Archive for the ‘načasna filozofija’ Category

Čestnohamtske dźěło w Serbach – jenož hišće kwakla? Forum SN a Domowiny za wšě generacije

12. September 2014

Forum SN-Čestnohamtske dźěło

Sakske uniwersity z přikładom za wyše statne přiražki serbskemu ludej

18. Oktober 2013

Sakske uniwersity su so ze statnym ministerstwom za wědomosć na zrěčenje wo přiražkach dojednali, kotrež wysokim šulam w swobodnym staće štyri lěta dołho wurunanje wšěch přidatnych kóštow kaž poywšenje mzdow po płaćacych tarifach zaruča. Hladajo na našu stajnu pjenježnu mizeru w Serbach, hdźež dotal ani k awtomatiskemu wurunanju inflaciskeje raty dóšło njeje, staji so wězo prašenje: Čehodla je tajkeho rozdźěla we wobchadźenju z uniwersitami a serbskimi institucijemi a projektami?

Cyle wothladajo wot toho, zo rozsudźi na polu kubłanja kóždy zwjazkowy kraj sam a w zwisku ze Serbami cyłk dweju krajow a zwjazka, štož je kusk wjac mjezsobneho wothłosowanja. Rozsudny dypk pak je: Stat je přeco bóle wulkomyslny, hdyž ma zaćišć, zo smě faktisce wužiwanje přiražkow sobupostajować. Tak su uniwersity k cilowemu dojednanju zwólniwe byli, w kotrymž su so wone k docpěću konkretnych zaměrow zawjazali.

Snadź by to móžny puć k přewinjenju njedowěry statneje strony Serbam napřećo był – so na konkretne zhromadne cile dojednać, kotrež Serbam tyja. Na přikład hladajo na rozšěrjenje dwurěčnosće we Łužicy atd. Dotal stejitej w zjawnej diskusiji přeco jenož serbska awtonomija a němske cuzoknjejstwo jako antipodaj. Při wšěm pak dawa hišće třeći puć: dialog wo zhromadnym wobkrućenju naprawow a zaměrow, z kotrymiž so kulturna awtonomija Serbow z přewodom stata krok po kroku zwoprawdźa.

Dwukolijatosć při planowanju přichoda – bjez toho tež w serbskich naležnosćach njeńdźe

20. September 2013

Dwukolijatosć słuša k žiwjenju. Ja chcu na přikład hač do 67 + x něhdźe na dźěło chodźić, ale mam zrěčenje ze zawěsćernju za powołanjanjekmanosć, wšako ženje njewěš, hač Bóh tón knjez ći stajnje trěbnu strowotu dawa. So wě, zo móžeš wjele za swój staw činić – z disciplinu jěsć a pić, so dosć hibać, na dušinu runowahu dźiwać –, ale nichtó nima swoje žiwjenje dospołnje w horšći.

Štož za jednotliwca płaći, ma tež towaršnosć wobkedźbować, potajkim tohorunja naš mały serbski lud. Smy jako Domowina wobkrućili, zo wojujemy přećiwo dalewjedźenju brunicoweje jamy Wochozy. Ale jeli by tola k přesydlenju dóšło, potom předleži dźakowano župje z „koncepciju k pozbudźenju a wožiwjenju serbskeje rěče a kultury w Slepjanskej wosadźe / wosom wsow – jedna wosada“ baza za dalše zhromadne přežiwjenje jako Serbja w potrjechenym regionje.

To samsne dyrbimy skónčnje hladajo na financowanje serbskich institucijow / projektow na wědomje brać: Tež tule bjez dwukolijatosće njeńdźe. Na jednym boku so wo zdźerženje pjenježnych srědkow scomter wurunanjom inflaciskeje raty zasadźować, na druhim boku trjebamy priority za wšě pady. Pawšalna sada „Ničo njeje njeparujomne“ derje klinči, ale dale njepomha.

Nimo toho ma tajkale dwukolijatosć kreatiwny pódlanski efekt: Jeli sej – runja rozestajenju wo brunicy na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa we Wochozach – wo prioritach přemyslujemy, móhli snadź ke konkluziji přińć, zo njeje zdźerženje status quo na žadyn pad zmysłapołne a zo trjebamy hinaše rozdźělowanje srědkow hladajo na načasne potrjeby – tež hdyž k powyšenju cyłkowneho etata dóńdźe.

