Słyšenje w čěskim senaće wo Serbach

5. März 2018

https://www.youtube.com/watch?v=VIHESBltkxI&t=8378s

Hladajće, poskajće – a komentujće prošu!

Jako wotměnu w přestawkach poskanja poručam wobrazy serbskeho rozhłosa wo kupanju Bena Šołty wosrjedź loda, kiž za krutu konsistencu serbskeho ludu steji :

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/wobraz-benosoltakupa-100.html

Tuta ćělna krutosć jednotliwca je w dialektiskim napjeću z našej powšitkownej mjechkliwosću we wobchadźenju z wyšnosćemi .

Wšo je w porjadku

3. März 2018

Naša Angela Merkelka serbskeho kubłanja je w interviewje z najwažnišim organom ludu, našim Posołom, nam jasny puć pokazała: „Naš koncept (…) je bjez alternatiwy“, abo jako dospołnu sadu, so nadźijejo, zo je dosć absolwentow kubłanja minjenych lětdźesatkow, kotřiž jón hišće rozumić móža: „Njejsmy jenož teoretisce, ale tež praktisce dopokazali, zo naš koncept funguje a zo je bjez alternatiwy.“ A dale: „To je zakład za dalše narodne dźěło.“

Při tym njech nam čěscy wučerjo pomhaja. Aktualny projekt – tak bě na zjawnym słyšenju čěskeho senata z kruha zastupjerjow serbskeho ludu słyšeć – je někak wuspěšny, potajkim běži. Aktualny staw: Jedyn z dweju wobdźělnikow je bjezdźěłny a druhi je wupowědźił. Ale tež to je zawěsće, hlej horjeka, bjez alternatiwy. Jenož hišće wěste prašenja myla: „Poprawom bychmy tola něšto tysac serbskich dźěći a młodostnych měć móhli“, kotřiž su tónle krasny kubłanski system wot Witaj / 2plus zabsolwowali, „čehodla pak tomu cyle tak njeje?“ so Posoł prašeše.

Rafaelo, tajke prašenje jenož njeměr šěri :-). „Unsere Menschen“, kaž w NDRskej rěči rěkaše abo aktualnje tu: Naši ludźo tajke něšto nochcedźa. Tohodla dyrbimy wotchilace pozicije přesćěhać a wobkedźbować, zo prawi ludźo z wopačnymi njerěča.

W aktualnym wudaću „magacina za komunikaciju“, „pressesprecher“, piše Lars Vollmer, załožer „Thinktank“ za moderne nawjedowanje předewzaćow „Intrinsify Me“: „Über eine Tatsache sollten sich Führungskräfte im Klaren sein: Menschen sind sehr gut in der Lage, sich selbst zu organisieren. Voraussetzung dafür ist Informationsfreiheit.“ W kedźbyhódnym nastawku mjenuje wosebje nazorny konkretny přikład, reakciju fanow BVB Borussia Dortmund w zwisku z sćěhami lońšeho nadpada z bombami na bus mustwa BVB:

Po tym zo bu hra wotprajena, bě bórze jasne, zo njemóža přiwisnicy mustwa přećiwnika z Monaca wotjěć. W najkrótšim času su fanojo BVB w socialnych syćach za tysacy fanow hóstneho mustwa priwatny nóclěh organizowali. Přičina wusahowaceho wuspěcha: Tam bohudźak žana instanca njeběše, kiž přikazuje, nawjeduje abo centralizuje. Hižo centralne zwěsćowanje: Štó je potrjecheny, hdźe su potrjecheni, kelko łožow je trjeba, štó ma doma kapacitu a kelko? by předołho trało.

Napismo je: „Hört auf, Mitarbeitern zu sagen, was sie tun sollen!“ Hdyž nam so poradźi, tutu sadu na přeswědčace wašnje zeserbšćeć a na staršich, wučerjow atd. nałožować, potom změjemy snadź tola hišće poslednju šansu.

Braniborska Europje: Mamy so po prawje Serbow!

