Archive for the ‘serbska politika’ Category

Tež wotbagrowana zemja je serbska!

29. Mai 2017

Lubuju park błudźenkow we Wochozach, tola tež njedźelu so zaso na pobrachowacym serbskorěčnym pomjenowanju a wupokazanju postorkowach. Samsna bĕda kaž we łužiskej jězorinje. Tež nowy turistiski centrum w Hamorje při Bjerwałdskim jězorje je jenož němski.

To je tohorunja hladajo na słowjanskich wulětnikarjow hłupe. Bjez dweju busow połnje staršich Čechow by wčera popołdnju jenož poměrnje mało wopytowarjow w parku błudźenkow było.

Čehodla smy poprawom we wšěch móžnych regionalnych gremijach zastupjeni, hdyž w naslědnej krajinje po wudobywanju brunicy lědma zjawnje eksistujemy? Tola tež wotbagrowana „serbska zemja“ njech wostawa abo zaso budźe serbska!

Widejo: Hórka w parku błudźenkow, w pozadku Hamorska milinarnja

„Dresden – Drježdźany“ na pućnikach – sakske knježerstwo praji principielnje: Haj!

23. März 2017

To je wono! We wotmołwje – dźensa zjawnosći předležacej – sakskeho ministra za hospodarstwo, dźěło a wobchad, Martina Duliga, kiž je zdobom zastupowacy ministerski prezident, na małe naprašowanje Łužiskeje zapósłanče Zelenych Franziski Schubert k dwurěčnym pomjenowanjam na pućnikach w hamtskim serbskim sydlenskim rumje tči sensacija: Zo póńdźe serbske mjeno městow zwonka serbskeho sydlenskeho ruma na tafle, je „anstrebenswert“, piše sakske knježerstwo. Zdobom woni puć k zaměrej hižo pokazuja: zhromadnje ze sakskim zwjazkom městow a gmejnow hamtske wobkrućenje historiskich serbskich mjenow. To je wulki wuspěch prócowanjow mjez druhim Rady za serbske naležnosće a Domowiny!

Link k parlamentariskej ćišćence z čisłom 6/8593 http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=8593&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined

Potajkim wuchadźamy z bórzomneho zwoprawdźenja. Skerje zabawna je wotmołwa k wulkosći serbskich pismikow přirunujo z wjetšimi němskimi mjenami. Tule zhonimy, zo je tamle, hdźež je maksimalna spešnosć 50 km/h předpisana, obligatoriska wysokosć pismikow poprawom 126 mm. Hladajo na maksimalnu wulkosć cyłeje tafle njeje to w Serbach dodźeržujomne, tohodla su tež němske pismiki na minimalnje 105 mm redukowane, a te serbske dyrbja 70 mm wulke być. Namjetuju stopnjowanje kompromisa hač do runoprawosće: 87,5 mm za Serbow a Němcow. To dyrbi doshać, wšako móže tola nětk tež kóždy šofer awta 70 mm małke pismiki čitać, abo nic?

„Sejm“: Domowina je „Dachverband der Tanzgruppen“

15. März 2017

http://m.sz-online.de/sachsen/der-traum-der-sorben-und-wenden-vom-eigenen-parlament-3636003.html

Aktualny staw „diskusije“ wo zastupnistwje Serbow. Přewostaju Wam komentary.

Tule komentar z „Welt“:

https://www.welt.de/regionales/berlin/article162859991/Sorben-und-Wenden-wollen-ein-eigenes-Parlament.html#Comments

Domowina: zwólniwa k dialogej na bazy wěrnosće/ konfrontacija iniciatiwneje skupiny „Serbski sejm“ njetyje serbskemu

14. März 2017

NOWINSKA INFORMACIJA

Domowina: zwólniwa k dialogej na bazy wěrnosće / konfrontacija iniciatiwneje skupiny „Serbski sejm“ njetyje serbskemu

