Archive for the ‘serbska politika’ Category

Po debaće w ZP: Kubłanski wuběrk Domowiny ma nadawk, 2plus praktisce přewinyć – na dobro maćernorěčnych dźěći a serbskich swójbow

11. November 2017

Facit diskusije wo 2plus na zjawnym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa (ZP) pjatk, 10. nazymnika 2017, na załoženskej žurli Domowiny w dźensnišim wobydlerskim domje Wojerec: Nichtó njeje wčera na Piwarskej hasy 1 wuprajenju Piwarca znapřećiwił, zo njeje kubłanski system 2plus reparujomny.

Wopodstatnjenje: Hižo před dźesać lětami su ewaluacije dopokazali, zo je 2plus na škodu maćernorěčnych dźěći. Njeje so radźiło, bracham „modela“ wotpomhać – z dale a mjenje wučerjemi to docyła móžno njebudźe. Tohodla přewza kubłanski wuběrk třěšneho zwjazka nadawk, zhromadnje z fachowcami nowu strategiju serbskeho kubłanja tworić.

Tež na fachowym dnju 2plus njedawno w Chrósćicach su so njelěpšiny tutoho systema za serbskich šulerjow we wšelakich skupinach tematizowali. Na kontrowersne wašnje mjez wučerjemi. W tutej diskusiji dotal docyła njewobkedźbowani su serbscy starši, kotrychž maja serbske šule při serbskorěčnym kubłanju dźěći podpěrować. Tohodla je so Piwarc znowa za namjet Bosćija Handrika wuprajił, serbsku staršisku iniciatiwu załožić.

Debata wo 2plus njeje konflikt mjez Serbami a statom, ale nutřkownoserbske rozestajenje. 2plus njeje wunamakanka ani kultusoweho ministerstwa ani sakskeje kubłanskeje agentury, ale – hdyž wuprajenja Bjarnata Cyža sćěhuju – Ludmile Budarjoweje. Domowina njeje ženje wobzamknyła, zo je 2plus něšto dobre, ale wot spočatka sem rozsudźiła, jón kritisce přewodźeć. Cyž referowaše wčera wo wobmyslenjach, kotrež su so w běhu lět přeco zaso jewili – zo steja serbske dźěći pod ćišćom přeněmčenja přez němskorěčnu dominancu w 2plus-kubłanju.

We wobšěrnej pjatkownišej debaće je wučerka na dotal pobrachowacu wuměnu mjez serbskimi wučerjemi serbskich šulow wo wšědnych problemach skedźbniła. Je potajkim dosć a nadosć nadawkow a dźěła, kotrež nic jenož kubłanskemu wuběrkej do rukow hlada. Tajki wopačny kubłanski system je kaž tankowc na wopačnej čarje. Tón tak chětř wobroćić njemóžeš. Najebać to z toho wuchadźam, zo běše to posledni fachowy dźeń 2plus. W běhu tutoho šulskeho lěta dyrbi so nowy puć namakać.

Premjera staršiskeho wječorka w Chrósćicach do fachoweho dnja běše lětsa dobry signal za zapřijimanje zajimcow. Ja so dźakuju sakskej kubłanskej agenturje a Bosćijej Handrikej a Rěčnemu centrumej RCW a dr. Beaće Brězanowej za zmóžnjenje platformow rozjimanja zasadnych kubłanskich prašenjow. Na tym da so natwarjeć.

Piwarc je wčera na prašenje SN k rěčnej analyzy resp. strategiji prajił: Njeznajemy „nakromne kónčiny“, za nas steji kóždy region ze swojimi specifikami w srjedźišću. Móžu sej předstajić, zo změje 2plus zestawy šulerjow dla snadź z městnami w narańšich Serbach abo druhdźe přichod. Wo tym dyrbimy z regionalnymi akterami rěčeć. Wšudźe pak, hdźež je maćernorěčnych dźěći, njech budźe 2plus tak chětř kaž móžno nimo. Dokelž njeje nichtó we Wojerecach wuprajenju wučerki znapřećiwił, zo 2plus ženje na maćernorěčne dźěći wusměrjeny njeběše.

