Dokal po politiskim zemjerženju? Za mudru wotmołwu na „módru“ Łužicu

25. September 2017

Łužica je wotnětka politisce dospołnje „módra“ – AfD je nimale wšudźe najsylniša strona a jeje direktnaj kandidataj zastupujetaj wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc w zwjazkowym sejmje. Ze swojimi hłosami je ludnosć wuchodneje Sakskeje nadpřerěznje k tomu přinošowała, zo tuta prawicarskonacionalistiska strona po cyłej Sakskej na prěnim městnje steji. Tući direktnje woleni AfDnicy (Sakska Šwica je tamle pódla) a tón krajny wuslědk su po cyłej Němskej jónkrótne. To wězo dołhodobnje image našeho regiona wobwliwuje.

Ludnosć serbskeho kraja je hinak wothłosowała: W tak mjenowanych jadrowych kónčinach njeje AfD dominantna a wjac hač dźesać procentow słabša hač po cyłej Łužicy. Nješkodźi nahladnosći serbskeho ludu, tónle markantny rozdźěl na runinje nadregionalneje komunikacije wuzběhować.

Wólby do zwjazkoweho sejma běchu we Łužicy politiske zemjerženje – ničo hižo njebudźe kaž do toho. Generalny sekretar sakskeje unije, naměstnik předsydy CDU w parlamenće Němskeje a dotal najwuhladniši móžny naslědnik ministerskeho prezidenta, Zhorjelski zapósłanc Michael Kretschmer, njebudźe hižo čłon zwjazkoweho sejma. Tež w Budyskim wokrjesu njeje hižo politiski personal zwjazkoweje politiki CDU prezentny. Běrtlk lětstotka najmóciniša strona je we Łužicy politisce „wotćena“, bjez hłowy. Dokelž je jeničce na direktneju kandidatow sadźiła.

Sadźmy so, zo njebudźe so Marko Šiman 2019 znowa wo mandat w krajnym sejmje prócować a zo njebudźe Stanisław Tilich načolny kandidat CDU we wonych wólbach? Prěni by dyrbjał so bojeć samsneho dóńta kaž Klausa Brähmig ze Sakskeje Šwicy, kiž bě wot 1990 zapósłanc a bu nětko wotwoleny. A Tilich by swoje dotalne wólbne wuspěchi z dalšej kandidaturu na hrački stajił. Ale budźemy widźeć, snadź budźetaj zmužićišej hač sej myslach.

Čehodla je „Łužica“ tak woliła, njech so woměrnje analyzuje. Pawšalne twjerdźenje, zo tule „socialnje wotpójsnjeni“ protestuja, tak powšitkownje njetrjechi. Hdyž dóstawa AfD tež tamle, hdźež mjenje abo bóle wšitcy we wulkich domach bydla a wulke awta na dworje stejo maja, přihłosowanje kaž ludowa strona, potom dźe skerje wo motiwy „kulturneho“ razu. A to je nětko jara złahodnjenje prajene.

Politiska konsekwenca za Serbow: W zwjazkowym sejmje je naš region nimo wot AfD nětko ze štyrjomi zapósłancami zastupjeny, to je Caren Lay (Lěwica), Thomas Jurk (SPD), Torsten Herbst (FDP) a Stephan Kühn (Zeleni). Wosebje Jurk (wokrjes Zhorjelc) a Lay (wokrjes Budyšin) staj tež wosobinsce we Łužicy zakótwjenaj. A wólbny forum resp. wotmołwy na wólbne kopolaki Domowiny su pokazali, zo móžemy z nimi wšěmi na dobro Serbstwa kooperować. To by mudra wotmołwa na „módru“ Łužicu była. A mjez nimi budźetej z wěstosću přichodnje knježaca wjetšina a opozicija zastupjenej .

http://www.dnn.de/Specials/Themenspecials/Bundestagswahl-2017-in-Dresden/Die-Direktkandidaten-im-Dresdner-Umland/AfD-holt-drei-Direktmandate-in-Sachsen-und-wird-staerkste-Kraft

AfD w Serbach druha najsylniša strona – CDU je třećinu wolerjow zhubiła

24. September 2017

Wuslědki w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe

Chrósćicy: CDU 47,2 % (minus 18) – AfD 20,3 – Lěwica 9,5 – FDP 9,5 – SPD 5,2 – Zeleni 3,2