Pledoyer za kosmateho muža a kultiwowanje rozdźělow na (serbskim a druhim) swěće

2. August 2013

Je jenakosć wšěch ludźi zaměr wuwića čłowjestwa? Před štyrjomi lětdźesatkami je hižo Jakob Böhme hustodosć wo rajskim stawje androgynity pisał. Dźensa čini producent truhadłow mjezynarodnu kampanju za njekosmatych muži. „Argument“: Žony chcedźa muži tajkich měć, kaž wone same su.

Hdyž pak dokładnje do wuslědkow woprašowanja hladaš – hlej deleka link k rozprawje SZ wo tym –, spóznajes, zo to tak njetrjechi: 22 procentow žonow pozdatnje muži dospołnje bjez kosmow na koži preferuje – wotličiwši wšě lesbiske a aseksualne žónske resp. přeswědčene knježne dyrbiš snadź maskimalnje při kóždej dźesatej heteroseksualnej žonje z tajkim radikalnym přećom kalkulować :-).

Hładkowanje je drje powšitkownje jedyn trend našeje doby, ale druhi – wotpowědujo wěčnemu principej dialektiki – rěka pěstowanje rozdźěla: To pokazuje přiběraca ličba muži z „brodu třoch dnjow“. Nimo toho njebě Hadam po bibliskim wobrazu androgynski, ale muž, kotremuž je so bjez žony wostudźiło.

Jenakosć je wućek z napjatosćow rozdźělow a zdobom garant za wostudłosć w přichodźe. Tohodla podpěruje folklora hru z jasnje rozdźělnymaj splahomaj, a ze samsnych přičin chcemy regionalne rěče a lokalne dialekty runja specifiskim drastam a nałožkam tež přichodnje pilnje pěstować. Tak wostanje – tež serbski – swět zajimawši, płódniši a kreatiwniši hač pod wliwom globalneho jenakowanja.

Rozprawa SZ wo kampani Gillette:

http://www.sz-online.de/nachrichten/gillette-will-jetzt-jedes-haar-2631359.html

Serbja su swobodniši – bjez klišejow

25. Mai 2013

K najhusćišo wužiwanym předsudkam słuša wuprajenje, zo Němcy pozdatnje woblubowani njejsu. Tola woprašowanje BBC po cyłym swěće to nawopačne pokazuje: Němska je najwoblubowaniši kraj swěta – čitajće tule zajimawu aktualnu powěsć.

Wjele so piše wo SED a Serbach po wójnje. Ale tež to namakamy:  Der sächsische Landtag beschloß auf Antrag der SED-Fraktion im Frühjahr 1948 ein „Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung“, und Altkommunist Wilhelm Koenen, Erster Sekretär der sächsischen Partei-Organisation, erklärte es zur „Ehrenpflicht eines jeden Deutschen“, die „bisher im Schatten gestandene schöne Blume der sorbischen nationalen Kultur in die Sonne zu stellen“ — zur „Verschönerung unseres gemeinsamen Vaterlandes Deutschland“. A štó to cituje? Nic „Neues Deutschland“, ale zapadnoněmski powěsćowy magacin „Der Spiegel“ w lěće 1974 – čitajće tule smjerćzajimawu rozprawu „Špihela“ wo Serbach w NDR.

Kardinal Meisner ma w němskej zjawnosći image zezadkarja – nimale wšitke medije čujachu so nětk zaso w tutym widźe na duchowneho wobkrućene. Žurnalisća su so na jeho interviewje wo towaršnostnych prašenjach postorkowali – čitajće tule prowokantne tezy w originalu. – Na kongresu re.publica blogowacych ludźi staj Tanja a Johnny Haeusler njedawno w narěči prajiłoj, zo trjebaja ludźo z dźěćimi prěnjotnje wjac chwile město dale a fleksibelnišich modelow dźěłoweho časa a poskitkow pěstowarnjow zo by dyrbjała jedna mzda za zežiwjenje swójby dosahać. Hladajće tule widejo z jeju narěču, za kotruž staj na městnje a w syći njesměrnje wjele přihłosowanja žnjałoj:

http://www.youtube.com/watch?v=PDYEl62g1b8 – Wjele rozdźěla pak mjez reakcionarjom a supermodernymi njeje :-).