K nowinskemu wozjewjenju iniciatiwneje skupiny „Serbski sejm“ z dnja 10.03. „Předsydstwo Domowiny so znowa zapowědźi poskićenym rozmołwam ze sejmowej iniciatiwu“, praji předsyda Domowiny Dawid Statnik:

Něhdźe 15 wosobow wopřijaca sejmikowa iniciatiwa přepóznawa (verkennt) bazowu demokratiju našeho třěšneho zwjazka z 7.300 čłonami w Domowinje přisłušacych towarstwach a zwjazkach. Iniciatiwa tohorunja nochce připóznać, zo je zajim mjez towaršnostnje angažowanymi Serbowkami a Serbami na aktiwitach “Sejma” nadal snadny. Wot 46 adresatow (sobustawske towarstwa a čłonojo zwjazkoweho předsydstwa), kotrymž smy přeće sejmikoweje iniciatiwy wo rozmołwu sposrědkowali, reagowachu jenož dźesaćo, a tući krótkodobny termin bjez konkretneje temy přewažnje wotpokazachu.

Wotpowědnje tomu sym zastupjerjej sejma Měrćinej Krawcej dnja 3. měrca telefonisce zdźělił, zo smy k tajkej rozmołwje zasadnje zwólniwi, ale nic srjedź intensiwnych přihotow našeje hłowneje zhromadźizny dnja 25. měrca we Wojerecach. Tam by sejmowa iniciatiwa tež dobru składnosć měła, swoju naležnosć wšěm zastupjerjam serbskich towarstwow a zwjazkow k diskusiji stajić.

Tuta medijowa zdźělenka sejmoweje iniciatiwy so runje tak mało z wěrnosću kryje kaž njedawne wozjewjenje wo rozmołwach w Braniborskim krajnym sejmje, kotrež dyrbještej frakciji SPD a Lěwicy poprawić.

Domowina njeje ženje – hinak, hač spyta sejmowa iniciatiwa z wobstajnymi njewoprawnjenjemi podsuwanjemi zaćišć zbudźić – někajki narok na samozastupnistwo stajiła. To rozeznawa nas wot sejmoweje iniciatiwy, kotraž při wopisanju swojeho “kubłanskeho wjerška” lětdźesatki mnohostronskich aktiwitow za serbsku rěč runje tež pod třěchu Domowiny prosće ignoruje. Nadawk Domowiny jako zastupjerka zajimow bazěruje na zakonjach Zwjazkoweje republiki a nic NDR. Domowina je na zakładźe jeje wulkosće jedna a na zakładźe § 5 Sakskeho serbskeho zakonja a na zakładźe § 4a Braniborskeho Serbskeho zakonja ta zastupjerka zajimow Serbow. Zo nima iniciatiwna skupina tutu legitimaciju swojowólnje za płaćiwu, ničo na tym njezměni, zo wona wobsteji.

Hłownohamtske funkcije a přistajenske poměry w Domowinje su wólbne zastojnstwa resp. regularne přistajenske poměry, kiž su přez wupisanje zjawnje přistupne. Woni su na zakładźe płaćiwych tarifow a zakonjow norměrowane. To by dyrbjało hornjołužiskemu rěčnikej sejmoweje iniciatiwy, kiž bě sam wjele lět přistajeny serbskeje institucije, poprawom znate być.

Tuta konfrontacija bjez měry a mjezy a agresiwna negacija wobstejacych strukturow, kaž ju iniciatiwa wot 2011 ćěri, wobškodźi dobre mjeno serbskeho, a za wšědne pěstowanje serbskeje rěče w mnohich serbskich swójbach, ale tež w pěstowarnjach, šulach a při zjawnych zarjadowanjach, žadyn dobytk njeje. Přiwšěm smy dale k dialogej zwólniwi a dopominamy na to, zo wotmě so wot 2011 cyłkownje 15 zarjadowanjow, na kotrychž so zastupjerjo sejmoweje iniciatiwy a Domowiny zhromadnje wobdźělichu.

