Serbska rěč a kultura do prózdnin zaso tema w Sakskim krajnym sejmje

13. Juni 2017

Dokumentacija: Tónle namjet koaliciskeju frakcijow CDU a SPD steji přichodny tydźeń na dnjowym porjedźe sakskeho krajneho parlamenta.

PDF -dataja kompletneho namjeta.

6_Drs_9816_0_1_1_.pdf

Naša serbska sakska wustawa

13. Juni 2017

Rjenje, zo tekst našeje sakskeje krajneje wustawy wot lĕta 2001 w serbskej rěči předleži (wudawaćel: Sakska krajna centrala za politiske kubłanje, přełožer: Měrćin Wornar; redakcija: Helmut Jenč).

Jenož aktualizowanje dotal jeničkeje zmĕny wustawy z lěta 2013 (zakaz zadołženja) dyrbi so hišće nachwatać.

Štó smě politisce ze serbskim motiwom wabić?

12. Juni 2017

Nowina WELT rozprawješe wo zwadźe w AfD w zwisku z kampanju k wólbam do zwjazkoweho sejma.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article165297337/Was-setzt-die-AfD-gegen-Burkas-Alkohol-oder-Frauenrechte.html

Zwjazkowe předsydstwo a bayerski zwjazk strony njejstej sej přezjednej wo stilu wabjenja, a nětkole móže baza AfD po cyłej Němskej wuzwolić, kotre motiwy chce skazać. Mjez naćiskami plakatow wjednistwa strony je tónle z třomi žonami, w srjedźišću žona w delnjoserbskej drasće z Błótow. Awtor WELT pak ma tež ju za nošerku němskeje drasty 😉:

Přećiwo plakatej ze sloganom „Trau dich, Deutschland“ protestuja młodźi sorabisća w stejišću (hlej dokumentaciju). Woni widźa w plakaće znjewužiwanje serbskeje kultury.

Wočiwidnje chce AfD tule domoródnu mnohotu přećiwo wobrazej pisaneje towaršnosće z tu- a wukrajnikami instrumentalizować. Wostanje prašenje: Štó smě ze serbskimi motiwami wabić?

K tomu praješe dźensa serbski zapósłanc Lěwicy, Hajko Kozel: Tón, kiž něšto za Serbow čini, tamle dotal w AfD žane wotpowědne aktiwity znate njejsu. Nawopak – jich namjet na změnu sakskeje wustawy nĕmskeje rěče dla by serbšćinu degradował.

K tutomu spodźiwnemu namjetej, kotryž su wšě druhe frakcije wotpokazali, praješe Harald Baumann-Hasske, prawniskopolitiski eksperta frakcije SPD:

http://baumannhasske.de/schutz-der-deutschen-sprache/

Hlej mjez druhim tohorunja http://m.bild.de/regional/aktuelles/sachsen/afd-will-deutsche-sprache-als-kulturgut-in-49355002.bildMobile.html?wtmc=mw

Hač budźe regionalna AfD tón motiw za wólbny bój we Łužicy skazać, budźemy zawěsće bórze widźeć.

Aktualna rozprawa „Morgenpost“:

https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-afd-wahl-zoff-sorben-plakat-minderheit-streit-vielfahrt-tracht-270128

Žedźba za načasnymi serbskimi romanami

12. Juni 2017

Na zajimawym zetkanju awtorow LND z Hornjeje Łužicy pjatk popołdnju na žurli Serbskeho domu w Budyšinje so tež praješe, zo pobrachuje nam serbska literatura za młodostnych. Tola zdobom faluja načasne romany za dorosćenych.

Je poměrnje wjele poskitkow za dźěći – a za staršich ludźi, kotřiž móža swoje doppomnjeća na powójnske a NDRske podawki z widom awtorow přirunować. Rjeńšo za cyły lud by było, hdyž by so mjenje do memoirow a bóle do literarneho rozestajenja z dźensnišim wšědnym žiwjenjom inwestowało, a nic nimale jeničce w formje krótkopowědančkow.

Hdyž pytach před wjele lětami za tołstym serbskim romanom, nadeńdźech w antikwariaće Smolerjec kniharnje knihu „Jan – roman pytaceho čłowjeka“. To je drje kedźbyhódny dokument ž časa natwara statnosocialistiskeho porjada, ale hdźe su romany, kotrež so temam kaž brunicy, wotpućowanju młodostnych abo konfliktam w zwisku z wobnowjenjom tradicionelnych nałožkow zaběraja?

