Serbja njejsu Indianojo – najwjetši čas za wotstronjenje wopačnych wobrazow

16. April 2014

Po najnowšim stawiznopisu njejsu drje Serbja prěni wobydlerjo Łužicy, ale prěni, kotřiž su krajinu dołhodobnje za čłowječu towaršnosć płódnu sčinili. Kultiwowanje Łužicy je skutk Serbow. To pak rěka, zo njeje prěnjotneje "serbskeje" krajiny, ale zo su Serbja sami motor stajneje transformacije našeho regiona, zo bychu wuměnjenja w kóždej dobje ludźom so hodźace byli.

Tónle proces ma dotal w serbskej sebjerefleksiji wo identiće našeho małeho ludu přemało wobkedźbowane hospodarske aspekty. Serbscy fachowcy słušeja k najkreatiwnišim IT-branžy, Serbja su najmoderniši ratarjo a najinowatiwniši inženjerojo. W zjawnym wobrazu wo Serbach, kotrež někotre serbske wotřerěčaki najskerje nimowólnje pěstuja, knježi pak burska wjesna idylka.

Tuta stara "přirodna" awtochtona idylka je na wonym wobrazu wot hrožacych hoberskich industrijnych mašinow a strašnych pazorow statneje běrokratije wobdata. Zwonka ramika wostanje realita połna Serbow w tutych wobłukach, kotrež so jako wohroženje inscenuja. To so čim lěpje čini, ćim bóle so masa měšćanskich němskich romantikarjow za powědančkami wo tajkejle wohroženej idylce žedźi.

Štóž ma powołansce z dźiwadłom činić, wě, zo słuša k wulkej inscenaciji na jewišću něšto ekstremow. 1937 – tuta ličba srjedź najgrawoćiwišeho časa němskich stawiznow posrědkuje dramje wo serbskich Indianach do dospołneho zničenja jich eksistency ultimatiwny teatraliski kik. Na škodu realnych Serbow.

Z biskopom w krajnym sejmje

15. April 2014

Dźensa smědźach biskopa dr. Heinera Kocha w nadawku mojeho dźěłodawarja při wrotach krajneho sejma do sakskeho parlamenta witać a jeho po puću do frakciskeje žurle Lěwicy přewodźić. Wo wuslědkach nimale połdra hodźiny trajaceje rozmołwy katolskeho biskopa ze zapósłancami frakcije Lěwicy čitajće prošu tule:

http://www.linksfraktionsachsen.de/media/directory/uploads/128_2014.pdf

Zo je tónle tekst z biskopskim ordinariatom wothłosowany, widźiće na tym, zo na internetnej stronje diecezy eksaktnje to samsne steji:

http://www.bistum-dresden-meissen.de/front_content.php?idcat=1579&idart=23354

Po přijomnym a přećelnym premjernym zetkanju běchmy jara spokojim: Ordinariatny rada Christoph Pötzsch, nawoda katolskeho běrowa Sakskeje, biskop dr. Heiner Koch a ja (na prěnim foće w.n.). Biskop je pře wšu měru sympatiski a wotewrjeny čłowjek z wusahowacymi komunikaciskimi kmanosćemi – móžemy na njeho hordźi być!

Kak je zetkanje frakcijow CDU/FDP z katolskim biskopom tydźenja wotběžało, widźiće w nowinskej zdźělence koalicije na stronje křesćanskich demokratow:

http://www.cdu-fraktion-sachsen.de/presse/details.html?tx_efblog_fe1[post]=1637&tx_efblog_fe1[action]=detail&tx_efblog_fe1[controller]=Post&cHash=c271a6a4b87df39e193383aed41b08d1

A tule deleka hišće foto biskopa z mojim šefom Ricom Gebhardtom na posedźenju:

Koch_Gebhardt

Z delnjoserbšćinu dale póńdźeš

15. April 2014

Tež z tutej wosebje cool dopisnicu wabi Choćebuski Rěčny centrum WITAJ w kruhach młodostnych za wuknjenje delnjoserbšćiny. Na zadnjej stronje je dalšich pokiwow na zwisk mjez mjenami městnow w krajinje a rěču kraja.