Kónc łužiskeje brunicy w hospodarskim chaosu – wojowarjo za „Wochozy II“ su Łužicu přeradźili

4. Februar 2016

Kapitalizm, wotbłyšć reality we wikach, ćěri swět doprědka, nic moralka. Po dialektiskim principje móža realistiscy socialisća z tym najlěpje wobchadźeć, kotřiž kaž Marx wědźa, zo byće wědomje postaja.

Něhdy wokoło lěta 2010 praješe mi tehdomniši kolega (wědomostnoparlamentariski poradźowar), něhdyši sobudźaćer statneje rady NDR: Hač do lěta 2020 budźe najskerje z ryzy ekonomiskich přičin kónc z wudobywanjom łužiskeje brunicy. Fakt w lětomaj 2015/2016, potajkim časowje po połojcy puća: Šwedski koncern Wodopad sej hoberskeho deficita dla wot našich komunow kompletny lońši přemysłowy dawk wróćo žada. A předawanje brunicowych jamow a milinarnjow je na hrački stajene, dokelž liča šwedsy analysća město pjeć miliardow eurow jenož hišće z dwěsće do třista milionami – z tendencu: dale a mjenje.

Dotal běše samo Lěwica přećiwo zestatnjenju brunicoweje industrije, byrnjež w Braniborskej něhdyši lěwicarski hospodarski minister Christoffers tajki model hižo před lětami internje pruwować dał. Hladajo na dramatiske potuńšenje substancy tuteje industrije so dotalna wotpokazowaca pozicija tuchwilu přeměnja. Zdobom podpěruja tež měšćanosća a wjesnjanosća ze stareho wokrjesa Běła Woda přewzaće brunicoweje industrije do statnych rukow:

http://www.sz-online.de/nachrichten/vattenfall-rueckzug-wird-zur-last-fuer-die-lausitz-3312940.html

Socialna a serbska substanca regiona trjeba zaměrne, srjedźodobne wotwiwanje wudobywanja brunicy, zo njeby k njejapkemu kóncej na kóšty dźěłowych městnow, ale tež wobswětowych zakładow dóšło, wšako tuchwilu ani zapłaćenje dotalnych škodow ani rewitalizacija krajiny zaručene njeje. Ći, kotřiž su w lěće 2013 dowolnosć za Wochozy II a prawniski ramik za wudobywanje brunicy hač do lěta 2067 přetłóčili,

http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/Neuer-Tagebau-nimmt-wichtige-Huerde;art1047,4346617,

přewostaja nětkole dźěłaćerjow a přesydlencow a Serbow tak a tak njewěstemu dońtej. Z putnikowanjemi do Šwedskeje abo Čěskeje njeje nikomu k pomhanju. Dyrbimy swój dóńt sami do ruki wzać. Cyle racionalnje.

W tutym zwisku wobžaruju wotstup mudreho a sprawneho muža z komunalneje runiny w Slepom, kiž je přeco racionalnje na dobro Serbow a wšěch sobuwobydlerjow jednał, byrnjež sym w detailu hdys a hdys hinašeho měnjenja był hač wón. Ale wón je dobry demokrat, z kotrymž móžeš kóždy čas rozumnje diskutować:

http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Schleifer-Gemeinderat-Manfred-Hermasch-wirft-das-Handtuch;art13826,5386231

Telewizija MDR wo katastrofalnym financnym połoženju potrjechenych gmejnow a městow: http://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video326168.html

 

Witaj k nam wróćo do krajneho sejma – Hajko Kozel zaso zapósłanc w sakskim parlamenće

19. November 2015

HeikoKosel_140426_8568_A5

Nowinska zdźělenka frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje

 Sorbischer Abgeordneter Heiko Kosel wieder im Landtag – frakcija Lěwicy ma zaso serbskeho zapósłanca: Hajka Kozela

 Nach einem Jahr Unterbrechung hat die Linksfraktion wieder einen sorbischen Abgeordneten: Heiko Kosel (49), der dem sächsischen Parlament schon von 1999 bis 2014 angehörte, ist wieder in den Sächsischen Landtag zurückgekehrt, nachdem die Dresdner Abgeordnete Annekatrin Klepsch in das Amt der Kulturbürgermeisterin der Landeshauptstadt gewählt worden ist.

