Namołwa přećiwo prawicarskej namocy w Budyskich kónčinach – podpisajće prošu!

25. November 2014

http://www.bautzen.de/buergerservice.asp?iid=909&mid=374&uid=462&page=9&dir=V&changestuch=T#frmprtst

Wodopad a Domowina: Wjac hač sto spěchowanych serbskich projektow w běhu lěta

24. November 2014

141124_PM_Jahrestreffen_Domowina_Vattenfall

Rěč jenož jako znamjo identity abo tež srědk kompletneje komunikacije?

23. November 2014

Dobra ideja, tónle delnjoserbski dialog z "normalnymi ludźimi" wo přichodźe tuteje rěče we wšědnym žiwjenju (hlej wabjenski plakat za zarjadowanje). Snadź tež w druhej formje na hornjoserbšćinu nałožujomne, pola nas skerje do tutoho směra: Kak móžemy rěčnu kulturu wuwiwać, zo njeby serbšćina jenož najwažniši wuraz narodneje identity była, ale runohódny komunikaciski srědk na samsnym niwowje aktiwneho słowoskłada a intaktneje gramatiki kaž němčina atd.?

Dokelž jeli bytostne znamjo ludu w praksy niwow susodneho ludu njedocpěwa, je kompleks mjenjehódnoty programowany. Njewěm, hač to trjechi – to je najprjedy jenož moja teza. :-)

Sorabistika Lipsk: Wuwučowanje hornjoserbšćiny bjeze znajomosćow hornjoserbšćiny?

23. November 2014

Piwarc je sćěhowace linki dóstał, kotrež informacijow dla tule zjawnosći k dispoziji staji:

Sorabistiski institut Uniwersity Lipsk je njedawno dwě połměstnje k wobsadźenju wupisał:

http://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/stellen-und-ausbildung/stellenausschreibungen/wissenschaftliches-personal.html

Po wotchadźe dr. Rychtarja měło so tola městno za hornjoserbsku rěčnu praksu znowa wobsadźić. A dokelž so ja wosobinsce za tajke dźěło zajimuju, wobhladach sej wupisanje cyle dokładnje. A so njemało dźiwach. We wupisanjomaj so ničo wo tym njepraji, zo měło to městno / połměstnje za hornjoserbšćinu być (dwě połměstnje za delnjoserbšćinu wšak w instituće maja – jednu wot Sakskeje a jednu wot Braniborskeje płaćenu połojcu; a wonej stej tež wobsadźenej).

We wupisanju pak žada so znajomosć hornjo- a / abodelnjoserbšćiny! Kak da móhł něchtó ze znajomosćemi delnjoserbšćiny hornjoserbšćinu podawać? Njeje da wuběrna znajomosć hornjoserbšćiny a samo wěste wuwučowanske nazhonjenja za tajke městno z wuměnjenjom?

A dale wočakuja po wupisanju za jedne połměstno dobru znajomosć jendźelšćiny a za druhe połměstno znajomosć dalšich mjeńšinowych rěčow !!! Je da za wuwuwčowanje hornjoserbskeje rěče znajomosć jendźelšćiny abo dalšich mjeńšinowych rěčow trěbna? Nic pak znajomosć hornjoserbšćiny? Zwonjo wjele razow do sekretariata instituta tutych prašenjow dla tam pak nikoho njedocpěch. Chcych so woprašeć, kak so z tym ma a za čo stej tutej wupisanej połojcy dokładnje předwidźanej a wosebje – za koho? Móžemy tola wćipni być, štó so na njej powabi a štó jej na kóncu dóstanje. Ale wulke prašenje wostanje: štó budźe hornjoserbšćinu podawać, hdyž su tola wjetšina studentow na Lipsčanskej sorabistice Hornjoserbja? To dyrbjało serbsku zjawnosć zajimować.

140. schadźowanka

23. November 2014

Ze šwedskim kralom po puću w Budyšinje, hdźež wón "Bautzen – Budyšin" wudospołni: "A šwedsce?" – to słušeše k scenam kabareta studentskeho towarstwa "Sorabija" w Lipsku. W lětušim programje schadźowanki ničo njepobrachowaše: Brunica, radioaktiwne wotpadki – tak Drježdźanscy studenća spěwachu "dźěćo z třomi rukami so lěpje wobara" – a wšě dalše łoskoćiwe temy přińdźechu na jewišćo.

So wě, zo ćehnješe so wotmołwa na njerealistisku prognozu prof. Šołty, direktora Serbskeho instituta, wo so bližacym kóncu Serbstwa přez dwuhodźinski wotměnjacy a kóždy čas zabawny program. Ale tež jeho kolega na Lipšćanskim instituće za sorabistiku, prof. Edward Wornar, dyrbješe sej zaso něšto naposkać a w zajimawym magacinje "Šeršeń" čitać: "Walizišćina je nětko nowa serbšćina" w jeho instituće.