Serbske narodne drasty – chic!

14. April 2014

http://www.kreisblatt.de/ratgeber/familieundlebensart/Tracht-ist-wieder-schick;art293,287865

Delni a Horni Serbja w konflikće?

13. April 2014

Braniborska serbska rada drje tuchwilu jednotny wólbny modus załožbowych radźićelow wotpokazuje, je pak zwólniwa k dialogej z Domowinu.

Zo su Serbja w Delnjej a Hornjej Łužicy jedyn lud z dwěmaj samostatnymaj rěčomaj, je rjana historisko-politiska ideja, do kotrejež nimale kóždy Horni Serb a wjetšina Delnich Serbow wěri. Němcy sej tež mysla, zo su jedyn lud, ale z wjele wšelakimi kmjenami, bayerskim, sakskim atd.

Tajke zakładne socialne ideje dyrbiš stajnje pěstować, hewak wone zańdu. Němskich kmjemow dla je zwjazkowych krajow a komplikowaneho federalistiskeho systema; Serbja maja drje jedyn třěšny zwjazk, ale serbskej radźe atd. a z nimaj zdobom podźěl na politiskich strukturach němskich kmjenow.

Němcy nimaja ani maturu na samsnym niwowje, woni maja rozdźělne wotewrjenske časy wobchodow a swójske postajenja za wobchadźenje ze strašnymi psami w kóždym zwjazkowym kraju. A hdyž chce wjetšina zwjazkoweho sejma dawkowe zakonje změnić, započina so dołho trajace wikowanje kaž na bazarje ze zastupjerjemi 16 krajnych knježerstwow w zwjazkowej radźe.

Jednotny wólbny modus za serbskich radźićelow Załožby za serbski lud je naročny projekt, ale njewobeńdźomny. Zo braniborscy a sakscy čłonojo zwjazkoweho předsydstwa hornjoserbskich radźićelow ze Sakskeje wola, a braniborska serbska rada sama delnjoserbskich z Braniborskeje, njeje w zmysle cyłoserbskeje demokratije akceptabelne.

Ale runja němskim poměram dyrbiš tež w Serbach tomu, kiž ma něšto wotedać, něšto poskićić. Wysoce diplomatiske wobzamknjenje zwjazkoweho předsydstwa (ZP) w přezjednosći čłonow z cyłeje Łužicy na klawsurje w měrcu, po kotrymž by ZP drje zamołwite za tute wólby było, ale mjez druhim we wothłosowanju tež ze serbskimaj radomaj, njech je zakład za dalše diplomatiske jednanja mjez Budyšinom, Choćebuzom, Podstupimom a Drježdźanami.

“Kaž 1937″: Serbski paralelny swět njemóže naš partner při aktualnych problemach być

13. April 2014

Přirunanja z dobu nacijow maja w Němskej dołhu zahubnu tradiciju. Hdyž stajiš aktualnu situaciju na samsnu runinu kaž tehdomnišu realitu systamatiskeho, statnje organizowaneho morjenja, kotrehož wopory su miliony ludźi po cyłej Europje byli, njemóžeš swoju kritiku hižo stopnjować, jeli so něšto woprawdźe towaršnostnje katastrofalne stanje.

1937 rěkaše knježaca politika wutupjenje Serbstwa ze wšěmi srědkami, wosebje z konsekwentnym zakazom rěče a brutalnym přesćěhanjom njeoportunistisce wustupowacych ludźi. By Němska wójnu dobyła, njeby serbski lud hižo eksistował. Dźensa wuwiwa stat dale a wjac serbsku rěč spěchowacych (zdźěla bohužel porjadnje njefungowacych) naprawow a metodow. A statej směš złóstnistwa kaž 1937 zjawnje wumjetować – na z dawkowymi pjenjezami financowanym zarjadowanju w rumnosćach měšćanskeho dźiwadła.

