Wo tajkim a hinašim słodźe jědźkow serbskeje poliwki

21. November 2014

Po wopyće najwažnišeho sakskeho policista srjedu bě štwórtk šef Zelenych w Sakskim krajnym sejmje, Volkmar Zschocke (zhromadnje z łužiskej zapósłanču Franzisku Schubert), z hosćom předsydy Domowiny, Dawida Statnika. Mjeztym su so samo ARD-Tagesthemen prawicarskim nadběham na serbskich młodostnych wěnowali. A tema dale w medijach (hlej napismo bulvarneje nowiny "Morgenpost") wulku rólu hraje.

Tak bywa bolostna naležnosć dale a bóle ze znamjenjom serbskeho sebjewědomja w straše a nuzy. A zdobom z demonstraciju dobrych a spomóžnych stykow třěšneho zwjazka Serbow k wšěm demokratiskim stronam, statnym zarjadam a angožowanym akteram ciwilneje towaršnosće. To wšo so hodźi k dźensnišemu přinoškej w Sakskich Nowinach, Pessimistische Prognosen entmutigen uns nicht. Awtor: dr. Hauke Bartels ze Serbskeho instituta w Choćebuzu, kiž Budyskemu direktorej instituta, prof. Dietrichej Šołće, znapřećiwi.

Hač Domowinska "serbska poliwka" słodźi abo nic, je wotwisne wot słoda. Štóž chce kóždy dźeń wulku gestu "My sej žadamy" dožiwjeć, je tuchwilu přesłapjeny. Štóž ma swoje wjeselo na konkretnych wuslědkach – w aktualnym padźe prewenciske zarjadowanja, lěpši policajski škit, pozitiwne masowomedialne podźělbraće na dóńće serbskeho ludu -, tón je jara spokojom z Domowinskim "šefkucharjom".

Štóž runje nětkole, hdyž Domowina z policiju/politiku škitnu syć za Serbow přećiwo nacistam twori, z wulkimi komentarami do "serbskeje poliwki" pluwa, kaž mjez druhim na prěnjej stronje dźensa w SN, změje snadź tež swoje městno w stawiznopisu wo Serbach. Ale jara specielne. :-)

Domowina a policija organizujetej škit serbskich młodostnych

20. November 2014

BILD_Statnik_Merbitz

Napismo BILD dźensa

Wjace čitaće dźensa we wulkej dobrej rozprawje Sakskich Nowin! Wažny pokiw, tule w blogu wospjetowany: Škit před skućićelemi je nadawk stata, nic priwatnych wotwobaranskich naprawow, kotrež su same chłostajomne!

W Serbskim rozhłosu aktualnje k samsnej tematice:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2322.html#anchor1

PEGIDA a Serbja – što prajimy, hdyž so Němcy wohroženi čuja?

19. November 2014

W Budyšinje prawidłownje sta ludźi přećiwo azylantam demonstruja, w Drježdźanach pochoduja tysacy přećiwo islamej – to słuša k nowemu hibanju PEGIDA. W běhu krótkeho časa je so ličba jeho aktiwnych wobdźělnikow w sakskej stolicy podwojiła. Mjez nimi je wjele "normalnych" konserwatiwnych z byrgarskich štwórćow. W Budyšinje a Drježdźanach je najebać wulke mobilizowanje stronskich a cyrkwinskich kruhow ličba přećiwo tajkim akcijam protestowacych poměrnje mała.

Što so tuchwilu towaršnostnje wuwiwa? Krajny rada Harig nimale zadwělowanje zwěsći, zo je krajnoradny zarjad na kóždym předwiźanym městnje za domy požadarjow azyla z masiwnym spjećowanjom ludnosće konfrontowany, wjele wjac hač před lětdźesatkom, byrnjež tehdom wjac ćěkancow było. Tohodla so prašamy: Čehodla je to tak?

Jedna teorija: Ludźo widźa kóždy wječor w telewiziji islamistiski teror w cuzych krajach a so boja, zo jim nětkole cuzy z tutych regionow namóc do našeje měrniweje domizny přinjesu. Zo su ćěkancy zdźěla sami wopory tutoho terora byli a so wjesela, w měrniwym kraju žiwi być móc, so hustodosć na wědomje njebjerje. Dokelž hdyž so w telewiziji wo wulkich "žołmach" ćěkancow po cyłym swěće a do směra Europy powěda, wočakuja přihladowarjo na domjacnym konopeju takrjec so bližace čłowječe přepławjenje centralnoeuropskich krajow.

