Tuta Jěwa swojeho Hadama njespóznaje

17. September 2014

Domowina_logo

EFA njeje powabliwa Eva, ale zwjazk mjeńšinowych stron europskich krajow – wjetšich, mjeńšich a móličkich kaž tak mjenowana Łužiska alianca.

Tuta alianca a jeje Efa stej so nětk w zwisku z přeprošenjom na klětuše zarjadowanje w Budyšinje do wušparanjow podałoj, wužiwajo logo Domowiny bjez dowolnosće. Tajke něšto so nječini, ale čim mjeńša organizacija, ćim wjetši pucher wona ze wšěm čini, potajkim tež tule žane ćiche cofnjenje, ale zjawne harowanje:

K pozadkam w serbskim rozhłosu Monika Gerdesowa: „(…) W interneće při přeprošenju wužiwaše EFA bjez dorěčenja a přećiwo płaćiwemu prawu Domowinski logo, kiž je škitane znamješko. Domowina žadaše sej wotstronjenje loga, štož je so na europskej runinje tež stało. Hinak pola Łužiskeje aliancy z předsydu Hanzom-Wylemom Kellom. Ta reagowaše z pismom prawiznika a žadaše sej po tym wot Domowiny hišće zarunanje zličbowanki prawiznika, štož Domowina wotpokaza. Łužiska alianca je cyłu naležnosć wčera do zjawnosće dała.“

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2216.html#anchor1

Spodźiwne, zo so wěste małe cyłki kaž ŁA abo IS město samostatneho agěrowanja dźerža kaž klěšć na třěšnym zwjazku Serbow, kiž je jim runja hosćićelskemu zwěrjeću, ale nic partner za racionalny dialog. Tak tuta Jěwa swojeho Domowinskeho Hadama ženje njewuhlada – a póznawać glaj gor nic. :-)

Zjawne listowanje do Šwedskeje brunicy we Łužicy dla dźe dale

17. September 2014

Braniborscy Zeleni sami drje wuhlady na zastup do Podstupimskeho krajneho knježerstwa nimaja, ale jich šwedscy stronscy kolegojo su najskerje bórze z koaliciskim partnerom noweho lěwicarskeho knježerstwa skandinawiskeho kraja. Tohodla su woni nětk zjawnu namołwu z Braniborskeje připósłanu dóstali (hlej dwójnu powěsć dźensa w SZ): Wostańće krući při přesadźenju rozžohnowanja statneho konerna Wodopada z wudobywanjom klimje škódneje brunicy w jamach Němskeje.

Šwedscy Zeleni a druhe tamniše strony nochcedźa prosće brunicowe jamy wotbyć, potajkim nic předać dać. Dokelž njeby wobswětej pomhało, jeli bychu ruscy, chinscy, čěscy abo pólscy kapitalisća łužiske wjeski wotbagrowali. Nawopak, skandinawiski kapitalizm je najbóle socialnje a ekologisce znjesliwy na swěće. Tohodla chcedźa Wodopadej předpisać, na swojich płoninach něšto hinaše činić – wětrniki, připrawy za solarnu energiju?

Sprawnje prajene: Cyle dozrawjene te zelene ideje dotal wočiwidnje njejsu. Znajmjeńša njejsym ničo wo naslědnych industrijach słyšał abo čitał, kotrež bychu tysacam derje płaćene dźěłowe městna poskićeli. Budźemy widźeć, kak ze šwedskej politiku za Łužicu dale póńdźe. Ja tule připowědźu, zo sym lětsa z wobdźělenjom na zjawnym listowanju swój limit docpěł. :-) Nětk njech druzy pisaja, abo snadź nowe komunikaciske formy namakamy. Při bjesadźe na pobrjohach Łužiskeje jězoriny ;-).

Přikład brunica: W Domowinje knježitej baza a regionalna zamołwitosć

16. September 2014

Hladajo na dospołnje njezrozumliwe rozprawnistwo Serbskich Nowin wo brunicowych naležnosćach na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa (ZP) Domowiny (hlej wurězk z internetneje strony wčerawšeje nowiny) a wólby w Šwedskej (pokiw na dźensnišu rozprawu Sakskich Nowin) tule k wujasnjenju něšto faktow:

Knjez Burchardt hižo lěta dołho w přezjednosći ze župu Delnjeje Łužicy w tamnišim brunicowym wuběrku skutkuje. Zo su na zakładźe zasadneho wotpokazanja nowych jamow, kotrež je ZP loni we Wochozach a sobotu zaso w Budyšinje w zwisku z listom někotrych Serbow (tež Piwarca) do Šwedskeje wobkrućiło, w Delnjej a srjedźnej Łužicy hinaše praktiske strategije župow, je wuraz regionalneje zamołwitosće. A so wě, zo ma knjez Burchardt te prawo, konkretne postupowanje wot brunicy w Sakskej potrjecheneje župy kritisce widźeć. Smy bazowodemokratiska pluralistiska narodna organizacija.

