Zjawne słyšenje wo Serbach w sakskim sejmje

7. Juni 2018

Póndźelu, 11. smažnika, so w 10 hodź. na plenarnej žurli krajneho sejma w Drježdźanach zjawne posedźenje wuběrka za wědomosće, wysoku šulu, kulturu a medije wotměje. Temje steji: Rozprawa Sakskeho statneho knježerstwa k połoženju serbskeho ludu“ (ćišćenka 6/11575) a „Rozprawa Rady za serbske naležnosće w swobodnym staće Sakskej wo swojej dźěławosći w lětomaj 2016 a 2017“ (ćišćenka 6/12860). Štóž chce sej to naposkać a wobhladować, móže sej dojěć (naměsto Bernharda von Lindenaua, parkowanje w podzemskim parkowanišću Semperoweje opery) a so sam do sejma podać. Domowinski zarjad je wčera (!) zdźělił, zo móža so zajimcy hač do dźensnišeho wječora za transport přizjewić: sekretariat@domowina.de a 03591550102.

Statna ministerka Stange je hižo do toho na pisomne prašenja frakcijow wotmołwiła – jenož AfD nochcyše ničo wědźeć. Katalog prašenjow a wotmołwow namakaće w dataji Antworten_StR_AWK_Sorben.pdf . Zo 2plus k „Sicherung eines stabilen sorbischsprachigen Bildungsangebotes“ přinošuje (str. 2), wězo njetrjechi, hlej na přikład do Radworja, hdźež budźe w pjatym lětniku wosom Serbow z dwaceći Němcami w jednej – wězo – němskorěčnej rjadowni. Ale tutu wopačnu wotmołwu njemóžeš ministerce wumjetować, wšako su jej to někotři Serbja we wjacorych gremijach sami napowědali.

Zo koordinator za serbske naležnosće w krajnym zarjedźe za šule a kubłanje „Gewinnung“ čěskich wučerjow „realisiert“ (str. 3), je hubjeny žorćik, hladajo na to, zo je jedyn čěski chowanc před nim na priwatnu šulu w Hamorje ćeknył a čěska wučerka Šárka Blažková, jeho druhi wopor, něšto njedźel do kónca šulskeho lěta zadwělowana na informaciju za dalšu perspektiwu čaka, wšako dyrbi wona hač do kónca měsaca z bydlenčka won a njewě, hač změje potom hišće scomter dźěsćomaj přichod we Łužicy. Cyle wothladajo wot runje tak zadwělowaneho listowanja přesydy čěskich přećelow Serbow, kiž je při tutej tematice najbóle angažowany:

Česćeny knježe Handriko,

wot najeho zetkanja w Domowinje je hižo wjele wody w Satkule do morja přišło a bohužel mój dwaj zaso njejsmój w kontakće. Smoj sej słubiłoj, zo wostanjemoj. Bohužel njejsće mi pósłał ničo, štož smój so dorěčiłoj (mejlku knjeza Zdobinskeho atd.), ale to je w porjadku, wšo sym sej sam wobstarał. Ja sym pón kusk chory był, pón zaso wjele dźěła na dźěłe měł a wy sće w dowolu byl (nadźijam so, zo bě rjany; dyrbju napisać, zo sym Wam jara zawidźał, bych tež jara rady do wukraja ćeknył, wot swojich starosćow wottdychnyć — snano w prózdninskim času to skónčnje póndźe).

Na kóždy pad: mjeztym sym słyšał, zo nadźija žije, zo zajim wo projekt čěskich wučerjow je knjez Zdeněk Valenta z uniwerzity w Ústiju nad Labom pokazał, zo snano Wy wosobinsce z čěskimi uniwerzitami rěčiće, zo je nadźija Šárku Blažkowu w Serbach dalej dźerźeć kaž koordinatorku projekta (to bych so jara wjeselil, dokelž tajki konstrukt wulki zmysł dawa: wona je lěto šulski system zeznała, wě, kak što funguje, znaje hižo ludźi, rěč atd., to rěka wona by najlěpje dalej wabila).

