Rico Gebhardt Minority Safepack podpisał

16. Februar 2018

Samsne prawa za mjeńšiny a wjetšiny – to je za Rica Gebhardta, frakciskeho předsydu Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, samozrozumliwosć. Tohodla je wón europsku wobydlersku iniciatiwu Minority Safepack podpisał.

Massot – přikład za serbsku wubranku?

16. Februar 2018

Ja wězo rodźenej ukrainskej holcy popřeju, zo mózeše z francoskim partnerom za Němsku při zymskich olympiskich hrach złotu medalju dobyć. Zdobom kritice Katariny Witt přihłosuju:

https://www.focus.de/sport/olympia-2018/aljona-savchenko-und-bruno-massot-olympia-2018-kati-witt-sieht-eiskunstlauf-gold-von-savchenko-massot-auch-kritisch_id_8473065.html

Bruno Massot po štyrjoch lětach přihotowanja zdźěla ani němske prašenja žurnalistow rozumił njeje. Prajmy tak: Hrajerja serbskeje wubranki, kiž tak mało serbsce móže kaž Bruno Massot němsce, njebych jako zastupjerja Serbow na Europeadźe měć chcył.

Nimo toho nětko wočakuju, zo „mój“ syrisko-kurdiski awtolakěrar, kiž porno Massotej běžnje němcuje a je stołp swojeho zawoda we Wojerecach, tež po „swobodnym dobrozdaću“ zarjada němske staćanstwo dóstanje.

Abo mamy tajcy wulkomyslni być kaž Němcy při připóznaću tych, kotřiž za „nas“ hraja? Štož rěka, zo naši koparjo prašenja serbskich žurnalistow rozumić njetrjebaja …

Cedlka z přećemi NSLDź

15. Februar 2018

Separatizm? Słušamy tež k wjetšinje!

14. Februar 2018

Katalonska chce na wšón gwałt ze Španiskeje prěc – a cedntralne knježerstwo tomu rabiatnje zadźěwać. Lega Nord chce Italsku z EU wjesć, Wuka Britaniska je hižo po puću won. Ludźo w Grjekskej přećo mjenu susodneho kraja (Makodonska) demonstruja. Centrifugalne mocy tež w jednotnej Europje přiběraja.

Dyrbimy my poprawom z principa přeco na stronje „mjeńšiny“ a tych stać, kiž so wjestšemu cyłkej wobaraja a na „swojim“ wobsteja? Ja sej myslu, zo nic.

Předsudk separatizma je, zo budźe wšo lěpje, hdyž móžemy wšo „mjez nami“ zrjadować. Nichtó „nutř rěčeć“ njesmě, ani EU Pólskej ani Němcy Serbam. We woprawdźitosći smy pak sam wšědny dźeń powołansce, při nakupowanju, na dróhach atd. tež dźěl wjetšiny a zajim na powšitkownej socialnej stabiliće mamy.

Narodnofolklornej zapřijeći 19. lětstotka kaž „lud“ a „kraj“ wutrobu wohrěwatej, ale baza politiki być njesmětej. A tež modowe słowčko 21. lětstotka, „mjeńšina“ (to chce tola kóždy być, hač trans-ident abo hybridny abo Bóh wě što) nam dale njepomha, wšako smy w dosć wjeskach wjetšina – a Němcy hladajo na Europu mjeńšina.

Tute cyłe wusměrjenje na „identitu“ je slepa hasa našeje doby. Na kóncu stejitej stagnacija jednotliwca a rozkora towaršnosće. Domoródni přećiwo wukrajnikam a nawopak, awtochtoni přećiwo alochtonym, njewěriwi přećiwo pobožnym a nawopak, hetero kontra LSBT*I atd. a tak fórt.

Štož tuchwilu dožiwjamy, je priwatizowanje cyłeho swěta – kóždy chce (to je „ideal“, kotryž w Serbach bohudźak njedodźeržamy) wotdźěleny za sebje eksistować (hlej definaciju za „priwatne“). Štóž je pak woprawdźe emancipowany a swobodny, tón susodow a druhich do „swójskeho kosmosa“ zapřijima.

65. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko

5. Februar 2018

Česćene knjenje, česćeni knježa,

je hižo dobra tradicija, zo přewjedźe Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. do jutrow, lětsa “65. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko ”.

Tež lětsa chcemy zaso wšitkich lajskich wuměłcow na tutym polu namołwić, swoje najrjeńše jejka za wubědźowanje zapodać.

Posledni termin za wotedaće kolekcijow je pjatk, 16. februara 2018 (termin: stajnje pjatk po popjelnej srjedźe) w Budyšinje abo we regionalnych běrowach Domowiny a Załožby za serbski lud.

Njewotwisna jury wuzwoli wutoru 20.02.2018 lětušich dobyćerjow.

Za dźěći a młodostnych přewjedźe so wosebite wubědźowanje, kotrež zakónči so srjedu po jutrach.

Prosymy Was wo wozjewjenje našich informacijow w přichodnych dnjach.

Jeli nastanu prašenja, tak wobročće so prošu na knjeni Suchowu, pod horjeka mjenowanej adresu abo pohladajće pod www.volkskultur.sorben.com

Pokiw: 27. Wiki serbskich jutrownych jejkow, kotrež so tohorunja wot Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z.t. organizuja, přewjedu so 24. a 25.02.2018 w Serbskim domje w Budyšinje.

Za Wašu podpěru so Wam dźakujemy.

Z wutrobnym postrowom

Eberhard Zobel

předsyda

Boži dźiw: Němska próstwa za serbski lud

3. Februar 2018

Na wosebitych kemšach dźensa w Radworskej wosadnej cyrkwi składnostnje 75. posmjertnin serbskeho zbóžneho martrarja Alojsa Andrickeho je so boži dźiw stał: němskorěčna próstwa wo zdźerženje „serbskeho ludu“!

Tajke něšto njeje so po wuprajenju wšěch, z kotrymiž sym wo tym rěčał, ženje stało. Jedna žona samo na „misnjenje“ tukaše. Ja chroble wotmołwjach: To je sej biskop Timmerevers sam wupjekł, přetož je wón loni wjele přiwuknył a w swojej přichilnosći pobožnym Serbam zrostł.

Potajkim sym so jeho direktnje prašał, wšako běše biskop po kemšach hišće při cyrkwi swěru hodźiny dołho mjez wěriwymi přitomny. „Ně, ja to był njejsym“, wón sprawnje a přećelnje wotmołwi, so wočiwidnje wjeselo, zo sym jemu to přicpěwał.

Derje, potom běše to boži dźiw na zastupnu próstwu zbóžneho Alojsa. Komuž je Bóh zmužitosć dał, dotal jónkrótnu próstwu spisać a k wozjewjenju sposrědkować, bych drje rady wědźał. Ale mi so zda, zo to pobrachowaceho pycharstwa tuteje dobreje duše dla potajnstwo wostanje.

Ministerski prezident Kretschmer w prěnim knježerstwowym wozjewjenju wo Serbach

31. Januar 2018

„Zu unserer Heimat gehören die Sorben. Wir sind froh über diese ganz besondere Minderheit in Deutschland. Sie sind Deutsche und Sachsen und leben ihre Kultur.“

Přeco je wupuć fantazije za přewinjenje njedorozumjenjow

25. Januar 2018

Francesco je sebjewědomy pizzapjekar z Italskeje. Njeby-li wědźał, zo je to Mojtaba Sarfaraz (na foće) z Afghanistana, by jeho za rodźeneho Italčana měł. Młody ćěkanc chodźi na wyšu šulu w Strowotnej studni w Budyšinje a ma hižo swoje dźěłowe městno na Lipšćanskej klinice we wukubłanju jako hladar za chorych před wočomaj. Dźakowano młodźinskemu dźiwadłu serbskeho gymnazija při NSLDź steješe dźens nawječor w dźiwadle na hrodźe na jewišću.

Premjera hry „Kupa fantazije“ z wjele citatami z „Kupy zabytych“, romana pytaceje duše z pjera Jakuba Lorenca-Zalěskeho, publikum zahorješe. Maćeršćina „Francesca“ je runja druhemu młodostnemu dźiwadźelnikej z Afghanistana farsi. Qasim Hamidi, kiž so na powołanje jako kuchar přihotuje, sultana hraješe. So wě, zo wonaj kaž wšitcy druzy tež serbsce rěčeštaj.

