31.8. njeje jenož termin wólbow sejma, ale tež zapodaća namjetow za załožbowu radu

23. Juli 2014

Podlěšenje doby k zapodaću kandidatnych namjetow za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do załožboweje rady Załožby za serbski lud

Prezidij zwjazkoweho předsydstwa Domowiny je so na swojim wuradźowanju, dnja 21.07.2014, z dotalnym stawom zapodaćow namjetow za kandidatow do załožboweje rady na dobu 2015 – 2019 zaběrał.
Předleža wjacore próstwy župow a towarstwow wo podlěšenje wupisanskeho časa, dokelž njemějachu w dotalnej wupisanskej dobje składnosć so w předsydstwje wo namjetach dorozumić.
Prezidij zwjazkoweho předsydstwa slěduje tutej próstwje a podlěši wupisanski čas hač do 31.08.2014. Wšitke župy a towarstwa, dalokož njejsu hižo zapodali, su namołwjeni, swoje namjety pisomnje k tutomu terminej zapodać.

(Nowinska informacija Domowiny)

Serbski motiw w sakskim wólbnym boju 2014

23. Juli 2014

Serbski_plakat

LinkeSX_LTW14_Themenplakat_Sorben_web

Sym sej to runje w centrali sakskeje Lěwicy wobstarał. Štóž ma dataje serbskich plakatow dalšich demokratiskich stron – CDU, SPD, FDP, Zelenych, AfD, Piratow -, njech mi je pósleće.

Čěske myto Domowinje – bjez njeje njeby w Praze sakske zastupnistwo było

22. Juli 2014

Domowina z medalju Jana Masaryka wuznamjenjenja

Drježdźany – W připóznaću swojich zasłužbow k spěchowanju němsko-čěskeho dorozumjenja a zhromadneho dźěła, spožči so Domowinje, třěšnemu zwjazkej Serbow, pjatk, dnja 18.07.2014, medalja Jana Masaryka.
Předsyda Domowiny přijimowaše myto w ramiku zarjadowanja k rozžohnowanju generalneje konsulki Doz. PhDr. Jarmile Krejčikoveje, kotraž swoje skutkowanje w Sakskej po štyrjoch lětach zakónči.
Tež přitomny sakski ministerski prezident Stanisław Tilich dźěło Domowiny wuzběhny, bjez kotrehož njeby w Praze tamniše sakske zastupnistwo nastało.
Po synje prěnjeho prezidenta Čěskosłowakskeje republiki Tomáša Garrigue Masaryka pomjenowana medalja spožči so přez wonkowne ministerstwo Čěskeje a je jedne z najwyšich mytow Čěskeje, kotrež so tež wukrajnikam spožči.
Jan Masaryk bě w lětach 1945 do 1948 wonkowny minister Čěskosłowakskeje.
Při přepodaću tohorunja přitomni běchu pósłanc Čěskeje, Rudolf Jindrák, a zastupjerjo Sakskeho krajneho sejma.

Auszeichnung der Domowina mit der Jan-Masaryk-Medaille

Dresden
In Anerkennung ihrer Verdienste zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit wurde der Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V. am Freitag, dem 18.07.2014, die Jan-Masaryk-Medaille verliehen.
Die Medaille wurde durch die tschechische Generalkonsulin Doz. PhDr. Jarmila Krejčikova anlässlich der Veranstaltung zur Beendigung ihrer vierjährigen Amtszeit dem Vorsitzenden der Domowina David Statnik übergeben.
Auch der anwesende Ministerpräsident Sachsens, Herr Stanislaw Tillich, betonte die gute Zusammenarbeit mit der Domowina, ohne die unter anderem das Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag nicht entstanden wäre.
Die nach dem Sohn des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk benannte Medaille wird durch das tschechische Außenministerium verliehen und ist eine der höchsten Auszeichnungen, die auch Nichttschechen erhalten können. Jan Masaryk war in den Jahren 1945 bis 1948 Außenminister der Tschechoslowakei.
Bei der Verleihung ebenfalls anwesend waren der Gesandte der Tschechischen Republik, Rudolf Jindrák, und Vertreter des Sächsischen Landtages.