Nowostka za mnje je powěsć, zo nětko je nowy plan, wabić jenož studentow poslednich uniwerzitnych lětnikow, je to prawje? A natwari so nowy fleyer, kotryž možemy pokazać a rozdawać?

Chcym so tohodla woprašeć, hač hišće chcyće z SPL sobudźěłać, hač na př. směm organizować druhe zetkanje w Serbskim seminaru pola Sakskeho kontaktneho běrowa, abo nic. Jeli haj, bych so woprawdźe wjeselil, hdyž možemoj sobu komunikować a hdyž mi napisaće, kak směm(y) pomhać. Je to woprawdźe naš wulki zajim, zo by tutón projekt swój wuspěšny kónc namakał.

Jara so dźakuju za kajkužkoli Wašu wotmołwu, wjeselu so na naje přichodne sobudźěło.
Wjele postrowow ze słónčneje Prahy,

Lukáš Novosad

We wotmołwach tohorunja zhonimy, zo nječuje so statne knježerstwo za serbskorěčne wukubłanje wučomnika rjemjesła přisłušne. Wšo, štož je zwonka wobłuka profila Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo w Budyšinje, knjeni Stange njezajimuje. To em tak jo, zo „nicht möglich, die berufliche Bildung bzw. einen erheblichen Teil der beruflichen Bildung in Obersorbisch anzubieten.“ Bohudźak mamy dosć serbskich předewzaćelow, kotřiž so najebać zaprajenje stata wosobinsce wo słowoskład swojeho powołanskeho dorosta staraja.

„Wjeršk“ pak je wuprajenje na stronje 20, zo maja serbske gmejny dwurěčnosć „auf eigene Kosten sicherzustellen“. Sakska ma drje oficielny plan za zbudźenje k nałožowanju serbšćiny, ale hdyž chcedźa Serbja w gmeinskej radźe abo na zjawnych zarjadowanjach serbować, to na tym zwrěšći, zo njeje pjenjez za techniku simultanoweho přełožowanja Němcam, kotřiž serbsce wuknyć nochcedźa. Namjetuju kónc zdwórliwosće – njech sej potom němscy sobuwobydlerjo statne srědki za přełožowanje žadaja, zo bychu něšto zrozumili .

K rozprawje serbskeje rady ničo njepraju. W prezidiju třěšneho zwjazka je so z rěčnych a wobsahowych přičin njespokojnosć pokazała. Tohodla smy rozmołwu z předsydku rady wobzamkli. Zarjad Domowiny njeje najebać wospjetnu namołwu z mojeje strony w běhu měsacow zwólniwy abo kmany by, tutu wuměnu z radu organizować. Z přičin loyalnosće so wozjewjenja detailow wobmyslenjow k rozprawje wzdam. Ale tajki stil njeakceptuju. A to wozjewju, wšako dyrbimy powšitkownje jako jednotliwcy zjawnje za wšo móžne faktisce rukować, wšojedne, hač je so něchtó nas do toho prašał abo nic.

Zajimawe je, zo póndźelniši termin internje „zjawne posedźenje“ a eksternje „zjawne słyšenje“ rěka. To na tym zaleži, zo njeje kaž hewak na zjawnych słyšenja kruh ekspertow přeprošeni – na namjet frakcijow. Ale so słowa jimać smědźa „wobdźělnicy“. To su zapósłancy wuběrka, serbskopolitiscy rěčnicy frakcijow a čłonojo serbskeje rady. Nimo toho je tule wuwzaćnje wuběrk zjawny, štož hewak w parlamenće nimamy. Potajkim wosebity podawk, kotryž móža zajimcy na tribunje sćěhować.