Nawopak ma Manfred Hermaš te prawo, na tym dwělować, hač postupowanje zastupjerja Serbow w braniborskim brunicowym wuběrku potrjechenym wobydlerjam hišće tyje, hdyž je so knježaca politika porno Domowinskej poziciji za přesydlenje rozsudźiła. Wón pak bě fairny dosć, so z respekta napřećo regionalnemu principej při wothłosowanju wo Burchardće hłosa wzdać.

Znaty sakski kabaretist sej přeje, zo njeje Serb ministerski prezident Sakskeje

15. September 2014

Uwe Steimle, kabaretist a dźiwadźelnik, we wusyłanju „Dienstags direkt“ sćelaka MDR 1 tydźenja wo sakskej narěči:

„(…) und da wünsche ich mir schon, dass der sächsische Ministerpräsident eben aus Sachsen kommt und kein Sorbe ist.“ A potom wón přinjese jako jedne z wopodstatnjenjow, zo Serbja jako wuznawacy Njeněmcy něšto wot EU dóstawaja, přetož „wussten ja immer, wie sie an Geld kommen (…).“ Potom wón hišće něšto wo zrozumjenju za mjeńšiny powěda, ale “irgendwann sind wir auch dran.” Moderatorka da so drje jako reakcija wot serbskeho technikarja w studiju wobkrućić, zo je Serb wězo Saks. Ale citat wostanje.

Poskajće prošu sami po 13. minuće:

Sym sej to wospjet naposkał a so prašał, hač wón to woprawdźe chutnje měni. Njeje pak wusyłanje kabaretistiskeho razu, ale poprawom cyle wěcowna fachowa diskusija. Sprawnje prajene nětk njewěm, hač mam šokowany, iritowany, hněwny abo sarkastiski być. Zwučenemu niwowej MDR to znajmjeńša definitiwnje njewotpowěduje.

SLA a NSLDź prěni raz w přezjednosći – kooperacija na dobro serbskeje kultury

15. September 2014

http://www.sz-online.de/sachsen/mehr-kooperation-zugunsten-sorbischer-buehnenkunst-2928394.html

Posudk lobby-wuběrka k debaće wo listowanju

15. September 2014

DOKUMENTACIJA

Lobby-wuběrk Domowiny je so po lětnich prózdninach na poziciju k aktualnej debaće wo zjawnym lisće a iniciatiwje za nowelěrowanje serbskeho zakonja w Sakskej dorozumił. (Informaciska předłoha čo. 48/2014 za posedźenje zwjazkoweho předsydstwa 13.9. w Budyšinje, zapodata wot předsydy wuběrka Marcela Braumana)

Sćěhowy posudk dawamy čłonam zwjazkoweho předsydstwa a wšěm zajimcam na wědomje:

1. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, je w lisće wšelakim politikarjam jednomyslne stejišćo zwjazkoweho předsydstwa sposrědkował, zo nochcemy so z tematiku ewentualneho nowelěrowanja serbskeho zakonja w Sakskej w času wólbneho boja zaběrać. Podpěrujemy tute postupowanje a wobžarujemy, zo buchu z kruha adresatow woprawnjene wobmyslenja Domowiny w medijach skandalizowane.

2. Witamy, zo je Domowina na njedawny zjawny list w tutym zwisku z poskitkom wotmołwiła (hlej wotpowědnu nowinsku zdźělenku), měnjenje podpisarjow do dalšich diskusijow zapřijeć. To je wobkrućenje zwólniwosće třěšneho zwjazka, ze wšěmi dialog pěstować, kotřiž chcedźa na dobro serbskeho ludu skutkować.

3. Smy jako lobby-wuběrk ze zastupjerjemi iniciatiwneje skupiny za serbski sejmik we wothłosowanju z předsydu Domowiny dialog wjedli z wuslědkom kataloga prašenjow a wotmołwow, dospołnje dokumentowanych w Serbskich Nowinach, zo by sej kóždy swoje měnjenje k tomu tworić móhł. To bě wažny přinošk k zjawnej transparency. Wotpowědnje wuprajamy so nětkole za so hodźacu formu diskusije třěšneho zwjazka ze štyrceći podpisarjemi zjawneho lista.

4. Domowina je jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow, připóznata zastupjerka zajimow Serbow a partnerka komunalneje, krajneje, zwjazkoweje a europskeje politiki legitimowana, so z platformu nutřkoserbskeho dorozumjenja k wšěm konkretnym a powšitkownym prašenjam zastupnistwa serbskich zajimow na wšelakich runinach stać. Naše programatiske zakłady zamołwitosć, wotewrjenosć a zwjazanosć njech su nam z orientaciju. Tomu dyrbimy tež atmosferisce hišće bóle wotpowědować. Tomu pak njetyje, hdyž jednotliwcy spytaja, němskich politikarjow přećiwo Domowinje mobilizować – to je z našeho wida nadběh přećiwo suwerenemu sebjepostajowanju serbskeho ludu. hlej 1)

5. Měritko za móžne rozmyslowanje wo ewentualnych změnach sakskeho serbskeho zakonja njech su jeničce konkretna situacija Serbow w Sakskej a w serbskim ludźe samym artikulowana potrjeba dalewuwiwanja zakonskich postajenjow. Sakska njeje Braniborska. Wotpokazujemy zjawny ćišć přez abstraktne prawniskopolitiske diskursy. W tutym zmysle zasadźujemy so za wěcownu diskusiju a mamy rozmołwy, kotrež je předsyda Domowiny w tutej naležnosći hižo z wjele zamołwitymi politikarjemi wjacorych stron wjedł, za dobry započatk.