Zu seinem heutigen Wiedereintritt in den Sächsischen Landtag sagt Heiko Kosel nach seiner Vereidigung als Abgeordneter:

„Selbstverständlich wird die Vertretung der Belange des sorbischen Volkes im Sächsischen Landtag wie schon in der Vergangenheit so auch in der Zukunft im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Dabei möchte ich mich aktuell besonders den Problemen der Übernahme der Kosten der Schülerbeförderung für Kinder aus sorbischen Familien widmen, deren Eltern im Interesse des muttersprachlichen Unterrichts eine andere Entscheidung treffen, als vom Landratsamt vorgesehen. Zugleich werde ich darauf drängen, die Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk so zu dynamisieren, dass künftige Tarifsteigerungen voll berücksichtigt werden, damit die langfristige Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.

Über weitere Aufgabenfelder entscheidet jetzt die Fraktion. Für mich steht fest, dass mir die Förderung des ländlichen Raumes besonders am Herzen liegt und ich hierbei die praktischen Erfahrungen aus meiner Lausitzer Heimat und auch meiner Arbeit im Kreistag mit einbringen will. Das Gleiche gilt für meine fast einjährige Arbeit als Referent der Brandenburger Linksfraktion für Europapolitik, EU-Förderung und Entwicklungspolitik – diese „Regierungserfahrung“ kann in den Reihen einer Fraktion gewiss nicht schaden, die seit 25 Jahren in Opposition ist, dies aber gewiss nicht weitere 25 Jahre bleiben will.“

Aktualny nastawk w Sakskich Nowinach:

http://www.sz-online.de/nachrichten/kosel-kehrt-in-den-landtag-zurueck-3253858.html

Zličbowanski zarjad Sakskeje kritisce wo Załožbje za serbski lud

14. Oktober 2015

z aktualneje lětneje rozprawy.

Kompletny wotrězk (štyri strony) w rozprawje:

Rechnungshof_Stiftung

 

Serbja radšo z Kurdami hač z Danami – murju mjez awtochtonymi a nowymi spotorhać!

18. September 2015

Awtochtone mjeńšiny w Europje hižo dawno woteběraja – po ličbje jim přisłušacych ludźi – a allochtone mjeńšiny dale a bóle přiběraja. Móžu so na diskusiju dźěłoweho zjednoćenstwa „etniske mjeńšiny“ Lěwicy před wjac hač dźesać lětami w Budyšinje dopominać. Tehdom pledowaše stary sorabist L. za prawo tych wjac hač sto ludowych skupin na přikład w němskej stolicy, pěstowanje maćeršćiny jich dźěći wot statneho kubłanskeho systema zaručene dóstać. Mam to za iluzoriske. A tutu jara radikalnu poziciju wjetšina přitomnych přewzała njebě.

Najebać to je najwjetši čas za wotewrjenu diskusiju wo móžnej změnje strategiskeho wusměrjenja mjeńšinoweje politiki. Lobby-dźěło za awtochtone mjeńšiny ma pola wjele zwonkastejacych image wojowanja wo statnje podpěrane konserwowanje prastareje tradicije, kotraž je wot načasneho žiwjenja wohrožene. Zastupjerjo allochtonych mjeńšin skutkuja porno tomu doprědkarscy (tež hdyž woni to w jednotliwym padźe wosobinsce docyła njejsu), dokelž posrědkuje migracija wobraz dynamiki a towaršnostneho wuwića. Mnohotnosć wobsadki płaći jako garant za hospodarski wuspěch w globalnym swěće a kulturnu kreatiwitu.