2. März 2018

Braniborska_Europje.pdf

AfD w Choćebuzu najsylniša strona

1. März 2018

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2018/03/umfrage-cottbus-afd-sonntagsfrage-wahlen.html

Dopokaz: Smy tola jenož „kulturverein“

27. Februar 2018

Kelko razow Serbska kulturna informacija přećahnyła – njeje, najebać studije realizujomnosće? Njewěm, kelko serbskich pjenjez je Załožba za serbski lud minjene lěta za njetrjebawše přepruwowanja někajkeje realizujomnosće rorfórmaniła. Nětko chce so wona přećahej archiwa Serbskeho instituta wěnować, kiž tuchwilu trěbny njeje. A město rozrisanja w susodstwje na Dwórnišćowej sej załožba přemysluje, z projektom městu Budyšinej při wožiwjenju rozpadawnkow w centrumje wupomhać.

My serbscy njesejmikarjo smy zaprajili. Hlej pjatu rozprawu wo połoženju serbskeho ludu w Sakskej. Tam je wotrězk k zakładnej diskusiji wo legitimowanym zastupnistwje Serbow. Tak zwěsćamy, zo smy so jako Domowina před poł lětdźesatkom přećiwo modelej korporacije zjawneho prawa („sejmik“ / „sejm“ atd.) a za sylnjenje třěšneho zwjazka rozsudźili. K tomu pak słuša rozpušćenje dotalneje załožby, w kotrejež radźe němska wjetšina skutkuje a kotraž ma ca. třiceći sobudźěłaćerjow porno 16 Domowiny. Załožba by so z třomi plus x ludźimi jeničce wo rozdźělowanje spěchowanskich srědkow starała – pod dohladom ryzy serbskeho gremija.

Tola ani Domowina ani załožbowa rada ani Rada za serbske naležnosće w běhu pjeć lět ničo do tutoho směra činiła njeje, kaž najnowša rozprawa ministerstwa nětk konstatuje. Poprawom dyrbimy so wšitcy hańbować (a ja jako čłon prezidija Domowiny tež) – smy tola jenož „kulturverein“, kiž wěčnje bjez wuslědkow bledźi? A so radšo wot załožby z „Machbarkeitsstudien“ dračować dawa? Kulturna a politiska awtonomija hinak wupada. Smy so znowa před cyłym swětom dospołnje blamowali.

Rico Gebhardt Minority Safepack podpisał

16. Februar 2018

Samsne prawa za mjeńšiny a wjetšiny – to je za Rica Gebhardta, frakciskeho předsydu Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, samozrozumliwosć. Tohodla je wón europsku wobydlersku iniciatiwu Minority Safepack podpisał.

Massot – přikład za serbsku wubranku?

16. Februar 2018

Ja wězo rodźenej ukrainskej holcy popřeju, zo mózeše z francoskim partnerom za Němsku při zymskich olympiskich hrach złotu medalju dobyć. Zdobom kritice Katariny Witt přihłosuju:

https://www.focus.de/sport/olympia-2018/aljona-savchenko-und-bruno-massot-olympia-2018-kati-witt-sieht-eiskunstlauf-gold-von-savchenko-massot-auch-kritisch_id_8473065.html

Bruno Massot po štyrjoch lětach přihotowanja zdźěla ani němske prašenja žurnalistow rozumił njeje. Prajmy tak: Hrajerja serbskeje wubranki, kiž tak mało serbsce móže kaž Bruno Massot němsce, njebych jako zastupjerja Serbow na Europeadźe měć chcył.

Nimo toho nětko wočakuju, zo „mój“ syrisko-kurdiski awtolakěrar, kiž porno Massotej běžnje němcuje a je stołp swojeho zawoda we Wojerecach, tež po „swobodnym dobrozdaću“ zarjada němske staćanstwo dóstanje.