Přidawk Piwarca k diskusiji: Wězo wěmy, zo chcychu strategojo 2plus z tutym modelom dźěći druheho pochada wukmanjeć, maćernorěčny niwow docpěć. Wotpowědne naroki buchu lěto a dale znižene, doniž njejsu je faktisce spušćili. Wot tutoho časa njeje 2plus hižo imaginarny wuchowar serbskich šulow přez zwyšenje ličbow šulerjow, ale tótka Serbstwa přez asimilowanje serbskorěčnych rumow.

Domowina eksistuje 105 lět, 2plus 16 lět. Ja wočakuju pohrjeb 2plus do 106. róčnicy narodneje organzacije. Potom njebudźe spominanje kaž lětsa, ale swjedźeń.

Na wšě pady 2019 přihotowani być

21. Oktober 2017

Dołholětny a jara nazhonity korespondent „Frankfurter Rundschau“ a poł ducenta dalšich nowin je w swojej analyzy po připowědźenym wotstupje Stanisława Tilicha plawsibelny horor-scenarij za móžne wuslědki wólbow do krajneho sejma za dwě lěće naćisnył.

http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/stanislaw-tillich-der-sachse-merkt-nicht-was-in-sachsen-laeuft-a-1371806,0#artpager-1371806-0

Bóh dał, zo tomu tak njebudźe. Jeli pak tola, dyrbimy tež na tajki pad přihotowani być. Na přikład tak, zo móhli so potom hnydom ze swojimi serbskimi šulemi pod škit cyrkwje podać. Ideja swobodneho serbskeho šulstwa pod dale a njewěsćišimi politiskimi ramikowymi wuměnjenjemi wuznama nabywa.

Zdobom mamy kruty rjap přećiwo projektej sejmikarjow pokazać, dóńt serbskeho ludu do rukow 95procentowsce serbsce njerěčacych 700.000 lěto a wjac AfD wolacych Łužičanow dać, w kotrychž sejmje woni potom našu asimilaciju wobzamknu. Rozum w Serbach dobudźe!

Hižo 2007 dopokazane: 2plus na škodu serbskich šulerjow

13. Oktober 2017

Hižo 2007 je z wědomostneje ewaluacije modela 2plus w Serbach wuchadźało, zo je 2plus na škodu serbskich šulerjow (hlej citowacy wurězk z „Staatsexamensarbeit ,Die Schule als Ort der Sprachrevitalisierung für das Bretonische. Rahmenbedingungen und Schullandschaft mit einem Seitenblick auf das Sorbische'“, Bernadet Krauße, rodźena Wjeselic z Chrósćic, TU Drježdźany 2009).

W lěće 2001 su woni 2plus na wšěch serbskich zakładnych šulow zawjedli. Najebać wuslědki ewaluacije 2007 su serbscy 2plus-strategojo na wšěch dotalnych serbskich šulach z tym dale činili. 16 lět systematiskeho wobškodźenja maćernorěčneje substancy. Poprawom pad za přepytowanski wuběrk. Ale snadź přińdźe do 2plus-konferency wotmołwa.

Sta tysacow eurow za přihoty „předparlamenta“ abo přewrót na dobro serbskeje rěče?

11. Oktober 2017

Serbska rěč je wohrožena kaž ženje, přeco zaso słyšiš: Hdyž tak dale póńdźe, změjemy za jednu generaciju w katolskich Serbach samsnu rěčnu situaciju kaž dźensa w ewangelskich. Trjebamy nětko hnydom ofensiwu za serbowanje w zwjawnym rumje a z tym zwjazanu zasadnu změnu w kubłanskim systemje na dobro nošerjow serbšćiny we wšědnym žiwjenju. K tomu mjez druhim słušeja powabne poskitki za přidružnikow w formje online-krótkokursow, tak zo móža so chětř z najwažnišimi słowami na jednorej komunikaciji wobdźěleć a telko rozumić, zo jich dla nichtó němcować njetrjeba.

Direktor Załožby za serbski lud, Jan Budar, je, so złožujo na dwójnikow Matthewa a Michaela Youldena, kotrajž staj w běhu tydźenja dosć serbsce za wšědnu komunikaciju nawuknyłoj (hlej tež pokiwy pola Piwarca), trěbnosć zarjadowanja tajkich poskitkow wobkrućił. Wón běše „pruwowar“ jendźelskeju bratrow, přetož załožba hižo financne srědki za online-kursy nałožuje. Wjac móžeće we wčerwašim interviewje ze Serbskimi Nowinami čitać.