Domowina z medalju Jana Masaryka wuznamjenjona

Drježdźany
Ako pśipóznaśe swójich zasłužbow pśi spěchowanju nimsko-českego dorozměśa jo se Domowina, kšywowy zwězk Serbow, zajźony pětk, dnja 18. julija 2014, wuznamjeniła z medalju Jana Masaryka.
Pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, jo pśiwzeł myto w ramiku zarědowanja ku góźbje rozžognowanja generalneje konsulki Doz. PhDr. Jarmile Krejčikoveje, kótaraž swójo statkowanje w Sakskej pó styri lětach zakóńcyjo.
Teke pśibytny sakski ministarski prezident, Stanisław Tilich jo wuzwignuł źěło Domowiny, bźeze kótaregož njeby w Praze žedno sakske zastupnistwo nastało.
Medalja, kótaraž jo pómjenjona pó synje prědnego prezidenta Ceskosłowakseje republiki Tomáša Garrigue Masaryka, pósćiwa se pśez ministarstwo wenkownego Českeje a jo jadno z nejwušych mytow Českeje republiki, z kótarymž se teke wukrajniki pócesćiju.
Jan Masaryk jo był w lětach 1945 do 1948 wenkowny ministaŕ Českosłowakskeje.
Na pósćiwańskem zarědowanju su byli mimo togo teke pśibytne pósłańc Českeje Republiki Rudolf Jindrák a zastupniki krajnego sejma Sakskeje.

(Nowinska zdźělenka třěšneho zwjazka Serbow)

Kolesowarskej pućej „Serbske impresije“ Sakskeje a Braniborskeje bórze zjednoćenej

22. Juli 2014

Wšitcy Serbja w jednym zwjazkowym kraju? To njebudźe, a to njeje zlě, wšako smy lud z narokom na njebjesa kultury a nic nižiny politiskeje wadźeńcy w awtonomnej prowincy. Klětuše zjednoćenje kolesowarskeju pućow „serbske impresije“ Braniborskeje a Sakskeje je pak dobre znamjo za hranicy přesahowace hajenje kultury, ke kotrejž tež fiskultura słuša, byrnjež so dawno skerje na „fitnes“ přemjenowała.

http://www.lr-online.de/regionen/spremberg/Sorben-Radwege-werden-verbunden;art1050,4671944

Serbska protestna kultura – po francoskim abo po němskim? Strategija sejmikarjow a Domowiny

21. Juli 2014

Přichodne koło jednanjow wo přiražkach zwjazka a krajow Załožbje za serbski lud so hižo bliži, a z tym je znowa wubědźowanje zahajene wo zjawnu wotmołwu na prašenje, kotrež nichtó stajił njeje: Štó je što k wotwobaranju krótšenjow přinošował?

„Stóž krawal čini, změje wuspěch“, komentowaše njedawno rozhłosownica francosku protestnu kulturu. W susodnym kraju je z wašnjom, zo knježerstwo, wšojedne kotreje strony, přeco ze šmórnjenjom swojich planow reaguje, hdyž je jenož dosć ludźi na barikadach a wěcneje škody při nadróžnych rozestajenjach. To bě připosłucharjam runje tohodla zajmawe, přetož to pola nas dospołnje hinak běži.

Ženje w stawiznach zapadoněmskeje a po 1990 cyłoněmskeje demokratije njejsu masowe demonstracije direktnje něšto docpěli. Sta tysacow ludźi su přećiwo nowym raketam NATO protestowali – Helmut Schmidt je hladajo na wobrónjenje swojetskeho zwjazka při tym wostał. Sta tysacow pochodowachu přećiwo atomowym milinarnjam – njeje ničo pomhało, doniž njeje lětdźesatki pozdźišo kanclerka-přirodowědnica, kotraž je sama poprawom přiwisnica tuteje techniki, w najkrótšim času Fukushimi dla bórzomne konc atomowych milinarnjow přesadźiła. Tež Hartz IV hišće je – njedźiwajcy wjele měsacow trajacych demonstracijow kóždu póndźelu w lěće 2004.

