Archive for Mai 2012

Protokol njezjawneje konferency wo Serbskim sejmiku w Berlinje

31. Mai 2012

FachkonferenzAuswertung17062012

Hrajerjo našeho serbskeho narodneho mustwa při Europeadźe 2012 – dźensa: Chrystof Gloxyn

31. Mai 2012

1. Z kotrym fotom (jpeg) chceš so na za Tebje typiske wašnje fanam předstajić?

2. Hdźe je nimo kopanišća Twoje najlubše městno na swěće?

Sobu moje najlubše městno na swěće je doma pola mojeje swójby, ale najradšo stejim na sportnišćach w cyłej Łužicy a najradšo na sportnišću w Ralbicach z mojimi přećelemi.

3. Twój tip za wotrěznjenje serbskeje wubranki a snadź tež druhich mustwow na Europeadźe?

Mój tip za wubranku nochcu direknje wotedać, ale možem kóždom zawěsćić, zo budźemy z mustwom wšitko dać, zo najlěpše wuskoći; tež wosobinsce póńdu přez moje hranicy.

Mój faworit je südtirol.

PS 1: Nimam majlowe adresy wšěch čłonow serbskeje wubranki – štóž njeje majlku dóstał, njech mi njedźiwajcy toho prošu runja Chrystofej wotmołwy na tute tři prašenja pósćele na marcel@piwarc-hamburgski.de .

PS. 2: Wodaj prošu, knježe předsyda, ale nětk prašenja hižo změnić njemóžu. W nadpismje pak wotnětka přeco wo „narodnym mustwje Serbow“ pišu – a ženje wjac wo serbskej wubrance :-).

Připóznaće za nalěpkowu akciju „A serbsce?“ w němskich medijach – a při serbskich zastojnikach?

31. Mai 2012

W Sakskich Nowinach a we Łužiskim Rozhledźe (http://www.lr-online.de/regionen/hoyerswerda/Unbekannte-bekleben-Dutzende-Verkehrszeichen;art1060,3815968) je dźensa – nimo dalšich powěsćow w internetnych medijach – dweju wulkeju rozprawow wo nalěpkowej akciji „A serbsce?“ Němscy žurnalisća tutomu projektej zmužitych aktiwistow jasne připóznawanje wuprajeja. Z jich perspektiwy je protest woprawnjeny a z dobrym nastorkom za jednanje zarjadow. By rjenje było, jeli bychu wšitcy serbscy zastojnicy samsny niwow dopóznaća docpěli :-).

Nowy nastawk blogowarja Juliana Nyče k tutej temje:
http://don-julio.blogspot.de/2012/05/warum-nicht-auf-sorbisch.html

Braniborskej kubłanskej ministerce

28. Mai 2012

Dominanca katolskich Serbow?

27. Mai 2012

Swjatki póndźelu putnikowanje do Róžanta – najwjetša kóždolětna zjawna manifestacija katolskich Serbow nimo křižerjow k jutram. Hdys a hdys słyšiš w serbskej Łužicy zwonka tak mjenowanych (serbskokatolskich) jadrowych kónčin prašenje, hač njeje w našim času hladajo na rěč a kulturu wliw katolskich Serbow přewulki, haj dominantny.

Na to njeje „politisce korektna“ wotmołwa móžna. Miljej katolskich Serbow je w běhu poslednjeju generacijow jako jenički serbsce rěčacy wyše wostał, druhe miljeje su so wothladajo wot jednotliwcow abo jednotliwych swójbow nałožowanja maćeršćiny we wšědnym žiwjenju wzdali. To njejsu katolscy Serbja chcyli, ale wobžarowali, wšako w starych spisach – na přikład Alojsa Andrickeho – hustodosć jich wjeselo nad nazhonjenjom nadeńdźeš, zo je tež zwonka katolskich wosadow wjele Serbow.

W lěće 100. róčnicy Domowiny su wšudźe w Delnjej a srjedźnej Łužicy, ale tež w asimilowanych kónčinach Hornjeje Łužicy ludźo serbskokatolskeho pochada na polu wožiwenja delnjo- a hornjoserbšćiny angažowani. Bjez nich njeńdźe, a woni bychu so wjeselili, hdyž by serbšćina přichodnje tež zwonka katolskich wosadow zaso žiwa była.