Njebjelčicy: CDU 41,9 % (minus 25) – AfD 23,3 – FDP 10,5 – Lěwica 7,0 – SPD 6,9 – Zeleni 2,9

Pančicy-Kukow: CDU 47,4 % (minus 19,7) – AfD 18,8 – FDP 8,6 – Lěwica 7,5 – SPD 7,0 –Zeleni 3,7

Ralbicy-Róžant: CDU 44,8 % (minus 23,5) – AfD 23,3 – FDP 10,2 – Lěwica 7,5 – SPD 5,8 – Zeleni 2,8

Worklecy: CDU 43,2 % (minus 24,3) – AfD 25,2 – Lěwica 8,4 – SPD 7,0 – FDP 5,9 – Zeleni 5,031,4

Porno susodnym gmejnam je CDU w jadrowych kónčinach dale najebać hoberske straty najsylniša strona. Hewak to w našich kónčinach hinak wupada: AfD je městno najsylnišeje strony zabrała, samo w Kamjencu: (31,1 %, CDU 24,1, Lěwica 18,2). Wuwzaće je Kulow: CDU 41,4 %, AfD 28,2 (Lěwica 8,6). W Radworju pak je AfD dobyła: 36,3 %, CDU 31,4 (minus 24,2), Lěwica 9,5, FDP 7,6, SPD 6,3, Zeleni 2,4.

W Njeswačidle, něhdyšim historiskim centrumje ewangelskich Serbow, je CDU połojcu swojich procentow přisadźiła (město 49,1 hišće 24,4 %), AfD ma nětkole nimale 41,7 procentow (Lěwica 10,9). Tež we Łazu, hdźež bě serbski narodny prćowar Zejler z fararjom, je AfD z 35,9 procentami z wulkim wotstawkom před CDU (27,3), Lěwica: 13,6. W Bóšicach, hdźež amtěruje serbski wjesnjanosta, je AfD tohorunja najsylniša strona: 37,2 procentaj – CDU su 31,3 procenty wolerjow swój hłós dali (Lěwica 10,2). Hodźij nas prócowanja wo serbsku wučbu dla tež zajimuje, tule podobnje wupada: Na prěnim městnje AfD (34,9 procentow), CDU 28,4 (minus 20,5 procentow). Na třećim městnje Lěwica (11,3). Rakecy: AfD 36,7 %, CDU 26,6, Lěwica 12,1.

A wólbny wokrjes Budyšin I zastupuje přichodnje w zwjazkowym sejmje  Karsten Hilse (AfD), kiž docpě 33,2 procentaj. Kandidat CDU Roland Ermer je z 30,6 procentami zwrěšćił.

Wuzwolenej wuslědkaj ze Zhorjelskeho wokrjesa

Slepo: AfD 36,1, CDU 27,4 % (minus 20,6), Lěwica 12,1, SPD 9,3, FDP 6,1, Zeleni 2,8.

Trjebin: AfD 36,7 %, CDU 28,8 (minus 23,3), Lěwica 12,0, SPD 11,9, FDP 2,8, Zeleni 1,9.

Zaměr kubłanja: doma być

24. September 2017

Awtochtoni kaž Serbja su eksperća domizny. Woni wědźa, što to woznamjenja, tule doma być, wšako běchu takrjec hižo přeco tu. Z tym su woni tohorunja na polu kubłanja w našej dobje tajke něšto kaž rodźena elita. Kak móže to być?

W starych časach běše kubłanje duchowna cyroba za puć do swěta: Zdźěłany čłowjek měješe swobodu, tón blečk zemje, hdźež jeho kolebka steješe, wopušćić a něhdźe druhdźe karjeru činić. Dźensa dunda kóždy wot ranja do nocy ze swojim smartfonom po swěće, analfabeća namakaja z mobilnym telefonom wšě puće a jězba z Łužicy do Afriki je hrabnjenčko, kotrež móžeš ducy z dźěła domoj we wobchodach w Budyšinje knihować.

Ale při sebi a w swojej domiznje wostać móc je dźensniši dźeń zaměr wuspěšneho kubłanja. To je swoboda 21. lětstotka: najebać globalne prudy a wětřiki centrum swojeje wosobinskeje syće tamle zakótwić, hdźež sy doma.