Na titulnej stronje samsneho wudaća je wulka připowědź nowinskeje konferency sejmikarjow přichodny štwórtk w Slepom – z předstajenjom planowanych wólbow „předparlamenta“. Za tón projekt chce iniciatiwa sta tysacow eurow z budgeta Załožby za serbski lud měć, potajkim z fondsa srědkow za serbsku rěč a kulturu. Hladaja na to, zo załožbje přewjele pjenjez k dispoziciji njesteji, dyrbjała so za jich „předparlament“ podpěra za serbsku rěč a kulturu šmórnyć. To je, łahodnje diplomatisce prajene, ekstremnje chrobła wěcka.

To samsne płaći za namołwu, zo njech Domowina skónčnje sejmik podpěruje. Najprjedy su sejmikarjo zaćišć posrědkowali, hač bychu třěšny zwjazk Serbow wotstronić chcyli. Potom rěkaše, nó haj, w kulturnym žiwjenju (štož je, připódla prajene, rjap eksistency serbskeho ludu, wosebje hladajo na rěč) njech Domowina dale skutkuje. A nětko, hdyž ze sejmikom sami dosć dale njepřińdu, ma třěšny zwjazk jim prošu wólby „předparlamenta“ organizować.

Ja sej na rjad diskusijnych wječorkach w serbskich korčmach, na horce debaty na kromje kulturnych zarjadowanjow abo seriju zjawnych diskusijow něhdźe druhdźe dopominać njemóžu, hdźež su so masy serbskich ludźi z tym rozestajeli, hač tónle puć, kiž je Měrćin Wałda SN kaž samozrozumliwu wolu serbskeho ludu předstajił, docyła chcedźa. Tule klaca z demokratiskej legitimaciju. Kotry konkretny zjawnoprawniski model woni prezentować budu, je tak a tak wšojedne, tež tuta ideja budźe jenož nachwilna, wšako kursěrowachu dotal hižo modele ze Samow, z Madźarskeje a Belgiskeje – abo sym hišće něšto zabył?

Sejmik chce kulturnu a kubłansku awtonomiju. Woboje faktisce mamy, dyrbimy jej pak skónčnje dospołnje nałožować. Z kulturu to hišće derje funguje. Njeznaju žadyn wjesny ansambl, hudźbnu skupinu abo lajske dźiwadło, kotrež pobrachowaceje podpěry dla swoje serbske projekty zwoprawdźeć njemóžachu. W prezidiju Domowiny zašłych lět smy wšo serbske zmóžnjeli, štož su angažowani ludźo jako próstwu zapodali. Zo Njebjelčanski wjesnjanosta za mjezynarodny wjesny swjedźeń wot załožby to dóstał njeje, štož měć chcyše, njemóže jeničke měritko za strukturelne wusměrjenje serbskeje politik być.

Mamy tohorunja kubłansku awtonomiju. Zahubny 2plus-model su Serbja sami skonstruowali, zawjedli a nałožowali, kaž sym w blogu lěta dołho z njeličomnymi přikładami pokazał. Tohodla móžemy jeničce my to tež skónčić a zaso serbske rjadownje tworić. Mamy kaž druzy tež po wustawje prawo a móžnosće, jeli je trjeba, (z pomocu statnych srědkow) swobodne serbske šulstwo wotpowědowace našim přećam natwarić. Njech Njebjelčanski wjesnjanosta projekt swobodneje šule, wo kotrymž je hižo wospjet zjawnje rěčał, skónčnje skonkretizuje. Ja bych to podpěrował, ale nic „serbsku uniwersitu“ a dalše pucherje „sejma“.

W BILD: http://www.bild.de/regional/dresden/staatliche-unabhaengigkeit/sorben-wollen-mehr-unabhaengigkeit-53478554.bild.html

Za tydźeń serbsce nawuknyć – tak budźe Łužica dwurĕčna 😊

2. Oktober 2017

Britiskaj dwójnikaj pokazujetaj nětkole, kak móžeš w běhu tydźenja serbsce nawuknyć.