Ale wone protestne hibanja maja politiske wuskutki – bjez njewuspěšnych wulkodemonstracijow přećiwo raketam a atomowym milinarnjam njeby strona Zelenych nastała. A rozestajenje wo Agenda-politiku kanclera Schrödera a z tym mjez druhim Hartz IV přinjese wotchad SPDnikow kaz Lafontaine do noweje strony WASG, kotraž je so potom z wuchodnej PDS k cyłoněmskej Lěwicy znjednoćiła.

Němske knježerstwa wostanu porno francoskim krute – tež sakske hladajo na masowe protesty w lěće 2010 přećiow skrótšenjam młodźinskeje pawšale, personala na wysokich šulach atd. Knježacy w Němskej demonstruja stabilitu sej myslo, zo tak mjenowana mjelčasa wjetšina to tež tak widźi. Za to dyrbi so hdys a hdys politisce płaćić: z nowymi abo sylnišimi politiskimi mocami. Na kóncu tutoho puća steji druhdy koalicija mjez něhdyšimaj najhóršimaj njepřećelomaj, kaž tuchwilu čorno-zelena koalicija w Hessenskej. W dobje krawnych bitwow mjez demonstrantami a policiju dokoławokoło twara startowanskeje čary zapad mjezynarodneho lětanišća w Frankfurće na Mohanom njeby to předstajomne było – nětkole pak sedźa politiscy potomnicy tehdomnišich kontrahentow zhromadnje w knježerstwje, štož woznamjenja: Dźesniša hessenska CDU je hinaša – a zelena strona tohorunja.

So wě, zo tłóča „sejmikarjo“ a jich přećeljo na čole Zwjazka serbskich wuměłcow na manifestacije, demonstracije a instrumentow plakatiwnych „barikadow“. Dokelž woni so nadźijeja nastaća noweje serbskeje politiskeje formacije nimo Domowiny – jako pódlanski efekt tajkich rozestajenjow. Tohodla ma Domowina wězo hinašu strategiju, wšako jej jeničce wo direktny wuspěch dźe abo ze słowami Dawida Statnika: W institucijach je dźěłowych městnow za ludźi ze stow serbskich swójbow – jim je jenož z krótkodobnym bjezposrědnim wuspěchom pomhane.

JANKAHANKA we wuchodoněmskim finalu!

21. Juli 2014

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2122.html#anchor1

W „knize wobličow“:

https://www.facebook.com/#!/pages/Jankahanka/789811091034779?fref=ts

Youtube: „Zbožo“

Serbski kartuzian je naš měšniski dorost – što je sej Bóh při tym myslił?

20. Juli 2014

Wjele je so modliło a to wjele lět – zo njech Bóh skónčnje zaso jónu pósćele Serbam duchowny dorost. Kaž móžachmy njedawno w Katolskim Posole čitać (hlej wurězk z nastawka), mamy nětko noweho serbskeho měšnika. Ale nic w towaršliwych łužiskich wosadach, ně, tónle młody serbski duchowny čita prawidłownje swój Katolski Posoł za murjemi kartawzy Marienaua blisko Bodamskeho jězora, w najbóle wotzamknjenym klóštrje Němskeje, jako mnich najkrućišeho katolskeho rjada.

Sym tutu smjerćzajimawu městnosć před 32 lětami dwójce wopytał. Najprjedy z ćahom z Hamburga do Leutkircha a potom z wupožčenym kolesom přez lěsy a pola k samlutce ležacej kartawzy. Druhi raz pobych tydźeń w tajkej mini-chěžce ze zahrodku, w kotrejž kartuzianscy měšnicy bydla, a wobdźělich so na žiwjenskim rytmusu mnichow. Tohodla praju: Móžemy hordźi być, zo je runje tamle Serb zastupowacy za wšěch na zemi hižo sam we wěčnosći zakótwjenje žiwy. To njeje pobožne hrónčko, ale ryzy realita.

