Archive for the ‘zwjazkowa politika’ Category

AfD w Serbach druha najsylniša strona – CDU je třećinu wolerjow zhubiła

24. September 2017

Wuslědki w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe

Chrósćicy: CDU 47,2 % (minus 18) – AfD 20,3 – Lěwica 9,5 – FDP 9,5 – SPD 5,2 – Zeleni 3,2

Njebjelčicy: CDU 41,9 % (minus 25) – AfD 23,3 – FDP 10,5 – Lěwica 7,0 – SPD 6,9 – Zeleni 2,9

Pančicy-Kukow: CDU 47,4 % (minus 19,7) – AfD 18,8 – FDP 8,6 – Lěwica 7,5 – SPD 7,0 –Zeleni 3,7

Ralbicy-Róžant: CDU 44,8 % (minus 23,5) – AfD 23,3 – FDP 10,2 – Lěwica 7,5 – SPD 5,8 – Zeleni 2,8

Worklecy: CDU 43,2 % (minus 24,3) – AfD 25,2 – Lěwica 8,4 – SPD 7,0 – FDP 5,9 – Zeleni 5,031,4

Porno susodnym gmejnam je CDU w jadrowych kónčinach dale najebać hoberske straty najsylniša strona. Hewak to w našich kónčinach hinak wupada: AfD je městno najsylnišeje strony zabrała, samo w Kamjencu: (31,1 %, CDU 24,1, Lěwica 18,2). Wuwzaće je Kulow: CDU 41,4 %, AfD 28,2 (Lěwica 8,6). W Radworju pak je AfD dobyła: 36,3 %, CDU 31,4 (minus 24,2), Lěwica 9,5, FDP 7,6, SPD 6,3, Zeleni 2,4.

W Njeswačidle, něhdyšim historiskim centrumje ewangelskich Serbow, je CDU połojcu swojich procentow přisadźiła (město 49,1 hišće 24,4 %), AfD ma nětkole nimale 41,7 procentow (Lěwica 10,9). Tež we Łazu, hdźež bě serbski narodny prćowar Zejler z fararjom, je AfD z 35,9 procentami z wulkim wotstawkom před CDU (27,3), Lěwica: 13,6. W Bóšicach, hdźež amtěruje serbski wjesnjanosta, je AfD tohorunja najsylniša strona: 37,2 procentaj – CDU su 31,3 procenty wolerjow swój hłós dali (Lěwica 10,2). Hodźij nas prócowanja wo serbsku wučbu dla tež zajimuje, tule podobnje wupada: Na prěnim městnje AfD (34,9 procentow), CDU 28,4 (minus 20,5 procentow). Na třećim městnje Lěwica (11,3). Rakecy: AfD 36,7 %, CDU 26,6, Lěwica 12,1.

A wólbny wokrjes Budyšin I zastupuje přichodnje w zwjazkowym sejmje  Karsten Hilse (AfD), kiž docpě 33,2 procentaj. Kandidat CDU Roland Ermer je z 30,6 procentami zwrěšćił.

Wuzwolenej wuslědkaj ze Zhorjelskeho wokrjesa

Slepo: AfD 36,1, CDU 27,4 % (minus 20,6), Lěwica 12,1, SPD 9,3, FDP 6,1, Zeleni 2,8.

Trjebin: AfD 36,7 %, CDU 28,8 (minus 23,3), Lěwica 12,0, SPD 11,9, FDP 2,8, Zeleni 1,9.

Wolić hić

24. September 2017

Dźensa móžemy wolić hić. Snadź hladajo na nimale nazymske temperatury nic kaž ludźo z pjera Heinricha Zille. Wuhladach jich wčera w Maxa Liebermannowej wili napřećo swětosławnym Berlinskim přibrjóžnym kupjelam, załoženym před 110 lětami při wonym jězorje z wodu Habole.

Swoje prawo, zjawnje so kupać, je sej ludnosć němskeje stolicy brała, doniż njeje wyšnosć jej kupjele twariła. Potom přesadźachu krok po kroku přećiwo policiji kupansku modu po swojej woli, tež třiróžkate kupanske cholowy. Masy so kupacych mylachu ze swojim harowanjom bohatych susodow (tež Liebermanna), kotřiž so 1912 z protestnym listom wobarachu – podarmo.

Runje ludźo bjez wulkeho zamóženstwa dóstawaja prawo na postajenje swojeho žiwjenja jeničce na tutym puću: z nałožowanjom swojeho prawa. Dźensa směmy tež we Łužicy wšudźe so kupać, kaž nam so chce. A rozsudźić, štó ma kotru móc, ramik našeho wšědneho žiwjenja sobu postajować.