Nutřkownoserbskim rozdźělam a rozestajenjam wěnowaštej so Franzi a Rejzka w swojich pantomimiskich skečach. Prěnja serbska kulturna brigada (kedźbu: nowu CD kupić!) z Friedemannom Böhmu a studentski chór z nawodomaj Matejom Kowarjom a Symanom Hejdušku stej publikum na žurli Budyskeje "Króny" zahoriłoj. Lóštny politiski kabaret poskićeše serbske studentske towarstwo Bjarnat Krawc Drježdźany z diskusiju třoch serbskich politikarjow po zesamostatnjenju serbskeho kraja.

Sorbian solution development centre "škit Budyšin" prezentowaše serbski online-spěwnik. A připódla dawaše dohlady do stawiznow schadźowanki: 1875, 1956. Potajkim: Na přichodnych 140 lět, a sym sej wěsty, zo budu 2156 nic jenož mała horstka swójbow a slawisća přitomni. :-)

Nowi čłonojo załožboweje rady / nominowani za serbsku radu Sakskeje

22. November 2014

11-22 Z posed enja ZP Domowiny-2

(Link: Nowinska zdźělenka Domowiny wo wšěch temach posedźenja zwjazkoweho předsydstwa)

Dźensa wot zwjazkoweho předsydstwa Domowiny do załožboweje rady woleni: Bjarnat Cyž Jan Budar (wobaj 17 hłosow), Bogna Korjeńkowa (13), Susann Šenkec (12). Zastupowacy radźićeljo Marko Kowar (18), Julian Nyča (14), Marian Bulank (13), Beno Brězan (11). Njewoleni: Marlis Młynkowa, Hajko Kozel, Bosćij Benada. Prof. dr. Dietrich Šołta je swoju kandidaturu cofnył.

Jako kandidaća Serbow krajnemu sejmej za Radu za serbske naležnosće Sakskeje su nominowani: Marja Michałkowa (17), Dawid Statnik, Leńka Thomasowa (wobaj 16) a Manfred Hermaš (12). Njewolenaj: Ludmila Budarjowa (9), Hajko Kozel (3). Kóždy rozsud je gremij w jednym wólbnym kole tworił.

Wo tajkim a hinašim słodźe jědźkow serbskeje poliwki

21. November 2014

Po wopyće najwažnišeho sakskeho policista srjedu bě štwórtk šef Zelenych w Sakskim krajnym sejmje, Volkmar Zschocke (zhromadnje z łužiskej zapósłanču Franzisku Schubert), z hosćom předsydy Domowiny, Dawida Statnika. Mjeztym su so samo ARD-Tagesthemen prawicarskim nadběham na serbskich młodostnych wěnowali. A tema dale w medijach (hlej napismo bulvarneje nowiny "Morgenpost") wulku rólu hraje.

Tak bywa bolostna naležnosć dale a bóle ze znamjenjom serbskeho sebjewědomja w straše a nuzy. A zdobom z demonstraciju dobrych a spomóžnych stykow třěšneho zwjazka Serbow k wšěm demokratiskim stronam, statnym zarjadam a angožowanym akteram ciwilneje towaršnosće. To wšo so hodźi k dźensnišemu přinoškej w Sakskich Nowinach, Pessimistische Prognosen entmutigen uns nicht. Awtor: dr. Hauke Bartels ze Serbskeho instituta w Choćebuzu, kiž Budyskemu direktorej instituta, prof. Dietrichej Šołće, znapřećiwi.

Hač Domowinska "serbska poliwka" słodźi abo nic, je wotwisne wot słoda. Štóž chce kóždy dźeń wulku gestu "My sej žadamy" dožiwjeć, je tuchwilu přesłapjeny. Štóž ma swoje wjeselo na konkretnych wuslědkach – w aktualnym padźe prewenciske zarjadowanja, lěpši policajski škit, pozitiwne masowomedialne podźělbraće na dóńće serbskeho ludu -, tón je jara spokojom z Domowinskim "šefkucharjom".

Štóž runje nětkole, hdyž Domowina z policiju/politiku škitnu syć za Serbow přećiwo nacistam twori, z wulkimi komentarami do "serbskeje poliwki" pluwa, kaž mjez druhim na prěnjej stronje dźensa w SN, změje snadź tež swoje městno w stawiznopisu wo Serbach. Ale jara specielne. :-)

Domowina a policija organizujetej škit serbskich młodostnych

20. November 2014

BILD_Statnik_Merbitz

Napismo BILD dźensa

Wjace čitaće dźensa we wulkej dobrej rozprawje Sakskich Nowin! Wažny pokiw, tule w blogu wospjetowany: Škit před skućićelemi je nadawk stata, nic priwatnych wotwobaranskich naprawow, kotrež su same chłostajomne!

W Serbskim rozhłosu aktualnje k samsnej tematice:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2322.html#anchor1

PEGIDA a Serbja – što prajimy, hdyž so Němcy wohroženi čuja?