Abo mamy tajcy wulkomyslni być kaž Němcy při připóznaću tych, kotřiž za „nas“ hraja? Štož rěka, zo naši koparjo prašenja serbskich žurnalistow rozumić njetrjebaja …

Cedlka z přećemi NSLDź

15. Februar 2018

Separatizm? Słušamy tež k wjetšinje!

14. Februar 2018

Katalonska chce na wšón gwałt ze Španiskeje prěc – a cedntralne knježerstwo tomu rabiatnje zadźěwać. Lega Nord chce Italsku z EU wjesć, Wuka Britaniska je hižo po puću won. Ludźo w Grjekskej přećo mjenu susodneho kraja (Makodonska) demonstruja. Centrifugalne mocy tež w jednotnej Europje přiběraja.

Dyrbimy my poprawom z principa přeco na stronje „mjeńšiny“ a tych stać, kiž so wjestšemu cyłkej wobaraja a na „swojim“ wobsteja? Ja sej myslu, zo nic.

Předsudk separatizma je, zo budźe wšo lěpje, hdyž móžemy wšo „mjez nami“ zrjadować. Nichtó „nutř rěčeć“ njesmě, ani EU Pólskej ani Němcy Serbam. We woprawdźitosći smy pak sam wšědny dźeń powołansce, při nakupowanju, na dróhach atd. tež dźěl wjetšiny a zajim na powšitkownej socialnej stabiliće mamy.

Narodnofolklornej zapřijeći 19. lětstotka kaž „lud“ a „kraj“ wutrobu wohrěwatej, ale baza politiki być njesmětej. A tež modowe słowčko 21. lětstotka, „mjeńšina“ (to chce tola kóždy być, hač trans-ident abo hybridny abo Bóh wě što) nam dale njepomha, wšako smy w dosć wjeskach wjetšina – a Němcy hladajo na Europu mjeńšina.

Tute cyłe wusměrjenje na „identitu“ je slepa hasa našeje doby. Na kóncu stejitej stagnacija jednotliwca a rozkora towaršnosće. Domoródni přećiwo wukrajnikam a nawopak, awtochtoni přećiwo alochtonym, njewěriwi přećiwo pobožnym a nawopak, hetero kontra LSBT*I atd. a tak fórt.

Štož tuchwilu dožiwjamy, je priwatizowanje cyłeho swěta – kóždy chce (to je „ideal“, kotryž w Serbach bohudźak njedodźeržamy) wotdźěleny za sebje eksistować (hlej definaciju za „priwatne“). Štóž je pak woprawdźe emancipowany a swobodny, tón susodow a druhich do „swójskeho kosmosa“ zapřijima.

65. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko

5. Februar 2018

Česćene knjenje, česćeni knježa,

je hižo dobra tradicija, zo přewjedźe Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. do jutrow, lětsa “65. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko ”.

Tež lětsa chcemy zaso wšitkich lajskich wuměłcow na tutym polu namołwić, swoje najrjeńše jejka za wubědźowanje zapodać.

Posledni termin za wotedaće kolekcijow je pjatk, 16. februara 2018 (termin: stajnje pjatk po popjelnej srjedźe) w Budyšinje abo we regionalnych běrowach Domowiny a Załožby za serbski lud.

Njewotwisna jury wuzwoli wutoru 20.02.2018 lětušich dobyćerjow.

Za dźěći a młodostnych přewjedźe so wosebite wubědźowanje, kotrež zakónči so srjedu po jutrach.

Prosymy Was wo wozjewjenje našich informacijow w přichodnych dnjach.

Jeli nastanu prašenja, tak wobročće so prošu na knjeni Suchowu, pod horjeka mjenowanej adresu abo pohladajće pod www.volkskultur.sorben.com

Pokiw: 27. Wiki serbskich jutrownych jejkow, kotrež so tohorunja wot Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z.t. organizuja, přewjedu so 24. a 25.02.2018 w Serbskim domje w Budyšinje.

Za Wašu podpěru so Wam dźakujemy.

Z wutrobnym postrowom

Eberhard Zobel

předsyda