Tohodla je wšojedne, hač tysac abo milion ludźi na twojej rěči podźěl bjerje – hdźež sy doma, tamle je twój pupk swěta. Wězo je dobry argument za serbšćinu, zo so ze słowjanskimi swětom dorozumić móžeš. Najwažniša jeje lěpšina pak je, zo je serbšćina rěč našeje domizny. Němčina je ta druha rěč. To njech je tež prěnja kaznja wšěch serbskich kubłanišćow. Wone njejsu parkowanišća dwurěčnosće, ale stołpy serbskeje Łužicy.

Foto: A 4 blisko Budyskeho spjateho jězora

Wolić hić

24. September 2017

Dźensa móžemy wolić hić. Snadź hladajo na nimale nazymske temperatury nic kaž ludźo z pjera Heinricha Zille. Wuhladach jich wčera w Maxa Liebermannowej wili napřećo swětosławnym Berlinskim přibrjóžnym kupjelam, załoženym před 110 lětami při wonym jězorje z wodu Habole.

Swoje prawo, zjawnje so kupać, je sej ludnosć němskeje stolicy brała, doniż njeje wyšnosć jej kupjele twariła. Potom přesadźachu krok po kroku přećiwo policiji kupansku modu po swojej woli, tež třiróžkate kupanske cholowy. Masy so kupacych mylachu ze swojim harowanjom bohatych susodow (tež Liebermanna), kotřiž so 1912 z protestnym listom wobarachu – podarmo.

Runje ludźo bjez wulkeho zamóženstwa dóstawaja prawo na postajenje swojeho žiwjenja jeničce na tutym puću: z nałožowanjom swojeho prawa. Dźensa směmy tež we Łužicy wšudźe so kupać, kaž nam so chce. A rozsudźić, štó ma kotru móc, ramik našeho wšědneho žiwjenja sobu postajować.

„Narodny duch“ serbskeho ludu – što to je? Dyrbimy dale zmylki worać!

20. September 2017

Młody serbski swójbny nan mi praješe, zo je wón hladajo na nadawk „mojeho“ Domowinskeho wuběrka wćipny, što budźe „kubłanje w narodnym duchu“. Ja tež. Bohudźak je dosć čłonow kubłanskeho wuběrka, kotřiž su mudriši hač ja.

Njedawno twjerdźeše społnomócnjena zwjazkoweho knježerstwa za integraciju, knjeni Özoğuz, zo njemóžeš nimo rěče specifisku němšku kulturu identifikować. Tomu njepřihłosuju. Hdyž njeda so něšto z třomi zapřijećemi wopisać, njerěka to awtomatisce, zo wone njeeksistuje. Kóžda rěč ma swójski duch, a tohodla tča hižo w pěstowanju rěče korjenja specifiskeje kultury.

Z tym njeměnju předsudki abo klišeje, njech su pozitiwneho razu, kaž wo Serbach: Woni su hospodliwi, pobožni a rady spěwaja. So wě, zo je tohorunja Serbow, kotřiž so njemodla, njespěwaja a hosćej před chěžynimi durjemi najprjedy wumjetuja: „Čehodla njejsy do toho zazwonił a mje so prašał, hač docyła chwile mam?“ Wo tajke něšto njeńdźe. Dźe wo to, štož „lud“ wučinja, wšako my wo serbskim ludźe a nic wo serbskej ludnosći rěčimy. Njejsmy někajka „mjeńšina“ abo „ludowa skupina“, ně, smy serbski lud.

Tuta kajkosć „přisłušnosć ludu“ pak njeje ničo genetiskeho abo socialnje postajowaneho, ale suwerena wola Serbow. Jeli bychu so Němcy rozsudźili, jenož hišće němsce rěčacy přiwisnicy uniwersalneje (ameriskeje?) kultury być, móhli to wězo činić. Domowina bu w lěće 1937 wot nacijow zakazana, přetož nochcychu Serbja „serbsce rěčacy Němcy“ być. Ale Serbja, Słowjenjo. Strategojo hybridologije a 2plus su spytali, tón konflikt dwě generaciji pozdźišo tak rozrisać, zo so Serbja dobrowólnje do hybridneje „dwurěčnosće“ rozpušćeja.