19. November 2014

W Budyšinje prawidłownje sta ludźi přećiwo azylantam demonstruja, w Drježdźanach pochoduja tysacy přećiwo islamej – to słuša k nowemu hibanju PEGIDA. W běhu krótkeho časa je so ličba jeho aktiwnych wobdźělnikow w sakskej stolicy podwojiła. Mjez nimi je wjele "normalnych" konserwatiwnych z byrgarskich štwórćow. W Budyšinje a Drježdźanach je najebać wulke mobilizowanje stronskich a cyrkwinskich kruhow ličba přećiwo tajkim akcijam protestowacych poměrnje mała.

Što so tuchwilu towaršnostnje wuwiwa? Krajny rada Harig nimale zadwělowanje zwěsći, zo je krajnoradny zarjad na kóždym předwiźanym městnje za domy požadarjow azyla z masiwnym spjećowanjom ludnosće konfrontowany, wjele wjac hač před lětdźesatkom, byrnjež tehdom wjac ćěkancow było. Tohodla so prašamy: Čehodla je to tak?

Jedna teorija: Ludźo widźa kóždy wječor w telewiziji islamistiski teror w cuzych krajach a so boja, zo jim nětkole cuzy z tutych regionow namóc do našeje měrniweje domizny přinjesu. Zo su ćěkancy zdźěla sami wopory tutoho terora byli a so wjesela, w měrniwym kraju žiwi być móc, so hustodosć na wědomje njebjerje. Dokelž hdyž so w telewiziji wo wulkich "žołmach" ćěkancow po cyłym swěće a do směra Europy powěda, wočakuja přihladowarjo na domjacnym konopeju takrjec so bližace čłowječe přepławjenje centralnoeuropskich krajow.

Njedawno powědaše mi w Hornjej Łužicy studowacy sakski młody muž, jara wotewrjeny, přećelny typ, kiž je so jako młodostny na młodźinskej swjećbje wobdźělił, wšako je wón bjezkonfesionelny: Dyrbimy swoju (!) křesćansku kulturu zakitować; Sarrazin ma prawje, zo je wona wot wěstych muslimskich připućowarjow wohrožena. Dokelž smy přetolerantni našej kulturje napřećo njetolerantnym.

To su najprjedy jenož někotre fragmenty towaršnostneho trenda, kotryž někotři z chwatnym posudkom "prawicarskopopulistisce" wotkołkuja. Z tym pak njeje problematika tutoho wuwića rozrisana. Runje sym přeprošenje do Zhorjelskeho wokrjesa dóstał, něšto wo wobchadźenju z AfD z wida praktikarja referować. To budźe mój najćeši projekt do hód.

A hdźe namakamy my Serbja swoje městno w tutej diskusiji mjez křesćanskej solidaritu z ćěkancami a strachami našich domoródnych němskich (a tež serbskich?) susodow, zo kulturny zakład towaršnosće zańdźe? My, kotřiž su z němskeho wida na jednym boku změrowacy garant domizny a na druhim boku rěčnje iritěrowacy element. My, kotřiž dawno z tym kreatiwnje wobchadźeć móžemy, zo je naša kultura – wot Němcow? – wohrožena.

Mi so zda, zo maja Serbja k aktualnemu towaršnostnemu trendej wjele prajić.

Z kupy zabytych do kraja swobody

19. November 2014

Na kóncu wjele patosa, recensentej SZ drje přewjele, ale nam je so jara lubiło – "Kupa zabytych" Jakuba Lorenca-Zalěskeho bu štwórty raz jako rejohra předstajena. Publikum na kopatej połnej žurli Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje bě zahorjeny a mytowaše wusahowacy wuměłski wukon popołdnju na dźensnišim pokutnym dnju z dołho trajacym přikleskom.

Knihu Zalěskeho sym drje wospjet započał čitać, ale dotal njeje mi so zešlachćiło, smjerćmytiski tekst dočitać. Snadź je klasiski balet, kotryž w SLA na wysokim niwowje dožiwjachmy, so bóle hodźaca forma přistupjenja metafyziskeho pućowanja mjez wonym swětom zady hranicy smjerće, hdźež duše bydla, a zemskim swětom, hdźež runja Jakubej wotměnjacy w dole podarmneho čakanja a w dole žadosćow putnikujemy.

Cil stej spóznaće a rozsud: za lubosć a swobodne žiwjenje w serbskim kraju. Jenički tekst na jewišću bě Wótčenaš, a po modlitwje w zadwělowanym połoženju přińdźe finale a – happy-end. Po wšěch wušparanjach narodneho wšědneho dnja je nam hižo do smjerće perspektiwa zbožowneho serbskeho žiwjenja data.

Zalěski je politisce přesćěhany w času knjejstwa nacistow zemrěł. My mamy policiju, zarjady a politiku jako partnerow a tež škit přećiwo někotrym intolerantnym skupinam. Tajkile historiski postup směmy njedźiwajcy aktualnych wužadanjow tež jónu patetisce swjećić. Z porjadnym narodnym sebjewědomjom.


Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.