Antworten_StR_AWK_Sorben.pdf

2plus je nowy ML

2. Juni 2018

Na dźaknej Božej mšě pjatk nawječor składnostnje slěborneho kwasa w Radworju prědowaše farar Beno Jakubaš, so na wuprajenja Józefa Nowaka před poł lětstotkom złožujo, wo wuznamje serbskeje swójby za přichod w swojej eksistency wohroženeho serbskeho ludu. Zo móžemy statej za serbske institucije dźakowni być, ale zo maja wone serbskej swójbje słužić. Hladajo na dale a aktualniše citaty směš konkluzije ćahnyć, zo serbske institucije nimo bjezposrědneho powójnskeho časa pod wliwom wuswobdźenja Serbow z pomocu wobsadniskeje mocy „wulkich słowjanskich bratrow“, serbskeho krajneho rady a tehdomnišeho zaměrneho přeserbšćenja šulerjow němskeho pochada (samo ze zeserbšćenymi mjenami) wšo dohromady serbsku kupu w němskim morju skrućili njejsu.

Pozdźišo běše ML (marxizm-leninizm) nanuzowany zastupny lisćik serbskich wědomostnikow a akademiskich Serbow do institucionelneho wobłuka žiwjenja serbskeho ludu, wšojedne hač su to šule abo druhe institucije wšelakich runin byli. Načasna ideologija, naslědnica postajeneho ML, je 2plus. Woboje matej jednu bytostnu zhromadnosć: měšenje z němskim wobswětom po puću k cilej pozdatneje „jednoty“ cyłeje ludnosće – prjedy „dźěłaćerskeje klasy“, dźensa „wubalansowaneje dwurěčnosće“, kotraž rěka němčina ze serbskim připlackom. Hižo komunistiski serbski funkcionar Kurt Krjeńc je jónu přidał, zo by to – w formje noweje wulkeje industrije we Łužicy z nawalom němskich sobudźěłaćerjow – na kóncu serbskemu ludu zahinyć dać móhło.

Mjeztym tež wšitcy nošerjo 2plus-systema wotewrjenje praja, zo to maćernorěčnym dźěćom njetyje. Na městnje prědowanja w Radworju nas pod režimom statnych regulow po lětušich lětnich prózdninach w pjatym lětniku wyšeje šule dwě rjadowni ze 27 šulerjemi w kóždej wočakujetej. Nětkotrych (němskich) šulerjow dyrbjachu samo wotpokazać. Dwě třećinje wučerjow stej – Serbja. Personelnje bychu woni tež dwě rjadowni z Němcami a jednu serbsku rjadownju z wosom serbskimi šulerjemi (nowa ličba po aktualnej informaciji) činić móhli (jeli by stat zhromadnje z gmejnu prowizorisce rumnostne problemy rozrisać chcył, kaž je w Drježdźanach a Lipsku na šulach při přiběracej ličbje šulerjow tohorunja móžno).

Ale princip měšenja knježi – porno NDR njejsu hižo ani tajke małe niše w A-rjadownjach připušćene. Tute nanuzowane měšenje wězo spomóžne skutkowanje serbskich swójbow njepodpěruje, ale podrywa. Z přihłosowanjom Serbow we wotpowědnych statnych resp. połstatnych gremijach. Pozitiwny pódlanski efekt: Subwersiwne rěčne sebjewědomje nic jenož serbskich młodostnych rosće – jako instinktiwna wotmołwa na tute potłóčenje serbšćiny jako wobchadneje rěče a wutłóčenje serbskorěčnych rumow ze zjawnych kubłanišćow. To pak wopačny puć němskoserbskeje technokratije njelegitimuje. Čińmy potajkim subwersiwnišo dale, zo by 2plus dóńt ML sćěhował .

Je wjele móžnosćow serbsko-němskeje zhromadnosće, mjez druhim na polu sporta. Tuta zhromadnosć pak přichodnje jenož hišće budźe, jeli budźe tež dosć nowych Serbow. Potajkim prěnjotnje šulskich wotchadnikow trjebamy, kotřiž móža jako wučomnicy a pozdźišo jako pomocnicy a mištrojo serbskorěčneho rjemjesła abo wotpowědnych słužbow na wsach fundament našich towaršnostnych strukturow tworić. To je tež zaměr kubłanja w serbskich swójbach. Tuchwilu stat přewažnje zběranje informacijow wo Serbach spěchuje, nic pak tworjenje serbskeje substancy. To je tema prěnjeho přewróta po 1989.

