Serbowanje jako samozrozumliwosć

2. Juli 2019

Interview ze serbskim rozhłosom wo bytostnymaj prašenjomaj kubłanja na našich šulach: Kelko rěčnych rumow maja maćernorěčne dźěći? Z kelko šulerjemi njemaćernorěčneho pochada móžeš po něšto lětach na serbskich šulach serbsce bjesadować? Předsyda kubłanskeho wuběrka Domowiny wo konkluzijach po rozmołwach z wučerjemi wšelakich stejnišćow a zmysle „Zwjazka serbskich šulow“

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1094446.html

Wjesne Serbstwo jako model přichoda

23. Juni 2019

https://hoywoy.home.blog/2019/06/23/das-sorbische-kommt-vom-dorf-und-ist-nun-zukunftsmodell-auch-fur-grosstadt-kiez/

Moja krótka narěč na Serbskim domizniskim dnju we Wulkich Ždźarach

Organizowana błudnosć

12. Juni 2019

Wědomostna rada, kotrejež měritka su Serbskemu instituej přeco z přičinu, praktiskim potrjebam serbskeho ludu wotpowědować njemóc, poruča lěpši přistup k čitarni instituta – a tohodla ma nětko Załožba „za serbski lud“ Lawske hrjebje za miliony kóšty přewzać a prózdne blaki na arealu z dalšimi institucijemi napjelnić, kotrež bychu serbskemu ludu na dobro być móhli. Organizowana błudnosć.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1078780.html

Załožba njeje institut za „Serbow w Budyšinje” – nětk cyłołužisku perspektiwu zaměrnje přesadźic!

8. Juni 2019

20190607_182540_resized

Tezy z cyłołužiskeje serbskeje perspektiwy po wčerawšim zarjadowanju wo zwadnym projekće „Lawske hrjebje”

  1. Njeńdźe jeničce wo „Serbow w Budyšinje”, ale wo Serbow po cyłej Łužicy scomter jich „hnězdami” zwonka njeje.
  2. Haj, centralizowanje serbskich institucijow w Budyšinje je „historisce rostło” – pod knjejstwom SED, a tuta doba je nimo.
  3. Potrjeba Serbskeho instituta njesmě so z planami za wšě móžne realne abo fiktiwne institucije do jednoho horna mjetać.
  4. Zakład za nowowusměrjenje stejnišćow institucijow ma spjelnjenje bytostneho nadawka załožby być: spěchowanje regionalnych rěčnych rumow.
  5. W syći stejnišćow institucijow ma so cyły serbski sydlenski rum zjawnosći prezentować, zo bychu Němcy lěpje zaznawać móhli, hdźež wšudźe smy.
  6. Hornjoserbska rěčna šula słuša do wokolin ze serbskorěčnym wobswětom, potajkim do wsy w jadrowych kónčinach, na přikład do Chrósćic.
  7. Institucije, kotrež za Hornju a Delnju Łužicu dźěłaja, njesmědźa jenož na južnej kromje teritorija być, ale trjebaja sydło w centralnej Łužicy (jězorina)
  8. Galerjia za načasne tworjace wuměłstwo słuša do Wojerec, něhdyšeho stejnišća serbskeho muzeja. Tam steji twar hnydom k dispoziciji.
  9. Wuwiće stejnišcow serbskich institucijow ma so ze wšěmi župami wothłosować.

Nowa domizna za młode serbske swójby w měsće Łužiskeje jězoriny

2. Juni 2019

https://m.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/hoyerswerda-soll-heimatstadt-sein-fuer-kinderreiche-sorbische-familien_aid-39172515

Nětk je čas za rozšěrjenje našeje serbskeje kupy přišoł 😊. To tež jadrowym kónčinam tyje, hdyž změje kupa Serbstwa runja skalisku Helgolandej w bliskosći serbski nawěw w němskim morju.

Witajće k nam na Lausitz-Tower! Stajne blido serbskich młodostnych z wuhladom

30. Mai 2019

Hdyž sy Nawi na „Stadtpromenade 11, Hoyerswerda“ nastajił, póńdźeš jowle nutř.

20190530_023147_resized

Tu před zachodom wysokodomu so dypkownje wutoru, 4. junija, w 19 hodź. zetkamy.

20190530_022932_resized

W lifće na „D“ tłóčimy, potajkim „Dach“, faktisce 12. poschod.

20190530_022957_resized

Horjeka móžeš do směra centruma a milinarnjow brunicoweho rewěra hladać.

20190529_122607_resized

Abo sej dalše dźěla města a cyłeje Łužicy wobhladać.

20190529_121016_resized

Campingstólčk, přikryw a što hewak trjebaš, móžeš sobu přinjesć, jeli chceš.

(To je projekt Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ Wojerecy w kooperaciji z młodostnymi a w zhromadnym dźěle z měšćanskej bydlenskej towaršnosću – a druhi termin „kluba młodych serbskich swobodnych myslerjow“.)