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sprachen-lernen-mit-matthew-und-michael-youlden

Tak móže Łužica skónčnje dwurĕčna bywać 😎. Dotalny model 2plus pomha serbskim dźěćom, w běhu 10-12 lět swoju maćeršćinu wotwuknyč, z wonym nowym modelom sčinimy z Němcow w běhu tydźenja Serbow 😉 (wšako tež tutaj mnohorěčnaj bratraj prajitaj, zo rěka nawuknjenje rěče přiswojenje swójskeho myslenja a začuwanja), a Serbja móža Serbja wostać.

Tež problem z wučerjemi je rozrisany: Najprjedy nochcyše stat hižo dosć wučerjow za mjeńše serbske rjadownje k dispoziciji stajeć. Wotmołwa knjenje Ludmile Budarjoweje a druhich Serbow: Čińće z našimi dźěćimi Teamteaching, za to trjebamy pak dweju wučerjow za rjadownje. Pjatk w SN praješe knjeni Budarjowa, zo tych wučerjow docyła njeje. Potajkim je faktisce wšo preč: serbske rjadownje a Teamteaching.

Němcy bychu prajili: Stunde Null. 2plus na smjećišćo serbskich stawiznow, zrowastanjenje A-rjadownjow a nowotarske modele za přidružnikow kaž tónle jowle na Deutschlandfunk.

Zapłać Bóh Markej Njekej za pokiw! ✌

Marko Kliman jednohłósnje wot krajneho sejma woleny

27. September 2017

Dźensa steja Chrósćicy w srjedźišću swobodneho stata: W Sakskich Nowinach jako přikład cyłemu krajej. W sakskim parlamenće, hdźež bu Chróšćan wjesnjanosta Marko Kliman jako zastupjer Zwjazka sakskich městow a gmejnow do Rady za serbske naležnosće woleny – jednohłósnje 😊! Gratulaciju! 🖒

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY

Gratulacija k wuzwolenju jako čłon Serbskeje rady Sakskeje

Domowina wita dźensniši rozsud Krajneho sejma Sakskeje a gratuluje Markej Klimanej k wuzwolenju jako čłon Serbskeje rady Sakskeje. Wón bu namjetowany wot Sakskeho zwjazka městow a wsow a Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow.

Marko Kliman, w lěće 1981 rodźeny, je čłon CDU a z lěta 2015 wjesnjanosta gmejny Chrósćicy. 2017 bu wón na namjet župy “Michał Hórnik” Kamjenc na hłownej zhromadźiznje Domowiny jako čłon zwjazkoweho předsydstwa woleny.

http://www.domowina.de/hsb/domowina/zwjazkowe-predsydstwo/clonkiclonojo-zp/

Mjez Serbami lěpje hač mjez Saksami

20. August 2017

Při temje integracija je mjez Němcami třoch lěhwow: Ludźo, kotrymž je domizna něšto jara wažne, hladaja skeptisce na migrantow. Druzy, kotřiž su bóle kosmopolitisce nastajeni, wjeselu so nad kóždym připućowarjom. A srjedźa su dobri křesćenjo, kotřiž chcedźa prosće jednotliwym čłowjekam pomhać. Z komunikaciju mjez lěhwami klaca.

Zarjadowanje „Mjez Sakskami. Mjez złobami a witanjom“ na přepjelnjenej žurli Serbskeho domu štwórtk wječor běše drje wěcowne a měrniwe – zarjadowarjo Domowina, Serbski institut, nakładnistwo Chr. Links a Heinricha Böllowa załožba „dale myslić“ su hižo zwučenu klawslu přewzali, zo dyrbja znaći nacisća wonka wostać – njejsmy ani krajny rada ani jeho zastupnik 😎. Tak njejsu „ariscy bratřa“ nutř přišli. Ale mi běše diskusija kusk přeharmoniska, běch na horcyše kontrowersy přihotowany.

Na prašenje moderatorki, što sej za přichod Sprjewineho města přejemy, prajach: Přećelne wobličo, ke kotremuž móžemy wšitcy přinošować, zo by Budyšin ludźom wšelakeho pochada a maćeršćiny, kotřiž su tule žiwi, dobra domizna był. My Serbja smy 1.500 lět jowle žiwi a smy tež Němcow mjenje abo bóle integrowali. Chcemy so z našej kompetencu hospodliwosće wo to starać, zo so to z dalšimi migrantami šlachći.