Bych-li wosadnik był …

31. Mai 2018

bych nětk ličbu followerow na mojim Twitteru šmórnyć dyrbjał, wšako we wosadniku strona 666 ličbu nima 😎.

Z křižom a mječom zapadnych Słowjanow wutupili – nimo kupy katolskich Serbow

27. Mai 2018

Kajki bě kónc samostatnych słowjanskich ludow mjez Łobjom a Wódru? Tomu stawizniskemu scenarijej je so Dieter Kalka literarnje zdobom na jara wěcywustojne wašnje wěnował. Na kóncu w nakładnistwje Salomo wušłeje knihi so na hranicy mjez Durinskej a Sakskej rodźeny studowany literarnowědomostnik, informatikar, psychologa a antropologa, kiž dotal mjez druhim jako hudźbnik, přełožowar a wrotar dźěłaše, swojimaj serbskimaj radźićelomaj Wernerej a Janej Měškankej dźakuje.

Sudička je serbska holčka, kotraž bu wot črjódki muži z Wolina wosrjedź łužiskeho lěsa zajata, zo by wona – „lěsna Słowjanka“ – po puću přez kraj „wódnych Słowjanow“ so z nowej kralownu „mórskich Słowjanow“ we Wolinje stała a jednotu Słowjanstwa přećiwo agresijam namócnych křesćanow zwoprawdźić móhła. Byrnjež wuspěšna być njemóhła (Wolin / Vineta je zahinyła), je to přewšu měru napjata a jimaca lektura. Najebać dobyće nad złym biskopom a jeho lesćiwymi „kutami“ – mnichami měrniwi pohanscy Słowjenjo přećiwo technisce wyše wuwitym křesćanskim agresoram šansu njemějachu.

Tak so doba runoprawosće žonow a muži, runowahi mjez čłowjekom a přirodu a „wulkomyslnych bohow“ skónčeše. Na městno poměrmje egalitarnych towaršnosćow z nachwilnymi wjednikami brutalne cyrkwinsko-statne hierarchije stupachu, přeco tarnowane wot někotrych lubych miłosćiwych na kromje systema. Nabožina křiža je krajiny a ludy skřižowała.

Wolin je dźensa – jako wotmołwa na němsku agresiju w druhej swětowej wójnje – zaso słowjanski. A poslednja słowjanska kupa na němskej zemi tysac lět po epochalnej poražce je najbóle w křesćanskej tradiciji zakótwjene katolske Serbstwo. Znamjo jeho kraja a hranicow je Boža martra. Paradoksna pointa dotalnych stawiznow. Do kotreje nabožiny naši potomnicy za tysac lět wěrja? To wě jenož Bóh sam. Kaž nuzowana słowjanska knježna w klóštrje w Błótach tehdom praješe: Sudička běše Bohej bliša hač woni mužojo z křižom a mječom. Njech je kniha, kaž sej awtor přeje, pomnik w zažnym srjedźowěku mjez Łobjom a Wódru zahinjenych ludow. Měni rodźeny Połobjan Piwarc 😎.

W mandźelstwje a w celibaće

26. Mai 2018

Naš prěni serbski woženjeny měšnik (tak Katolski Posoł, kotremuž dowěrjam, wšako wo srjedźowěku přehlad nimam; bych tak a tak pisał: prěni, kiž oficielnje žonu a dźěći ma 😉) je po wuwjedźenjach cyrkwinskich regulow (hlej wurězk z rozprawnistwa) poporawom runja druhim měšnikam celibaterny, jenož nic w swojim mandźelstwje. To mi tež za moje žiwjenje cyle nowu perspektiwu wotkrywa: Sym wodnjo na dźěle w celibaće žiwy, jenož doma nic 😊.