Instrument je samsny kaž tehdom: wotstronjenje słowjanskeje wobchadneje rěče w zjawnym rumje. Ludźo smědźa doma serbować, ale w rjadowni a na šulskim dworje njech knježi němčina. 2plus je hišće zahubniši hač zakaz rěče ze stron nacijow: Tehdom běše wšěm Serbam wědome, zo maja so z domjacnym serbowanjom tutej nanuzowanej asimilaciji spjećować; dźensa so wróći wot nas samych organizowana asimilacija ze šulow domoj a dźěći praja za kuchinskim blidom „Altar“ a hižo nic wołtar.

So wě, zo je kónčin, hdźež je lědma maćernorěčnych dźěći, a tamle móže „měšany model“ so hodźace wuchadźišćo być. Ale jeli chcemy přichodnje lud wostać (běchmy, smy, budźemy!), potom ma so kóžde maćernorěčne dźěćo jako serbske (!) dźěćo rěčnje a kulturnje optimalnje spěchować – zhromadnje z towaršemi z druhich staršiskich domow, kotrež swojim dźěćom serbske kubłanje popřeja (je dosć radźenych tajkich přikładow tež po přewróće, hlej Schachtenec swójbu a druhe). Dotal wočakowanja tutych staršich wšudźe njespjelnjamy, dokelž přehusto so wučerjam posrědkuje, prošu jara ze serbšćinu we wučbje njepřehnawać. Tajke „přehnawanje“ pak na serbskej šuli njedawa.

A hdźe je wotmołwa na prašenje za narodnym duchom? Čitajće knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“, potom wěsće, što běše narodny duch serbskeho wjeseneho ludu. To su naše korjenje. Kajka móhła ta serbska lipa srjedź 21. lětstotka wupadać, mamy dźensa w horšći. „Narodny duch“ njeje knjez w twjerdźiznje. Wón je mišter transformacije, hewak njeby serbski lud połdra tysac lět přez najwšelakoriše doby stawiznow pućować móhł. A tak póńdźe to dale.

Čehodla zmylki woramy? Zo bychmy z nich wukli a zo bychu naše přichodne zmylki inteligentniše byli hač prjedawše. Te dobre stare časy su wróćo hladajcy přeco tež zwrěšćene eksperimenty byli. To njepłaći jenož za NDR a 2plus. Wšo ma swój zmysł, k tomu słušeja tež nazhonjenja z 2plus. Dokelž njemylene płuwanje w jednorěčnym wotzamknjenym serbskim rěčnym rumje kaž hišće w połstatych lětach zašłeho lětstotka ženje wjac njezmějemy. Bjez zmylkow njeńdźe, dokelž su brachi z wuměnjenjom za wuwiće. Štóž chce perfektny być, bywa zastupjer stagnacije. A ta njetyje narodnemu duchej.

Prošu wotnětka z Budyskim krajnoradnym zarjadom jeničce serbsce komunikować!

19. September 2017

Krajny rada Michael Harig je wčera, byrnjež poprawom neutralny nawoda posedźenja wokrjesneho sejmika był, swojeho naměstnika Witschasa najebać jeho dowěrliwu komunikaciju z reprezentantom naci-sceny w Budyskich kónčinach zakitował. Harig njeje tomu zadźěwał (so sam jenož hłosa wzdał), zo bu telewizijnym sćelakam zakazane, zjawnu debatu wo Witaschasowych přeńdźenjach filmować. To najhórše: Budyski krajny rada je wobšěrnu tajnu wuměnu zastupowaceho krajneho rady z regionalnym šefom neonacistiskeje strony – zdźěla samo wo internych słužbnych naležnosćach zarjada – w pisomnym dnjowym porjedźe jako „prócowanje wo deeskalaciju“ sfalšował.

Tajcy ludźo kaž naci Wruck, na kotrychž internetnych stronach je so hižo druhim ludźom zahinjenje přało, su pad za statny škit policije, za wustawoškit, ale nic partner za zaručenje měra w měsće. Štóž to hinak widźi, njesłuša w demokratiji do tajkeho wyšeho komunalneho zastojnstwa. Tute wuprajenje płaći za Witschasa a mjeztym tohorunja za Hariga. Z tajkimaj mužomaj njemóže přistojny čłowjek hižo hromadźe dźěłać.

