Archive for Juni 2013

Přeprošenje na lětni koncert w Radworju

30. Juni 2013

Lětak: 2013_letni

Lubi přećeljo zbliska a daloka, wšitcy drje wjeselimy so hižo na prózdniny a dowol. Do toho pak přeprošuje Was chór „Meja“ njedźelu za tydźeń, 7. julija, na swój lětni koncert w Radworju.

Jako hosći smy sej tónraz přeprosyli: Čmjełu Hanu, małych a wulkich rejowarjow z Chrósćic a Wudworja kaž tež skupinu „Wólbernosće“. Nimo toho lětsa něšto dožiwiće, štož drje so w Serbach dotal hišće ženje stało njeje …
Wjeselmy so tuž na wulkotnu atmosferu na zahrodźe za Starej cyrkwičku wosrjedź Radworja, a popřejmy sej na tutym historiskim městnje serbske swójbne popołdnjo. Rady móžeće sej tež lětstotki staru – a hewak zawrjenu – cyrkwičku wotnutřka wobhladać.

Koncert započnje so w 16 hodź. – chiba, zo chce so Wam a Wašim přećelam hižo wot 15 hodź. kofeja a dobreho pjekarskeho tykanca.

Wjeselimy so na Was. Sće wutrobnje w Radworju witani.

Waša Angelika Häneltowa, předsydka „Meje“

Kaolinowa jama na hnadownym městnje w Róžeńće? Najwjetši čas za prawe rozsudy

30. Juni 2013

Rozestajenjow wo wužiwanje historisce resp. nabožnje wuznamnych městnow wudobywanja surowiznow dla je hižo wjele na swěće było. Turkowscy burja su přećiwo podkopkam złota blisko antikskeho města Pergamona wojowali, row Friedricha Nietzsche bě nimale z woporom brunicy, a w serbskej Łužicy hrozy mjez druhim tež putniskemu městnu w Róžeńće kaolinowa jama.

Kaolinownja w Kamjenjej pola Rakec chce z točenjemi na wšelakich městnach Hornjeje Łužicy za dołhodobnje wužiwajomnymi składźišćemi pytać, wšako so wobstatk surowizny na dotalnym terenje pomałku nachila. W Ralbicach-Róžeńće so drje wjesnjanosta a wjetšina gmejnskich radźićelow přećiwo tajkemu předewzaću wupraja, kaž móžeš w gmejnskej nowinje čitać, ale po informacijach zastupjerja kaolinownje je wjetši dźěl wobsedźerjow potrjechenych ležownosćow hižo wužiwanju swojeje pódy za točenje přihłosował.

Medije su hižo wozjewili, zo su pola nas w sakskim krajnowuwićowym planje „prioritne kónčiny“ za kaolinowe jamy wupokazanych. Tute słowo znajemy tež w zwisku z pokročowacej brunicowej jamu w Slepjanskim regionje. Po žnjach ma so z točenjemi započinać – snadź wobsedźerjo ležownosćow hišće swoje přihłosowanje cofnu – woni su tuchwilu jenčcy, kotřiž móža jednać.

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaolin

http://www.ralbitz-rosenthal.de/aktuelles/media/files/MX-M363N_20130603_133017.pdf

http://www.lr-online.de/regionen/hoyerswerda/Kaolinwerk-will-weiter-wachsen;art1060,3988259

http://www.zeit.de/1997/19/Tuerkei_Kampf_gegen_Goldmine_beim_antiken_Pergamon

http://de.qantara.de/Der-Asterix-von-Bergama/2064c2158i1p393/

http://de.wikipedia.org/wiki/Pergamon

Wosace hnězdo w našej poslednjej kólni

29. Juni 2013

Měrniwa koeksistenca z přirodu – tamle steja kolesy a trawusyčak …

Snowden, naša tajna rěč a motiw za wunamakanje 2plus w Serbach :-)

29. Juni 2013

Moja IT-fachowča na dźěle je mje hižo před lětami na to skedźbniła, zo je e-mejlka kaž pohladnica – teoretisce by ju kóždy w syći čitać móhł, jeli by jemu wotpowědna technika k dispoziciji stała. Faktisce pak je kóždy dźeń wjele miliardow mejlkow po puću, a nichtó dokładnje njewě, kak so mejlka wot wotpósłarja k přijimarjej hiba, wšako njeje w interneće tajkich jasnych rutow kaž za posyłku z tradicionalnej póštu mjez Drježdźanami a Zhrojelcom. Tohodla njejsu mje wotkrywanja knjeza Snowdena wulce šokowali: Zo ma tajna słužba kraja, hdźež su internet wunamakali, dosć techniskich móžnosćow, wobsah kóždeje mejlki zapopadnyć móc, sym sprawnje prajene wočakował.