Po tajkim wuprajenjom njepřińdźeš do klětki abo kaceta, ale jako medijalny star do nowin. Zo je wuprajenje z maksimalnje móžnym přeńdźenjom přećiwo rozumej, při tym nješkodźi. Ale Serbam samym je to ekstremnje na škodu, dokelž so sprěnja němski susod, kiž nadpismo čita, praša, hač pola Serbow w hembjerkach šeri. A zdruha wjedźe polemika serbskich prócowarjow do slepych hasow.

Naš problem njejsu ani zakazy ani diskriminacija. Brunica je drje – za wobswět, kulturu a pěstowanje serbskeho žiwjenskeho wašnja problematiska (tohodla wotpokazujemy “Wochozy II” a “Wjelcej-juh”) -, ale nic tajka, kaž so druhdy twjerdźi. Klětno njebu wotbagrowane, ale Serbstwo je njedźiwajcy toho preč. Serbska identita je jedna móžnosć tworjenja swójskeje eksistency w načasnym morju zmysł posrědkowacych poskitkow. Atraktiwiće serbskeje kupy tajke zarjadowanja kaž w dźiwadle na hrodźe njetyja.

Domowina nochce do tajkeje twjerdźizny zadwělowanosće nutř. Tohodla su so wčera čłonojo zwjazkoweho předsydstwa składnostnje swojeho rjadneho posedźenja wot tuteje “filozofije” distancowali. Najebać zakładnu komunikacisku wotewrjenosč je najskerje woprawdźe rozbrojenje časa, so z protagonistami tutoho serbskeho “paralelneho swěta” dorozumić spytać. Město werbalneho radikalizma trjebamy wěcowniše debaty.

Link k přinoškej nowiny wo forumje z wonym wuprajenjom:

http://www.alles-lausitz.de/startseite/bautzen/10837718_Die_Situation_der_Sorben_aehnelt_der_von_1937.html

Reakcija Benedikta Dyrlicha na aktualnu diskusiju wo tym:

WOZJEWJENJE 14. 4. 2014

Premjera z Alojsom Andrickim

13. April 2014

Mam "swojeho" Alojsa Andrickeho we hłowje – kaž kóždy, kiž je poměrnje wjele wo mjeztym zbóžnoprajenym serbskim martrarje čitał. Z knihow, listow a přinoškow našeho swjateho z regionalnym wuznamom sym sej žiweho Alojsa zestajał, kiž wčera w premjernym předstajenju na połnje wobsadźenej žurli Budyskeho dźiwadła widźeć njebě. To njeje zlě, tak so husto ludźom dźe, kiž film wo wosobinje hladaja, z kotrejž su so do toho z lekturu knihi zeznajomili.

Jewišćowy wobraz ze žiwjenskej škrutu běše markantny, antikski chór ze spěwnym zwobraznjenjom fantazijow a myslow přeswědčacy. Hewak je mi runja druhim přihladowarjam hudźba na čuwe šła. Wurěkowanje a fonetika někotrych dźiwadźelnikow stej polěpšujomnej. So wě, zo nam wšěm mjenje abo bóle přiwuznym Alojsa trěbny wotstawk faluje, přetož přeco prajimy: Tajka jeho swójba njeje.

K dobremu dźiwadłu pak njesłuša wuměłska kopija reality abo zhromadneho pomjatka. Tohodla je Jěwa-Marja Čornakec swojeho Alojsa Andrickeho stworiła, kotryž ma nam něšto prajić (ćerpjenje je zmysłapołne). Bóle w stilu prědarja z jara jednorej teologiju. Bohudźak smědźeše zdźěłany estet wostać. Jeho agitacija w lubosćinskich, nabožnych a narodnych naležnosćach bě jara hruba, tak sej tutoho charismatisce w młodźinje skutkowaceho młodeho muža njepředstaju. Ale druhe časy, hinaše kwasy, snadź bě historiski Alojs nic cyle tón, kotrehož we hłowje mam.

Wuběrnje poradźena je – tež rěčnje – jeho zhromadnosć z Čechami a Polakami. A tuta dźiwadłowa hra najskerje wotnětka na wólnočasnym programje kóždeje serbskeje swójby steji, wšako móže wo njej jenož sobu rěčeć, štóž je pódla był.

