Archive for the ‘žiwjenski stil’ Category

Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2017 za dźěći a młodostnych

29. März 2017

WAŽNY POKIW – a připódla, wšako smy wjesoły lud , zabawne widejo k interkulturelnemu njedorozumjenju składnostnje jutrownych jejkow .

 

Wettbewerb2017KinderJugendliche.pdf

Swjaty wótc: Spěšny kónc wudobywanja brunicy! Konkluzije za wěriwych we Łužicy?

18. Juni 2015

Papst_Kohle

(Twitter dźensa)

Prěnja encyklika swjateho stoła wo wobswěće w stawiznach katolskeje cyrkwje:

http://www.berliner-zeitung.de/politik/umwelt-enzyklika-sechs-gruppen–denen-papst-franziskus-auf-die-fuesse-tritt,10808018,30980180.html

Jeho kritika na kritikarjach škita klimy so tež na tajkule poziciju poćahuje:

http://umwelt-panorama.de/news.php?newsid=285549

http://www.faz.net/agenturmeldungen/adhoc/laschet-und-tillich-weiter-gegen-kohle-abgabe-13558005.html

Encyklika „Laudato Si“ němsce:

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Porno tomu chce frakcija CDU w Sakskim krajnym sejmje hišće sto lět brunicu wudobywać:

http://www.cdu-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/content/Pressemitteilungen/150618_Energiepolitik_fuer_Sachsen_CDU-Positionspapier.pdf

BUND z chwalbu za bamža a kritiku za Tilicha:

PM-Papst-Tillich_DG

 

Mopo wo Piwarcu w sejmje :-)

20. Februar 2015

https://mopo24.de/nachrichten/der-duft-des-landtags-4775

Mopo_Print

W ćišćanym wudaću kusk hinak wupadaše.

Poskitk serbskim swójbam: dom z ležownosću w Radworju na předań!

12. Dezember 2014

Poskitk serbskim swójbam:
dom z ležownosću w Radworju na předań!

zakładne daty:
– 1970 twarjeny, 1996 kompletnje saněrowany
– wolijowe tepjenje, wšitkim medijam přizamknjeny
– šěsć stwow (někotre z drjewjanym parketom) a dwě kupjeli na ca. 180 m2 płoniny
– ležownosć: 500 m2
– dwójna garaža, jedna so dotal jako party-rum wužiwaše
– pinca z płokanskej rumnosću
Dom je w jara dobrym stawje, tak zo móže nowy wobsedźer hišće lětsa zaćahnyć.
Kup je bjez prowizije.

kontakt: 0172/351 79 95

Snadź serbsku pomoc politiskej kulturje w Čěskej poskićić? Prezident Zeman na wotpućach

5. November 2014

Čěska ma tradicionalnje tajke něšto kaž kulturne patronatstwo za Serbow w Němskej. Čěski statny prezident Miloš Zeman je dotal bóle z nadpřerěznym konsumom alkoholiskich napojow napadnył, nětkole so wón na swojorazne wašnje jako přećel politiki Putina profiluje.

W njedźelskim wusyłanju zjawno-prawniskeho rozhłosa susodneho kraja šokowaše swójby při radiju z fekalnymi wurazami a wulgarnymi, njehornymi wuprajenjemi najhóršeho razu přećiwo ruskej opoziciskej hudźbnej skupinje Pussy Riot. Njejsym drje fan tutych žonow, dokelž nimam „wuměłske“ wonječesćenje cyrkwje za so hodźacy srědk protesta, ale Zeman je składnostnje dnja chudych dušow wšo negatiwnje přetrjechił.

Snadź móža Serbja načolneho čěskeho politikarja kusk w politiskej kulturje poradźować? 🙂 Jako pomoc kulturnemu patronej? To by so zawěsće tež wjele Čecham lubiło, kotřiž so wot spodźiwneho stila swojeho amtěrowaceho prezidenta tuchwilu cyle optimalnje zastupjeni nječuja. W nowinje samo čitamy, zo hrozy rozhłosej pokuta za wusyłane słowa prezidenta…

Zeman po słowje w originalu:

http://www.prag-aktuell.cz/video/originalton-schwarzer-kanal-staatspraesident-milos-zeman-am-2-november-2014-der-sendung-radiozurnal/04112014-9118

Zjimanje skandaloznych wuwjedźenjow čěskeho prezidenta w němskich medijach:

http://www.taz.de/Praesidentschaft-in-Tschechien/!148896/

W čěskich medijach:

http://www.lidovky.cz/vytrznice-pussy-riot-zeman-mluvi-stejne-jako-kdysi-komuniste-pb5-/zpravy-domov.aspx?c=A141103_153257_ln_domov_ogo