Zaso spóznawamy, kajka wužitna je serbska komunikacija, wšako maja so čušlerjo za centralnymi kompjuterami ćežko z informacijemi, kotrež w rěči tča, kotruž jenož něšto tysac ludźi pisomnje porjadnje wobknježi … Jendźelsce, arabsce, francosce, němsce atd. móžeš činić, štož ći so chce, woni móhli wšě twoje artikulowane wotpohlady z pomocu klučowych słowow scannować, ale z hornjo- abo delnjoserbskimi tekstami, kotrež su po měnjenju kompjutera čěsce abo pólsce, to hinak wupada.

Nětk tež wěmy, za čo su woni 2plus zawjedli :-): Zo njeby přichodnje nichtó na tajnym słužbam njezrozumliwe wašnje serbsce pisać móhł, ale zo by prošu jara runja rěčnej měšeńcy na šuli dosć němskich słowow a rěčnych wobrotow zapletował. Připódla prajene: Woprawdźe zajimawe wotkryća su tajke, kiž přeradźeja, što je so ze wšěmi informacijemi činiło a kak je k dwělomnym politiskim rozsudam dóšło. Bychmy w Serbach wulku politiku činili, bych na přikład namjet na zarjadowanje přepytowanskeho wuběrka stajił, kiž ma wujasnić, kak je w běhu třinaće lět k přihłosowanju 2plus dóšło, hačrunjež su wšě protokole posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa połnje wobmyslenjow, na kotrež njeje so ženje reagowało.

Ale snadź so jónu serbski Snowden z digitalizowanymi dopokazami za wujasnjenje tutoho spodźiwneho přećiwka přizjewi. Ja so potom na njeznate městno podam a wottam wšo – wězo z přihłosowanjom wšěch potrjechenych – w interneće wozjewju :-).

http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden

http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-06/ecuador-snowden-zollabkommen

Separatnje serbować směć njeje separatizm

28. Juni 2013

Na wurjadnym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa Domowiny je młody čłon gremija w diskusiji wo směrnicach kubłanja „separatne“ wuwučowanje serbskich dźěći namjetował. To wězo cyle politisce korektnje njeklinči, ale hustodosć wěrnosć zwonka mainstreama leži …

Integrowanje wukrajnikow do němskeje towaršnosće rěka, zo móža Němcy w swojej maćeršćinje z připućowarjemi bjesadować. Wotewrjenje serbskeje towaršnosće dotal woznamjenja, zo so Serbja swojeje maćeršćiny wzdawaja, kotraž je komunikacija z přidružnikami na puću.

To płaći tohorunja za politiske zarjadowanja, swjedźenje atd. Dwurěčnosć je w realnoeksistowacej Łužicy mjenje abo bóle němcowanje ze serbskimi postrownymi słowami. Tohodla trjebamy – horribile dictu, political correctness to wězo njeje 🙂 – jednorěčne serbske rumy, hdźež bjeze serbšćiny njewuńdźeš.

Je sprawnišo prajić: To budźe němske zarjadowanje, kiž je wobsahowje tež za Serbow zajimawe; a to budźe serbske zarjadowanje, hdźež bjez tołmačerja abo pomocliweho susoda ničo njerozumiš. To tyje runoprawosći a woprawdźitej wzajomnosći ludow.

Serbske terminy w pražniku a žnjencu

28. Juni 2013

06-28 T julij a awgust

The same procedure as every year

27. Juni 2013

Při kóždolětnym silwesterskim telewizijnym skeču "Dinner for one" čakamy na prašenje Jamesa "The same procedure as last year?" A potom słyšimy wotmołwu knjenje: "The same procedure as every year, James!" Tež procedura wobzamkowanja wysokosće statnych srědkow Załožbje za serbski lud tutomu mustrej wotpowěduje.