1) http://www.bild.de/regional/dresden/dr-matthias-roessler/sorben-aufstand-gegen-domowina-37401142.bild.html

Sakski krajny sejm je po myslenju iniciatiwneje skupiny potencielny serbski sejmik

15. September 2014

To najmudriše je hustodosć to najjednoriše. Hdyž sej "sejmikarjo" wuznaće k Serbstwu přez nakřižowanje na wólbnej cedlce za serbski sejmik žadaja a hdyž je tajkele narodne wuznaće po krajnej wustawje cyle swobodne a njepřepruwujomne, potom rěka idealny pad: Wšitcy wólbokmani na přikład Sakskeje so k Serbstwu wuznawaja. – Konkluzija z tuteje myslički za mnje: "Serbski sejmik" je w tutym padźe sakski krajny sejm, kotryž pak hižo mamy.

Wuwědomiwši sej tajkule absurdnosć serbskosejmskeje konstrukcije pytnješ, zo njemóže ryzy wuznaće nihdy nanihdy legitimowane zastupnistwo serbsce rěčacych a serbsku kulturu nałožowacych ludźi tworić. Cyle wothladajo wot toho, zo so na wólbach do krajneju sejmow w našimaj zwjazkowymaj krajomaj jenož hišće połojca ludnosće wobdźěla. Serbja trjebaja pak tež přichodnje aktiwnu politisku legitimaciju swojich reprezentantow přez zastupjerjow ludu, kotřiž su sami na narodnym žiwjenju wobdźěleni.

Wurězk z přinoška Dawida Statnika, "Domowina na puću do přichoda", w spisu "100 lět Domowina (1912-2012) Serbskeho instituta na stronje 132.

Štó je fararja w Błotojcach zamordował? Prašejće so zastupowaceho jednaćela!

14. September 2014

Wot wčerawšeho je postajene: Marcus Kóńcaŕ, narodźeny 1987 w Choćebuzu, budźe klětu nowy zastupowacy jednaćel třěšneho zwjazka Serbow. W Domowinje je serbšćinar a stawiznar za Delnju Łužicu přisłušny. Wuzwoleny bu wón wot zwjazkoweho předsydstwa na sobotnišim posedźenju w Budyskim serbskim domje.

Přejemy jemu wjele zboža a wuspěcha při zmištrowanju mnohostronskich nadawkow zamołwiteho zastojnstwa. Kóńcaŕ je tež znaty awtor a hižo druhi raz w rjedźe młodych pjerow pod titulom "Paternoster" zastupjeny. Z powědančkom "Ten dušepastyŕ z Błotojc" je sej wón 2. myto lońšeho literarneho wubědźowanja LND a Załožby za serbski lud wudobył.

Najaktualniši "Paternoster", čo. 6, čitarjam tule putanu story mjez njewšědnym mordarstwom a wšědnej błudnosću poskićuje. So wě, zo njepobrachujetej dohlad do delnjołužiskich wjesnych poměrow a kusk seksa pod wšelakimi aspektami. Potajkim na jenož dwaceći stronach kompaktny, inwestowanja wólneho časa hódny krimi.

Přejemy swojemu designowanemu zastupowacemu jednaćelej, wuchadźejo z tutoho wupłoda jeho spisowaćelenja, z kotrymž njech njedźiwajcy přichodnych słužbnych wužadanjow pokročuje, rozrisanje konfliktow bjez brónjow a na wurunowace wašnje, swěru swojej dotalnej socialnej omniprezency a přeco chwile za priwatne zbožo. Dokelž workoholizm narodnej harmoniji njetyje :-).

Wobzamknjenja dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa w Budyšinje

13. September 2014

09-13 Z dźensnišeho posedźenja ZP Domowiny-1-20140913-202008.pdf

Šotiska snadź bórze njewotwisna, Katalonska dale wojuje, a Serbja? K tomu Tilich we “Wuhladku”

12. September 2014

Połojca za njewotwisnosć – połojca přećiwo samostatnosći / połoženje w Šotiskej je do ludoweho wothłosowanja jara polarizowane:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/schottland-gegner-der-unabhaengigkeit-liegen-bei-umfrage-vorn-a-991167.html

W Katalonskej hišće wo to wojuja, zo budźe ludowe wothłosowanje nazymu w regionje wot Španiskeje připóznate:

http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/der-aerger-der-katalanen-1.18381975

A kak póńdźe dale ze zastupnistwom zajimow serbskeho ludu? K tomu je serbski ministerski prezident Sakskeje, Stanisław Tilich, w septemberskim telewizijnym wusyłanju MDR “Wuhladko” jasne stejišćo zabrał:

http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/video220822_zc-ea9f5e14_zs-dea15b49.html

(mjez 6:40 a 7:42 min.)


Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.