Archive for Juni 2015

Ahrens Tilichej z dobrym přikładom – Budyšin je derje wolił

30. Juni 2015

K wuzwolenju noweho Budyskeho wyšeho měšćanosty, Alexandera Ahrensa

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2684.html#anchor1,

praješe jednaćel Domowiny, Bjarnat Cyž, Sakskim Nowinam:

„Ich bin optimistisch, dass er seine Sache im Rathaus gut machen wird.“

Ja tež, mjez druhim hladajo na temu mjeńšiny, migracija a integracija, po měnjenju ludnosće w Sakskej najwjetše načasne wužadanje:

http://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2015/06/ssk-grosse-mehrheit-der-sachsen-fuer-die-aufnahme-von-menschen-in-not-96840

Porno ministerskemu prezidentej, kiž je samo po měnjenju konserwatiwnych medijow při tutej temje dospołnje zaprajił

Tilich

je Alexander Ahrens hižo składnostnje zarjadowanja dźěłoweho kruha serbskich spisowaćelow w Zwjazku serbskich wuměłcow, PEN-centruma a łužiskeho kulturneho foruma SPD před poł lětom we „Wjelbiku“ – to běše čitanje syriskeho lěkarja – ćěkanca Abdelwahhaba Azzawija – jasnu poziciju zabrał:

Ahrens

 (rozprawa na internetnej stronje Budyskeje SPD)

Wupisanje dźěłoweho městna w Domowinje

29. Juni 2015

06-25 wupisanje Domowina

Serbske podawki w pražniku 2015

29. Juni 2015

06-25 p epro enjeNowonakupy

06-29 terminy za julij

Finisaža wustajeńcy Karla Vouka njedźelu w Serbskim muzeju

29. Juni 2015

finisaza_1

To wostanje po kóncu wudobywanja brunicy we Łužicy.

finisaza_3

finisaza_4

finisaza_5

To bě fascinowaca prezentacija fotografikow – z někotrymi móžachmy so hižo w Celovcu zeznajomić. Na bórzomne zasowidźenje ze słowjenskim přećelom Serbow!

Wosebity dźak tež za hudźbne wobrubjenje.

 

Sorabistika w srjedźišću aktualneje debaty – spad serbšćiny budźe dale z temu

28. Juni 2015

Na jednohłósny namjet wšěch čłonow lobby-wuběrka je so zwjazkowe předsydstwo Domowiny wčera na zjawnym posedźenju w Slepom pod dypkom dnjoweho porjada "aktualna debata" tutej tematice z wjacorymi stejišćemi wěnowało:

Wo tuchwilnym stawje Lipšćanskeje sorabistiki. Kak wupada z analyzu a móžnym njewotwisnym dobrozdaćom k spadej serbšćiny a solidneho wukubłanja serbskeho dorosta w tamnišej instituciji na uniwersiće – kak je so kritika serbskich studentow na hłownej zhromadźiznje, schadźowance atd. k zwadnemu profilej instituta mjeńšinowych rěčow dotal wobkedźbowało?

Wuslědk dorozumjenja – runja sejmej njeńdźe w aktualnych debatach hižo wo doskónčne rozsudy: Lisćina njedostatkow instituta za sorabistiku ma so zestajeć, prezidij Domowiny dyrbi namjety třěšneho zwjazka w tutej naležnosći přihotować – w komunikaciji z kompetentnymi partnerami.

Ludźo w Slepom: Jeničce njewěstota je wěsta

27. Juni 2015

NOWINSKA

INFORMACIJA                                                                                                                     

Z posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 27. junija w Slepom

 Prěnje naprawy k zwoprawdźenju wobzamknjenjow 17. hłowneje zhromadźizny stejachu w srjedźišću dźensnišeho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Slepom. Mjez druhim diskutowaše gremij pod nawodom předsydy Dawida Statnika wo zaměrach a wobsahu rěčneje konferency. Tuta wuchadźa z dźěłowych směrnicow Domowiny.

Konferenca měła so w serialu wjacorych zarjadowanjow, rozdźělene na přikład po regionach abo towaršnostnych skupinach, přewjesć.