W němskej telewiziji:

http://www.tagesschau.de/ausland/faekalsprache-101.html

Zeman – čěsce a němsce na Wikipediji:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
http://de.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman

Čestnohamtske dźěło w Serbach – jenož hišće kwakla? Forum SN a Domowiny za wšě generacije

12. September 2014

Forum SN-Čestnohamtske dźěło

Łužiske wuhlady klasiskeje moderny

31. Mai 2014

drjewjany_dom

Pětr je wědźał a w komentarje pisał, zo je wobraz deleka ze Schminkec domu. Tule jako myto přidawk z klasiskeje moderny: W Niskej steji Wachsmannowy dom, blisko njeho namakaš wjele drjewjanych chěžkow z tuteje doby (horjeka). Samo drjewjanu katolsku cyrkej tamle maja. W tutych twarjenjach knježi jara dobra klima…

… w Lubiju. Ale wěsće, hdźe?

Stary lac abo nowa moda – žadyn načasny kulturny konsens bjez eksperimentow

16. März 2014

Zo by čłowjek wědźał, štó wón je, trjeba špihel. Hdyž chceš wječor pozdźe w jědnaćich po štyrnaće hodźinach na dźěle přepruwować, hač mjeztym kaž šerjenje wupadaš, dosaha normalny špihel. Tak njech Jurij tule tež widźi, zo jeho stary lac žadyn njeje, ale kaž nowy skutkuje :-).  Njedźelu je přeco přestawka w póstnym času, a hladajo na chutne wobsahi dźensnišich póstnych prědowanjow směmy sej pola Piwarca něšto lochše popřeć ;-).

Najwažniši špihel při sebjewobkedźbowanju pak su reakcije druhich ludźi. A kak su woni na tajkile lac w krajnosejmskim biotopje reagowali? Wšako sym so rjany wosebity lac dla swjatočneho kulturnopolitiskeho knježerstwoweho wozjewjenja ministerki von Schorlemer zwoblěkał, kotraž je w kóždym nastupanju najwosobniiša wosobina tutoho byrgarskeho knježerstwa.

Prěnja reakcija Freibergskeje zapósłanče, kotraž ma powołansce kaž politisce z hórnistwom činić: Pola tebje je wočiwidnje hišće karnewal. Nó haj, snadź sedźi wona přehusto w podkopkach a hižo derje dosć njewidźi. Potom pak steješe zawodny radźićel w mojim běrowje prajo: „Njejsym wědźał, zo do hrajneho kazina chodźiš.“ :-(.

To samsne je to z folkloru: Wona je w kóždym ramiku a z wida kóždeho přihladowarja hinaša. Na festiwalu „Łužica“ wona mi so jara lubi, na zjawnych manifestacijach z politiskim zaměrom bych tuchwilu radšo młodych serbskich hiphop-spěwarjow na jewišću w serbskich barbach zasadźował. Dokelž dźe w rumje politiskich žadanjow prěnjotnje wo podźělbraće na přichodźe, a to ma so na načasne wašnje zwuraznjować.

Hdyž so w politice wo etniskich mjeńšinach diskutuje, hlada konserwatiwna strona bóle na pochad, tak mjenowana doprědkarska bóle na přitomnosč. Ale do přichoda jenož přińdźe. kiž srjedźa stejišćo zaběra: To woznamjenja z herbstwom zańdźenosće w dialogu ze sobučłowjekami eksperimentować a potom spóznawać, što so jako nowy kulturny konsens přesadźuje.

Kaž w kóždej prjedawšej epoše serbskeho ludu :-). Tak so prawe a lěwo křidło mjez sobu trjebatej. Na to njedźiwajcy wólbneho lěta zabyć njesměmy. Potom móžemy wšitcy w našim serbskim swěće cool wostać ;-).

SERBSKE BLIDO W SAKSKEJ STOLICY – lětny plan zarjadowanjow towarstwa „stup dale“

12. Februar 2014

Štóž ma lóšt, z přećelku abo přećelom při škleńcy wina abo bleši piwa po wječorach bachtać abo so snadź tež z někim zeznajomić, abo so tež ze wšitkimi druhimi, kotřiž kontakt k Serbam pytaja, zetkać, tomu budź prajene:

ŠTO: serbske blido
HDY: póndźelu, 24. februara wot 20 hodź.
HDŹE: w Hebedas w Nowym měsće (Rothenburger Straße 30)

Štóž ma lóšt, njech skrótka wotmołwi, hač přindźe (dla městna rezerwowanja): stup.dale@googlemail.com

Chcemy tajke serbske blido kóždu třeću póndźelu w měsacu činić, ale tež raz na druhich městnach.