Jenož loni nic – składnostnje stoćin Domowiny bě jedyn milion euro wjac k dispoziciji. Lětsa pak rěka zaso kaž hewak kóžde lěto: W financnym ministerstwje je skrótšenje planowane – tón raz we wysokosći lońšeho přirosta. Serbska zapósłanča Marja Michałkowa smě kaž přeco wobaranje připowědźić – a po wjele rozmołwach a wuradźowanjach w etatnym wuběrku zwjazkoweho sejma dóńdźe powěsć wo wuspěšnym boju do Łužicy: Cofnjenje šmôrnjenja.

Sprawnje prajene: Tuta inscenacija je dale a wostudliša. A to, štož by załožba nuznje trjebała, wurunanje inflaciskeje raty, wona njedóstanje. To by woprawdźity wuspěch był. Nimo toho: Kelko lět budźe tute dźiwadło hišće sobuhrajerjow namakać, kotřiž protestne listy pisaja a so na kóncu angažowanej zapósłanči dźakuja?

Dialog wo zastupnistwje Serbow trjeba wjac fairnosće

27. Juni 2013

Konstrukt kulturneje awtonomije, kiž je na namjet Domowiny z wobsahom rezolucije FUEN był, bu na zjawnym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa wobzamknjeny. Serbske medije su wo tym rozprawjeli. Tule potajkim porno twjerdźenjam "sejmikarjow" w dźensnišej nowinje wo "dotal njeznaty konstrukt" njeńdźe.

Tutu powěsć sym tež tohodla ze zadźiwanjom na wědomje wzał, přetož bě "serbsku załožbu do rukow Serbow!" dotal konsensuelne žadanje Domowiny a iniciatiwneje skupiny. "Sejmikarjo" su samo na legitimnosći rozsudow załožboweje rady dwělowali – mjez druhim dla jeje zestawy z němskej wjetšinu. – K dialogej słuša wjac fairnosće!

Štó čini přichodnje kubłansku politiku w zajimje serbskeho ludu?

27. Juni 2013

Předstajće sej, zwjazk małozahrodkarjow by zjawnje napřećo politice zajimy ludźi na zahrodkach ze wšelakimi frakcijemi zastupował. Nichtó njeby jich chutnje brał. Tohodla to so wězo njestanje – woni diskutuja a wothłosuja swoje naležnosće w kruće organizowanym třěšnym zwjazku, kiž je potom jenički rozmołwny partner wulkeje politiki. Tohodla su woni tež chětro wuspěšni – hladajo na tworjenje zahrodkarjam so hodźacych zakonjow a znjesliwy niwow komunalnych wotedawkow.

W Serbach pak je kartel „kralow“ na čole někotrych nadregionalnych towarstwow lětdźesatki dołho nimo třěšneho zwjazka narok měł, cyły serbski lud zjawnje zastupować. Tak steji w šulskim zakonju Sakskeje samo jako partner stata při dorěčenju wěstych personelnych wěckow serbske šulske towarstwo a nic Domowina. So wě, zo je za tónle model přičinow: Fachowa politika słuša do rukow fachowych towarstwow. Abo kaž je prof. Matthias Theodor Vogt w swojim dobrozdaću wo serbskich institucijach pisał: Tute towarstwa su nošerjo serbskeje ciwilneje towaršnosće.

We wuwaženym přinošku serbskeho rozhłosa wo předstajenju koncepcije 2plus w Drježdźanach (http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio581024.html) pak spóznawaš, zo wobmyslenja bazy na runinje tajkeho lobbyizma mjez jednotliwymi towarstwami a jich partnerami w ministerstwach lědma rólu hraja. Tule dźe bóle wo nutřkownoserbske wubědźowanje wo hamtske připóznawanje – štož tyje wuhrawanju jednoho přećiwo druhemu, ale nic posylnjenju „serbskeje pozicije“.

Dary za potrjechenych wulkeje wody

27. Juni 2013

 

Hišće hač do 5. julija zběra Domowina dary za wopory wulkeje wody. Na jeje darjenske konto pola Němskeje banki pod hesłom „wulka woda” (Deutsche Bank, Konto-Nr.: 6123269, BLZ 87070000) je dotal nimale 700 € dóšło. Dary su předwidźane za čěske město Štětí we wokrjesu Litoměřice. Město leži při Łobju a bě tež lětsa zaso wot wulkeje wody sylnje potrjechene.

 

Borbora Felberowa (Nowinska zdźělenka Domowiny)