Njedawno powědaše mi w Hornjej Łužicy studowacy sakski młody muž, jara wotewrjeny, přećelny typ, kiž je so jako młodostny na młodźinskej swjećbje wobdźělił, wšako je wón bjezkonfesionelny: Dyrbimy swoju (!) křesćansku kulturu zakitować; Sarrazin ma prawje, zo je wona wot wěstych muslimskich připućowarjow wohrožena. Dokelž smy přetolerantni našej kulturje napřećo njetolerantnym.

To su najprjedy jenož někotre fragmenty towaršnostneho trenda, kotryž někotři z chwatnym posudkom "prawicarskopopulistisce" wotkołkuja. Z tym pak njeje problematika tutoho wuwića rozrisana. Runje sym přeprošenje do Zhorjelskeho wokrjesa dóstał, něšto wo wobchadźenju z AfD z wida praktikarja referować. To budźe mój najćeši projekt do hód.

A hdźe namakamy my Serbja swoje městno w tutej diskusiji mjez křesćanskej solidaritu z ćěkancami a strachami našich domoródnych němskich (a tež serbskich?) susodow, zo kulturny zakład towaršnosće zańdźe? My, kotřiž su z němskeho wida na jednym boku změrowacy garant domizny a na druhim boku rěčnje iritěrowacy element. My, kotřiž dawno z tym kreatiwnje wobchadźeć móžemy, zo je naša kultura – wot Němcow? – wohrožena.

Mi so zda, zo maja Serbja k aktualnemu towaršnostnemu trendej wjele prajić.

Z kupy zabytych do kraja swobody

19. November 2014

Na kóncu wjele patosa, recensentej SZ drje přewjele, ale nam je so jara lubiło – "Kupa zabytych" Jakuba Lorenca-Zalěskeho bu štwórty raz jako rejohra předstajena. Publikum na kopatej połnej žurli Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje bě zahorjeny a mytowaše wusahowacy wuměłski wukon popołdnju na dźensnišim pokutnym dnju z dołho trajacym přikleskom.

Knihu Zalěskeho sym drje wospjet započał čitać, ale dotal njeje mi so zešlachćiło, smjerćmytiski tekst dočitać. Snadź je klasiski balet, kotryž w SLA na wysokim niwowje dožiwjachmy, so bóle hodźaca forma přistupjenja metafyziskeho pućowanja mjez wonym swětom zady hranicy smjerće, hdźež duše bydla, a zemskim swětom, hdźež runja Jakubej wotměnjacy w dole podarmneho čakanja a w dole žadosćow putnikujemy.

Cil stej spóznaće a rozsud: za lubosć a swobodne žiwjenje w serbskim kraju. Jenički tekst na jewišću bě Wótčenaš, a po modlitwje w zadwělowanym połoženju přińdźe finale a – happy-end. Po wšěch wušparanjach narodneho wšědneho dnja je nam hižo do smjerće perspektiwa zbožowneho serbskeho žiwjenja data.

Zalěski je politisce přesćěhany w času knjejstwa nacistow zemrěł. My mamy policiju, zarjady a politiku jako partnerow a tež škit přećiwo někotrym intolerantnym skupinam. Tajkile historiski postup směmy njedźiwajcy aktualnych wužadanjow tež jónu patetisce swjećić. Z porjadnym narodnym sebjewědomjom.