Wjeršk lózyskosće a zełharnosće pak běštej dwě wuprajeni z erta krajneho rady. Sprěnja zo namjetuje wozjewjenje Budyskeje deklaracije za demokratiju a tolerancu na přichodnym posedźenju sejmika. Dohłož Witschas na čole krajnoradneho zarjada wostanje, by tajke wobzamknjenje ryzy łža było. A potom praješe Harig, zo njepřećelnu a njewotewrjenu atmosferu w Budyšinje hladajo na dwurěčnosć kónčin njerozumi. Zo jemu hańba njeje, kotremuž je serbskosć jenož nakromna folklorna sekla – hlej na hamtske łopješko, hdźež Harig měni, zo je to dwurěčnosć, hdyž nad jeho kolumnu „hdys a hdys“ steji.

Ženje njezabudźemy, zo prěni zastupowacy Budyski krajny rada Witschas njedawno w interviewje z MDR-telewiziju twjerdźeše, zo wo 250 nacijach w swojim wokrjesu, wo kotrychž sakski wustawoškit rozprawješe, ničo njewě. Ženje njezabudźemy, zo knjez Witschas składnostnje přepodaća spěchowanskich srědkow za projekt integracije ćěkancow w Sprjewinym měsće swoje njezrozumjenje za to zwuraznjowaše. Ženje njezabudźemy jeho wotmołwy na prašenje, čehodla wón jenož z nacijom rěčeše, ale nic z wonym libyskim ćěkancom, kiž bě na Žitnych wikach jedyn z akterow konfliktow: To by wšěch sobudźěłaćerjow krajnoradneho zarjada znjeměrnjowało. Aha, ale hamtske zapleńčenje nacijow pola was nikoho njeznjeměrnja, abo što?! Jeli tomu tak je, knježi w Budyskim krajnoradnym zarjedźe prawicarskoekstremistiska wodźaca kultura.

Zo móžeše NPD-naslědnik Wrucka so tež do běrowa Witschasa podać a z nim wočiwidnje tohorunja bjesadować

http://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsextremismus-in-sachsen-im-landratsamt-bautzen-gehen-neonazis-ein-und-aus/20327742.html,

pokazuje nazornje na atmosferu tajkeho domu, kotrehož antiserbskosć dawno znata je. Hlej w tutym zwisku na wuprajenje nowinskeho rěčnika zarjadnišća, zo su akciju inicitiwy za porjadnu dwurěčnosć w zjawnym rumje pola policije wozjewili. Město toho zo bychu sami swoje ilegalnje jednorěčne tafle / pućniki sporjadkowali. Jim hańba njeje, woni žane skruple nimaja.

Tohodla je čas rěčneho pragmatizma nimo – krajnoradny zarjad trjeba wšědnu wučbu dwurěčnosće. Kóždy, kiž serbsce někak móže, njech swoje zakonsce zaručene prawo wužiwa a wšě (!) swoje naležnosće, wšojedne hač dźe wo wotpadki, twarske abo druhe wěcki, přisłušnym ludźom na krajnoradnym zarjedźe pisomnje a ertnje serbsce zapoda. Je jich winowatosć, jeli će sami na městnje njerozumja, so wo přełožowanje resp. tołmačenje starać. Potajkim: Žane němske słowo wjac krajnoradnemu zarjadej!

Wo wčerawšim posedźenju wokrjesneho sejmika:

http://www.lvz.de/Mitteldeutschland/News/NPD-Kontakte-ohne-Konsequenzen-Witschas-bleibt-Vize-Landrat

Dalše informacije tutoho přinoška so złožuja na rozprawnistwa MDR a Sakskich a Serbskich Nowin minjenych tydźenjow a na aktualne tweety sobudźěłaćerki Serbskeho institua Annaleny Schmidt (https://twitter.com/Schmanle).

Serbski zakoń: https://www.jurion.de/gesetze/saechssorbg/

§ 9 Serbska rěč před sudnistwami a zarjadami

(1) W serbskim sydlenskim teritoriju maja staćenjo prawo, před sudnistwami a zarjadami Swobodneho stata Sakskeje kaž tež jeho dohladej podstejacych zjednoćenstwow, wustawow a załožbow zjawneho prawa serbsku rěč nałožować. Wužiwaja-li tute prawo, ma to samsne wuskutki, kaž hdy bychu němsku rěč nałožowali. Na naležnosće staćanow, přednjesene w serbskej rěči, móže so wot zarjadow Swobodneho stata Sakskeje a jeho dohladej podstejacych zjednoćenstwow, wustawow a załožbow zjawneho prawa w serbskej rěči wotmołwić a wo nich w serbskej rěči rozsudźić. Kóštowe poćeženja abo druhe njelěpšiny njesmědźa serbskim staćanam z toho nastać.