Tohodla: Swobodne žiwjenje zwonka zakótwjenja we wopačnych klišejach je móžne. Runje w Serbach, hdźež su ludźo tradicionelnje bóle na praktiske aspekty hač na wulke ideologije wusměrjeni, kaž je tež SEDnikam – hlej přinošk Špihela – pozdźišo switało :-).

http://de.wikipedia.org/wiki/Johnny_Haeusler

http://www.re-publica.de/about

Kniha za staršich, zo bychu wobchadźenje dźěći z internetom lěpje rozumić móhli: http://netzgemuese.com/ (awtoraj: Tanja a Johnny Haeusler)

PS.: Dźakuju so facebook-přećelce Kristin za pokiw na widejo Haeuslerec mandźelskeju.

Konkluzije z politainmenta Pawka za serbsku strategiju w 21. lětstotku

19. Mai 2013

Štóž pjatk do swjatkow młodych ludźi na politisko-filozofiski wječork přeprošuje, je jara zmužity abo móže so na syć sympatizantow spušćeć. Za Pawk wočiwidnje woboje přitrjechi (mjeno je program: pawčina rosće :-)), dwaj ducentaj zajimcow zbliska a zdaloka, z kolesom ze serbskeje (Chrósćic) abo z awtom z němskeje stolicy (Berlina) přišedši stej tak dołho na tworjenju měnjenja wo serbskim přichodźe sobu skutkowałoj, doniž njeje wonka ćma było (hlej posledni post). Mjeztym zo su směrki padali, je w korčmje wobdźělnikam na diskusiji switało, kak by móhło ze Serbstwom dale hić.

Što rozeznawa wuměnu měnjenja ludźi pod 35 lětami wot ćežišćow rozprawow we – wosebje ćišćanych – serbskich medijach? Sprěnja: Tak mjenowana strukturna debata žanu rólu njehraje. Nawopak, tule móže młoda žona bjez napřećiwjenja prajić: Wjac pjenjez njebudźe, dyrbimy rozsudźić, što je z našeho wida mjenje abo bóle wažne. Tohodla njeje „skrótšenje“ w tutym kruhu ze słowom, kotrež refleks wotwobaranja budźi. Zdruha: Rěč je najwažniši kriterij za žiwe Serbstwo, to móžeš w Drježdźanach kaž we Worklecach žiwy być. Kompleksy mjenjehódnoty někotrych staršich ludźi, kiž hdy a hdys chabłaja, hač smědźa w Konsumje serbsce rěčeć, pola młodych njenamakaš. Střeća: Prašenje Domowina abo sejmik so tule faktisce njestaja – třěšny zwjazk Serbow je jako samozrozumliwa realita připóznata, „sejimik“ ma skerje image iluzije, kotruž poprawom nichtó njetrjeba.

Politisce su woni runja swojim rowjenkam samsneje generacije z druhich europskich narodow pragmatikarjo: Politiski swětonahlad je mjenje wažny hač praktiski efekt. Tohodla njeje tež jich kritika na Domowinje a serbskim politiskim žiwjenju ideologiskeho, ale konkretneho razu: Hustodosć je přewjele runinow na rozsudach wobdźělenych, doniž so ničo njestanje. Jednotliwc lědma wě, kotre konkretne móžnosće wón ma, wliw wukonjeć atd. Město pytanja za wulkim cyłotnym konceptom radšo wjac efektiwnych kročelow!

Iniciatiwne skupiny přińdu a woteńdu, rěkaše pjatk w kole Pawka: Štó dźensa hišće wo Wěteńčanskej iniciatiwje wě, kotraž je předołho wo smjerćwažnych globalnych kubłanskich konceptach debatowała, město toho zo bychu woni załoženje swobodnych serbskich šulow nastorčili. To samsne płaći za „sejmikarjow“, kotrychž njepraktikabelne ideje budu tohorunja za něšto lět zabyte. A za čo trjebamy serbske šulske towarstwo, kiž so wo pěstowarnje stara, ale k serbskej šulskej syći ničo njepřinošuje? Mjenje abstraktnje skiwlić, wjac konkretnje činić – to je dewiza generacije, kotraž budźe přichodnje dóńt serbskeho ludu postajeć. Naša womłodźena Domowina móže jim jako partnerka poboku stać – kaž na tutym zarjadowanju we Worklečan korčmje.