Zaměr je, tak D. Statnik, “sebi šěrši wid wo spěchowanju serbšćiny tworić, so z tučasnej situaciju realistisce rozestajić a perspektiwy za rěčnu praksu tworić. Chcemy z diskusiju wšěm worštam towaršnosće móžnosć dać, so do diskusije zapřijeć”.

 Slepo_1

Do toho předstaji župan župy Jakub Lorenc-Zalěski Manfred Hermaš połoženje w teritoriju. Při tym rysowaše dotalne wuwiće pod hrožacym wotbagrowanju dźělow Slepjanskeje kónčiny.

 Slepo_2

Tež wuhódnoćeše wuslědki dźěłarnički, kotraž přewjedźe so 26.06.2015 na samsnym městnje. Mjez druhim praji: „Njewěstosć ma wulke wuskutki na žiwjenske poměry w Slepjanskej kónčinje. Prašenje je, kajku žiwjensku perspektiwu maja naši potomnicy? Njehladajo wšěch njedobrych wuwićow zwěsćamy pak, zo so situacija Serbstwa dale polěpša. Wočakujemy, zo politika zamołwitosć za region a přichod Łužicy přewza. Tak žadamy sebi wutworjenje hospodarsko-strukturneho fondsa za potrjechene kónčiny Łužicy.“

Zwjazkowe předsydstwo wobkrući, zo steji Domowina dale poboku potrjechenych, kaž je to mjez druhim w septembrje 2013 a lětsa na swojej 17. Hłownej zhromadźiznje wobzamknyła. Wužada sebi  jednotnu a wothłosowanu poziciju zwjazka kaž tež swobodneho kraja k zawěsćenju přichoda Slepjanskeho regiona.

Slepo_3

Tež pokazachu čłony na wažnosć dalewjedźenja wopomnjenskich dnjow za wotbagrowane serbske wjeski jako znamjo zwjazanosće z potrjechenymi.

Dale wuhódnoćichu wólby Braniborskeje serbskeje rady. Přitomni hódnoćachu wólbne wobdźělenje jako dobre. W tutym zwisku wuprajichu čłonojo zwjazkoweho předsydstwa bywšim čłonam Braniborskeje serbskeje rady swój dźak za wuspěšne skutkowanje na dobro serbskeho ludu. Zdobom gratulowachu nowowolenym čłonam rady. Chcedźa dźěło z radu dale wjesć a so sobu wo rozšěrjenje sydlenskeho ruma a skrućenje bilingualneje wučby prócować.

Wosebity dźak wupraji předsyda čłonam wólbneho wuběrka pod nawodom Jörga Masnika, čłonam Domowiny a Domowinskeho zarjada w Delnjej Łužicy: „Bjez dźěła našich přistajenych a mnohich čestnohamtsce skutkowacych w Domowinskich skupinach, njebychu so wólby bjeze wšeho tak přewjesć móhli.“

 Pokazajo na artikl „Čorny blak na běłym lacu …“, wotćišćany w Serbskich Nowinach dnja 25.06.2015 zdźěli zwjazkowe předsydstwo, zo njedźěli měnjenje awtora. Zwjazkowe předsydstwo zwěsći, zo su čłonojo změrcowskeho wuběrka w mjenowanej naležnosći po płaćacym jednanskim porjedźe a z tym korektnje jednali.

 Borbora Felberowa, nowinska rěčnica 

 

 

Sakske Nowiny wo swjedźenju serbskeje poezije w Drježdźanach

27. Juni 2015

Šiman kritizuje Saksku a Braniborsku dla pobrachowacych serbskorěčnych wučerjow

26. Juni 2015

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Beirat-In-der-Lausitz-fehlen-Sorbisch-Fachlehrer-artikel9233115.php

Kónc wotbagrowanja serbskeho sydlenskeho ruma / TIKOTAK NOWINKOW

26. Juni 2015

http://www.sz-online.de/nachrichten/vattenfall-stoppt-umsiedlungen-3135312.html

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2680.html#anchor1

Z „Lausitzer Rundschau“:

Unterdessen hat Vattenfall am Abend mitgeteilt, dass zu Ende Juni 2015 alle Umsiedlungsaktivitäten um den Tagebau Nochten 2 gestoppt wurden. Grund seien die unsicheren energiepolitischen Rahmenbedingungen um die Braunkohle.