Nowinarske wozjewjenje Domowiny k naprašowanju čłonow młodźinskich klubow

18. November 2014

Nowinarske wozjewjenje Domowiny k naprašowanju čłonow młodźinskich klubow
Dnja 14.11.2014 podaše skupina młodostnych Domowinje z mailku informaciju, zo maja wotpohlad, ju na informaciski wječor dnja 21.11.2014 přeprosyć. Tole kryje so tež z informa-cijemi Serbskich Nowin z dnja 13.11.2014, kotrež wozjewichu so w artiklu pod nadpismom “Žadaja sebi dialog”. Wobsahi wječora měli, po měnjenju awtorow přeprošenja pječa wobste-jace “njedorozumjenja mjez třěšnym zwjazkom Domowiny a iniciatiwnej skupinu – Serbski sejmik” być. K tym prošachu sebi młodostni akterow iniciatiwneje skupiny – Serbski sejmik, zwjazkowe předsydstwo Domowiny a wšitkich dalšich zajimcow za dialog.
Domowina wita politiske zajimy młodostnych a chce tute tež wobsahowje kmane, zrozumliw-je a wobšěrnje wobjednać. Krótkodobnosć a wašnje próstwy tomu pak zdźěla zadźěła. Tuž wobroćeše so předsyda Domowiny dnja 18.11.2014 ze slědowacym tekstom na skupinu a prošeše wo přesunjenje zetkanja:
Waženi knjenje a knježa, lubi młodostni,
dźakujemy so za Wašu mailku a wuprajamy zdobom naše wjeselo nad tym, zo so za serbsku politiku zajimujeće. Zdobom prosymy wo zrozumjenje, zo Wašej namołwje z wjacorych přičin slědować njemóžemy:
1. Hladajo na krótkodobnosć termina prosymy wo zrozumjenje, zo njeje móžno, wobšěrne wobdźělenje ze stron zwjazkoweho předsydstwa garan-tować.
2. Hladajo na wobšěrnosć tematiki prosymy naležnje wo zrozumjenje, zo wužada sebi tajki diskusijny wječor tež dokładny přihot, do kotrehož měli wšitcy zawjazani być.
3. Z Wašeje mailki sebi bohužel wažne informacije njewučitamy. Na přikład, hač jedna so wo diskusijny podij, hač mamy za to podłožki přihotować a dalše. Tež njewujasni so nam, kak chceće konkretnje postupować resp. kajke předstawy wo tym maće.
4. Njeje nam móžno, anonymne próstwy tajkeho razu wobkedźbować. Pro-symy w zmysle mjezsobneje česćownosće wo to, zo byšće nam zdźělili, z kim mamy tule jednać.
Dokelž mamy woprawdźe zajim, Waše prašenja wotmołwić, a to tež na zmysłapołne wašnje, prosymy wo to, zo bychmy so zhromadnje na nowy termin dojednali. Hladajo na aktualne brizantne prašenja, w kotrychž zmys-le my tučasnje druhe młodźinske cyłki intensiwnje podpěramy, maće zawěsće zrozumjenje za to.
Zdobom chcu so poskićić, zo bychmy so najprjedy wosobinsce zetkali, štož měło dokładnišim přihotam dopomhać. Tež chcu Was na zjawne posedźen-je Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny přeprosyć, kotrež wotměje so so-botu, dnja 22.11.2014 w Budyšinje. Dalše posedźenje slěduje w januaru. Kruty wobstatk posedźenja je dnjowy dypk “naprašowanja hosći”. Snadź hodźi so tule tež prěni kontakt nawjazać?
Nadźijam so, zo je z tym za Was spóznaću, zo stejimy z tym hižo z Wami w dialogu, zo pak sebi dalše kročele zhromadny přihot wužadaja.
Přećelnje strowi Was
Dawid Statnik
předsyda Domowiny
Budyšin, dnja 18.11.2014

Biskop Koch pokazuje solidaritu z nadběhowanymi serbskimi młodostnymi

18. November 2014

http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/news/page_news.php?id=43261

Wosebity adwentny koncert ZSW z laserowej showu w Kamjencu

18. November 2014

Termin bu wotprajeny, tohodla sym dataju zaso cofnył.

Jako Serb wšudźe doma – na zemi a w swětnišću

16. November 2014

Poł miliardy kilometrow je wotpósłanc čłowjestwa na wonym komeće zdaleny, ale najebać njepředstajommu distancu po dźesaćlětnej jězbje móža wědomostnicy z roboterom komunikować. Tež čłowjek wostanje dźakowano internetej z dotalnej domiznu zwjazany – wšojedne, hač wón na zemi takrjec na kóncu swěta bydli abo w swětnišću pućuje – hlej na přikład kosmonawta @Astro_Alex.

Technisce je hižo móžno, ludźi na planet Mars pósłać, wuprawy so přihotuja. Popram móžeš cyle njewotwisnje wot aktualneho stejnišća přeco a wšudźe w swojim geografiskim wuchadźišću zakótwjeny wostać, wšako je žiwjenje wuměna informacijow na racionalnej a emocionalnej runinje.