Nimaja awtorojo hižo dosć chwile a materielneje wěstoty za wjetše knižne projekty beletristiskeho razu abo nochce to nichtó ani pisać ani (nimo mje) čitać? Wšako trjebaš w dowolu na přibrjoze tołšu lekturu 😊.

Zjawne znamjo: Tule je wšudźe Serbow

11. Juni 2017

Prjedy rěkaše (połchutnje): Štož njeběše w nowinje wozjewjene, njeje so stało. Dźensa móžeš prajić: Štož widźomne njeje, z wida towaršnosće njeeksistuje.

Serbstwo bĕše wšědny dźeń wosebje ze žonami w narodnej drasće na dróhach widźomne. To pak je nimale nimo. Dźensa mamy jako najwažniše zjawne znamjo našeho narodneho byća nalěpki ze serbskimi barbami scomter serbskim napismom.

Ja so wjeselu nad kóždym serbskim awtom abo kolesom. To je signal do regiona: My smy wšudźe a wjele 😊. Zdobom tyje to porjadnemu jězdźenju 😉, wšako nochceš image Serbow jako wobchadny rowdy wopancać.

A w dowolu při Baltiskim morju abo w Italskej je rjenje na tajke wašnje zhonić, z kim móžeš serbować.

Sortiment za serbskich aktiwistow

10. Juni 2017

Rjenje, zo je tež w Smolerjec kniharni sortiment za doprědkarskich aktiwistow na předań. Načasny serbski prócowar wěnuje so – runja swojim prjedownikam – cyłkej wuwića towaršnosće a nochce jenož swoju nišu zdźeržeć.

Serbska antifa na přikład słuša k serbskej młodźinje (a młodym starym 😉). Narodne hibanje ma so tak a tak najebać politiske nastajenje jednotliwca w kóždej dobje rozsudźić, hač chce swoje naležnosće bóle z ryzy konserwatizmom abo z metodu transformacije – update Serbstwa 😊 – docpĕwać.

Po mojim měnjenju awtochtonemu ludej derje přisteji, ze swojim indigenym zapalom 😎 sobu z awantgardu bojownikow wo čłowječe prawa wšěch być – wšojedne hač cyganow abo ćěkancow.

Biskop w serbskich naležnosćach wuknje – nětkole z listami dale podpěrować!

5. Juni 2017

Ewangelij bě serbski porno wotmołwje biskopskeho ordinariata wot 18. róžownika Piwarcej, zo chce biskop Heinrich sćenje do swojeho  (němskeho) prědowanja cyłka dla w samsnej rěči, potajkim němsce měć. W mjezyčasu połnje raznych kritiskich komentarow serbskich a němskich we wšěch syćach k tutej poziciji je so biskop nakazał, tak bě dźensa na putniskej łuce w Róžeńće wšo w (samozrozumliwym) porjadku.

Najebać wopodstatnjenje njewužiwanja serbšćiny porno předchadnikej biskopa we wonym spisu jeho rĕčnika bĕše nětkole serbski postrow na spočatku božeje mšĕ móžny, štož da so dale wuwiwać. W swojim wobsahowje jara dobrym prědowanju namołwješe biskop Serbow, swojej maćeršćinje swěru wostać, zo bychmy swoju zhromadnosć zdźeržeć móhli. K tomu słuša po jeho słowach kaž w stawiznach njewotwisnosć wot „wonkownych mocow“.

To je derje prajił, wšako je wón jedna tutych mocow, z kotrymiž so serbskosće dla nasadźować dyrbimy. Tak je so zwjazkowe předsydstwo (ZP) Domowiny pjatk wječor w Choćebuzu (hlej wurězk z dnjoweho porjada) namjet Damiana Dyrlicha sćěhujo na to dojednało, planowanje wjednistwa Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy hladajo na předwidźanu fuziju serbskich wosadow kritisce přewodźeć a na dobro Serbow wobliwować. Damian Dyrlich je na strach skedźbnił, zo chcedźa na tajke wašnje serbskich duchownych „wotćahnyć“.