Aktualne wozjewjenja w syći dźens popołdnju:

http://www.l-iz.de/wirtschaft/metropolregion/2015/06/vattenfall-beendet-die-umsiedlungsvorbereitungen-fuer-einen-tagebau-in-der-lausitz-96284

http://www.mdr.de/sachsen/vattenfall-stoppt-umsiedelung100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

https://www.greenpeace-magazin.de/nachrichtenarchiv/vattenfall-steuert-um

 

Stejišćo Zelenych w Saksim krajnym sejmje:

Braunkohle/Umsiedlungsstopp – GRÜNE: Nach Vattenfall muss sich auch die Staatsregierung endlich der Realität stellen

Lippold: Wie auch immer das Bundeskabinett entscheidet – die Kohle bleibt ein Auslaufmodell

Dresden. Nach der Ankündigung des Bergbaubetreibers Vattenfall, seine Umsiedlungsvorbereitungen für die Erweiterung des Tagebaus Nochten in Sachsen zu stoppen, erklärt Gerd Lippold, energiepolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag:

„Nach Vattenfall muss sich auch die sächsische Staatsregierung endlich der Realität stellen und ihre Träume vom Kohlebergbau bis zum Ende des Jahrhunderts begraben. Die Unsicherheit für die betroffenen Anwohner muss beendet werden; die Pläne für neue Tagebaue müssen vom Tisch.“

„Wie auch immer das Bundeskabinett tagespolitisch zur geplanten Klimaabgabe entscheidet – die Kohle ist und bleibt ein Auslaufmodell. Die bestehenden Tagebau reichen für den Betrieb der Kraftwerke in Sachsen ohnehin bis über das Jahr 2030 hinaus.“

Die heutige Forderung von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nach einem zügigen Verkauf von Vattenfall, um dann mit dem Investor über die Zukunft der Lausitz zu verhandeln, nennt Lippold „für einen Sozialdemokraten beschämend“.
„Gesellschaftliche Entscheidungen von dieser Tragweite gehören in einer Demokratie nicht in die Hinterzimmer, sondern in die Öffentlichkeit und die Parlamente.“

„Ziel muss es stattdessen sein, dem in der Lausitz verankerten schwedischen Konzern weiter Chancen zu eröffnen – aber im Feld der erneuerbaren Energien. So könnte Vattenfall als wichtiger Arbeitgeber und Investor weiter im Freistaat tätig bleiben und gleichzeitig die Verantwortung für die Altlasten aus der Braunkohleförderung bis zu ihrer Sanierung übernehmen.“

„Für die Anwohner der überlebenden Gemeinden müssen jetzt zukunftsfähige Konzepte ohne die Kohle entwickelt werden. Vage Tagebaupläne mit der Hoffnung auf fragwürdige Investoren eröffnen keine Zukunftschancen. Die weitere Augenwischerei hilft dort niemandem.“

 

Stejišćo nawody frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Rica Gebhardta:

Gebhardt: Stopp der Umsiedlungen durch Vattenfall – Dörfer, Sorben und Wirtschaft in der Lausitz brauchen Soforthilfe

Zum Stopp der vorgesehenen Umsiedlungen von 1.700 Menschen im Zusammenhang mit dem bisher geplanten Tagebau „Nochten II“ in der Schleifer Region durch den Konzern Vattenfall erklärt Rico Gebhardt, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag:

Das könnte ein guter Tag für die Lausitz sein – ein Ende der landschafts- und kulturfressenden Geschichte der Abbaggerung von weit über hundert Dörfern. Doch leider ist es ein Tag höchster Verunsicherung, weil die CDU-dominierte Sächsische Staatsregierung den Strukturwandel verschlafen hat und nun in Gestalt eines SPD-Wirtschaftsministers wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt. 