Wjeselu so mega, lube postrowy, Franci Nowakec

Přehladka terminow stup dale towarstwa za swójby: 01.03. póstnicy, 12.04. jutrowne paslenje, 30.04. chodojtypalenje w Loschwitz pola Klugec/Šwejdźic, 18.05. mejske pućowanje, 1.06. dźěćacy swjedźeń, 28.06. lětni swjedźeń, 21.09. nazymske pućowanje, 12.10. wulět do zwěrjeńca abo kupać jěć, 11.11. Měrčina spěwanje po Nowym měsće, 02.11. Dźiwadło za dźěći a/abo za dorosćenych

Primitiwne předsudki přećiwo přećiwnikam Wochožanskeje jamy II w Serbach přewinyć! FINALE ZA PODPISANJE PETICIJE!!!

26. Oktober 2013

Na zeńdźenjach Akciskeho zwjazka „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“ móžeš tež z ludźimi serbsce rěčeć, wšako je w kruhu domoródnych mjez druhim z Rownoho a Miłoraza tež Serbow. Tuchwilu dochadźeja wjele lisćinow z podpismami přećiwo jamje „Wochozy II“ a přesydlenju 1.500 ludźi, wězo tež z Hornjeje Łužicy.

Sprawnje prajene sym lědma hdy serioznišu wobydlersku iniciatiwu dožiwił: Woni njewojuja jenož přećiwo zničenjenju serbskeje kulturneje krajiny, ale so stajnje z inowatiwnymi projektami zastarowanja z energiju kaž na přikład w Rěčicach a směrodajnymi strategijemi wutworjenja dźěłowych městnow zwonka wuhlowych jamow zaběraja, wšako dyrbi region přichodnje tak a tak jónu bjez brunicy wuńć.

Tohodla bych sej přał, hdyž bychu so w Serbach wšitcy zamołwići primitiwnych předsudkow wo zelenych wopicach na štomach wzdali. Strukturnokonserwatiwna ignoranca 😦 njeje zamołwjenje za zranjenje angažowanych ludźi połnje ciwilneje kuraže. Zastupowanje konserwatiwnych hódnotow (!) a lobbyizm za wotbagrowanje kulturnych a přirodnych hódnotow njedatej so zjednoćić.

Byrnjež hišće wšitcy we Łužicy na wědomje njebrali: Njejsmy hižo w NDR žiwi, ale we wotewrjenej towaršnosći. Vattenfall to wě a je w swojich rumnosćach wustajeńcu Borbory Wiesnerec z jasnym stejišćom přećiwo wotbagrowanju wsow serbskeho sydlenskeho ruma zmóžnił. Tón towaršnostny niwow šwedskeho koncerna dyrbimy najprjedy docpěć. 🙂

Naš narodny nadawk njeje, bojazliwosć „mjelčaceje wjetšiny“ spěchować, ale zmužitym ludźom pomhać. Budu-li woni wuspěšni, wjeseli so tež wjetšina a praji: „Derje, zo tajkich ludźi mamy.“ Zo su tajcy ludźo do toho pozdatnje „wopicy“, „alternatiwni“, nerwy rubjacy, mylacy byli, budźe potom zabyte.

Wšitcy, kotřiž dotal na lisćinach podpisali njejsu, móža to nětk online nachwatać:

https://secure.avaaz.org/de/petition/Stoppt_den_neuen_Tagebau_Nochten_II

KEDŹBU: MAĆE JENOŽ HIŠĆE TYDŹEŃ CHWILE ZA TUTU PODPĚRU SLEPJANSKIM SERBAM! Online-peticija je jedyn dobry instrument za zwoprawdźenje jednomyslneho wobzamknjenja zwjazkoweho předsydstwa Domowiny we Wochozach 14. požnjenca, přetož słuša pomocy potrjechenym wobdydlerjam.

PS.: Wurěč „Ja so z brunicu njewuznaju“ nochcemy hižo wot žanoho zastupjerja serbskeho ludu słyšeć: Štóž přeco hišće njewě, wo čo dźe, ma problemy z předźěłanjom zjawnje dawno přistupnych informacijow w swojich mozach a trjeba wočiwidnje lěkarja :-).