ZP_020617

Manfred Hermaš je z perspektiwy nazhonjenjow w ewangelskej cyrkwi wažnosć duchownych za zdźerženje a nałožowanje rěče wuzbĕhnył. Marja Michałkowa (čłonka ZP, zwjazkoweho sejma a předsydka serbskeje rady w Sakskej) praješe, zo by jara skutkowne było, hdyž by biskop kobjele połnje z protestnymi listami serbskich wěriwych dóstał. Kobjel je tule:

Bischof Heinrich Timmerevers 

Bischofssekretariat

Schloßstraße 27, 01067 Dresden

bischof@bistum-dresden-meissen.de

Samostatna eksistenca serbskich wosadow ze swójskimi duchownymi je dołhodobodnje zaručene, jeli nam ordinariat do kału njełazy: Bohudźak mějachmy sobotu mĕšnisku swjećiznu Floriana Mróza http://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/bischof-heinrich-timmerevers-weiht-zwei-neue-priester-fuer-unser-bistum.html – jemu so najskerje bórze dotalny diakon Jens Buliš přizamknje. Wobkedźbujo starobnu zestawu serbskeho duchownstwa a tež móžnu personelnu podpěru z Pólskeje njeje tohodla přichodne lětdźesatki dołho žaneje potrjeby cyrkwinskostrukturneje změny w katolskich Serbach.

Kaž sym na ZP wobkrućił: Naša katolska cyrkej z teologiskich přičin žana demokratiska organizacija njeje, přetož njeda so wo njebjeskich wěrnosćach demokratisce diskutować. Ale w strukturnych prašenjach mamy my zwonka cyrkwinskich gremijow sobu rěčeć, hdyž su eksistencielne naležnosće ludźi wot rozsudow cyrkwinskeje wyšnosće potrjechene. A ničo bytostnišeho na zemi njeje hač ramikowe wuměnjenja za maćeršćinu.

Rěčna šula a sakska wustawa

1. Juni 2017

Na sympoziju frakcije Lĕwicy w Drježdźanskim krajnym sejmje składnostnje 25. róčnicy sakskeje wustawy běštaj sej Marko Šiman (CDU) a frakciski šef Lĕwicy Rico Gebhardt (na foće mjez dr. Jürgenom Rühmannom, wiceprezidentom wustawoweho sudnistwa w Lipsku, a Karlom-Heinzom Gerstenbergom, něhdyšim frakciskim jednaćelom Zelenych, w.l., nic na wobrazu widźeć staj mjez druhim dalšej diskutantaj Harald Baumann-Hasske a Klaus Bartl, prawniskopolitiskaj rĕčnikaj SPD resp. Lĕwicy) runja druhim přezjednaj: Naša wustawa je poprawom dobra a doprědkarska, ale je brachow při zwoprawdźenju jeje zakładnych hódnotow we wšědnym žiwjenju.

13 króć we wustawje wo „lud“ dźe, tohorunja wo serbski. Tež naše prawa su w „sakskim zakładnym zakonju“ derje dosć zaručene. Ale hdyž je na přikład přemało wučerjow za serbske šule, podrywa to naše prawa na pěstowanje a dalewuwiwanje našeje rěče.

Tohodla je derje, zo z nowej rěčnej šulu, za kotruž je so Šiman zasadźował, 1. žnjenca za dostudowanych wučerjow z tu- a wukraja započnu, kotřiž serbsce njemóža, ale hladajo na přichodne pedagogiske dźěło w Serbach serbsce wuknyć chcedźa. Wězo so přejemy, zo budźe tajkele kubłanišćo bórze tež zajimcam ze zarjadow a zawodow k dispoziciji stać. Dźensa pak so wjeselimy nad dobrej powěsću a nadźijomnje spómóžnym sobuskutkowanjom telko serbskich institucijow, kaž bĕše w SN čitać.

Tež wotbagrowana zemja je serbska!

29. Mai 2017

Lubuju park błudźenkow we Wochozach, tola tež njedźelu so zaso na pobrachowacym serbskorěčnym pomjenowanju a wupokazanju postorkowach. Samsna bĕda kaž we łužiskej jězorinje. Tež nowy turistiski centrum w Hamorje při Bjerwałdskim jězorje je jenož němski.

To je tohorunja hladajo na słowjanskich wulětnikarjow hłupe. Bjez dweju busow połnje staršich Čechow by wčera popołdnju jenož poměrnje mało wopytowarjow w parku błudźenkow było.

Čehodla smy poprawom we wšěch móžnych regionalnych gremijach zastupjeni, hdyž w naslědnej krajinje po wudobywanju brunicy lědma zjawnje eksistujemy? Tola tež wotbagrowana „serbska zemja“ njech wostawa abo zaso budźe serbska!

Widejo: Hórka w parku błudźenkow, w pozadku Hamorska milinarnja

Němcowanje w přitomnosći biskopa

25. Mai 2017

Woprawnjene prašenje w Knize wobličow.