Tohodla pleduju, kaž prajene, za nowe aliancy (z tym wězo dotalne zbytne njejsu!). Kurdojo na přikład jako – runja Serbam – lud bjez swójskeho stata maja nimale we wšěch swojich sydlenskich rumach problem, zo dźěći swoju maćeršćinu pisać njenawuknu. Hišće hórje, je wjele kurdow, kotřiž swoju rěč docyła porjadnje njewobknježa. Z toho móhli zhromadne mjeńšinopolitiske strategije nastać. Tule je snadź přichodnje wjac praktiskeje zhromadnosće na kubłanskim polu móžno hač z Danami w Šleswigsko-Holsteinskej (kotřiž su njedźiwajcy toho jara sympatiscy ludźo), kiž maja swojeho statneho kmótra před wrotami.

Porno zmužitej imigraciskej strategiji kanclerki Merkelec, kotruž aktualne wudaće tydźenika „Čas“ z „radšo přepisane hač přestare“ wopisuje (wobnowjenje stareho křesćanskeho Němcowstwa z młodymi muslimskimi připućowarjemi), přewažuje w Serbach strach před wotcuzbnjenjom. A zo je snadź lochšo, ludźi z připućowacych a rěčnje fleksibelnych etniskich mjeńšin do Serbow integrować hač jednorěčnych Němcow, njeje w našich wěčnje samsnych degenerowanych diskursach předwidźane. To je smjerćškoda, přetož je to najskerje poslednja šansa serbskeho ludu.

Wotewrjenosć wuknyć:

http://www.zeit.de/2015/38/berliner-erzbischof-heiner-koch-interview

Ćěkancy a serbska rěć – komentar Bena Bělka w Serbskim rozhłosu:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1282066.html

Serbska kampanja přećiwo předsydźe Domowiny w realiće sakskeje politiki zwrěšćiła

12. März 2015

Po tym zo je předsyda Domowiny, Dawid Statnik, loni w – njezjawnych! – listach někotrych politikarjow na to skedźnił, zo bychu prošu iniciatiwy za změny sakskeho serbskeho zakonja z potrjechenymi – konkretnje ze zastupjerku zajimow serbskeho ludu – wothłosowali, bě zdźěla wulka hara. Njedźiwajcy wozjewjenja wobsaha listowanja w Sakskich Nowinach (wočiwidnje přez daledawanje wosobinskeho lista wot jednoho jeho adresatow) njebě drje wěcka dale z temu w němskej zjawnosći, ale ćim bóle w serbskej: zjawny list plus wšelake nowinarske artikle, připisy atd. Tenor: Předsyda je pozdatnje na škodu poměra mjez Serbami a politisce zamołwitymi jednał.

Nětkole pak je so tónle předsyda Domowiny wot zapósłancow Sakskeho krajneho sejma jednohłósnje jako čłon znowa wuzwoleneje Rady za serbske naležnosće wobkrućił. Nichtó w Serbach nima wjac akceptancy a připóznaća na krajnopolitiskim parkeće hač Dawid Statnik. Kotre konkluzije z toho sćehnjemy? Štóž jasne pozicije napřećo politice zastupuje, žněje respekt a sej zasłuži sylnu poziciju. K tomu přińdźe, zo su nětko prěni raz jeničce Serbja sami lisćinu štyrjoch wot Domowiny namjetowanych městnow postajili – a nic němscy zapósłancy w tajnym wothłosowanju. Tež tajkile postup – w zmysle wobzamknjenja hłowneje zhromadźizny – je wuslědk agěrowanja předsydy Domowiny.

Tohodla su horjeka mjenowane diskusije prosće zbytne – so wě, zo ma kóždy prawo, je dale wjesć. Ale wone su zwonka politiskeje a towaršnostneje reality.

Powěsć serbskeho rozhłosa wo nowej serbskej radźe:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2506.html#anchor1

Hlej tohorunja wčerawši přinošk Piwarca.

Nowinska konferenca Domowiny wo hłownej zhromadźiznje a folklornym festiwalu

10. März 2015

03-10 PK Domowiny – h owna zhrom

03-10 PK Folkl festiwal