Swjatki su swjedźeń ducha a rěče. Swětny wječork Pawka je so derje k nabožnemu wjerškej hodźał. Tohodla na kóncu – kaž je w tutym blogu z wašnjom – něšto politisce njekorektneho 🙂 jako přidawk: Nimale wšitcy młodźi Serbja, kotřiž swoju maćeršćinu přichodnej generaciji dale dawaja, su podjanscy, čłonojo katolskeje cyrkwje. Tohodla stejimy při wšej pluraliće před wužadanjom, tež klasiski zwisk narodneho a nabožneho žiwjenja na načasne wašnje dale pěstować, přetož bjez toho by Serbstwo njedźiwajcy wšěch politiskich prócowanjow woprawdźe zašło.

Ani identitu ani awtonomiju! Ale pytanje: Kotre „narodne“ znamjenja přichodnje změjemy?

10. Mai 2013

Runja „awtonomiji“ (hlej přinošk njedawno w blogu) je tež „identita“ tajki wopačny načasny mytos. Wón je přejara na samlutkeho indiwiduuma wusměrjeny, kiž je ze sebjeinscenaciju resp. tworjenjom rjaneho samowobraza zaběrany. Wobě zapřejeći stej wuraz wotwobaranja pozdatnje njepřećelneho swěta. Mały lud pak trjeba duch kooperacije ludźi, kotřiž chcedźa swój rěčny a kulturny přichod jako zhromadny projekt twarić.  

Štóž pola „StayFriends“ za šulskimi towaršemi pyta, kotrychž tři lětzdźesatki widźał njeje, by bjez mjenow pod wobrazami problemy měł, wšěch spóznać. Tak sym na přikład we wobliču swojeho naslědnika w zastojnstwje šulskeho rěčnika rysy mjezwoča woneho Michaela, z kotrymž sym tehdom lěta dołho w zastupnistwje šulerjow wusko hromadźe dźěłał, hakle zaznał, po tym zo sym jeho mjeno wuhladał.  

Naša eksistenca njeje něšto identiskeho, ale transformacija – wuwićowy proces. Hdy je čłowjek dozrawjeny, je filozofiske prašenje. Jedni praja, w srěnich lětach, druzy měnja, zo budźe to w smjerći. W nabožinje hraje słowe „podaće“ wažnu rólu, kotrež so hdys a hdys wopaki jako „sebjezaprěće“ rozumi. „Žiwjenje dźe dale“, kaž tež rjany spěw Měrćina Weclicha rěka, njewoznamjenja, stare wěcki wotbyć, ale jako humus za něšto noweho.

Mudri stari ludźo praja hustosć, konfrontowani z hinašim žiwjenskim wašnjom wnučkow: Je hinašich časow; štož je w našich młodych lětach prawje a samozrozmliwje było, njetrjeba dźensa měritko być. „Prjedy hač woteńdźeš“ njeje jenož melancholiska namołwa, wšo dokumentować a w archiwach składować, štož hišće je a bórze hižo njebudźe. Ale hišće bóle prašenje: Kotre „narodne“ znamjenja přichodnje změjemy?

Wulki pjatk 2013 w sněze – ćiche rozmyslowanje wo kulturje dowěry a njedowěry w Serbach

29. März 2013

Z woknom won hladajo widźiš, zo najzymniši nalětnik wšěch časow na kóncu sčasom do jutrow hišće wjele sněha přinjese. To znajmjeńša dołholětnemu prawidłu wotpowěduje: Hody 2012 smy pře wšu měru miłe wjedro měli, susodźa su patoržicu grilowali, a nětkole nas k jutram to nawopačne wočakuje. Njedźiwajcy toho přeju křižerjam dobre přihoty a jim palcy tłóču, zo budźe jutrowńčku snadź tola něšto stopnjow wjac …

wulki_pjatk_1

Wulki pjatk je tež ćichi pjatk. Najwjetši čas za rozmyslowanje wo rěčenju a mjelčenju. Cyły tydźeń je w medijach wjele kritikow redakcije Serbskich Nowin, zo njejsu delegaća hłowneje zhromadźizny dosć diskutowali. Bě pak mjez druhim wjacorych přinoškow k šmórnjenju župneje pawšale, pobrachowacemu młodźinskemu koordinatorej a zakónčenju debaty wo sejmiku. A k wšěm druhim palacym prašenjam je so předsyda Domowiny w swojej narěči wuprajił – a hdyž wón potom při wólbach 96,5 procentow hłosow dóstanje, rěka to wočiwidnje, zo ludźo jeho analyzy a zaměram přihłosuja.

wulki_pjatk_2

Na stronskich zjězdach knježi njepočink, zo chcedźa so wšitcy kandidaća za wšelake gremije do toho w generalnej debaće słowa jimać, zo bychu tak za sebje wabić móhli. Potom wěmy, zo je kóždy za měr, socialnu sprawnosć, dobru komunikaciju a chce so wězo z połnej paru za lěpši swět zasadźować. Nětk so Serbske Nowiny na tym postorkuja, zo tajke něšto wobćežneho w Domowinje z wašnjom njeje – bohudźak!