Dokumentacija: Župan po wólbach we Wojerowskim regionje

27. Mai 2019

Dokumentacija dźensnišeje zdźělenki župana Piwarca lokalnym medijam:

„Die Vielfältigkeit unserer Region spiegelt sich auch in der Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung der Stadt- bzw. Gemeinderäte der fünf Kommunen – Elsterheide, Hoyerswerda, Lohsa, Spreetal und Wittichenau – auf dem Territorium unseres Regionalverbandes wider. Wir wollen allen gewählten kommunalen Volksvertretungen auch in Zukunft ein verlässlicher und guter Partner bei der gemeinsamen Gestaltung des sorbischen Profils der ganzen Region sein.

Dies gilt auch für Hoyerswerda selbst, dem wir bekanntlich seine traditionelle zentralörtliche Funktion für sorbisches Leben in der Lausitz wiedergeben wollen. Ich bin natürlich vor allem gespannt, mit welchen Menschen im Beirat für sorbische Angelegenheiten wir als Domowina-Regionalverband künftig zusammenarbeiten dürfen. Angesichts der offenkundig offenen Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat setze ich darauf, dass letztlich das Gute in der Sache gewinnt. Oder wie neulich jemand sagte: In der Differenz entsteht Wahrheit.“

„Crostwitz voran“ nutřka – ale prošu dale serbsce!

27. Mai 2019

Screenshot_20190526-224643_Samsung Internet

Z dobyćom jednoho mandata „Crostwitz voran“ steji Chróšćan gmejnska rada před rěčnym wužadanjom, kaž je we wsy słyšeć. Problemy kaž z jednotliwcom w Ralbicach?

Ja pak mam połnu dowěru spušćomnym Serbam w našej tajnej serbskej stolicy, zo so w komunalnym parlamenće dale serbuje – zo wostawa serbšćina jednanska rěč.

Dokelž je to naše starodawno prawo, kotrež katalog naprawow statneho knježerstwa k pozbudźenju nałožowanja serbšćiny zasadnje podpěruje – potajkim prošu zwoprawdźeć!

Wo wažnych temach němsce, wo njewažnych serbsce? Rozestajenje w Ralbicach

24. Mai 2019

Štóž Serbow lubuje a sam serbsce dosć njerozumi, njekandiduje za gmejnsku radu, kiž je serbskorěčny rum. Potom sej jako němcowacy radźićel, na „křesćanske hódnoty“ so złožujo, „mjezsobnu tolerancu“ žadać, kotraž praktisce rěka: wo wažnych wěckach dyrbi so němsce wuradźować, wo njewažnych smědźa Serbja w swojej maćeršćinje debatować – to je tajka lózyskosć, zo ći dych wotrazy. Štož pak Piwarca wjeseli, je fakt, zo je w Ralbičanskim komunalnym parlamenće ludźi, kotřiž maja swój rěčny rum, stołp našeho serbskeho swěta, za přewažne, zo bychu jón zajimej jednotliwcej woprowali.

Haj wšak, znaju wšě prawniske aspekty wokoło tuteje naležnosće: Kóždy ma prawo so wobdźělić atd. Ale jeli by prěnje prawidło humanistiskeho abo křesćanskeho atd. myslenja wobkedźbowane było „Ty njesměš sebje samoho ženje za tajkeho wažneho měć, zo budźeš ze swojim zadźerženjom derjeměću wjetšeho cyłka na škodu“ – potom njebychu nowiny poł strony rozmyslowanju na konkretnym přikładźe wo tak mjenowanej „tolerancy“ wěnowali. W rozestajenju wo rěčne rumy mjeztym wo žiwjenje abo smjerć serbskeho ludu dźe. Štóž chce do kategorje „přećel Serbow“, dyrbi to rozmić a wotpowědnje skutkować.

„Active offer“ to njeje

22. Mai 2019

sulske_prepytowanje

Snadź znajeće „active offer“. Nic wosobinsce, ale abstraktnje – jako najwoblubowaniše zapřijeće načasneje mjeńšinoweje politiki. To woznamjenja: Njetrjebaš ani wo swoje prawo prosyć ani hejaty na nim wobstać – statne instancy same maja ći na přikład nałožowanje serbšćiny poskićeć.

Čitachmy nětk dołhi titulny nastawk w Serbskich Nowinach wo dołhotrajacym prócowanju z dale a wjac wobdźělenymi wo prawo serbskeho dźěsća, při lěkarskim přepytowanju do zastupa do šule serbować. Poprawom – hlej „active offer“ – je to cyle jednorje: Starši wšěch chowancow serbskich resp. Witaj-pěstowarnjow dóstawaja awtomatiski hamtski poskitk serbowanja při „šulskim přepytowanju“. Zarjad so wo serbskorěčneho lěkarja abo přełožowarja stara.

Město toho pak zhonimy wo namołwje strašim, prošu jara swoje prawo wužić a na formularje něšto nakřižować. Štož budźe wězo tež přichodnje jenož mało ludźi činić, jeli tajki rozsud jako „njenormalny“ płaći, kiž je z přidatnymi ćežemi zwjazany. „Active offer“ to zaso njeje – zapřijeće, kotrež je w swěće našich gremijow žiwe.