Twój hłós za łuku gladiolow při Dubjanskim lěsu!

19. August 2017

Wothłosowanje wo přirodnym dźiwje Němskeje 2017:

Budźe na kóncu wočiwidnje wuski wotstawk mjez faworitomaj. Kóždy hłós je wažny! 😊

https://www.sielmann-stiftung.de/naturwunder/

„Mjez Saksami“ w Budyšinje

18. August 2017

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-465024.html

Nukstock 2017 w Sorbistanje

16. August 2017

Popryskane wjesne tafle w Rakecach – nadběh na serbšćinu bjez substancy?

14. August 2017

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10298&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined

wotmołwa sakskeho statneho knježerstwa na naprašowanje zapósłanca Hajka Kozela

Minority SafePack zwadny

12. August 2017

Najebać wotpokazanje europskeje mjeńšinoweje iniciatiwy Minority SafePack ze stron nĕmskeho nutřkowneho ministra (hlej wurězk z rozprawy Serbskich Nowin wo wustupje Thomasa de Maizièra w Budyskim Serbskim domje) wabi Domowina dale za to (hlej tekst z aktualneje zdźělenki třěšneho zwjazka deleka).

De Maizière, najwuznamniši konserwatiwny stratega němskeje politiki, mysli najskerje (nic jenož) na Erdoğana a jemu přichilenu wjetšinu dweju milionow Turkow w Němskej. Njebychu woni so na tajkele skrućene powšitkowne mjeńšinowe prawa złožujo w Nĕmskej „stat w staće“ tworili?

Štóž je jeho argumentaciju wo trěbnych zakładach našeje pluralneje towaršnosće na njedawnym zarjadowanju w Drježdźanskej cyrkwi našeje knjenje sćěhował, njemóžeše so wuprajenjow ministra w Budyšinje dźiwać. Jenož jeho njediplomatiskeje jasnosće dla njedźiwajcy wólbneho boja 😎.

Zaměr iniciatiwy Minority SafePack je, Europsku komisiju zawjazać, so aktiwnje do dialoga z narodnymi mjeńšinami Europy podać a jich naležnosćam kaž tež regionalnym abo mjeńšinowym rěčam wjetšu kedźbnosć dać. Za to zběra Federalistiska unija europskich narodnosćow (FUEN), w kotrejž je tež Domowina z čłonom, hač do klětu 2. apryla podpisma. „Trjebamy 1 milion podpismow ze 7 krajow Europy, zo bychmy tutón zaměr docpěli. Tohodla prošu wšěch našich čłonow w župach a towarstwach, w Domowinskich skupinach, w młodźinskich klubach, w chórach a we wšěch cyłkach našeje organizacije, tute předewzaće ze swojim podpismom a ze zběranjom dalšich podpismow podpěrać“, praji dźensa w Budyšinje předsyda Domowiny Dawid Statnik. Wón chce so w přichodnych tydźenjach z předsydstwami župow a towarstwow zetkać a steji jim a wšěm dalšim zajimcam za dalše prašenja k informaciji (tel. domowina-bautzen).

Móžnosć digitalneho podpisanja a dalše informacije namakaja zajimcy dale na web-stronje Domowiny. W mediatece je “Naša Domowina” tohorunja wozjewjena a na naprašowanje připósćele zarjad (felber-pr-domowina) digitalne wudaće tež z po direktnym puću z e-mailku.

Prajće prošu SNOBJED!

9. August 2017

Pjeć tysac nowych słowow su Němcy minjene lěta wunamakali. Tež w Serbach bě nowotwórbow kaž snobjed za brunch.

Přeju sej, zo budźemy dale a kreatiwniši w tworjenju načasneho serbskeho słowoskłada ä zmužićiši w nałožowanju nowych słowow, kotrež su nam druzy Serbja wobradźili.

Hlejće wurězk ze Sakskich Nowin wo nowym Dudenje

Zapósłanc Kozel sej statnu podpěru za wutworjenje serbskeho sejmika žada

8. August 2017

DOKUMENTOWANE SKŁADNOSTNJE JUTŘIŠEHO DNJA INDIGENYCH LUDOW:

wozjewjene w nadregionalnych medijach:

https://www.morgenpost.de/berlin/article211512475/Linke-Sorben-brauchen-mehr-Mitbestimmung.html

dźensniša nowinska zdźělenka Hajka Kozela:

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=4879&teaserId=6

internetna strona "sejmikarjow":

http://serbski-sejm.de/de/aktuell-de.html

Njeserbsce: Krajnoradna njeprawda

8. August 2017

Prašenje za logiku: Hdyž je ilegalnych jeničce němskorěčnych pućnikow w serbskim sydlenskim rumje a „iniciatiwa za dospołnu dwurěčnosć w zjawnym rumje“ tomu z wudospołnjacym serbskim přidawkom wotpomha – štó steji potom na stronje prawa? Na žadyn pad krajnoradny zarjad, kotryž je so napřećo SN k wotstronjenju poprawom předpisaneje dwurěčnosće wuznał.

Derje, zo prjedawša iniciatiwa „A serbsce?“ hižo jenož na njedostatki njepokazuje, ale je na městnje sama narunuje ze zakonjej wotpowědowacym rozrisanjom. Nětkole woła winik za policiju. Město toho bychu so přisłušni přistajeni zarjadow hańbować dyrbjeli.

Namjetuju zjawne wuchodźowanje ze znajmjeńša połsta Serbami, kotřiž so hromadźe wo legalne pućniki staraja 😎. Bych so na tym tež wosobinsce wobdźělił. Potom njech krajny rada rozsudźi, hač chce policiju k masowym jednanjam přećiwo serbskemu ludu nuzować abo sam skónčnje prawu Serbow słužić. Nic jenož „hdys a hdys“ a jako wuraz hnady, ale prawidłownje we wśědnym žiwjenju.

„Mjez Saksami…“ w Serbskim domje

6. August 2017

Wobsah knihi: http://www.christoph-links-verlag.de/index.cfm?view=3&titel_nr=937

Wo rozestajenju do čitanja w Mišnje: http://www.sueddeutsche.de/politik/literaturfest-in-meissen-was-in-sachsen-gelesen-werden-darf-1.3535963

A tajke běše zarjadowanje tamle: http://m.sz-online.de/sachsen/blamage-fuer-meissen-3700979.html

Nětkole so wjeselimy na płódnu zjawnu diskusiju w Budyšinje! 😊

Wólbny bój ze serbskimi plakatami a lětakami

5. August 2017

Tule w Budyšinje je hornjoserbska prezentacija Serbskeje Lěwicy k zahajenju wólbneho boja wo přichodnu zestawu zwjazkoweho sejma widźeć. Tež delnjoserbska warianta wězo eksistuje – z němskim přełožkom. K tomu serbskorěčne lětaki.

Kampanja bu wot krajneju zwjazkow Braniborskeje a Sakskeje Lěwicy podpěrana. Srjedźa na foće staj Renate Harcke a Hajko Kozel, předsydaj AG etniske mjeńšiny strony Lěwicy. Renate Harcke je sobuzałožerka AG a frakciska jednaćelka w běrowje frakcije Lěwicy w Braniborskim krajnym sejmje.

Štóž chce mi dalše fota k serbskemu wólbnemu bojej za wozjewjenje pósłać, njech to prošu čini.