Archive for März 2013

Biskop wita kŕižerjow

31. März 2013

Gesendet mit meinem HTC

Přichad biskopa na Radworskim kěrchowje

31. März 2013

Gesendet mit meinem HTC

Jutry 2013 w Chrósćicach

31. März 2013

Gesendet mit meinem HTC

Baćonscy křižerjo we Łuze

31. März 2013

Křižerjo w Budyšinje wotjěchaja

31. März 2013

Gesendet mit meinem HTC

 

Budyscy křižerjo so hromadźa

31. März 2013

Gesendet mit meinem HTC

Łuhowčenjo na přichad křižerjow přihotowani

31. März 2013

Gesendet mit meinem HTC

Jutry 2013 we Łužicy: Daj Bóh zbožo!

30. März 2013

… přejemy wšěm křižerjam, kotřiž su nětkole hišće hromadźe ze swójbnymi a přećelemi z přihotami zaběrani. Wšitcy so hibaja za swjedźeń Chrystusa, kiž je z rowa stanył. Tež serbske chorhoje na łubi ležo wostać njesmědźa, wšako chcemy wšudźe, w měsće a we wšěch wjeskach, křižerjow jutře porjadnje witać – tež do Łuha!

chorhoj

Kófer spóznaća – što ludźo woprawdźe čitaja / metoda ewaluacije tež za serbske medije?

30. März 2013

Sakske Nowiny dadźa w běhu lět cyłkownje 2.500 abonentam nowiny tak čitać, zo redakcija hnydom zhoni, što ludźi woprawdźe zajimuje. Kóždy wobdźělnik dóstanje kóferk ze smartfonom a pisakom za scannowanje. Dwaj měsacaj dołho maš při zwučenej lekturje nowiny přeco poslednju sadu w artiklach scannować, kotruž sy čitał.

kofr

Tute informacije so hnydom přez smartfon do redakcije sćelu. Tak woni wědźa, kotre nastawki sy docyła k wědomju brał a kelko linkow sy w tutych artiklach woprawdźe čitał. Wobdźělnicy su reprezentatiwnje wupytani – prěnjotnje po kriteriju staroby, zo by zestawa scannowanskich čitarjow starobnemu přerězkej cyłeho čitarstwa někak wotpowědowała.

Do toho ma kóždy, kiž sobu čini, štyristronski naprašnik wupjelnić a so na informaciskim zarjadowanju wobdźělić. Sym so za zeleny štwórtk popołdnju w Budyskim hotelu rozsudźił, hdźež potom połdra hodźiny přednošk redaktora-nawody projekta wo wšěch konkretnych prašenjach našeje dźěławosće za polěpšenje wobsaha nowiny słyšachmy.

Tajke něšto by tola tež něšto za naše serbske ćišćane medije (nowiny a časopisy) było – zo bychu wone dokładnišo wědźeli, kotre temy a nastawki su abonentow zajimowali. A što su ludźo potom realnje čitali. – Na zarjadowanju Sakskich Nowin bě tež druhi – młódši – Serb, potajkim smy mjez ca. 25 ludźimi derje dosć zastupjeni byli :-).

Wulki pjatk 2013 w sněze – ćiche rozmyslowanje wo kulturje dowěry a njedowěry w Serbach

29. März 2013

Z woknom won hladajo widźiš, zo najzymniši nalětnik wšěch časow na kóncu sčasom do jutrow hišće wjele sněha přinjese. To znajmjeńša dołholětnemu prawidłu wotpowěduje: Hody 2012 smy pře wšu měru miłe wjedro měli, susodźa su patoržicu grilowali, a nětkole nas k jutram to nawopačne wočakuje. Njedźiwajcy toho přeju křižerjam dobre přihoty a jim palcy tłóču, zo budźe jutrowńčku snadź tola něšto stopnjow wjac …

wulki_pjatk_1

Wulki pjatk je tež ćichi pjatk. Najwjetši čas za rozmyslowanje wo rěčenju a mjelčenju. Cyły tydźeń je w medijach wjele kritikow redakcije Serbskich Nowin, zo njejsu delegaća hłowneje zhromadźizny dosć diskutowali. Bě pak mjez druhim wjacorych přinoškow k šmórnjenju župneje pawšale, pobrachowacemu młodźinskemu koordinatorej a zakónčenju debaty wo sejmiku. A k wšěm druhim palacym prašenjam je so předsyda Domowiny w swojej narěči wuprajił – a hdyž wón potom při wólbach 96,5 procentow hłosow dóstanje, rěka to wočiwidnje, zo ludźo jeho analyzy a zaměram přihłosuja.

wulki_pjatk_2

Na stronskich zjězdach knježi njepočink, zo chcedźa so wšitcy kandidaća za wšelake gremije do toho w generalnej debaće słowa jimać, zo bychu tak za sebje wabić móhli. Potom wěmy, zo je kóždy za měr, socialnu sprawnosć, dobru komunikaciju a chce so wězo z połnej paru za lěpši swět zasadźować. Nětk so Serbske Nowiny na tym postorkuja, zo tajke něšto wobćežneho w Domowinje z wašnjom njeje – bohudźak!

Samo mi připućowarjej su nimale wšitcy kandidaća znaći byli – wěm, čehodla jednych wolu a druhich nic. A ći, kotřiž su mje wolili, su sej něšto při tym myslili, a ći, kotřizž njejsu mje wolili, tohorunja. Zmysł narěčow njeje, zo kóždy k wšemu něšto do swěta pušći, ale zo su wone z nastorkom za tworjenje aktualnych a přichodnych rozsudow. Hłowna zhromadźizna njeje talkshow a Domowina njeje debatowanski klub. Smy cyły dźeń wuradźowali a wothłosowali – štóž chce to w nocy při piwje abo winku pokročować, ma swobodu to činić.

wulki_pjatk_3

K směcham pak su poroki z erta ludźi, zo pozdatnje njebě dosć čiłeje diskusije, kotřiž sami njejsu so słowa jimali. To samsne płaći za wumjetowanje, zo je Domowina něšto wopačne wobzamknyła, z pjera muža, kiž njeje k hłownej zhromadźiznje přišoł.

So wě, zo sym jako kandidat za wšě pady na to přihotowany był, sebje samoho předstajić a prajić, što chcu wosebje k dźěławosći zwjazkoweho předsydstwa přinošować. Po pjeć lětach a hladajo na stajnje stupacu ličbu čitarstwa bloga Piwarca móžu tak a tak wot toho wuchadźeć, zo ludźo wědźa, što ja chcu. Wšěch młodych kandidatow z Delnjeje Łužicy wězo dotal wosobinsce znał njejsym, ale mějach dowěru k župje, zo su woni nam dobrych ludźi pósłali, a tohodla sym jich mjena nakřižował.

A tež tajka dowěra k intaktnej demokratiskej kulturje słuša. Na njedowěrje móžeš drje zwady  natwarjeć, ale nic kooperaciju. Hdyž knježi w swójbje njedowěra, je cyła zhromadnosć skažena. Tohodla njesměmy na posołow njedowěry poskać, přetož jich poselstwo je rozkora. My pak chcemy na kóncu debatow kreatiwny konsens namakać.