Samo mi připućowarjej su nimale wšitcy kandidaća znaći byli – wěm, čehodla jednych wolu a druhich nic. A ći, kotřiž su mje wolili, su sej něšto při tym myslili, a ći, kotřizž njejsu mje wolili, tohorunja. Zmysł narěčow njeje, zo kóždy k wšemu něšto do swěta pušći, ale zo su wone z nastorkom za tworjenje aktualnych a přichodnych rozsudow. Hłowna zhromadźizna njeje talkshow a Domowina njeje debatowanski klub. Smy cyły dźeń wuradźowali a wothłosowali – štóž chce to w nocy při piwje abo winku pokročować, ma swobodu to činić.

wulki_pjatk_3

K směcham pak su poroki z erta ludźi, zo pozdatnje njebě dosć čiłeje diskusije, kotřiž sami njejsu so słowa jimali. To samsne płaći za wumjetowanje, zo je Domowina něšto wopačne wobzamknyła, z pjera muža, kiž njeje k hłownej zhromadźiznje přišoł.

So wě, zo sym jako kandidat za wšě pady na to přihotowany był, sebje samoho předstajić a prajić, što chcu wosebje k dźěławosći zwjazkoweho předsydstwa přinošować. Po pjeć lětach a hladajo na stajnje stupacu ličbu čitarstwa bloga Piwarca móžu tak a tak wot toho wuchadźeć, zo ludźo wědźa, što ja chcu. Wšěch młodych kandidatow z Delnjeje Łužicy wězo dotal wosobinsce znał njejsym, ale mějach dowěru k župje, zo su woni nam dobrych ludźi pósłali, a tohodla sym jich mjena nakřižował.

A tež tajka dowěra k intaktnej demokratiskej kulturje słuša. Na njedowěrje móžeš drje zwady  natwarjeć, ale nic kooperaciju. Hdyž knježi w swójbje njedowěra, je cyła zhromadnosć skažena. Tohodla njesměmy na posołow njedowěry poskać, přetož jich poselstwo je rozkora. My pak chcemy na kóncu debatow kreatiwny konsens namakać.

Dźakuju so za wašu dowěru

25. März 2013

… při wólbach čłonow zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. To chcych tola hišće 102 delegatam hłowneje zhromadźizny prajić, kotřiž su mi swój hłós dali. Štóž je hłós dóstał, njech z nim rěči – na přikład w třěšnym zwjazku Serbow a za njón resp. za nich.

Mój najsylniši motiw za zwólniwosć ke kandidaturje je był, jako čłowjek, kiž je čas žiwjenja z komunikaciju w zjawnym rumje zaběrany, kusk k tomu přinošować, zo hraje wjetšina Serbow scomter swojimi najwažnišimi temami přichodnje wjetšu rólu hač to, štož mócnje wustupowacy jednotliwcy abo małe skupiny z PR-wušiknowsću stajnje do zjawnosće trubja. Čas kralow a kampanjow je nimo.

W srjedźišću z mojeho wida njesteji garantowane derjeměće jednotliwych institucijow, ale podpěra wšěm ludźom, kotřiž chcedźa serbsku swójbu, serbsku bjesadu, serbsku kulturu a serbske kubłanišća na maćernorěčnym niwowje měć. To je moja zaměrowa skupina.