Das könnte ein guter Tag für das sorbische Volk sein – denn zum ersten Mal seit Menschengedenken scheint das Ende der weiteren Zerstörung sorbischen Siedlungsgebietes durch den Braunkohletagebau nahe. Doch leider ist es auch für die Sorbinnen und Sorben ein Tag höchster Verunsicherung, weil die Finanzierung der Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in der Region bisher zu einem Gutteil an dem Bergbauunternehmen hing und nunmehr auf dem Spiel steht. Das ist zugleich ein Armutszeugnis für die Politik von Land und Bund, die ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind.

Das könnte ein guter Tag für Sachsens Wirtschaft und Umwelt sein, ein Meilenstein auf dem Weg zu einer ökologisch nachhaltigen und wirklich sozial verträglichen Wirtschaftsweise. Doch bedauerlicherweise ist es auch in dieser Hinsicht ein Tag höchster Verunsicherung. Denn unsere parlamentarischen Initiativen für staatlich geförderte Erforschung neuer auch industrieller Perspektiven für die Region wurden niedergestimmt. Noch heute tut Wirtschaftsminister Dulig nichts für einen Strukturwandel, sondern bettelt um einen ausländischen Investor, der die Kohlegruben und Kraftwerke übernimmt und weiterführt, als wäre nichts geschehen. Daran glaubt offenbar selbst Vattenfall nicht mehr.

Ich fordere Ministerpräsident Tillich und Wirtschaftsminister Dulig auf, den Menschen vor Ort, die sich schweren Herzens mit der Umsiedlung abgefunden hatten, nun zu sagen, wie es weitergehen soll. Zur Ehrlichkeit gehört auch festzustellen: Die 25 Jahre von der Staatsregierung versäumter Strukturwandel weg von der Braunkohle-Monostruktur zu DDR-Zeiten lassen sich jetzt nicht einfach schnell nachholen. Was wir jetzt brauchen, ist staatliche Soforthilfe gegen den ökonomischen und kulturellen Kollaps in der Region. Soforthilfen für die betroffenen Dörfer, die Sorbinnen und Sorben und für die Neuansiedlung nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen. 

 

Stejišćo sakskeho hospodarskeho ministra:

SMWA – Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Wirtschaftsminister Martin Dulig zum Stopp der Umsiedlungsvorbereitungen von Vattenfall

Den Stopp der Vorbereitungen für eine Umsiedlung von rund 1.700 Einwohnern in der Lausitz durch Vattenfall, nimmt  Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig bedauernd zur Kenntnis. „Es ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung des Unternehmens. Aber wir sind nicht sehr erfreut darüber. Denn durch diese Entscheidung werden die Einwohner in Schleife und Trebendorf in ihren Erwartungen – die durch jahrelange Verhandlungen zu den geplanten Umsiedlungen und der vorgesehenen Erschließung von Nochten 2 bei ihnen geweckt wurden – maßlos enttäuscht.“

Diese Enttäuschung wird umso größer sein, da sich die „unsicheren energiepolitischen Rahmenbedingungen“ – womit Vattenfall den derzeitigen Ausstieg aus Nochten 2 begründet – gerade durch harte Verhandlungen zwischen dem Bund auf der einen Seite und Sachsen sowie den anderen Braunkohleförderländern auf der anderen Seite, vor einer endgültigen Klärung befinden. „Es gibt gute Aussichten, dass es kommende Woche im Bundeskabinett eine Lösung zur geplanten Kohle-Abgabe geben wird, welche Vattenfall die geforderte Sicherheit bietet“, so Minister Dulig.

Deshalb ist es jetzt besonders wichtig für die Menschen im Revier, dass der Verkaufsprozess der Braunkohle-Sparte von Vattenfall reibungslos verläuft und vorangetrieben wird. Wirtschaftsminister Martin Dulig: „Wir wollen dann mit dem neuen Eigentümer zügig über die Zukunft der Braunkohle in der Lausitz sprechen.“

 

Jenička serbska karta online – sławu Julijanej Nyči!

25. Juni 2015

http://www.lausitz.la/karta.html