Nabožina móže kultura być, kotraž so rjenje pěstuje, a hewak sy žiwy, kaž je z wašnjom w načasnej towaršnosći. W Marienauwje ani jónu wosom hodźin spać njemóžeš, dokelž je nóc z dołho trajacej liturgiju přetorhnjena. Jěsć směš jenož připołdnju a nawječor – sam a jenož to, štož je ći bratr (njeměšnik) z chódby přez woknješko stajił. Z nim při tym kontakt nimaš, nimo wulkich wuwzaćow knježi tak a tak mjelčenje w mjezsobnej komunikaciji. Hdyš so z druhimi po puću do klóšterskeje cyrkwje zetkaš, so pŕećelnje nyga.

Spiš na słomjaku, nimo modlenja po brewěrje kóždu třeću hodźinu a přidatneje duchowneje lektury móžeš sej po potrjebje w swojej dźěłarni drjewo za kachle nakałać abo něšto we wot murjow wobdatej zahrodce činić. Přirunujo z měšnikami-kartuzianami maja jeći w němskich jastwach swobodne žiwjenje. Tež štož prawo na kontakt z wopytowarjemi nastupa.

Hdyž by normalny křesćan w smjerći zwěsćił, zo tola wěčne žiwjenje njeje, je wón znajmjeńša do toho nadźijomnje někak rjane lěta na zemi dožiwił. Kartuzian pak inwestuje wšě móžne wjesela časnosće do sobuskutkowanja na wěčnosći. Bjez wěčnosće je to, štož woni w Marienauwje činja, absolutnje bjez zmysła.

Najradikalniša forma křesćansko-katolskeje eksistency to je. Bóh je sej zawěsće něšto při tym myslił, zo skutkuje najnowši serbski měšnik runje tamle. Što, to směmy nětk woměrje dodnić. Snadź, zo njeje to, štož so "Boža wola" abo "dóńt" mjenuje, ničo linearno-eficientne, ale po měritkach našeho wšědneho zaznawanja skerje něšto paradoksne. A tuta paradoksija ma swój zmysł tež w našim žiwjenju, hdźež so husćišo prašamy "Kak to funguje?" město "’Čehodla to docyła wšo činimy?"

K paradoksiji kartuzianow słuša, zo maja jeničce dorost dźakowano tym, kotřiž su potencial časnosće z płodźenjom a woćahowanjom noweho čłowjeka wučerpali… Jedna cyle zemska wěcka pak by mje hišće zajimowała: Je přećelny bratr Nikolaus, kiž je mje tehdom do kartawzy witał, hišće tam?

Brunica njewohrožuje rěč, ale zakłady přichodnych generacijow we Łužicy

19. Juli 2014

_DSC6551_DSC6535_DSC6562

1. Thomas Burchardt, zastupjer Domowiny w brunicowym wuběrku Braniborskeje, 2. moderator Marcel Brauman na parlamentariske dokumenty pokazuje, 3. wšitcy, mjez nimi wyši měšćanosta Torsten Pötzsch při tece

Nowe brunicowe jamy njewohrožuja serbsku rěč a tak mjenowanu serbsku substancu tež nic. To bě prjedy tak, hdyž dyrbjachu serbscy wjesnjenjo do wulkich blokow němskich sydlišćow ćahnyć. Njedźiwajcy wšeho wuměłskeho patosa a publicistiskeje polemiki mamy so z so njehodźacymi klišejemi rozžohnować. Snadź jedyn procent dźensa potrjechenych doma serbsce rěči – hdys a hdys.

Diskusijny wječork w Běłej Wodźe, najebać lěčnu horcotu přijomnje klimatizowana žurla w hotelu je ze 70 ludźimi kopata połna. Wšitcy hač do kónca wostanu – dwě a poł hodźiny dołho. Směm zarjadowanje swojeje frakcije moderować. Tamle je horstka ludźi z Rownoho, kotřiž so planowanemu wotbagrowanju wobaraja. Ale tež zastupjerka dźěłarnistwa IGBCE (za brunicu), młodźi sobudźěłaćerjo Vattenfalla.

