Archive for the ‘kral Amaconasa’ Category

Podwódny měr jako přikład za žiwjenje na zemi

21. Dezember 2009

Angela je najrjeńša naju štyrjoch diskusrybow, wona je lońši hodowny dar, kiž sym wot mojeje mandźelskeje dóstał. Tuchwilna wobsadka akwarija je bohudźak lěto přežiwiła, wšako je „kral Amaconasa“ jara čućiwy. Mjez nimi je so jedyn porik namakał, wonej njepřestajnje njerkujetej, ale něchtó přeco te jejka w běhu dweju dnjow žerje.

Na jednym boku je to zrudne, na druhim boku trjeba jedyn dorosćeny diskus połsta litrow wody, akwarij ma dwěsćě, štož woznamjenja, zo bychmoj za dorost nowy akwarij kupić dyrbjałoj. Tak je poprawom lěpje, njerkowanje je wuraz toho, zo so jim jara derje wjedźe, ale krasna podwódna krajina, kotraž diskusam k dispoziciji steji, njebudźe přepjelnjena.

Bohužel su po třoch lětach małe sumy, kotrež su škleńcy akwarija rjedźili, zahinyli. Tohodla dyrbjach tutu winowatosć sam přewzać.

Tónle měr, kiž maja diskusy kóždy dźeń, chcemy sej tola znajmjeńša w dnjach wokoło hód popřeć, zo bychmy potajnstwo bytostneho žiwjenja kusk bóle dodnić móhli. Wone su indiwidualisća, pak zdobom swěrne čłonojo małeho roja, hibićiwe, ale bjez hektiki.

Hodowny dar

23. Dezember 2008

Dźensa dóstanu wot mojeje mandźelskeje najkrasniši hodowny dar: diskus za akwarij, kotryž sym wčera wosebje dokładnje wurjedźił. Budźe čerwjena diskusryba a kumpl tuchwilu samostejacemu tirkisnemu diskusej, kiž samlutce w dwěsćě litrach pólskeho akwarija płuwa, po tym zo je marlborodiskus na prawdu božu wotešoł. Nadźijomnje so wobaj pjerskaj z majestotnymi pjericami znjesetej.

 

Dźakowano wědomostnikam wěmy, zo su ludźo před pjeć tysać lětmai na teritoriju dźensnišeje Saksko-Anhaltskeje hižo tak žiwi byli kaž čłowjekojo 21. lětstotka: Muž, žona, dźěsći pod jednej třěchu. To je tola jara změrowace, zo njeje so w běhu sto generacijow w bytostnych naležnosćach zemskeho žiwjenja přewejele změniło. Njedźiwajcy wšěch wonkownych zjawow stajneho přetworjenja swěta wostanje poprawom přeco wšo, kaž je.

 

Z dwěmaj kralomaj Amaconasa“ budźe „dźěćacy wobłuk“ naju domjacnosće zaso kompletny, wšako maš napřećo jimaj nanowske a maćerske začuće.    

Kral Amaconasa

22. August 2008

Mój tirkisnobarbny diskus majestotnje swoje pjericy rozpinajo w nowym dwěsćě litrow wulkim akwariju – pólske hódnotne dźěło to je! – płuwa. Skónčnje jemu čerstwe wački zaso jara słodźa, a jeho napohlad sposrědkuje zaćišć krala Amaconasa, přimjeno diskusrybičkow w kruhach akwaristow. Na wjele lět we Łuhowskim raju! Snadź sej tola hišće mjeno za tebje wumyslu. Ale kajke serbske mjeno by so hodźało?