Prototypiski načasny hornjołužiski Serb je horliwy zastupjer domizny, dobry křesćan a słowjanski kosmopolit. To rěka: Porno Němcam su pola nas wšě towaršnostne prudy w kóždej hłójčce. Tohodla njeknježi pola nas tajka agresiwita resp. njekomunikacija mjez wšelakimi pozicijemi. Njech je serbski lud němskemu runje we Łužicy z přikładom 😊.

Na foće wurězk podija (w.l.): Arndt Ginzel, kiž je wo nadpadach na serbskich młodostnych pisał, moderatorka Heike Kleffner, Piwarc jako zastupjer Dawida Statnika, a Matthias Meisner, korespondent Berlinskeho „Tagesspiegel“. Na prózdnym stólcu njesedźeše wyši měšćanosta Alexander Ahrens.

Tež wotbagrowana zemja je serbska!

29. Mai 2017

Lubuju park błudźenkow we Wochozach, tola tež njedźelu so zaso na pobrachowacym serbskorěčnym pomjenowanju a wupokazanju postorkowach. Samsna bĕda kaž we łužiskej jězorinje. Tež nowy turistiski centrum w Hamorje při Bjerwałdskim jězorje je jenož němski.

To je tohorunja hladajo na słowjanskich wulětnikarjow hłupe. Bjez dweju busow połnje staršich Čechow by wčera popołdnju jenož poměrnje mało wopytowarjow w parku błudźenkow było.

Čehodla smy poprawom we wšěch móžnych regionalnych gremijach zastupjeni, hdyž w naslědnej krajinje po wudobywanju brunicy lědma zjawnje eksistujemy? Tola tež wotbagrowana „serbska zemja“ njech wostawa abo zaso budźe serbska!

Widejo: Hórka w parku błudźenkow, w pozadku Hamorska milinarnja

„Dresden – Drježdźany“ na pućnikach – sakske knježerstwo praji principielnje: Haj!

23. März 2017

To je wono! We wotmołwje – dźensa zjawnosći předležacej – sakskeho ministra za hospodarstwo, dźěło a wobchad, Martina Duliga, kiž je zdobom zastupowacy ministerski prezident, na małe naprašowanje Łužiskeje zapósłanče Zelenych Franziski Schubert k dwurěčnym pomjenowanjam na pućnikach w hamtskim serbskim sydlenskim rumje tči sensacija: Zo póńdźe serbske mjeno městow zwonka serbskeho sydlenskeho ruma na tafle, je „anstrebenswert“, piše sakske knježerstwo. Zdobom woni puć k zaměrej hižo pokazuja: zhromadnje ze sakskim zwjazkom městow a gmejnow hamtske wobkrućenje historiskich serbskich mjenow. To je wulki wuspěch prócowanjow mjez druhim Rady za serbske naležnosće a Domowiny!

Link k parlamentariskej ćišćence z čisłom 6/8593 http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=8593&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined

Potajkim wuchadźamy z bórzomneho zwoprawdźenja. Skerje zabawna je wotmołwa k wulkosći serbskich pismikow přirunujo z wjetšimi němskimi mjenami. Tule zhonimy, zo je tamle, hdźež je maksimalna spešnosć 50 km/h předpisana, obligatoriska wysokosć pismikow poprawom 126 mm. Hladajo na maksimalnu wulkosć cyłeje tafle njeje to w Serbach dodźeržujomne, tohodla su tež němske pismiki na minimalnje 105 mm redukowane, a te serbske dyrbja 70 mm wulke być. Namjetuju stopnjowanje kompromisa hač do runoprawosće: 87,5 mm za Serbow a Němcow. To dyrbi doshać, wšako móže tola nětk tež kóždy šofer awta 70 mm małke pismiki čitać, abo nic?

„Sejm“: Domowina je „Dachverband der Tanzgruppen“

15. März 2017

http://m.sz-online.de/sachsen/der-traum-der-sorben-und-wenden-vom-eigenen-parlament-3636003.html

Aktualny staw „diskusije“ wo zastupnistwje Serbow. Přewostaju Wam komentary.

Tule komentar z „Welt“:

https://www.welt.de/regionales/berlin/article162859991/Sorben-und-Wenden-wollen-ein-eigenes-Parlament.html#Comments