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy z Braniborskeje a Sakskeje z hosćimi jutře w Kalawje

8. Oktober 2015

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3762&teaserId=6

Aktualna zdźělenka braniborskeje statneje sekretarki financneho ministerstwa: 20151008_PM_ Trochowski_Zukunft_Finanzierung_Stiftung_für_das_sorbische_Volk_sichern

Prawicarske nadběhi na serbskich młodostnych tež tema na konferency w Berlinje

28. November 2014

Foto-Gespräch-Minderheitenrat-de-Maiziere-1

Konferenca wo charće rěčow w Němskej:
http://www.minderheitensekretariat.de/aktuelles/a/artikel/detail/sorgen-wir-gemeinsam-dafuer-dass-die-hier-formulierten-zielsetzungen-nicht-nur-auf-dem-papier-st/

Do toho rozmołwa z ministrom de Maizièrom:
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2014/11/minderheitenrat.html

Na foće: Zwjazkowe minister za nutřkowne, Thomas de Maizière, ze społnomócnjenym zwjazkoweho knježerstwa za wusydlencow a narodne mjeńšiny, Hartmutom Koschykom, předsydu mjeńšinoweje rady Němskeje, Dawidom Statnikom, a zastupjerjemi štyrjoch awtochtonych ludow resp. ludowych skupin na teritoriju Zwjazkoweje republiki Němskeje

Wućah z nowinskeje zdźělenki:
„Wenn heute z.B. junge Sorben von radikalen Vertretern der rechten Szene angegriffen und verprügelt werden, dann ist das eine höchst bedenkliche Entwicklung. Hier sind wir alle gefragt, solchen Exzessen gemeinsam entgegenzutreten. Dabei ist Aufklärung der Mehr-heitsbevölkerung oberstes Gebot. Es muss verstärkt für die Einsicht geworben werden, dass die Charta-Sprachen ein Mehrwert auch für die Mehrheitsbevölkerung sind“, so der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Koschyk (MdB) in seiner Begrüßung.

„Jubilejny milion“ k stoćinam Domowiny Załožbje za serbski lud tež klětu zaso k dispoziciji

9. Oktober 2014

Rozprawje:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2252.html#anchor1
http://www.sz-online.de/sachsen/mehr-bundesmittel-fuer-sorbische-stiftung-2945803.html

Komentary:

Norbert Barthle, etatnopolitiski rěčnik frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje:
http://www.newswalk.info/barthle-brandl-haushaltsausschuss-entschliesst-verstaerkte-minderheitenfoerderung-387759.html

Martin Gerster, čłon frakcije SPD w etatnym wuběrku zwjazkoweho sejma: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-SPD_Mehr_Geld_fuer_kulturelle_Vielfalt_SPD_Haushaelter_staerken_nationale_Minderheiten-6049077

Kathrin Kagelmann, rěčnica za serbske naležnosće frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje: http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3219&teaserId=6

Rěče awtochtonych etniskich mjeńšin Němskeje w srjedźišću zajimaweje zjawneje konferency

7. Oktober 2014

Termin-gemerkt-26.11.2014-Charta-Sprachen

Programm-Sprachenkonferenz-26.11.2014

Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, kommen Sie doch zur Konferenz!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Minderheitensekretariat (s.u.).

Mit freundlichen Grüßen – z přećelnym postrowom – z pśijaśelnym póstrowom
Beste Gröten – ma wanlike gröötnise – med venlig hilsen – Tsche Debleha

Judith Wałdźic / Walde

—————————————————————–
Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten
und Volksgruppen Deutschlands
Fehrbelliner Platz 3
10707 Berlin
j.walde@minderheitensekretariat.de
Tel.: +49 (0)30 18681 45870
Mobil: 0173 9936731

http://www.minderheitensekretariat.de

Što awtochtoni ze swojej rěčnej kompetencu samo k hospodarskemu fundamentej regionow přinošuja, wuńdźe z wotmołwy šefa marketingoweje towaršnosće Hornjeje Łužicy / Delnjeje Šleskeje (MGO), Holma Große w wčerawšich Sakskich Nowinach: Wobknježenje wšelakich rěčow, štož je za awtochtone etniske mjeńšiny normalita, je z jeho wida wažny argument za inwestorow – hišće bóle hač niske mzdy, z kotrymiž MGO bohudźak njewabi:

MGO_citat

Wjac pjenjez załožbje: Zdokonjane – strukturelne problemy institucijow dyrbimy pak sami rozrisać

14. Mai 2014

Poprawom su wšitcy z tym ličili, zo na kóncu po wothrawanju wšěch ritualow parlamentariskich wuradźowanjow přisłušny wuběrk zwjazkoweho sejma zwyšenju srědkow zwjazka Załožbje za serbski lud přihłosuje, zo njeby jeje etatej scomter wotpowědnymaj podźělomaj krajow Sakskeje a Braniborskeje milion pobrachował. We wubědźowanju wo zjawne politiske zwičnjowanje tutoho podawka leži tón raz SPD na čole:

http://www.niederlausitz-aktuell.de/niederlausitz/item/42132-bundeszuschuss-fuer-die-sorben-stiftung-steigt.html

Nimo Thomasa Jurka smě so tež Ulrich Freese z namjetom koaliciskeju frakcijow a wobzamknjenjom etatneho wuběrka pyšić. Tónle braniborski politikar je pak samo po pohódnoćenju konserwatiwneje, hospodarstwu přichileneje nowiny „Welt“ najbrutalniši lobbyist na dobro brunicowych jamow

http://www.welt.de/wirtschaft/article122875634/Braunkohle-Lobby-schrieb-am-Koalitionsvertrag-mit.html

a z tym na škodu Serbow. So wě, zo so přichodne hodźiny a dny hišće wjele dalšich politikarjow wšěch stron přizjewi, kotřiž su za kulisami za tónle wuslědk wuspěšnje sobu skutkowali. Pak w zmysle ćišća z rjadow opozicije pak jako diplomaća na chódbach ministerstwa a parlamenta. Njech je. Při tym njetrjebamy na Domowinu zabyć, kotraž je so jako dobra lobbyistka serbskeho ludu zaměrnje a bjez retoriskeho krawala wo to starała, zo je k tutomu rezultatej dóšło. Z tym je předsudk ze swěta, zo dawa tónle přidatny milion jenož składnostnje stotych narodnin třěšneho zwjazka. 🙂

Njedźiwajcy toho njejsu z tym strukturelne problemy serbskich institucijow rozrisane. Ale wone su na tutym zakładźe lěpje rozrisujomne. Tón job pak njemóžemy Jurkej & Co. wotedać, ale dyrbimy jón sami přewzać. Klawsura zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a załožbowych radźićelow w měrcu w Budyskim Serbskim domje bě k tomu dobry započatk. Nětko mamy zjawnosći pokazać: Haj, my móžemy (něšto změnić)!

DOKUMENTACIJA:

PRESSEINFORMATION

Domowina-Vorsitzender begrüßt Beschluss des Haushaltsausschusses

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute die Zuwendungen des Bundes an die Stiftung für das sorbische Volk für dieses Jahr um 500.000 € angehoben. Die Änderung wurde auf Antrag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD beschlossen. Der Vorsitzende der Domowina David Statnik begrüßte heute diese Entscheidung: „Damit hat die lange Hängepartie der vorläufigen Haushaltsführung ein Ende, in der wir nur eingeschränkt arbeiten konnten. Ich danke allen politischen Vertretern, die uns zuverlässige Gesprächspartner waren und so unser Anliegen zum Erfolg geführt haben. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Bundestagsabgeordneten Maria Michalk (CDU), Reinhard Brandl (CSU), Thomas Jurk (SPD) und Martin Gerster (SPD). Nur mit ihrem Engagement ist es gelungen, diesen Durchbruch zu erreichen.“ Der Vorsitzende der Domowina geht davon aus, dass auch Sachsen und Brandenburg ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen und die anteilige Finanzierung des Stiftungsetats entsprechend erhöhen werden.

Stejišćo frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje:
http://www.parteien-news.de/modules.php?name=PresseMitteilungen&file=article&sid=20164

Nowinska zdźělenka zapósłanče Lěwicy, Caren Lay:
140515_Lay freut sich über Erhöhung für das sorbische Volk

Hartmut Koschyk wopyta Serbow

14. Februar 2014

Nowy zamołwity Zwjazka za narodne mjeńšiny, čłon Zwjazkoweho sejma Hartmut Koschyk (CSU) wopyta dnja 20. februara Serbow. Dopołdnja zetka so w Budyskim Serbskim domje z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom, městopředsydomaj Domowiny Judith Wałdźic a Markom Hančikom, jednaćelom Domowiny Bjarnatom Cyžom, předsydu Rady za serbske naležnosće Braniborskeje Haraldom Koncakom a direktorom Załožby za serbski lud Markom Suchym. Temy budu mjez druhim aktualna situacija serbskeho luda, financne wuhotowanje Załožby za serbski lud a wuskutki noweho Serbskeho zakonja w Braniborskej.