Krabat za přećelstwo ludow

17. September 2017

Academia cravatica ze Zagreba ze swojimi bubonami sposrědkowa dźensnišemu zahajenju wustajeńcy „Krabat. Muž. Mytos. Marka“ w Budyskim serbskim muzeju wosebity njezapomnity raz. Što słowjansku a prusku muskosć rozeznawa, bě tule widźeć 😎.

Dźakowano simultanemu přełožowanju bě to porjadne serbske zarjadowanje z němskimi akcentami, a wšitcy móžachu wšo rozumić. Dale tak! 😊

Po měnjenju direktorki domu, Christiny Boguszoweje, tyje Krabatowy mytos tež našej načasnej kulturnej identiće. Haj, přetož porno Harryjej Potterej za nim woprawdźita historiska wosoba tči: Johann von Schadowitz, połkownik w gardźe Chorwatow pod štyrjomi sakskimi kurwjerchami. 💪

Čestny konsul Republiki Chorwatskeje w Sakskej, dr. Peter Neumann, je přitomnych w nadawku woneho stata strowił. Wón praješe: Krabat wjedźe katolskich a ewangelskich Serbow a ludy Serbow, Słowjencow, Chorwatow a Saksow hromadu. 🖒

#chemiewende w Domowinje : Hassatzky

17. September 2017

Njewšědna wěc to je, zo so najwyši gremij třěšneho zwjazka Serbow z tajkej tematiku zaběra: změna na polu chemiskeje industrije a što to za Łužicu woznamjenja. Wo brunicy smy dosć a nadosć diskutowali. Ale to je něšto woprawdźe inowatiwne. A potom hišće doprědkarske wědomostne wubědźowanje #chemiewende delnjoserbsce zjimane – dopokaz to je za načasny potencial našich serbskich rěčow.

Chemiji so Maximilian Hassatzky hižo jako šuler delnjoserbskeho gymnazija wuspěšnje tež nadregionalnje wěnowaše

https://www.nsg-cottbus.de/blog/entries/2015/02_10_wettbewerbserfolge_im_fach_chemie

Najlěpši maturant lětnika 2015 serbskeho kubłanišća w Choćebuzu

https://www.cottbus.de/politik/ehrungen/ehrenchronik/ehrenchronik_2015/abiturienten_2015_mit_der_abschlussnote_1_0.html

a Lipšćanski student z Dešna je so hižo za swoju wjes

http://www.dissen-striesow.de/news/1/384554/nachrichten/ein-leitbild-f%C3%BCr-das-kleene-dorf-dissen.html

a delnjoserbšćinu w zjwanosći, wosebje tež w cyrkwi

http://www.politische-bildung-brandenburg.de/node/9581

angažował. Dalše internetne hesła jeho dotalneho žiwjenja su kokotałapanje, žnjenski kral, bičwolejbul, couchsurfing (mjezynarodna syć ludźi z darmotnym poskitkom nóclěha). Potajkim serbski hólc z jaknyn čerstwym duchom w sportowskim šwižnym ćěle a z dobrej towaršliwej słowjanskej dušu 😊. Sćělesnjena dialektika zakótwjenja w regionje a wotewrjenosće swětej.

Na swojej stronje w Knize wobličow pokazuje Hassatzky k witanju hrónčko „everything is ging to be fine in the end, if it’s not fine it’s not in the end“ (Oscar Wilde). To je poselstwo eksistencielneho optimizma: Na kóncu budźe wšo dobre; hdyž něšto dobre njeje, wone hišće swój kónc docpěło njeje.

Nowe časy, nowe kwasy. Strukturna změna rěka nětko strukturne wuwiće. Njerěčimy hižo wo pro a kontra nastupajo staru industriju, ale start-up-předewzaćach noweje „zeleneje“ chemije. Zapłać Bóh za tónle směrodajny přinošk, ke kotremuž su so wjacori w čiłej diskusiji słowa jimali. Referentej dźe wosebje wo to, w Choćebuzu srjedźišćo inowacije natwarjeć – zdobom powołansku perspektiwu Łužiskej młodźinje.

