mni na stronje business-syće XING: https://www.xing.com/profile/Marcel_Braumann