Na zetkanju wobdźělitej so tež zapósłanči Zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU) a Caren Lay (Lěwica). Wobě stej čłonce wuběrka na prašenja serbskeho luda pola Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho. Ministerstwo zastupuje dale ministerialna radźićelka Ulrike Adamsky-Metz. (Žurnalisća su něhdźe w 12 hodź. wutrobnje na fotowy termin přeprošeni. Zdobom wobsteji móžnosć za krótke interviewy.)

Hartmut Koschyk bě so njedawno w Berlinje z Mjeńšinowej radu Němskeje zetkał a tam připowědźił, zo chce so z mjeńšinami tam zetkać, hdźež su woni žiwe, zo by jich bliže zeznał. W Budyšinje poby wón hižo 2012: tehdy přepoda Domowinje wosebitu listowu znamku k 100. róčnicy jeje załoženja, kiž bě Zwjazkowe ministerstwo za financy wudało.

(Nowinska zdźělenka Domowiny)

K wosobje Koschykahttp://de.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Koschyk

Koschyk jako lobbyist wobsedźerjow brónjow:  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/waffenrecht-cdu-fraktion-zieht-umstrittene-pressemitteilung-zurueck-a-194031.html

Wo jeho tehdomnišich rozestajenjach w zwjazku wuhnatych: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13487940.html

 

TULE JE WIDEJO: Edit Pjenkowa na zwjazkowym stronskim zjězdźe Zelenych – Serbja a brunica

11. Februar 2014

http://www.youtube.com/watch?v=ebBXs3WQ_So

A to na spočatku samo serbsce!

Protest, peticiju abo stary škórń? Serbja a skrótšenja – što činimy?

5. Dezember 2013

Kak na – tuchwilne – skrótšenja załožbowych pjenjez reagować: Z demonstraciju w Berlinje po starym mustrje?

Mamy dwaj problemaj: a) njerozrisane přichodnje spušćomne spěchowanje serbskich institucijow a projektow – to dyrbi so na politiskej runinje zrjadować,

b) njerozrisane prašenje efektiwnišich strukturow institucijow samych – to dyrbimy w Serbach pod hesłom „primat serbskeje rěče“ zeskutkownić („dom serbskeje rěče“ njebu twarjeny, a tež druhe namjety za lěpše synergije su na papjerje stejo wostali. Hač je bjez b) dosć podpěry Serbow za wulke protesty k dypkej a), njewěm.

Wězo móžeš zaso zjawne listy pisać abo w Berlinje demonstrować. Wojowarjo za swobodu interneta su z masowej online-peticiju přećiwo telko ćišća na zwjazkowy sejm wukonjeli, zo su woprawdźe wuspěšni byli. To bě chutno-zabawna kampanja z jasnym jednorym wuprajenjom. Poselstwo „Serbja dóstawaja přemało pjenjez“ njedosaha za wuspěšnu kampanju.

K faktam: Hdyž je swobodny stat Sakska 2010 jednu miliardu mjenje dawkowych pjenjez wočakował, je statne knježerstwo předewšěm projektne srědki kaž za mobilne młodźinske dźěło šmórnyło, wšako je prawnisce lědma móžno, w zarjadach krótkodobnje telko skrótšić. Na samsne wašnje agěruje tuchwilu Załožba za serbski lud hladajo na hišće falowacy milion za klětuši etat. Tajkemu mustrej da so za přichod přez powyšenje podźěla projektow zadźěwać, potom by za nje pod wšěmi wuměnjenjemi něšto wyšo wostało, ale to dźe na kóšty institucijow – štó je k tomu zwólniwy?

Jeli akcija, potom sym bóle za zabawnu guerillu hač za: „Tule stejimy a sej žadamy, zo njejsmy wot pjenjez wotwisni prošerjo“ – dokelž runje tak zjawnje wobkrućamy, zo smy wot pjenjez wotwisni prošerjo. „Strašni“ za politiku njejsu podpisarjo najzrudnišeho manifesta, ale ludźo, kotřiž lóštnu suwerenitu wuprudźeja. Tohodla mój namjet – moju alternatiwu k wšěm klasiskim formam „mobilizowanja“: Kabaretisća lětušeje schadźowanki njech nam radźa, što dyrbimy nětkole činić.

(Foto: Carola Wähler)