W tutym zmysle je doba wupućowanja nimo. To jeničke, štož so na tute wašnje přemosćić njeda, je seks. Tohodla so doporuča, tak mjenowanu lěpšu połojcu sobu brać a zaměr z dosć ćežitosću namakać :-) . A štož je to najwažniše: Nawrót do ródneje wsy je čas žiwjenja móžny.

Štoż bě prjedy daloko preč, je dźensniši dźeń susodstwo. Do dźiwadła w Praze hić je w našim času wječorny wulět. Njepředstajomne před dwěmaj generacijomaj. Načasni Serbja w Drježdźanach ze swojej serbskej pěstowarnju poprawom domiznu wopušćili njejsu, ale su hišće doma.

Hórje njeńdźe

15. November 2014

Ein Bild, das irgendwann Vergangenheit ist: Katholische Sorben in Ralbitz beim Fronleichnamsfest. To je skandalozny i-dypk Sächsische Zeitung nad interviewom z njeakceptabelnymi wuprajenjemi direktora Serbskeho instituta.

Zo je w Ralbicach dale a wjac serbskich dźěći a zo tohodla kapacita pěstowarnje hižo njedosaha, nochce redakcija na wědomje brać. Zo njeje hižo w našich jadrowych kónčinach dosć twarskich ležownosćow za młode serbske swójby, tež nic. Zo maja katolscy Serbja přerěznje tři dźěći porno Němcam, kotřiž maja statistice połdra, tohorunja wědźeć nochcedźa.

Zo smy poprawom jenož hišće Vergangenheit, njeje tolerabelna lózyskosć. Pad za pohóršk při Presserat. Bautzen a wokoliny, najprjedy nadběhi na ćěkancow, potom rozmach NPD, móranja na dwurěčnych taflach, hrónčko Hooligans gegen Sorben, prawicarske nadběhi na serbskich młodostnych a nětkole deklaracija smjerće serbskeho ludu w lokalnej nowinje.

Wbohi Budyšin. Hdźe wostanje Aufstand der Anständigen, snadź samo der Zuständigen?

Presseerklärung der Domowina zu rechtsextremen Übergriffen

14. November 2014

Bedrohungen sorbischer Jugendlicher in den vergangenen Wochen vor einigen sorbischen Jugendklubs haben zu einer Vielzahl von Presseanfragen geführt. Der Vorsitzende der Domowina David Statnik erklärt dazu: „Wir verurteilen diese Bedrohungen auf das schärfste. Niemand in unserem Land darf aufgrund seiner Sprache oder Nationalität auf irgendeine Weise belästigt, verfolgt oder verhöhnt werden. Diese Übergriffe erinnern uns schmerzlich an das Schicksal des sorbischen Volkes im Nationalsozialismus. Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei in Leipzig hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir bitten alle, die zur Aufklärung dieser Bedrohungen beitragen können, sich an das OAZ zu wenden, damit diesem Spuk ein Ende bereitet wird. Zugleich bitten wir alle Journalisten, den Wunsch der Betroffenen nach Anonymität zu respektieren.“

Rozprawy w cyłej Němskej:

http://www.fr-online.de/politik/sachsen-neonazis-greifen-sorben-an,1472596,29043440.html

http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Jagdszenen-in-der-Oberlausitz-_arid,991350.html

http://www.mz-web.de/politik/-gezielt-jugendliche-der-slawischen-minderheit-an,20642162,29043522.html

http://www.bild.de/regional/dresden/nationalsozialismus/sorben-nach-uebergriffen-in-angst-38559098.bild.html

Rozprawa w Južnym Tirolu:

http://www.stol.it/Artikel/Politik-im-Ueberblick/Politik/Neonazis-machen-Jagd-auf-Sorben

Rozprawy we Łužicy:

http://www.sz-online.de/sachsen/angriffe-von-rechten-auf-sorben-haeufen-sich-2971619.html

http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Rechtsextreme-verbreiten-Angst-unter-Sorben;art25,4808887

http://www.lr-online.de/regionen/hoyerswerda/Domowina-Verband-Die-Uebergriffe-sind-sehr-erschreckend;art1060,4811681


Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.