A tež lěwicarscy politikarjo su pačeni: Zapósłanče z krajneho sejma widźitej přichod wudobywanja brunicy kritisce. Běłowodźanski měšćanski radźićel – wuměnkar po štyrceći lětach w milinarni – rěči z wulkej zahoritosću za brunicowe jamy. Diskusija je emocionalna, ale přeco wěcowna, ludźo móža z tutym eksistencielnym konfliktom na wobdźiwanja hódne wašnje wobchadźeć.

Čim dlěje debata běži, ćim bóle so fronty přełamuja. Młody nan je drje dźakowny za dźěłowe městno pola Vattenfalla, praji pak hladajo na přichodny wobswět swojeju dźěči, zo njemóže dołho dale hić ze zničenjom krajiny. Běła Woda přisadźi swoje zastarowanje z pitnej wodu a dyrbi so – po dotalnym planje krajneje knježaceje politiki – na pjenježne kóšty wobydlerjow wodarni w Zdźěri přizamknyć.

Wyši měšćanosta přichwatawši tutu dramatisku problematiku rozkładźe. Wón powěda tohorunju wo strašnym drobnym próše a nócnej harje so bližaceje brunicoweje jamy dla w Běłowodźanskich štwórćach.

Studentka ze Žitawy ma powołanje w brunicowej industriji za wostudłe, wosebje z wida žonow njeatraktiwne. Druzy pak wuzběhnu wyše mzdy w industriji porno turizmej abo ratarstwu.

Awtochtonemu ludej kaž serbskemu, kotryž je z łužiskej zemju połdra lěttysaca wusko zwjazany, přisteji wosebita sensibilita za ekologiski system Łužicy. To zwoprawdźa Edit Pjenkowa ze swojim hnujacym skorženjom přez porubanje starych štomow, pralěsa a potorhanje starodostojneho kulturneho herbstwa, a njech je stara bróžnja.

So wě, zo dadźa so twary kopěrować, rěč tež w nowym sydlišću po přesydlenju pěstować, teoretisce z dobrej wolu samo lěpje hač na starym městnje. Ale hospodarstwo, kotrež nam pitnu wodu rubi, slědy našich prjedownikow wutupja, wostudłu monokulturu produkuje, žiwjensku kwalitu kóncuje a klimu swěta wobćežuje, njeje z cyłostneje serbskeje perspektiwy dołhodobnje akceptabelny.

Brunicowe jamy maja efekty kaž totalitarne wuswojenje: Ludźo zhubja swoje studnje, wjele lět pozdźišo dóstwaja mazanu wodu wróćo, a přirodny kołoběh wody je na wš5 časy myleny a njewuńdźe bjez klumpow. Poprawom njepředstajomne, kak mało ludźi so tež w Serbach Hornjeje Łužicy za tule eksistencielnu tragediju zajimuje.

Křesćanska wěra je lubosć k blišemu. A srjedźna a Delnja Łužica stej geografisce našej najblišej…

Serbowka w protyčce Sakskeho krajneho sejma 2014/2015 za šulerjow

18. Juli 2014

Zastupjer Domowiny organizuje mjezynarodny rjećaz ludźi přećiwo nowym wuhlowym jamam

18. Juli 2014

Thomas Burchardt, zastupjer župy Delnjeje Łužicy w brunicowym wuběrku, je zamołwity za tónle lětak, kotrehož wobsah hladajo na zasadnu poziciju k perspektiwje wudobywanja brunicy eksaktnje jednomyslnemu wobzamknjenju zwjazkoweho předsydstwa Domowiny loni we Wochozach wotpowěduje. Burchardt rjećaz ludźi 23. žnjenca přećiwo nowym wuhlowym jamam we Łužicy na němskej a pólskej stronje sobu organizuje.

Potajkim budźemy so potom zawěsće wšitcy w Kerkojcach widźeć.


Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.