Wulkotnje hraješe tež „Jean-Luc“, Clemens Bobka. Wón powědaše francosce a potom z francoskim podzynkom swoju serbsku maćeršćinu. „Rus“ Lukaš Hrjehor bě porno druhim, kotřiž su w morju znjezbožili, z rakety dele padnył a nadźiju na smjerćzabawne wašnje we wódce namaka. „Sue“ Katja Hrjehorjec so swojej elegantnej róli jendźelsce suwerenje wěnowaše. Sydom rěčow na jewišću – to je najskerje rekord nic jenož we Łužicy.

Jara sportowsko-hibićiwa Marija-Helena Bretšnajdarec (sćělesnjena poezija, fantazija a nadźija) a zasonjena Laura Hrjehorjec (sym jenož iluzija abo woprawdźe přitomna?) staj mystiski ramik tworiłoj. K jednanju słušeše tež wjelk, kiž je wowku zežrał, kotraž bu wĕzo wuswobodźena.

Režiser Měrko Brankačk móže z wulkotnym wukonom wosebiteho projekta spokojom być, na kotrymž běchu třo dalši ćěkancy wobdźěleni, kotřiž su mjeztym dale pućowali. Madleńka Šołćic, intendantka za serbske dźiwadło a sama při tworjenju wobsaha hry angažowana, so na kóncu wšěm wutrobnje dźakowaše – serbsce. A wšitcy su to někak zrozumili 😊. Zo je přeco – zhromadny – wupuć fantazije, tež tam, hdźež so ludźo najprjedy objektiwnje rozumić njemóža, je poselstwo tutoho fascinowaceho předstajenja.

Njedźelska zyma w Nižej Wsy

22. Januar 2018

Smjertna serbska tradicionalnosć

20. Januar 2018

Swětosławny spisowaćel Stefan Zweig je w swojej epochalnej twórbje wo „wčerawšim swěće“ spočatk štyrcetych lět w eksilu – wróćo hladajcy wuměłske skutkowanje we Wienje a Berlinje přirunujo – pisal: Tradicija haći. Hdyž tomu tak je, ze Serbstwom nětk woprawdźe k rakecam jědźe, wšako so kultura a rěč nimale jeničce hišće w zwisku z „hajenjom tradicijow“ tematizujetej.

Ptačokwasny program njech je po měnjenju wjetšiny „tradicionalny“, štož je přećiwk w sebi, přetož je wón wunamakanka połstatych lět a běše tehdom „moderny“. Narodna drasta njech wěčnje tak wostanje kaž wona je, byrnjež před dwěsćě lětami načasna była. Naša rěč dyrbi so „zdźeržeć“, a tohodla je kolektiwna lěnjosć při wuwiwanju aktualnej potrjebje přiměrjeneho słowoskłada wulka. Samo hižo lěta dołho zawjedźene słowo „snobjed“ wjetšina wočiwidnje přeco hišćo njewužiwa.

Bjez tradicije nihdźe njeńdźe, dokelž kóždy kubłanje dźěsća ma něšto z nazhonjenjemi staršeju činić, potajkim z jeju awtobiografiskej tradiciju, w kotrejž tči bjezposrědnje tradicija dźědow a wowkow, zdźěla hišće prawowkow a pradźědow dźěsća nutřka. A jich nastajenje k žiwjenju korjeni w žiwjenjoběhach prjedawšich dawno njeboh generacijow. Woni su při daledawanju a dalewuwiwanju rěče a kultury přeco do přichoda hladali.

Hač su serbske nałožki imaterielne kulturne herbstwo kraja, kontinenta abo swěta, je nas we wšelakich gremijach a institucijach zaběrało. Za našej přitomnosć a přichod je to pak cyle wšojedne, hač w někajkim katalogu stejimy. Pak stej naše powědanje a kultiwowanje swojeho byća w načasnych wobstejnosćach zakótwjenej pak naš swět do muzeja woteńdźe. To je aktualna alternatiwa.