Ptači kwas – žórło womłodźowanja 😊

20. Januar 2017

Mojej staršej a Serbski ludowy ansambl swjećitaj lětsa swój dejmantny kwas. Ptačokwasny program ansambla je potajkim poměrmje moderny nałožk. Wjeselmy so na připowědźeny „best of“ 60 lět.

To najlěpše ze wšĕch časow ansamblowskeho ptačeho kwasa je rjana składnosć za prěnje lětuše serbske kulturne ludowe zhromadźizny. Bjez kultury a bjesady do toho a po tym – a wšo wězo w maćeršćinje – njeje serbski lud žiwy. To je te poprawne žiwjenje.

Kwasna hosćina je hižo lěttysacaj dołho ze znamjenjom za njebjesa. Kwasna nóc płaćeše dołho jako symbol wjerška lubosće. Rejwanje mjez nimaj słuži wjeselu cyłeje towaršnosće a předhrě kwasneho porika.

Porno jednotliwcej wostanje naš kolektiwny ansamblowski kwas tež w dejmantnym stawje zeleny. A z tym njech nam skutkuje kaž žórło womłodźowanja 😊. Kóždemu jednotliwemu a zdobom cyłemu ludej.

Za swobodnu serbsku šulu

17. Januar 2017

Z kubłanskim wjerškom iniciatiwneje skupiny za serbski sejm je wubĕdźowanje wo najbóle daloko sahace kubłanskopolitiske žadanja zahajene. Směm hišće na lisćinu pozdatnje utopiskich idejow prof. Vogta dopomnić. Wone słušeja do zběrki serbskich wizijow.

Napřemoběh mjez sejmikarjemi a Domowinu wo najradikalniše resp. najpisaniše namjety pak njeby nikomu pomhał. Z časa našeje poražki w Chrošćan zběžku před pjatnaće lětami je jasne, zo bychmy tehdomniše přezjedne předstajenje porjadneje serbskeje šule najlěpje w swobodnym nošterstwje (potajkim přewažnje statnje financowane kubłanišćo pod režiju towarstwa atd.) zwoprawdźeć móhli.

K tomu bohužel dóšło njeje, dokelž njeje žana serbska organizacija swoju zwólniwosć k tajkemu strategiskemu projektej wuprajiła – kotyž by tež z wužadanjom statnych serbskich šulow był. So wě, z respektabelnych přičin, štož pak žanomu maćernorěčnemu šulerjej njepomha.

Nochcemy posledni być

15. Januar 2017

Wendlandski šołta, kiž je před dwěsćě lětami jako jedyn z poslednich słowjansce rěčacych Połobjanow lisćinu słowow němskim potomnikam přewostajił, je hnujacy přikład za nošerja so zhubjaceje rěče.

W pozadku wšĕch aktualnych prócowanjow wo zesylnjenje zastupnistwa serbskich zajimow steji strach, zo bychmy móhli posledni być. Klinči jara banalnje a bu hižo tysacy razow wospjetowane, ale wostanje na wšě časy wěrno: Tón z wulkim wotstawkom najefektiwniši srědk za daledawanje rěče je wšědne nałožowanje maćeršćiny z dźěćimi w staršiskim domje.

Hdyž to so njestawa, njemóže to ani najlěpše kubłanje swěta narunać. Pozitiwnje widźiš to pola Berlinskich, Lipšćanskich a Drježdźanskich Serbow z perfektnje serbowacym dorostom, kiž njeje ženje do serbskeje šule chodźił.

Iniciatiwa za serbsku serbšćinu

14. Januar 2017

W rěči tči drje duch ludu, ale jenož jeli wosebitosće swojeho jazyka pěstuješ. Tuchwilu dožiwjamy dramatiske přenĕmčenje serbšćiny – přez přewzaće němskich strukturow do serbowanja. Typiski zjaw je tónle nerwowacy „owy“ resp. „owa“, „owe“.

Město myta za dorost steji „dorostowe myto“ w nowinje, kotrež poprawom docyła njedawa. A politikarjo nječinja jednanje wo měr, ale „měrowe jednanje“. Najskerje njebychmy dźensa móst měra w Budyšinje dóstali, ale „měrowy móst“.

Potajkim: Budźće porjadni Serbja 😊 a přestańće z tutej wostudłej połněmskej serbskej rěču! Hewak je lěpje němcować, přetož na bazy gramatiskeho ducha němčiny njetrjebaš za serbskimi słowami pytać 😉. Załožmy informelnu iniciatiwu za serbsku serbšćinu!

Serbska murja – sněha 😊

13. Januar 2017

Wčera wječor mjez Chrósćicami a Prawoćicami wosrjedź serbskeho kraja: Fascinowacy napohlad sćěha zymy – murja sněha.

Serbska erotika? Wjesnjanosta sedźi na Njebjelčance

13. Januar 2017

Krótko do „prěnjeho kubłanskeho wjerška“ iniciatiwneje skupiny za serbski sejm so jedyn jeje hłownych akterow, Tomaš Čornak, we wurjadnym wudaću časopisa „brand eins Wissen“, wudatym „w nadawku swobodneho stata Sakskeje“, prezentuje. Dźe wo Njebjelčicy jako přikład za inowatiwnu wjesnu zhromadnosć, a tamle je wjesnjanosta Čornak „ćěrjaca móc“.

Tak steji w teksće pod fotom, kotryž Čornaka na „Njebjelčance“ sedźo pokazuje, ležacej skulpturje. Někak wobraz so k titulej wabjenskeho zešiwka „Sachsen machen“ hodźi, wšako móžeš to „Saksku“ abo „Saksow“ čitać 😊.

„brand eins“ je poprawom fachowy časopis PR-ludźi za wuwiwanje markow. Tajka Njebjelčanski wjesnjanosta bjezdwěla dawno je. A zo dyrbja městna nowotarstwa sexy być, je jasne. Hač je pak tuta kombinacija wuměłstwa a wjesnjanosty wabjaca abo wotstorkowaca, njech nětkole serbske žony rozsudźa 😉.

Za serbski lud w sněze 😊

12. Januar 2017

Z prěnjeho lětušeho posedźenja prezidija Domowiny domoj – to běše wčera wulět do Łužiskeje zymskeje bajki 😊. Hižo w Choćebuzu, hdźež je so wuradźowanje gremija wotměło, je so dosć sněha našło.

Potajkim planowach ewentualny nóclěh po puću pola Salmana we Wojerecach, wšako mój něhdyši chowanc tamle wosrjedź noweho města bydli a w zawodźe na bliskim přemysłowym terenje jako lakěrar awtow dźěła.

Najebać poskićenu matracu a jědź – kurdojo runja Serbam swoju hospodliwosć tež napřećo njepřizjewjenym ludźom pěstuja, kotřiž jim spar a nócny měr rubaja 😉 – sym so potom tola z dospołnje zasněženych Wojerowskich dróhow do Łuha podał.

Tamle je mi potom Salmanowy młódši bratr serbsce „dobru nócku“ přał, wšako wón wě, što so słuša. A to běše priwatne skulojćenje temy „rěč“ w prezidiju 😊.

Snobjed – bjesada wo přichodźe Serbstwa

18. November 2016

Němski dwójnik Piwarca

18. November 2016

https://marceldavidbraumann.com/

 

Přestawka Piwarca

10. August 2016