Hladajo na jednu tezu k rozdźělnemu narodnemu wuwiću w katolskich a ewangelskich Serbach – zo su němske žony ewangelskich fararjow najprjedy faru a potom cyłu wosadu germanizowali – za nas sćěhowace zrjadowanje „žiwjenskich formow“ (Posoł) poručam: Štóž chce so z měšnikom stać, ale němsku přećelku ma, dyrbi do celibata hić; štóž ma serbsku, Serbstwu přichilenu abo słowjansku lubku, smě so woženić a móže njedźiwajcy toho měšnisku swjećiznu dóstać.

Njemóžeš swoje specifiske puće planować, praji Jens Buliš. A to trjechi. Hewak by młodym diakonam poručić móhł, najprjedy do ewangelskeje cyrkwje přestupić a so sčasom do měšniskeje swjećizny scomter swójbu za konwersiju rozsudźić. Tajku hru njeby žadyn bamž wotžohnował.

Cyłu powšitkownu diskusiju wo zmysłe a njezmysle celibata tule naspomnić so njewudani. Bychmy nimo fararjow wjacorych dalšich dobrych duchownych w Serbach měli, jeli njeby celibat płaćił. Ja tři mjena znaju, štó znaje wjac? Zo dyrbi powołanje k fararjej zwjazane z powołanjom k mnichej być, njeje myslička Boža, ale konstrukt zemskeje běrokratije.

So wě, zo ma to tež takrjec změrowace pódlanske efekty: Wosady do wušparanjow njepřińdu, hdyž so farar dźělić da, a njetrjebaja so z prašenjom zaběrać, što wo tym mysla, zo je žiwjenska partnerka fararki na farje zaćahnyła. Hlej wotpowědne horce diskusije w sakskej ewangelskej krajnej cyrkwi. Potom tež – runja katolskej cyrkwi – skurilne rozrisanja nastawaja: Farar ze zwrěšćenym mandźelstwom smě drje swoje powołanje dale wukonjeć, ale nic w samsnej wosadźe. Šwulny šef młodźinskeho dźěła je tak dołho tolerowany, doniž wo swojej homoseksualnosći njerěči.

Porno přirodnemu pohanstwu starych Słowjanow su so wšě monoteistiske nabožiny z erotiskej ćěrju nasadźowali. Hač měšnik, rabiner abo imam – duchowny je čłowjek, kotrehož ćěło oficielnje žanu rólu njehraje. Z tym je wón zastupjer modela wuswobodźenja wot požadosćow, kotrež su jako „mandźelske winowatosće“ poddane a kanalizowane, doniž ludźo hustodosć po spjelnjenju „nadawka“ (dźěći) faktisce do „Józefoweho mandźelstwa“ njepřeńdu. Tohodla dźe w tajkich debatach skradźu tež wo wjac respekta před kulturu erotiki we wšědnym żiwjenju.

Serbja su lud – ale hišće bjez mocy: Sejm njeńdźe a Domowina njefunguje

25. Mai 2018

Přispomnjenja Piwarca k sćěhowacej dokumentaciji zdźělenki „sejmikarjow“.

1. Serbski lud njetrjeba profesorow, zo by wědźał: My smy lud. Tomu tak je.

2. Najwažniše znamjo eksistency samostatneho ludu je jeho rěč. Tohodla płaći za mnje njepowalnje: Kóždy njech so swobodnje k Serbstwu wuznawać móže. Ale serbske naležnosće spomóžnje postajować móža jeničce serbsce rěčacy ludźo. To z tutym „sejmom“ zaručene njeje, kotryž potajkim za zastupnistwo serbskeho ludu do prašenja njepřińdźe.

3. Prof. Oeter ma pak prawje: „Nutřkowne sebjepostajowanje“ je zakładne bytostne prawo ludu. Ja tuchwilu ze swójskich nazhonjenjow jako předsyda kubłanskeho wuběrka Domowiny zaznawam: Tute nutřkowne sebjepostajowanje nimamy – statne a połstatne gremije (z „embedded“ Serbami) a zastojnicy němskeho stata postajeja měšane rjadownje na kóšty maćernorěčnych dźěći a wobaraja wutworjenju serbskich rjadownjow, byrnjež to jako zamołwity gremij třěšneho zwjazka wobzamkli.

