Wjelcej-juh, Wochozy II – wšudźe samsna politika w zwisku z brunicu

24. April 2014

Kaž w Sakskej, tak w Braniborskej: Runja Wochozam II spyta přisłušny minister braniborskeho krajneho knježerstwa přesydlenje wobydlerstwa za jamu Wjelcej-juh rjadować. Tule wurězk z ND, a w dźensnišich Sakskich Nowinach móžeće tež wo tym čitać.

Na wonym aktualnym postupowanju socialdemokratiskeho ministra w Braniborskej njejstaj ani zwjazkowy hospodarski minister Gabriel ani hórnistwowy zakoń wina. To je strukturnopolitiski rozsud na krajnej runinje – njedźiwajcy rozdźělnych měnjenjow w krajnym knježerstwje samym.

To pokazuje tež na trěbnosć dwukolijatosće serbskeje politiki, kiž drje protest pěstuje, ale na ramikowe wuměnjenja njezabudźe. K nim tež słušeja prócowanja EU-statow, so Putinskeje politiki dla wot ruskeho zemskeho płuna emancipować.

Trjebamy wjac techniskeho postupa při składowanju wobnowjomnych energijow.

Bosćij Benada chce Budyšinej pomhać

23. April 2014

Hač je "krimijowa nóc" wusahowacy "event" za wulki pjatk abo skerje deplacěrowany "kulturny" podawk na tutym dnju, njech kóždy sam rozsudźi. Znajmjeńša steji tuta ideja w dźensnišich Sakskich Nowinach za typiski přikład toho, što chce 32-lětny student Bosćij Benada Budyšinej bórze w kónčnym dźěle swojeho studija za zwičnjenje wěžow poručić.

Pólska telewizija wo Serbach

23. April 2014

http://wiadomosci.tvp.pl/14881207/slowianie-z-pogranicza

Najzrudniši kóń jutry w Serbach

23. April 2014

Druhdy so wo tym powěda, zo njeje konjam přeco runjewon ze zabawu, z křižerjemi wuńć, kotřiž jedyn jenički raz na lěto jěchaja. Ale powšitkownje je w kruhach konjow našich kónčin křižerstwo z wulkej atrakciju, na kotrejž dyrbiš wobdźěleny być.

To bě na tutym wbohim konju w konjencu serbskeje wjeski jutrowńčku widźeć. Nachwilneho ćělneho bracha dla njesmědźeše sobu. Dołho z woknom won hladajo zrudnje rjehotaše a tam a sem skakaše, hdyž su so křižerjo z konjemi na dworje přihotowali.

To njech je dopokaz, zo so křižerstwo konjam runja ludźom lubi. Přeju tutomu konjej, zo smě klětu zaso swój jutrowny nadawk wukonjeć.

Jutry 2014 w Slepom: Jutrowne spěwanje Rowniskich kantorkow

22. April 2014

https://www.facebook.com/pages/Spreefotograf-Karsten-Nitsch/186723474763698#!/photo.php?fbid=434637963305580&set=a.186905698078809.25663.186723474763698&type=1&theater

Dokumentariski film wo Kulowskich Serbach

22. April 2014

http://www.ardmediathek.de/mdr-fernsehen/dokumentarfilme/thea-ist-sorbin?documentId=20876806

Opera “Jank a Hanka” SLA je tež finskich hosći zahoriła

21. April 2014

Opera za dźěći “Jank a Hanka” (na foće 2. a 5. w.p.) w Serbskim ludowym ansamblu je na dźensnišej jutrownej póndźeli popołdnju nimo Serbow tež zajimawu finsku skupinu hosći zahoriła. Eero Balk (7.w.p.), w Serbach hižo wjele lět znaty serbskorěčny tołmačer z Finskeje, je tón raz swojich přećelow z towarstwa “Bukovinan perilliset” (Namrěwcy Bukowiny) sobu přinjesł.

Towarstwo bu před lětami z wostudy při čakanju na lětanišću w Gdańsku załožene, powěda sobuzałožer a předsyda Tapani Harriainen (1.w.p.), emeritowany profesor za semitiske rěče. Jězba do Serbow je štwórta wuprawa čłonow towarstwa, kotřiž so kulturnje wosebje zajimawym kónčinam Europy wěnuja.

Wčera su woni křižerjow hladali, jutře budu w Zhorjelcu na woběmaj bokomaj Nysy. Mjeno towarstwa je žortneho razu a steji za žedźbu za wotkrywanjom jim dotal njeznateje kulturneje bohatosće. Nimo Janka a Hanki (Mira Szary, Elmira Yakhina) staj so tež wjera (Tanja Donatec, hraješe tež mać, 3. w.p.) a nan (Gerald Schön, 1. w.l.) na zhromadnym wobrazu swětowej zjawnosći hosćom přidružiłoj.

Hudźbu: Engelbert Humperdinck, wobdźěłanje: Christian Kabitz, zeserbšćiła: Jěwa-Marja Čornakec.

Wjeselo křižerjow a biskopa Kocha – płody jutrowneho serbskeho ludu / WUBĚR LINKOW

21. April 2014

Křižerske procesiony su wjele młodych wobličow, spěwanje na wysokim niwowje a dobru naladu do wšěch zapřijatych wsow přinjesli. Tež naš wjesoły biskop porynskeho pochada bě jutry zaso w Serbach, tón raz we Wotrowje, hdźež křižerjo před dwěsćě lětami prěni raz jěchali.

“Wjeselu so na zasowidźenje za sto lět” žortowaše dr. Heiner Koch, prěni muž Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. A wuchadźejo z wěry do zrowastanjenja to poprawom žort njeje, ale jutrowna woprawdźitosč.

“Sakski špihel” telewizije MDR je na zakładźe kóždolětnych woprašowanjow Serbskeho rozhłosa we wosadach wo stabilnej ličbje 1.600 kŕižerjow rozprawjał. We Wotrowje liča přerěznje 350 kemšerjow ze 600 ludźi wosady. Tajku wysoku kwotu w Němskej zwonka jutrowneho serbskeho ludu nihdźe njenamakaš.

Wo statistice křižerjow w Serbskim rozhłosu:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce1820.html#anchor1

Telewizijny přinošk MDR-wusyłanja „Sakski špihel“ wo lětušich křižerjach:

http://www.mdr.de/sachsenspiegel/video191520.html

Radijo Satkula wo jutrownych nałožkach w Čěškej a Pólskej:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio835006.html

Radworscy křižerjo w Baćonju

20. April 2014

Tež ja chcu něšto k jutram prajić :-)

20. April 2014


Follow

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.