Do dźěła zdar! Štyri lěta hromadźe za kubłanje w narodnym duchu

16. September 2017

Pjatk wječor su so w sydarni Chróšćan radnicy na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa (ZP) wuběrki Domowiny za wólbnu periodu 2017 -2021 scomter jich zestawu wobzamkli. Sym předsyda wuběrka za kubłanje.

Wón ma so wobłukomaj „serbska rěč“ (nadawkam, kotrychž zwoprawdźenje k škitej, nałožowanju, wuchowanju a rewitalizaciji serbskeje rěče přinošuje) a „kubłanje w narodnym duchu a dorost“ wěnować. K druhemu dypkej słušeja „nadawki, kotrež měrja so na kubłanje w narodnym duchu, štož słuži skrućenju identity jednotliwca. Wone wobjimuja wšitke pola kubłanja – wot pěstowarskeje hač do wysokeje staroby. Zdobom dźe wo posrědkowanje serbskeje rěče a wědy wo serbskich stawiznach, štož měło tež k skrućenju narodneho ducha přinošować.“ To je nam lětuša hłowna zhromadźizna na puć dała.

Čłonojo wuběrka su z Delnjeje Łužicy Jennifer Dünnbierowa a Collett Šampatisowa a z Hornjeje Łužicy Dawid Statnik, Marcel Brauman, Damian Dyrlich, Jana Pětrowa, Diana Wowčerjowa a Marlis Młynkowa. Jim so přidružataj jako fachowcaj Beno Hoyer a dr. Jana Šołćina. Ze stron Domowinskeho zarjada staj wuběrkej poboku dr. Beata Brězanowa a dr. Viktor Zakar.

Posedźenja so w Domowinskim domje na Drježdźanskej we Wojerecach wotměwaja. Prěni termin budźe póndźelu, 16. winowca, w 18 hodź. So wě, zo dóstanu čłonojo wuběrka hišće porjadne přeprošenje. Na tutym zetkanju dźe hłownje wo tematiske a organizatoriske rozrjadowanje našeje přichodneje dźěławosće. Doskónčny konkretny dnjowy porjad postajeja přeco přitomni, předsyda wězo wotběh namjetuje.

Kóždy Serb, kiž chce mi naležnosće za kubłanski wuběrk sposrědkować, njech to čini: marcel(at)piwarc-hamburgski.de abo přez Whatsapp 0171 89 83 985.

Po regulach Domowiny je w našim wuběrku hišće pjeć swobodnych městnow za fachowcow. Štóž ma namjet abo chce sam sobu činić, njech so přizjewi. Wo namjeće rozsudźi ZP, wšako su fachowcy wuběrkow runoprawni čłonojo tutoho gremija. Do dźěła zdar!

Jako ilustraciju sym wuhotowanje sydarnje w Chrósćicach wuzwolił. Kotreho pochada pak je tónle pórclin? 😊

Swobodny dom za serbsku swójbu

14. September 2017

Wjele serbskich swójbow pyta hižo lěta dołho podarmo za chěžu a ležownosću w Serbach. Nětkole je prominentny objekt na předań: Tilichec dom w Pančicach. Tak čitachmy wčera w Sakskich Nowinach:

http://www.sz-online.de/sachsen/tillich-verkauft-sein-haus-3771851.html

Serbski ministerski prezident je so w tutej wólbnej periodźe za nowe srjedźišćo swojeho priwatneho žiwjenja rozsudźił – we wosobnej štwórći sakskeje stolicy. Nětkole chce wón swój mjeztym prózdny dom w Pančicach předać. Z pomocu Drježdźanskeho maklerja.

Najebać to, zo móže w swobodnym kraju, ke kotremuž tež swobodny stat Sakska słuša, kóždy wobsedźer domu ze swojim swójstwom činić, štož jemu so chce – bych sej přał, zo Serbja w tajkim padźe najprjedy „wokoło róžka“ za ewentualnymi serbskimi zajimcami hladaja.

Na pohrjebach rěka, zo njech je serbska zemja njeboćičkemu lochka. Hišće wažnišo pak je, zo namakaja žiwi městno na serbskej zemi. Nic w zmysle „Blut und Boden“, ale rěčneho biotopa za swoje dźěći.