Serbsce, italsce, němsce – MDR Figaro wo žiwej wjacerěčnosći intendantki SLA

27. Mai 2012

http://www.mdr.de/mdr-figaro/journal/vielsprachigkeit100.html#anchor2

Serbske poselstwo swjatkow 2012: Kak swjaty duch w slepjanšćinje spomóžnje skutkuje

27. Mai 2012

Pjatk popołdnju na Njepilic dworje w Rownom: Přitomni čłonojo Serbskeje Lěwicy słuchaja na muža CDU: Manfred Hermaš, tuchwilu amtěrowacy wjesnjanosta Slepoho, mjez druhim zastupjer cyrkwje a předsyda dweju załožbow za spěchowanje kulturneho a towaršnostneho žiwjenja w tutych wot wudobywanja brunicy potrjechenych kónčinach, wuznam lokalneje serbšćiny rozkładuje: Slepjanšćina je najwažniši zhromadny identifikaciski srědk wsow. Tuta rěč njeje „jenož“ dialekt, ale wona samo w konfliktach dorozumjenje zmóžnja, hdyž njejsu so ludźo němsce dojednać móhli.

Manfred Nikel, předsyda towarstwa „Njepilic dwór“, je hosćom wo naročnym projekće słownika za slepjanšćinu powědał – je hižo wjac hač tysac słowow z wotpowědnymi sadami – a wo dale a intensiwnišim nałožowanju serbskeje rěče při zarjadowanjach na dworje. Njedźiwajcy někotrych antiserbskich škarakow woni zmužiće swoju rěčno-kulturnu identitu pěstuja.

Mjezynarodny festiwal dudakow za dźěći a młodostnych 16. a 17. smažnika w tutym jeničkim regionje w Němskej, hdźež so hižo lětstotki pospochi hač do dźensnišeho na dudach hudźi, je dobra składnosć, so zaso z jónkrótnosću Serbstwa w Slepjanskej wosadźe zeznajomić. So wě, zo mamy poprawom wšitcy na Europeadźe być, ale sprěnja su serbske swójby wulke dosć za wobdźělenje na wjac hač jednym wjeršku, a zdruha je w Slepom wuspěch zaručeny :-).

Priwatna strona Manfreda Hermaša:
http://www.serbske-slowo.de/

Njepilic dwór:
http://www.njepila-hof-rohne.de/

Słuchanska CD w slepjanšćinje – teksty Rowniskeho połbura Hanza Njepile (1761-1856):
http://www.niederlausitz-aktuell.de/artikel_1214_9676.php

Wo planowanym słowniku slepjanšćiny:
http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Njepila-Verein-plant-Woerterbuch;art13826,3710037

Mjezynarodny festiwal dudakow za dźěći a młodostnych:
http://www.dudelsackfestival-lausitz.de/

Braniborska: Politikarjo SPD, Lěwicy, CDU a FDP ze zhromadnym naćiskom za Serbski zakoń

27. Mai 2012

Dźewjeć zapósłancow ze štyrjoch frakcijow krajneho sejma w Podstupimje – Kerstin Kircheis (SPD, Werner-Siegwart Schippel (SPD, Jens Lipsdorf (FDP), Monika Schulz-Höpfner (CDU), Jürgen Maresch (Lěwica), Ingo Senftleben (CDU), Roswitha Schier (CDU), Birgit Wöllert (Lěwica), Prof. Dr. Michael Schierack (CDU) – je nětk nowy naćisk za změny Serbskeho zankonja po namjeće Serbskeje rady do parlamenta zapodało:

Nowy_serbski_zakon

Prawniska pomoc serbskim a druhim zastojnikam – nalěpkowa akcija je krute napominanje

26. Mai 2012

Artikl 10 Sakskeho serbskeho zakonja – zawjazowace předpisy za dwurěčnowsć na pućnikach a zjawnych twarjenjach w serbskim sydlenskim rumje, tule přistupny na stronje Sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo:
http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=6098515096941&jlink=p10&jabs=12

Dodźerženje tutuho artkla z dospołnymi a korektnymi taflemi wšudźe (!) njeje prašenje dobreje wole, ale legalneje dźěławosće zarjadow. Tuchwilny staw je ilegalny. To rěka, bychmy tež před zarjadniskim sudnistwom přećiwo tomu skoržić móhli.

Ale najprjedy njeje nadawk dawkipłaćerjow, samozrozumliwosćow dla z priwatneho budgeta prawiznika skazać, ale zastojnikow, swój job porjadnje činić. Nalěpkowa akcija je snadź poslednje krute napominanje do masoweje skóržby před sudnistwom.

Wo dobrym wukrajnym přikładźe za puć małeho ludu ke konsekwentnej dwurěčnosći w zjawnym rumje, kotraž njeje jenož alibi kaž we Łužicy, w julioblog.lausitz.la zajimawy přinošk čitamy:

http://don-julio.blogspot.de/2012/04/konsequente-zweisprachigkeit-so-wirds.html

Tilich w špihelu ZEIT

26. Mai 2012

http://www.zeit.de/2012/22/S-Tillich

Tamle je tež móžno, komentar k nastawkej pisać.