Štóž chce mi pokiwy za dźěło w zwjazkowym předsydstwje k wědźenju dać, njech mi mejlku piše: marcel@piwarc-hamburgski.de abo SMS resp. zazwoni: +49 171 89 83 985

ja_foto

Spěchowanski čas za Serbstwo – a komunikaciju: Starodostojna kultura trjeba načasnu rěč

9. März 2013

Za tónle přinošk sym sej jednu swojich najlubšich krawatow zwjazał, přetož chcu z nowym biskopom Heinerom Kochom započeć – jeho interview w najnowšim wudaću „Zeit“

http://www.zeit.de/2013/11/Heiner-Koch-Bischof-Dresden

sym runje z wulkim zajimom čitał. Druhe prašenje: „Móžeće hižo něšto słowow saksce abo samo hornjoserbsce?“ Jasna wotmołwa sympatiskeho muža z Porynskeje: „Nu freilich.“

ja

Piwarc w swjedźenskim outfiće k češći našeho noweho porynskeho biskopa 🙂

Mój nimale runolětnik Til Schweiger je před poł lětom w telewiziji na konopeju Thomasa Gottschalka we „Wetten, dass…?“ připowědźił, zo budźe wón z nowym komisarom „Tatort“. Jutře wječor je tak daloko. Jako rodźeny Hamburgčan so wjeselu, zo rěka wusyłanje „Witajće k nam do Hamburga“.

Wjele časa – wažny wokomik

Za nastudowanje filma trjebaš tydźenje abo měsacy, za natwar wobšěrneho słowoskłada wjele lět. A za tajke něšto bytostne kaž identitu? Jedyn wokomik. Sym tehdom jako „Marcel Braumann“ próstwu wo zastup do TCM zapodał, a woni su „Marcela Braumana“ přiwzali, druhi „n“ bě preč. Tak chětř móžeš so ze Serbom stać :-). A kajki ty sy, to ći druzy potom praja. „Katolski Serb Hamburgskeho pochada“ bě definacija na kwasu z erta dźowki swakoweje – z tym bě těz tute prašenje rozrisane.

Inwesticija časa za žiwjensku kulturu

W medijach je w artiklach wo přichodźe Serbow přeco wo spěchowanskich pjenjezach z rěču. Hišće wažniši pak je spěchowanski čas – škoda, zo so tajkile wobrot dotal njewužiwa. Štóž w lajskej dźiwadłowej skupinje abo wjesnym ansamblu sobu hraje, w chórje spěwa, basnje abo blog pisa, kulturne abo sportowe zarjadowanja organizuje atd., tón inwestuje dobry čwak swojeje eksistency do spěchowanja serbskeje žiwjenskeje kultury.

Biskop při kopańcy

Nowy biskop chce sej dosć chwile brać – nic jenož za do opery chodźenje, ale wón budźe tež při kopańcy Dynamo Drježdźany – 1. FC Köln přitomny. A z Kölnskim karnewalom njedźiwajcy noweho zastojnstwa zwjazany wostanje, je wón přilubił. Jeho identita pak so wulce njezměni, dokelž je „Bóh w Drježdźanach a Kólnje samsny.“

Ćeže při přełožowanju wěrnosće do wšědneho dnja

A što je najwjetše wužadanje Serbstwa a katolicizma dźensniši dźeń? Heiner Koch rěči w interviewje wo wocuzbnjenju mjez cyrkwinskej liturgiju a wšědnym žiwjenjom ludźi, štož wón při bjesadźe w swojej najlubšej korčmje spóznawa. Wjele ludźi njeje direktnje njewěriwych, ale nima hižo přistup k zapřijećam nabožiny, na přikład k słowu „hnada“. Potom woni praja: „Nochcemy hnadu měć, ale swoje prawo.“ Cyrkej ma „komunikaciski problem“.

Kak rěčimy wo serbskej kulturje?

Podobne problemy mamy ze słowoskładom narodneho patosa, kotryž jednym wutrobu wohrěwa a druhich wotstorkuje. W Serbach je hižo spomóžny konsens, zo přisłušnosć wšelakim swětonahladam a stronam žanu rólu při zhromadnym pěstowanju serbskeje rěče a kultury njehraje. Ale z kotrymi słowami wo swojej kulturje rěčimy, to dyrbimy w kóždej dobje znowa wunamakować.

Lubosć jako přikład za wšo druhe

To nima ničo z wonječesćenjom starodostojnych tradicijow činić. Muž a žona so dźensa tež hinak namakataj hač před sto lětami. Ale wěra do wulkeje lubosće poražena njeje, nawopak: Wona njeje ženje sylniša była hač w našej dobje, kaž cyły program kinow po cyłym swěće njepřestawajcy pokazuje. Žeńtwa z lubosće je w našich kónčinach mjeztym dawno standard, štož w starych časach hustodosć tak było njeje. Lubosćinska kultura je so pak tež w rěčnym nastupanju zasadnje změniła – a to je tež derje tak :-).