4. Facit: Sejm njeńdźe a Domowina njefunguje. Potajkim je diskusija zahajenja: Što činić?

DOKUMENTACIJA:

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Weiterverbreitung – Wam k wědźenju z próstwu wo rozšěrjenje

Pressemitteilung: Grünes Licht für Serbski Sejm – Führender Staatsrechtler Prof. Oeter der Universität Hamburg bestätigt den Volksstatus der Sorben/Wenden im Sinne des Selbstbestimmungsrechts sowie die Rechtskonformität und die Eignung der Körperschaft des öffentlichen Rechts als adäquate Lösung

In seinem Positionspapier "Rechtsstellung der sorbischen Minderheit / Körperschaftsfrage" stellt der auf Öffentliches und Völkerrecht spezialisierte Hamburger Professor Stefan Oeter fest: (abgestimmte Zusammenfassung des beiliegenden Gesamttextes)

1. Die Sorben als Volk?

  • Der Kompromiss zwischen den beiden Extrempolen "Ausklammerung von Volksgruppen aus dem Selbstbestimmungsrecht durch den betroffenen Staat" und "Verlangen auf Eigenstaatlichkeit durch eine selbstdeklarierten ethnischen Gruppe", der sich als Mehrheitsposition in der aktuellen juristischen Debatte um Selbstbestimmung und Sezession herausgebildet hat, ist die Doktrin der ´inneren Selbstbestimmung´.
  • Als Preis der Wahrung ihrer territorialen Identität sind die Staaten danach verpflichtet, den in ihrem Staat eingeschlossenen (minoritären) Volksgruppen einen Raum zur eigenen Entfaltung kultureller und politischer Natur zu gewähren.
  • Im Sinne dieser neueren Doktrin bereitet es keine Probleme, die Sorben als ´Volk´ im Sinne des Selbstbestimmungsrechts zu qualifizieren. Was den Sorben im Gefolge zusteht, ist ´innere Selbstbestimmung´.

2. Die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft als Lösung?

  • Das Verfassungsrecht des Bundes wie der betroffenen Länder steht einer Körperschaftslösung in keinerlei Hinsicht entgegen. Im Gegenteil: Konstruktionen funktionaler Autonomie von Gruppen spezifisch Betroffener, die in autonomer Eigengestaltung ihre inneren Angelegenheiten regeln, haben im deutschen Verfassungsrecht in anderen Bereichen eine lange Tradition.
  • Eine Konstruktion der (Personal-)Autonomie über die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörperschaft würde sich somit problemlos in den Rahmen des deutschen Verfassungsrechts einfügen. Eine derartige Körperschaftslösung würde auch bestimmte Probleme lösen, die die gegenwärtige, stark zersplitterte Institutionenlandschaft den Sorben bereitet. Sie würde über Wahlen aller als Sorben in ein Wahlregister eingetragener Angehörigen der Volksgruppe einen unstreitig demokratisch legitimierten Ansprechpartner für den Staat schaffen und über die proportionale Repräsentation der verschiedenen Strömungen innerhalb des sorbischen Volkes auch eine stärker pluralistische Repräsentation und Willensbildung ermöglichen als in der bisherigen Vereinslösung.
  • In diesem Kontext könnte sie auch besser als bisher – und über die Wahlen zum ´Sejm´ auch demokratisch legitimierte – Entscheidungen über die Prioritäten der Budgetverwendung treffen.
  • Wenn der politische Wille für eine solche Lösung vorhanden wäre, ließe sich diese Lösung im Rahmen des deutschen Verfassungs- und Verwaltungsrechts ohne größere Probleme bewerkstelligen.
  • Rechtspolitisch spricht aus meiner (Prof. Oeter) Sicht fast alles für eine solche Lösung, Sie wäre nicht nur eine optimale Lösung im Blick auf die Anforderungen ´innerer Selbstbestimmung´. Sie würde auch sehr viele institutionelle Probleme lösen, die das sorbische Institutionensystem bisher plagen. Rechtspolitische Nachteile kann ich nicht in nennenswertem Maße erkennen.