Hłownu zhromadźiznu zwołali / čłonojo ZP distancuja so wot přirunanja z lětom 1937

12. April 2014

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje 17. hłownu zhromadźiznu Domowiny na 28. měrca 2015 w Haslowje zwołało. Wona změje bilancować dźěławosć Domowiny w lětomaj 2013 a 2014, nowy program „Domowina 2025” schwalić, nowe dźěłowe směrnicy a po potrjebje změny wustawkow wobzamknyć.

Programowa komisija je w zašłych měsacach naćisk noweho programa Domowiny nadźěłała. Zwjazkowe předsydstwo je naćisk dźensa za zjawnu diskusiju schwaliło. Wón so krótkodobnje w ćišćanej formje kaž tež w nowych medijach wozjewi a wšěm župam, Domowinskim skupinam a towarstwam do zjawneje diskusije da.

Dalši dnjowy dypk wobsahowaše rozprawu Serbskeje rady Braniborskeje. W tutym zwisku zaběrachu so čłonojo gremija tež z prašenjom dalšeho zhromadneho postupowanja. Serbska rada signalizowaše w předpolu, zo namjetej Domowiny, wutworić jednotne a zhromadne wólby radźićelow Załožby za serbski lud, njeslěduje. (Hlej k tym tež stejišćo deleka.)

Dale wobjedna zwjazkowe předsydstwo dźensa prašenja Domowiny na kandidatow komunalnych wólbow w Sakskej a schwali změnjeny změrcowski porjad.

W zwisku z wuprajenjom předsydy Zwjazka serbskich wuměłcow B. Dyrlicha w ramiku zjawneho foruma dnja 21.03.2014 distancowachu so čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wot přirunanja połoženja Serbow dźensa z časom nacionalsocializma.

(Hlej k tym tež stejišćo a informacija deleka.)

Wujimk ze stejišća nastupajo Serbsku radu Braniborskeje:

Stejišćo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny nastupajo wotpokazanje namjeta wo změnje wólbneho modusa radźićelow Załožby za serbski lud přez Braniborsku serbsku radu

Zwjazkowe předsydstwo bjerje wotpokazanje namjeta k změnje wólbneho modusa radźićelow rady Załožby za serbski lud přez Braniborsku serbsku radu na wědomje.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny pokaza dale na swoje wobzamknjenje čo. 57 z dnja 08.03.2014.

Zdobom skedźbni so na předchadźace dorozumjenja mjez Zwjazkowym předsydstwom Domowiny, župu Delnja Łužica a čłonami rady Załožby za serbski lud.

Zwjazkowe předsydstwo da prezidijej Domowiny nadawk so nastupajo dalšeho postupowanja z Braniborskej serbskej radu dojednać.

Stejišćo nastupajo zjawny forum ZSW dnja 21.03.2014:

Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny distancuja so wot wuprajenja předsydy Zwjazka serbskich wuměłcow, B. Dyrlicha w ramiku zjawneho foruma dnja 21.03.2014 z wuprajenjom přirunanja połoženja Serbow dźensa z časom nacionalsocializma.

Informacija nastupajo wuprajenja B. Dyrlicha – 21.03.2014:

“Die Situation der Sorben ähnelt der von 1937″

Tole bě nadpismo artikla žurnalista Uwe Menschnera, kotrež so mjez druhim na slědowacej stronje jewješe:

http://www.alles-lausitz.de/startseite/bautzen/10837718_Die_Situation_der_Sorben_aehnelt_der_von_1937.html

 

(Nowinska zdźělenka Domowiny)

Njezmysł: Krabat z Wopakeje

11. April 2014

Znjewužiwanje kuzłarja za směšny marketing abo prosće spodźiwny gag? Ani we wabjenskim teksće so woni wo někajki poćah ke Krabatej njeprócuja.

Pjenkowa piše w Róžeńće kanclerce

11. April 2014

http://www.bild.de/regional/dresden/historische-kulturen/tagebau-kanzlerin-soll-heilige-quellen-der-sorben-retten-35449932.bild.html

Sym sej drje cyłotny wid na wobchadźenje z kaolinom a brunicu přał, ale z tutej skurilnej symbiozu ličił njejsym…


Follow

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.