Die Initiative für eine demokratisch legitimierte Volksvertretung der Wenden und Sorben – Serbski Sejm – sieht sich damit auf ihrem Weg bestätigt und schaut zuversichtlich auf die nach der Sejm-Wahl anstehenden Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern Sachsen und Brandenburg. Ziel ist die Erlangung des Körperschaftstatus und der Kompetenzen zur inneren, d.h. kultur- und bildungsautonomen Selbstbestimmung der Sorben/Wenden zum Nutzen aller Menschen in der Lausitz.

Die Registrierung als Wähler, Schritte zur Kandidatenbenennung und weitere Informationen finden sich unter: http://www.serbski-sejm.de/de/waehler-werden.html

Z přećelnym postrowom,
Z pśijaznym póstrowom,
Mit freundlichen Grüßen,

Sprecher der Initiative für eine demokratisch legitimierte sorbische/wendische Volksvertretung – Serbski Sejm

dr. Měrćin Wałda Hanzo Wylem-Keł

Oetter 180510 Sorben_Positionspapier pdf.pdf

Terminy smažnika 2018

25. Mai 2018

05-25 PI terminy junij.pdf

05-25 Se. cyrkw. d_e_ 2018.pdf

Delnjoserbscy starosća: Žadyn „priwatny parlament“ přećiwo Domowinje!

24. Mai 2018

Wurězk z aktualneho „Noweho Casnika“, wjac w tutym časopisu z Choćebuza.

My smy podjanscy, nic pietisća – piwo a pobožnosć na putnikowanju

23. Mai 2018

Serbske Nowiny su so w komentarje na piwopiću někotrych muži do kemšow swjatki póndźelu w Róžeńće postorkowali. Nó haj, ja tež wšěch wobdźiwam, kotřiž so po kemšach na rańše piwko za stajnym blidom zetkawaja, dokelž by so moja aktiwna njedźela po dopołdnišim konsumje alkohola ke kóncej chilała – bych so hnydom lehnyć dyrbjał .

Wjele smy docpěli – palenc a křižerstwo na přikład tež při najhrózbnišim zymskim wjedrje hižo ničo ze sobu činić nimatej. So wě, zo njeje napohlad putnikowacym družkam z blešu piwa w ruce přihladowacych muži runjewon dostojny. To samsne móhł wězo tež wo tych prajić, kotřiž dyrbja na něšto metrach puća mjez parkowanišćom a putniskej łuku hišće chětř cigaretku kurić. A tak dale. Cyle wothladajo wot zjawow njekedźbnosće na kemšach samych – kak daloko chcemy hić?

Smy katolscy, nic pietisća. W našej stolicy, w Romje, móža wěriwi młodostni wulki pjatk na křižowym puću kročić a wječor do kluba na zabawu. W katolskim kraju zakaz rejwanskich zarjadowanjow njeznaja. Hdyž chcychu mi naši přiwuzni maćerneje strony a pólskeho pochada rozdźěl mjez žiwym katolicizmom w Pólskej a liwkim křesćanstwom w Poruhrskej rozkłasć, su woni to tak znazornjeli: W Pólskej nastajnosći pěknje kemši chodźa – a po puću do cyrkwje maja holcy a hólcy w přirowje swoju lubosćinsku zabawu (hač to trjechi, njewěm ).

Tajke je to katolske žiwjenje – po wuznamje tutoho krasneho słowa: wšo zapřijace žiwjenje. Z pokřižowanjom a piwom, z nutrnosću a něžnosću, z póstom a pychu. To em tak jo. Kóždy njech swoju wosobinsku runowahu mjez tajkimaj polomaj namaka – biotop ludoweje cyrkwje pak njeje kaserna, ale bujna zahroda. Je rostlinow, kotrež jednym wonja a druhim smjerdźa.

Štó chce darmotnje klawěr měć?

22. Mai 2018

Tón njech so pola marcel(at)piwarc-hamburgski.de přizjewi, kiž kontakt swojej němskej susodce sposrědkuje, kotraž za kolegowku zajimca na tajkim darje pyta.